Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

18.1.1991/118

Lag om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (19.12.2008/996)

Lantbruksföretagare och stipendiater som avses i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) har rätt att i ersättning för arbetsoförmåga till följd av sjukdom få dagpenning under den självrisktid som nämns i 8 kap. 7 § 1 mom. i sjukförsäkringslagen (1224/2004) på det sätt som föreskrivs i denna lag.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter verkställigheten av denna lag.

2 § (19.12.2008/996)

Med lantbruksföretagare och stipendiat avses den som då arbetsoförmågan inträder har en giltig försäkring som gäller minimipensionsskyddet enligt lagen om pension för lantbruksföretagare eller har ansökt om en sådan försäkring. Vad som nedan i denna lag eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om lantbruksföretagare tillämpas också på stipendiater.

3 §

Dagpenning betalas för varje veckodag under den tid arbetsoförmågan fortgår, med undantag för den dag då arbetsoförmågan inträdde och de tre följande dagarna, högst till utgången av den självrisktid som nämns i 1 §. (22.11.1996/903)

Om arbetsoförmågan har fortgått utöver den självrisktid som nämns i 1 §, krävs för att dagpenning skall betalas för självrisktiden att lantbruksföretagaren beviljas dagpenning enligt sjukförsäkringslagen.

För att dagpenning skall kunna betalas krävs att lantbruksföretagaren styrker sin arbetsoförmåga genom läkarintyg eller intyg från en sjukvårdsinrättning.

4 § (8.4.2016/231)

En lantbruksföretagare har inte rätt till dagpenning enligt denna lag, om han eller hon för samma tid och på grund av samma arbetsoförmåga har rätt till ersättning för inkomstbortfall på grund av olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) eller ersättning enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar (459/2015), trafikförsäkringslagen (279/1959), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), lagen om olycksfall i militärtjänst (1211/1990) eller någon annan lag, och om inkomsten av lantbruksföretagarverksamheten beaktas då ersättningens storlek bestäms.

L om olycksfall i militärtjänst 1211/1990 har upphävts genom L om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom 1521/2016.

5 §

Dagpenningens storlek är 1/514 av den arbetsinkomst enligt lagen om pension för lantbruksföretagare som är fastställd för lantbruksföretagaren då arbetsoförmågan inträdde. (22.11.1996/903)

Då dagpenningen fastställs avrundas arbetsinkomsten till närmaste euro. (13.7.2001/644)

Om beloppet av dagpenningen för självrisktiden understiger 10,09 euro, betalas dagpenningen inte ut. (13.7.2001/644)

6 §

Dagpenning skall sökas skriftligen inom sex månader från den dag från och med vilken sökanden önskar att den skall betalas. Ansökan skall lämnas till folkpensionsanstalten, om den arbetsoförmåga med anledning av vilken dagpenning söks fortgår efter den självrisktid som nämns i 1 §. I annat fall skall ansökan lämnas till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller ett ombud som denna har bemyndigat. Närmare stadganden om ansökan om dagpenning kan utfärdas genom förordning.

Ersättning kan beviljas trots att ansökan inte lämnats in inom föreskriven tid, om det skulle vara oskäligt att avslå ansökan på grund av förseningen. (7.8.2015/882)

I fråga om rätten att föra talan när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt handlägger ett ärende enligt denna lag tillämpas bestämmelserna i 81 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (7.8.2015/882)

7 § (7.8.2015/882)

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska avgöra rätten till ersättning enligt denna lag genom att meddela parten ett skriftligt beslut. Beslutet kan meddelas i form av en adbutskrift och det kan undertecknas maskinellt. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska meddela sitt beslut för kännedom per post genom att skicka ett brev till mottagaren till den adress som mottagaren har uppgett.

I fråga om meddelande och verkställighet av beslut tillämpas det som med stöd av 84 § 3 punkten i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska iakttas i fråga om en tidsfrist på 30 dagar för att meddela beslut och 14 dagar för att verkställa beslut. I fråga om betalning av ersättning tillämpas bestämmelserna i 93 § 1 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Om beslut inte har meddelats eller verkställighet inletts inom den tidsfrist som anges ovan, iakttas det som i 104 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar bestäms om betalning av förhöjd ersättning för dröjsmålstiden.

Ersättning som betalas med stöd av denna lag får inte överföras på någon annan.

8 § (7.8.2015/882)

En part som är missnöjd med ett beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos den besvärsnämnd för olycksfallsärenden som avses i lagen om besvärsnämnden för olycksfallsärenden (1316/2010). En part som är missnöjd med ett beslut av besvärsnämnden för olycksfallsärenden får överklaga beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen som avses i lagen om försäkringsdomstolen (132/2003). I ett beslut av Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt som gäller utbetalning av dagpenning i de fall som avses i 3 § 2 mom. i denna lag får ändring emellertid inte sökas till den del som beslutet baserar sig på den sökandes rätt till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen eller längden på den självrisktid som anges i 8 kap. 7 § 1 mom. i den lagen.

Besvärstiden är 30 dagar från den dag då parten fick del av beslutet från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt eller besvärsnämnden för olycksfallsärenden. Om inte något annat visas anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den dag då beslutet postades under den adress som han eller hon har uppgett. Besvärsskriften ska inom besvärstiden lämnas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

9 § (7.8.2015/882)

På självrättelse med anledning av besvär och överföring av besvär till en besvärsinstans tillämpas bestämmelserna i 140 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. I fråga om prövning av besvär som kommit in efter besvärstiden tillämpas bestämmelserna i 141 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. På omprövning av ett lagakraftvunnet beslut, undanröjande av beslut och rättelse av sakfel och skrivfel tillämpas bestämmelserna i 142–144 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

På verkställighet av beslut oberoende av ändringssökande tillämpas bestämmelserna i 137 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Om någon har fått dagpenning enligt denna lag utan grund eller till ett större belopp än vad som föreskrivs i denna lag, ska Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt återkräva den grundlöst utbetalda dagpenningen med iakttagande av vad som bestäms i 145 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Om en lantbruksföretagare har beviljats ersättning enligt denna lag och det senare framgår att han eller hon också har beviljats sådan ersättning som avses i 4 §, kan Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt utan undanröjande av beslutet eller partens samtycke ompröva sitt beslut och avgöra ärendet på nytt. (17.12.2020/1162)

9 a § (7.8.2015/882)

På Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts verksamhet i ärenden som hänför sig till verkställigheten av denna lag tillämpas bestämmelserna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) på det sätt som bestäms om tillämpningen av offentlighetslagen i 156 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och en besvärsinstans har rätt att för verkställigheten av denna lag få uppgifter enligt vad som bestäms i 157 § 1 mom. 1–3 punkten samt 2 och 3 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt har rätt att lämna ut uppgifter som grundar sig på verkställigheten av denna lag, med iakttagande av bestämmelserna i 158 § 1 och 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar.

I fråga om utlämnande och erhållande av uppgifter iakttas dessutom vad som i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

1) i 160 § föreskrivs om teknisk anslutning,

2) i 161 § föreskrivs om lantbruksföretagares och stipendiaters ekonomiska ställning,

3 punkten har upphävts genom L 17.4.2020/233. (17.4.2020/233)

4) i 167 § föreskrivs om avgiftsfrihet för uppgifter.

9 b § (17.4.2020/233)

En i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), nedan dataskyddsförordningen, avsedd registrerad har inte rätt enligt artikel 18.1 a i den förordningen att kräva att Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt begränsar behandlingen av personuppgifter när Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt sköter en uppgift enligt denna lag, om den registrerades krav på begränsning är uppenbart ogrundat.

10 §

De kostnader som föranleds av denna lag betalas av statens medel. De förvaltningskostnader som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt föranleds av verksamheten enligt denna lag fogas till anstaltens förvaltningskostnader för verksamhet enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. Förvaltningskostnaderna enligt denna lag hänförs dock inte till de totalkostnader som avses i 146 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (7.8.2015/882)

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer på framställning av lantbruksföretagarnas pensionsanstalt grunderna för beräknande av de förvaltningskostnader som nämns i 1 mom.

Staten ska varje år månatligen i förskott betala ett belopp som motsvarar vad staten uppskattas komma att betala som sin andel enligt 1 mom. Förskotten fastställs och betalas tillsammans med de förskott som avses i 150 § i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. (7.8.2015/882)

4 mom. har upphävts genom L 7.8.2015/882. (7.8.2015/882)

11 §

Folkpensionsanstalten skall utan obefogat dröjsmål avgiftsfritt till lantbruksföretagarnas pensionsanstalt lämna sådana uppgifter som behövs för behandlingen av frågor om dagpenning enligt denna lag. Uppgifterna kan lämnas genom teknisk anslutning.

12 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

13 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.

Dagpenning enligt denna lag betalas med anledning av arbetsoförmåga som har inträtt efter ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 211/90, Socialutsk. bet. 33/90, Stora utsk. bet. 147/90

Ikraftträdelsestadganden:

19.11.1993/978:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagen tillämpas på arbetsoförmåga som har inträtt efter ikraftträdandet.

RP 185/93, ShUB 24/93

22.11.1996/903:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997.

RP 175/1996, ShUB 27/1996, RSv 157/1996

13.7.2001/644:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Beslut om förmånsbelopp enligt denna lag kan ges i euro redan innan lagen träder i kraft, om beslutet gäller tiden efter att lagen trätt i kraft.

RP 60/2001, ShUB 14/2001, RSv 52/2001

21.2.2003/137:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.

Vid sökande av ändring i beslut som olycksfallsnämnden givit före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

RP 101/2002, LaUB 23/2002, RSv 232/2002

22.12.2006/1288:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.

RP 196/2006, ShUB 42/2006, RSv 201/2006

22.12.2006/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Lagen tillämpas på ansökningar som anhängiggörs den 1 januari 2007 eller därefter. De ansökningar om undanröjande som är anhängiga i försäkringsdomstolen när lagen träder i kraft avgörs i försäkringsdomstolen.

RP 167/2006, ShUB 34/2006, RSv 168/2006

19.12.2008/996:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Denna lag tillämpas på dagpenningen när en stipendiats arbetsoförmåga inträder den 1 januari 2009 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2008, ShUB 22/2008, RSv 132/2008

7.8.2015/882:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

Denna lag tillämpas på ersättningar där arbetsoförmågan inträder vid lagens ikraftträdande eller därefter.

Det som i 4 § i denna lag föreskrivs om ersättning enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar, ska också tillämpas på motsvarande ersättning som beviljats med stöd av lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) eller lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

Genom denna lag upphävs 3 § 4 mom. i förordningen om ersättning till lantbruksföretagare för självrisktiden enligt sjukförsäkringslagen (899/1991).

RP 278/2014, ShUB 50/2014, JsUU 47/2014, AjUU 17/2014, RSv 320/2014

8.4.2016/231:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.

Denna lag tillämpas på dagpenningar där arbetsoförmågan har inträtt vid lagens ikraftträdande eller därefter.

Det som i denna lag föreskrivs om ersättningar enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar eller lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar ska också tillämpas på motsvarande ersättningar enligt lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) och lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948).

RP 152/2015, ShUB 2/2016, RSv 17/2014

17.4.2020/233:

Denna lag träder i kraft den 20 april 2020.

RP 87/2019, ShUB 1/2020, RSv 12/2020

17.12.2020/1162:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 181/2020, ShUB 35/2020, RSv 162/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.