Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

28.12.1990/1326

Förordning om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 44 § lagen den 28 december 1990 (1317/90) om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare:

Definitioner
1 §

I denna förordning avses med

1) pensionslag lagen om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1317/90) och med pension generationsväxlingspension enligt denna lag,

2) gårdsbruksenhet en brukningsenhet som överlåts för erhållande av pension,

3) utfästelse att fortsätta gårdsbruket en sådan utfästelse från övertagaren som anges i 10 § 1 mom. 3 punkten pensionslagen och

4) pensionsanstalt lantbruksföretagarnas pensionsanstalt.

Förutsättningar för erhållande av pension
2 §

I 5 § 1 mom. 3 punkten pensionslagen åsyftad inkomst av annat än gårdsbruk är även sådan vinstandel som överlåtaren har erhållit från ett öppet bolag eller kommanditbolag till den del vinstandelen inte ingår i överlåtarens skattepliktiga inkomst vid statsbeskattningen. När nämnda lagrum tillämpas kan från sådan inkomst av annat än gårdsbruk som är skattepliktig vid statsbeskattningen, på yrkande av överlåtaren dras av resekostnader som föranletts av inkomstens förvärvande och som är avdragbara vid statsbeskattningen.

3 §

Boendeavståndet enligt 10 § 1 mom. 3 punkten pensionslagen anses vara ändamålsenligt, om övertagarens bostad ligger utanför det område som avses i 11 § 1 mom. landsbygdsnäringslagen (1295/90) och högst fem kilometer från gårdsbruksenhetens driftscentrum.

Av särskilda skäl kan boendeavståndet vara något längre än vad som stadgas i 1 mom.

4 §

Överlåts en gårdsbruksenhet gemensamt till två övertagare på det sätt som avses i 10 § 3 mom. pensionslagen för att odlas gemensamt av dem, skall övertagarna förbinda sig att hålla gårdsbruksenheten osplittrad i sin ägo så länge utfästelsen att fortsätta gårdsbruket är i kraft.

5 § (22.12.1993/1472)

Har gårdsbruksenheten i enlighet med 11 § 1 mom. 2 punkten pensionslagen ansetts fortbeståndsduglig under förutsättning att på gårdsbruksenheten även bedrivs yrkesmässigt fiske eller yrkesmässig renskötsel, skall övertagaren förbinda sig att så länge utfästelsen att fortsätta gårdsbruket är i kraft bedriva denna verksamhet i minst samma omfattning som vid tidpunkten för överlåtelsen av gårdsbruksenheten.

5 a § (22.12.1993/1472)

Den fortbeståndsduglighet som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten pensionslagen visas med en kalkyl som uppgörs för fem år, räknat från ingången av året efter överlåtelseåret. Kalkylen uppgörs per kalenderår enligt följande schema:

Kalkyl
Inkomster av jordbruket +
Inkomster av skogsbruket +
Utgifter för jord- och skogsbruket, med undantag av räntor och amorteringar på lån samt investeringar -
Räntor på lån som hänför sig till jord- och skogsbruket -
Skatter för jord- och skogsbruket -
Inkomstfinansiering av jord- och skogsbruket =
Amorteringar på lån som hänför sig till jord- och skogsbruket -
Jord- och skogsbrukets kassarest =
Kassarest av annan företagsverksamhet +
Övertagarens övriga inkomster +
Skatter på övertagarens övriga inkomster -
Räntor och amorteringar som hänför sig till andra lån som övertagaren ansvarar för -
Penningbelopp som skall reserveras för det privata hushållet och oförutsedda risker -
Hela hushållets kassarest =

Kalkylen skall uppgöras så att

1) reserveringarna för investeringar i jord- och skogsbruket samt andra investeringar är tillräckliga,

2) allmänt godkända utvecklingsprognoser används när de framtida inkomst- och kostnadsfaktorerna fastställs,

3) förändringar i produktionsinriktningen beaktas endast om den plan som övertagaren framlägger kan anses genomförbar på grundval av hans specialkunskaper eller yrkeskunskaper och förhållandena på gårdsbruksenheten,

4) inkomsterna av och utgifterna för jordbruket uppskattas enligt inkomstskattelagen för gårdsbruk (543/67),

5) som inkomst av skogsbruk vid beräkningen av inkomstfinansieringen av jord- och skogsbruket beaktas högst de inkomster som motsvarar skogens uthålliga avverkningsmängd,

6) kassaresten av annan företagsverksamhet beräknas enligt samma principer som jord- och skogsbrukets kassarest,

7) som övertagarens övriga inkomster beaktas endast inkomster som erhållits av varaktig förvärvsverksamhet, och

8) övertagarens makes inkomster, skatter och lån beaktas endast om även han är övertagare.

Kalkylen skall göras upp på grundval av bokföringsuppgifterna från de två kalenderår som föregått pensionsansökan eller en annan utredning som kan anses tillförlitlig. Handlingarna, varav de viktigaste uppgifterna som ligger till grund för kalkylen framgår, skall bifogas kalkylen.

5 b § (22.12.1993/1472)

Gårdsbruksenheten är fortbeståndsduglig på det sätt som avses i 11 § 1 mom. 2 punkten pensionslagen om med hjälp av kalkylen enligt 5 a § och de handlingar som fogats till kalkylen kan visas att under den tid för vilken kalkylen är uppgjord

1) inkomstfinansieringen av jord- och skogsbruket i genomsnitt är minst 95 000 mark om året,

2) medelvärdet av jord- och skogsbrukets kassarester är positivt både under hela granskningsperioden och dess tre sista kalenderår, om dessa granskas separat, och

3) det penningbelopp som skall reserveras för det privata hushållet och oförutsedda risker varje år är minst 60 000 mark, om antalet personer till vilka gårdsbruksenheten överlåts är en, 80 000 mark om antalet är två, 100 000 mark om antalet är tre och 120 000 mark om antalet är fyra,

4) medelvärdet för hela hushållets kassarester är positivt, granskat på det sätt som avses i 2 punkten.

Ansökan om pension
6 §

Ansökan om pension skall göras på en blankett som har godkänts av pensionsanstalten. Till ansökan skall fogas av pensionsanstalten föreskriven utredning.

Pensionsansökan skall lämnas till lantbrukssekreteraren i den kommun eller till det landsbygdsdistrikt inom vars verksamhetsområde gårdsbruksenheten är belägen, till pensionsanstalten eller till ett av den bemyndigat ombud.

Har ansökan tillställts landsbygdsdistriktet, pensionsanstalten eller dess ombud, skall den utan dröjsmål överföras till behörig lantbrukssekreterare. Lantbrukssekreteraren skall insända ansökningshandlingarna och sitt utlåtande om förutsättningarna för pension till pensionsanstalten. I de fall som avses i 36 § 2 mom. pensionslagen skall lantbrukssekreteraren dock sända ansökningshandlingarna jämte utlåtande till vederbörande landsbygdsdistrikt.

7 §

Ansökan anses ha gjorts den dag den har lämnats in eller anlänt per post till en i 6 § 2 mom. nämnd mottagare av ansökningar.

Inlämnar sökanden inte inom en för honom utsatt skälig tid den tilläggsutredning som behövs för avgörande av ansökan och som lantbrukssekreteraren, landsbygdsdistriktet, jordbruksstyrelsen eller pensionsanstalten har begärt, anses ansökan ha gjorts först när utredningen har tillställts den som har bett om den.

Avgörande av pensionsansökan och utbetalning av pension
8 §

Pensionsanstalten skall efter att ha fått nödvändiga utlåtanden och utredningar avgöra pensionsansökan utan dröjsmål.

2 mom. har upphävts genom L 30.12.2004/1390. (30.12.2004/1390)

9 §

Pensionen utbetalas månatligen till en av sökanden vald penninginrättning på ett konto som han uppgett.

10 §

Pensionsanstalten, landsbygdsdistriktet och lantbrukssekreteraren kan vid behov av pensionstagaren begära upplysningar av vilka framgår om han fortfarande uppfyller villkoren för pensionen. Har pensionstagaren inte lämnat upplysningarna inom en för honom utsatt skälig tid, kan pensionsanstalten besluta att pensionsbetalning skall inställas tills uppgifterna har givits.

11 §

Rätten till pension upphör vid ingången av den månad som följer efter pensionstagarens dödsdag.

Anmälningsskyldighet
12 §

Pensionstagaren är skyldig att underrätta pensionsanstalten

1) om att han har beviljats pension som avses i 21 § 1 mom. pensionslagen,

2) om att han har inlett förvärvsarbete som ger en förvärvsinkomst som uppgår till minst det belopp som nämns i 24 § 1 mom. pensionslagen,

3) om att arbetsinsatsen och förhållandena på gårdsbruksenheten har förändrats så att det huvudsakliga ansvaret för bedrivandet av gårdsbruk skall anses ha överförts på pensionstagaren på det sätt som avses i 25 § pensionslagen,

4) om att han har börjat bedriva gårdsbruk, yrkesmässigt fiske eller yrkesmässig renskötsel för egen eller gemensam räkning och

5) om sådana förändringar i familjeförhållandena vilka enligt 16 § 1 mom. pensionslagen inverkar på pensionsbeloppet.

13 §

Avbryter övertagaren infriandet av sin utfästelse att fortsätta gårdsbruket, skall han omedelbart underrätta pensionsanstalten om detta. Övertagaren skall även underrätta pensionsanstalten, om han har för avsikt att av sin gårdsbruksenhet överlåta en tomt eller något annat område under den tid utfästelsen gäller.

Särskilda stadganden
14 §

Försäkringspremier enligt 43 § 3 mom. pensionslagen kan uppbäras på pensionens grundbelopp utan pensionstagarens samtycke till högst en tredjedel av beloppet av den pension som utbetalas. Avdrag på pension till följd av uppbörd av försäkringspremier anses alltid gälla den äldsta indrivningsbara och ännu inte erlagda försäkringspremien.

15 §

När pensionsnämnden behandlar ett ärende vars avgörande i väsentlig mån är beroende av tillämpningen av pensionslagen eller av stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, skall åtminstone en av de närvarande medlemmarna vara en person som avses i 18 § 1 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare (467/69).

16 §

Pensionsanstalten skall på det sätt som pensionsskyddscentralen bestämmer utan dröjsmål underrätta denna om när pensionen börjar och när den upphör. Pensionsanstalten skall även lämna pensionsskyddscentralen andra uppgifter om pensionsskydd för lantbruksföretagare vid generationsväxling på det sätt som pensionsskyddcentralen närmare bestämmer.

17 § (21.7.2006/614)

17 § har upphävts genom L 614/2006.

18 §

Om pensionsanstalten utfärdar en expedition med hjälp av maskinell databehandling eller på något annat sätt åtminstone delvis genom tryckning, kan expeditionen undertecknas maskinellt.

19 § (22.12.1993/1472)

19 § har upphävts genom F 22.12.1993/1472.

Ikraftträdande
20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Förordningen iakttas i tillämpliga delar även när generationsväxlingspension har beviljats enligt lagen om pension för lantbruksföretagare på basis av överlåtelse av gårdsbruksenhet som har skett före 1991.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1993/1472:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994.

30.12.2004/1390:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Lagens bestämmelser om preskription av fordringar tillämpas också på fordringar som uppkommit före lagens ikraftträdande. När preskriptionstiden för en sådan fordran räknas ut beaktas också tiden före lagens ikraftträdande. Fordringarna i fråga preskriberas dock enligt denna lag tidigast tre år efter lagens ikraftträdande, om de inte preskriberas innan dess enligt de bestämmelser som gällde vid när denna lags ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 8 § 2 mom. i förordningen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1326/1990).

RP 192/2004, JsUB 11/2004, RSv 215/2004

21.7.2006/614:

Denna lag träder i kraft den 27 juli 2006.

Lagens 15 § 3 mom. och 23 § tillämpas på alla avträdelser som skett före lagens ikraftträdande. Lagens 26 § 3 mom. kan tillämpas även på generationsväxlingspension som betalts utan grund före lagens ikraftträdande.

Utan hinder av 9 § i lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare tillämpas hänvisningen i 43 § 1 mom. i denna lag till 125 § i lagen om pension för arbetstagare så att den preskriptionstid som avses i lagrummet är fem år från den 1 januari 2007. Preskriptionstiden enligt 30 § 3 mom. i denna lag tillämpas likaså från den 1 januari 2007. När de preskriptionstider som avses ovan beräknas beaktas också den tid som förflutit före lagens ikraftträdande.

Genom denna lag upphävs 17 § i förordningen av den 28 december 1990 om generationsväxlingspension för lantbruksföretagare (1326/1990).

RP 34/2006, JsUB 8/2006, GrUU 18/2006, RSv 91/2006

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.