Beaktats t.o.m. FörfS 834/2023.

21.12.1990/1247

Mentalvårdsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 34 § 1 mom. mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (29.12.2022/1386)

1 § har upphävts genom F 29.12.2022/1386.

2 §
Vård oberoende av patientens vilja

Vård oberoende av patientens vilja får ges endast vid sådana sjukhusenheter som ger psykiatrisk vård och som har förutsättningar att ge sådan vård.

Med en sådan enhet som nämns i 8 § 3 mom. mentalvårdslagen avses sjukhusenheter som ger barn- eller ungdomspsykiatrisk vård. (18.12.1992/1446)

2 kap

Sinnesundersökning av åtalade och vård oberoende av den åtalades vilja

3 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd ska undersökas och den åtalade är häktad, ska Institutet för hälsa och välfärd till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen ska ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade ska häktas, ska Institutet för hälsa och välfärd sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till polisen på den åtalades boningsort, som ska meddela den som ska undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, ska den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa Institutet för hälsa och välfärd en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Institutet för hälsa och välfärd ska tillställa domstolen alla de nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas Institutet för hälsa och välfärd i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. i mentalvårdslagen löper ut.

6 § (29.12.2009/1646)

6 § har upphävts genom F 29.12.2009/1646.

2 a kap (29.12.2022/1386)

(29.12.2022/1386)

2 a kap. har upphävts genom F 29.12.2022/1386.

3 kap

Särskilda stadganden

7 § (29.12.2009/1646)
Skyndsamhetsordning i fråga om sinnesundersökning

Institutet för hälsa och välfärd bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § i mentalvårdslagen ska tas in för sinnesundersökning på ett statligt sinnessjukhus.

8 §
Delgivning

Beslut som avses i 11 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska utan dröjsmål delges patienten. (29.12.2009/1646)

Om patienten är minderårig, skall beslutet delges honom, om han har fyllt 12 år, och den som enligt 11 § 1 mom. mentalvårdslagen skall få tillfälle att bli hörd.

Om en förmyndare eller en god man har förordnats för en patient som uppnått myndighetsåldern, skall beslutet delges även honom.

L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Om delgivningen se FörvaltningsL 434/2003 9 och 10 kap.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1992/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

18.12.1992/1446:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

19.3.1993/302:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

28.12.2000/1282:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.2.2005/108:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

29.12.2009/1646:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

29.12.2022/1386:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.