Beaktats t.o.m. FörfS 141/2021.

21.12.1990/1247

Mentalvårdsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 34 § 1 mom. mentalvårdslagen av den 14 december 1990 (1116/90):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (29.12.2009/1646)
Arbetshandledning

Kommunen eller samkommunen ska när de inför det arbetshandledningssystem som förutsätts i 4 § 3 mom. i mentalvårdslagen (1116/1990) se till att arbetshandledningen har ett sådant innehåll att den främjar personalens beredskap att tillhandahålla sådana mentalvårdstjänster som befolkningen behöver.

2 §
Vård oberoende av patientens vilja

Vård oberoende av patientens vilja får ges endast vid sådana sjukhusenheter som ger psykiatrisk vård och som har förutsättningar att ge sådan vård.

Med en sådan enhet som nämns i 8 § 3 mom. mentalvårdslagen avses sjukhusenheter som ger barn- eller ungdomspsykiatrisk vård. (18.12.1992/1446)

2 kap

Sinnesundersökning av åtalade och vård oberoende av den åtalades vilja

3 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av rättegångshandlingar

Om en domstol har bestämt att en åtalad persons sinnestillstånd ska undersökas och den åtalade är häktad, ska Institutet för hälsa och välfärd till den läkare som ansvarar för undersökningen vidarebefordra de handlingar som domstolen tillställt den samt meddela direktören för det fängelse, där den åtalade enligt handlingarna hålls häktad, var och när undersökningen ska ske.

Om det inte har bestämts att den åtalade ska häktas, ska Institutet för hälsa och välfärd sända handlingarna till den läkare som ansvarar för undersökningen samt ett meddelande om plats och tid för undersökningen till polisen på den åtalades boningsort, som ska meddela den som ska undersökas om plats och tid för undersökningen.

4 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av handlingar som gäller sinnesundersökning

Då den åtalades sinnestillstånd har undersökts, ska den läkare som ansvarar för undersökningen tillställa Institutet för hälsa och välfärd en utredning om undersökningen och sitt utlåtande om den åtalades sinnestillstånd samt returnera handlingarna. Institutet för hälsa och välfärd ska tillställa domstolen alla de nämnda handlingarna samt sitt eget utlåtande om den åtalades sinnestillstånd.

5 § (29.12.2009/1646)
Tillställande av beslut om fortsatt vård

Ett sådant beslut om fortsatt vård som avses i 17 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska jämte de handlingar som ligger till grund för beslutet tillställas Institutet för hälsa och välfärd i god tid innan den vårdperiod om sex månader som avses i 17 § 2 och 3 mom. i mentalvårdslagen löper ut.

6 § (29.12.2009/1646)

6 § har upphävts genom F 29.12.2009/1646.

2 a kap (28.12.2000/1282)

Mentalvårdstjänster för barn och unga

6 a § (17.2.2005/108)

6 a § har upphävts genom F 17.2.2005/108.

6 b § (28.12.2000/1282)
Samarbetet mellan vårdenheterna

När ett barn eller en ung person som använder mentalvårdstjänster skall förflyttas till en ny enhet skall den behandlande enheten, med samtycke av patientens vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare eller av patienten själv, om patienten på basis av sin ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om sin vård, se till att den nya enheten har tillgång till all information som är nödvändig med tanke på den fortsatta vården.

6 c § (28.12.2000/1282)
Stödåtgärder inom den öppna vården

Kommunen skall se till att det inom den del av den öppna vården som behandlar mentala störningar hos barn och unga finns tillräcklig tillgång till de stödåtgärder som behövs för att patienterna skall klara sig i hemmet.

6 d § (29.12.2009/1646)
Regionalt samarbete

I syfte att inom det mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga bilda en sådan funktionell enhet som avses i 5 § i mentalvårdslagen ska samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt och kommunerna inom dess område komma överens om arbetsfördelningen på regional nivå och om genomförandet av arbetsfördelningen. Dessutom ska den kommun eller samkommun som är huvudman för hälsovårdscentralen åtminstone en gång om året ordna ett samarbetsmöte, till vilket den kallar representanter för de instanser som inom kommunens eller samkommunens område utför mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga. Till dem räknas också privata sammanslutningar och serviceproducenter. Mötet kan också ordnas i samarbete mellan flera kommuner eller samkommuner. Kommunernas och samkommunernas representanter ska vid mötet komma överens om målen för det kommunala mentalvårdsarbete som omfattar barn och unga samt om den praktiska arbetsfördelningen på området. Vid mötet kan man dessutom komma överens om de sätt på vilka privata instanser kan delta i samarbetet. Regionförvaltningsverket ska dessutom årligen ordna regionala samarbetsmöten i syfte att utveckla arbetsfördelningen när det gäller mentalvårdstjänster för barn och unga.

3 kap

Särskilda stadganden

7 § (29.12.2009/1646)
Skyndsamhetsordning i fråga om sinnesundersökning

Institutet för hälsa och välfärd bestämmer, med beaktande av hur brådskande sinnesundersökningarna är, i vilken ordning sådana patienter som avses i 6 § i mentalvårdslagen ska tas in för sinnesundersökning på ett statligt sinnessjukhus.

8 §
Delgivning

Beslut som avses i 11 § 2 mom. i mentalvårdslagen ska utan dröjsmål delges patienten. (29.12.2009/1646)

Om patienten är minderårig, skall beslutet delges honom, om han har fyllt 12 år, och den som enligt 11 § 1 mom. mentalvårdslagen skall få tillfälle att bli hörd.

Om en förmyndare eller en god man har förordnats för en patient som uppnått myndighetsåldern, skall beslutet delges även honom.

L om delgivning i förvaltningsärenden 232/1966 har upphävts genom FörvaltningsL 434/2003. Om delgivningen se FörvaltningsL 434/2003 9 och 10 kap.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1992/1133:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

18.12.1992/1446:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

19.3.1993/302:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993.

28.12.2000/1282:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

17.2.2005/108:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005.

29.12.2009/1646:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.