Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

16.11.1990/988

Förordning om delegationen för sameärenden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till inrikesministeriets verksamhetsområde stadgas:

Allmänna stadganden
1 §

För beredning och förenhetligande av behandlingen av ärenden som gäller samebefolkningens rättsliga, ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden samt samernas särskilda förhållanden i övrigt finns delegationen för sameärenden, som är verksam inom justitieministeriets förvaltningsområde. (29.12.1994/1534)

Med same avses i denna förordning en person som anser sig vara same, förutsatt att han själv eller åtminstone en av hans föräldrar eller far- eller morföräldrar har lärt sig samiska som sitt första språk. Med samernas hembygdsområde avses Enontekis, Enare och Utsjoki kommuner samt Lapplands renbeteslags område i Sodankylä kommun.

2 §

Delegationen för sameärenden har till uppgift att bevaka samernas rättigheter och främja deras ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden samt ta initiativ, göra framställningar och avge utlåtanden till myndigheterna i ärenden som avses i 1 §.

Delegationen för sameärenden skall i synnerhet ta initiativ samt göra framställningar och avge utlåtanden i ärenden som gäller

1) miljövård och inrättande av naturskyddsområden inom samernas hembygdsområde,

2) inledande av gruvverksamhet, inrättande av turist- och exkursionscentra, byggande av vattenkraftverk och regleringsdammar, skogsavverkning samt utförande av plogning, upptagning av fåror, utdikning av torvmarker eller annan därmed jämförlig markberedning inom samernas hembygdsområde,

3) nyttjande och vård av vatten samt inrättande av sportfiskeområden eller reglering av jakt- och fiskeförhållandena inom samernas hembygdsområde,

4) renskötsel,

5) ordnande av utbildning på förskole-, grundskole- och mellanstadiet samt vuxenutbildning för samer.

Medlemmar i delegationen för sameärenden och dess personal
3 §

Delegationen för sameärenden har 20 medlemmar. Delegationens mandattid är fyra år.

Delegationen för sameärenden skall ha minst två medlemmar från var och en av de fyra kommunerna inom samernas hembygdsområde.

Statsrådet utser till medlemmar av delegationen de 20 personer som har fått de flesta rösterna vid val bland samerna. När medlemmarna förordnas skall dock beaktas vad som i 2 mom. stadgas om delegationens sammansättning.

4 §

Befrielse från medlemskap i delegationen beviljas på medlemmens begäran av statsrådet.

Om någon av medlemmarna under pågående mandatperiod upphör att vara medlem av delegationen för sameärenden utser statsrådet i hans ställe för delegationens återstående mandattid den som näst efter honom har fått de flesta rösterna men inte blivit vald, med beaktande av vad som i 3 § 2 mom. stadgas om delegationens sammansättning.

5 § (29.12.1994/1534)

Delegationen för sameärenden väljer inom sig en ordförande och två vice ordförande. Resultatet av ordförandeval skall utan dröjsmål meddelas justitieministeriet.

6 § (29.12.1994/1534)

Delegationen för sameärenden har rätt att anställa en generalsekreterare, en lagfaren sekreterare och en byråsekreterare samt med tillstånd av justitieministeriet annan behövlig personal.

Behandling av ärenden samt arvoden
7 §

Delegationen för sameärenden sammanträder inom samernas hembygdsområde.

Delegationen för sameärenden är beslutför när ordföranden eller någondera vice ordföranden och minst tio andra medlemmar är närvarande.

Ärendena avgörs genom majoritetsbeslut. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

8 §

Delegationen för sameärenden tillsätter inom sig ett arbetsutskott och bestämmer i vilken omfattning arbetsutskottet får utöva sådan beslutanderätt som tillkommer delegationen. Arbetsutskottets beslut skall delges delegationen vid dess följande sammanträde.

Delegationen kan också tillsätta sektioner och med tillstånd av justitieministeriet till medlemmar av dem kalla också personer som inte hör till delegationen för sameärenden. Dessa sektionsmedlemmar har vid sektionssammanträdena samma ställning som medlemmarna. (29.12.1994/1534)

Beredningsorgan som har tillsatts av delegationen för sameärenden kan sammanträda också utanför samernas hembygdsområde.

9 § (29.12.1994/1534)

Till förtroendevalda som hör till eller lyder under delegationen för sameärenden och till sakkunniga betalas ersättning för den månad under vilken de har deltagit i ett sammanträde. Ersättningen fastställs av justitieministeriet.

Stadganden om val
10 §

Val som avses i 3 § anordnas av en valnämnd som tillsätts av delegationen för sameärenden, i enlighet med denna förordning och det valreglemente som nämns i 17 §.

Valnämnden består av en ordförande och fyra medlemmar som var och en har en personlig suppleant. Nämnden skall ha en medlem och en suppleant för denne från var och en av de fyra kommunerna inom samernas hembygdsområde. Nämnden väljer inom sig en vice ordförande.

Valnämnden har rätt att anställa en sekreterare och med tillstånd av justitieministeriet annan behövlig personal. (29.12.1994/1534)

11 §

Röstberättigad är varje i 1 § 2 mom. åsyftad person som är finsk medborgare och före valåret har fyllt 18 år.

Valnämnden gör upp en vallängd över de personer som är röstberättigade under valåret jämte postadresser samt för var och en som har upptagits i vallängden ett meddelande på kort jämte adress.

Valnämnden skall sända meddelandet på kort till varje röstberättigad i god tid innan vallängden läggs fram. Valnämnden lägger fram vallängden på de platser som nämns i valreglementet för en tid av 14 dagar så att det från utgången av den tid vallängden har varit framlagd återstår minst fyra månader till valet.

12 §

Valbar är varje röstberättigad som har samtyckt till att bli kandidat och inte står under förmynderskap.

En kandidat kan ställas upp av minst tre röstberättigade genom att dessa hos valnämnden lämnar in en på behörigt sätt ifylld och undertecknad blankett minst tre månader innan valet börjar. Varje röstberättigad får delta i uppställandet av endast en kandidat.

Valnämnden gör upp en kandidatlista över de kandidater som är valbara. Listan skall hållas framlagd på de platser som anges i valreglementet under 14 dagar så att det från utgången av den tid listan har varit framlagd återstår minst två månader till valet.

13 §

Val av delegationen för sameärenden förrättas under en tid av fyra veckor som börjar på måndagen den första hela veckan i september. Valet skall kungöras offentligt.

Valnämnden skall se till att de slutliga vallängderna och kandidatlistorna är framlagda i enlighet med valreglementet under den tid valet pågår.

Valet förrättas med anlitande av posten. Valnämnden sänder en röstsedel och de anvisningar som behövs för röstningen till de röstberättigade i en rekommenderad försändelse.

14 §

Valresultatet fastställs av valnämnden. Resultatet skall meddelas justitieministeriet för tillsättande av delegationen för sameärenden för följande mandatperiod. (29.12.1994/1534)

Den nya delegationens mandatperiod börjar den första dagen i året. Den föregående delegationens sektioner, arbetsutskott och presidium kvarstår dock i sina uppgifter tills den nya delegationen har sammanträtt.

15 §

Den som anser att han obehörigen har utelämnats ur den vallängd som avses i 11 § eller att en anteckning om honom i vallängden är oriktig samt den som anser att den kandidatlista som avses i 12 § är oriktig får skriftligen yrka på rättelse hos valnämnden inom 14 dagar från utgången av den tid då längden eller listan har varit framlagd. Valnämnden skall avgöra ärendet i brådskande ordning.

Den som är missnöjd med valnämndens beslut kan föra rättelseyrkandet till delegationens arbetsutskott för avgörande.

16 §

En röstberättigad som anser att valnämndens beslut om fastställande av valresultatet eller någon åtgärd i samband därmed strider mot lag eller denna förordning eller mot valreglementet, får skriftligen framställa rättelseyrkande hos delegationen för sameärenden inom 14 dagar från det valnämnden fastställde valresultatet.

Delegationen skall behandla rättelseyrkandet i brådskande ordning och senast före utgången av valåret.

Har valnämndens beslut eller åtgärd som avses i 1 mom. stridit mot lag eller denna förordning eller mot valreglementet och har detta inverkat på valresultatet, skall valresultatet rättas.

17 § (29.12.1994/1534)

Närmare föreskrifter och anvisningar om för rättande av val, tidpunkten för val, valresultatets beräkningssätt och andra detaljer i anslutning till förrättande av val meddelas i ett valreglemente, som antas av delegationen för sameärenden och fastställs av justitieministeriet.

Särskilda stadganden
18 §

Om delegationen för sameärenden gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer.

19 § (29.12.1994/1534)

Justitieministeriet kan vid behov meddela närmare föreskrifter och anvisningar om delegationen för sameärenden och dess verksamhet.

Ikraftträdande
20 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Genom denna förordning upphävs förordningen den 9 november 1973 om delegationen för sameärenden (824/73) jämte ändringar.

Mandattiden för den nuvarande delegationen för sameärenden fortsätter dock till den 31 december 1991, och en ny delegation tillsätts i enlighet med denna förordning för en mandatperiod som börjar den 1 januari 1992.

Ikraftträdelsestadganden:

29.12.1994/1534:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.