Beaktats t.o.m. FörfS 903/2022.

21.9.1990/883

Renskötselförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde stadgas med stöd av 16 §, 23 § 3 mom., 27 §, 30 § 2 mom., 36 § 2 mom., 51 och 54 §§ renskötsellagen av den 14 september 1990 (848/90):

Renbeteslag
1 §

Länsstyrelsen för över renbeteslagen inom sitt område ett register, i vilket skall antecknas renbeteslagets namn och adress, verksamhetsområdets gränser samt renvärdens och vicevärdens namn. Till registret skall fogas en karta, på vilken gränserna för renbeteslagens verksamhetsområden finns angivna. Renbeteslaget skall sända länsstyrelsen meddelande om ett ärende som skall antecknas i registret.

2 §

Ett renbeteslags ordinarie stämma hålls två gånger om året. Höststämman hålls i september eller oktober och vårstämman i april eller maj.

Ett renbeteslags räkenskapsperiod är renskötselåret.

3 §

Vid ett renbeteslags ordinarie höststämma fattas beslut om

1) fastställande av bokslutet för den föregående räkenskapsperioden,

2) godkännande av årsberättelsen,

3) beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsemedlemmarna för den föregående räkenskapsperioden,

4) arvoden till renvärden, vicevärden och de övriga styrelsemedlemmarna,

5) val av renvärd, vicevärd och övriga styrelsemedlemmar vid mandatperiodens utgång för de tre följande renskötselåren,

6) arvoden till revisorerna och revisorssuppleanterna och val av revisorer och revisorssuppleanter för följande renskötselår, samt

7) arvoden till arbetsledarna och räknarna vid renskillning och val av arbetsledare och räknare vid renskillning för följande renskötselår.

4 §

Vid ett renbeteslags ordinarie vårstämma fattas beslut om

1) fastställande av verksamhetsplanen och budgeten för nästa verksamhetsperiod,

2) det förfarande som skall iakttas vid skötseln av renbeteslagets tillgångar,

3) planen för användning av begesmarkerna,

4) fastställande av renlängden,

5) årsavgiftens belopp och sättet att betala årsavgiften,

6) den förhöjda årsavgiftens belopp och sättet att betala denna, samt

7) märkningsavgiften.

5 §

Vid ett renbeteslags konstituerande möte fattas beslut om

1) renbeteslagets namn,

2) framläggande av förslag om det största antalet renar inom renbeteslaget och för envar delägare i renbeteslaget,

3) arvoden till renvärden, vicevärden och de övriga styrelsemedlemmarna samt till revisorerna och revisorssuppleanterna samt val av dem för den första räkenskapsperioden,

4) fastställande av verksamhetsplanen och budgeten,

5) årsavgiftens belopp och sättet att betala den, samt

6) märkningsavgiften.

6 §

Dessutom kan beslut fattas vid de stämmor och möten som avses i 4-5 §§ eller vid renbeteslagets extra stämmor om

1) ändring av renbetetslagets namn,

2) åtgärder som gäller sammanslagning och uppdelning av renbeteslaget,

3) renbeteslagets gränser och ändring av dessa samt tillställandet av besluten till länsstyrelsen för fastställelse,

4) framläggande av förslag om renbeteslagets egna renmärken,

5) val av värderingsmän,

6) i 21 § 3 mom. renskötsellagen avsedd temporär sänkning av det största antalet livrenar inom renbeteslagets område,

7) i 22 § renskötsellagen avsedda åtgärder för minskning av antalet renar till det tillåtna maximiantalet,

8) omhändertagande av renar för skötsel i enlighet med 9 § 3 mom. renskötsellagen,

9) i 25 § 1 mom. renskötsellagen avsett tillstånd att använda tilläggsmärke,

10) i 26 § 2 mom. renskötsellagen avsett tillstånd att hålla renar som är försedda med ett avlyst renmärke,

11) i 26 § 3 mom. renskötsellagen avsedd anmälan om att ett renmärke inte har använts,

12) i 41 § 1 mom. renskötsellagen avsedd sammandrivning och märkning av renar samt utförande av andra renskötselarbeten utan tillstånd av renbeteslagets styrelse,

13) de avgifter som uppbärs för i 12 § 3 mom. renskötsellagen avsedda renskötselarbeten som utförts av renbeteslaget,

14) det förfarande som skall iakttas vid betalning av skadestånd,

15) i 13 § 2 mom. renskötsellagen avsedda ärenden som hänskjutits till renbeteslagets stämma för behandling, samt

16) sådana av renbeteslagets övriga ärenden som enligt renskötsellagen inte skall avgöras av renbeteslagets styrelse eller renvärden.

7 §

Det protokoll som förts vid ett renbeteslags stämma justeras av två av stämman valda protokolljusterare inom en vecka efter mötet.

Av det protokoll som förts vid ett renbeteslags stämma skall den vars intresse eller rätt beslutet gäller samt på begäran en delägare i renbeteslaget ges ett utdrag, vars riktighet styrkts av renvärden.

8 §

Ett renbeteslags styrelse har till uppgift att

1) leda renbeteslagets verksamhet,

2) sammankalla renbeteslagets stämma,

3) sköta beredningen och verkställigheten av stämmans beslut,

4) besluta om de renskötselarbeten som i enlighet med 12 § 1 mom. renskötsellagen skall utföras som årsavgift,

5) besluta om anläggande av gärden, andra anläggningar eller konstruktioner, vilka behövs för förebyggande av skador,

6) se till att det på renbeteslagets område finns sådana personer hos vilka anmälan kan göras om renar, som olovligt kommit in i odlingar eller som orsakar skada,

7) föreslå godkännande av ett renmärke,

8) besluta om meddelande av förbud som avses i 10 § 1 mom. och beviljande av tillstånd som avses i nämnda paragrafs 2 mom.,

9) besluta om storleken av den inskrivningsavgift som avses i 11 § 1 mom. renskötsellagen och tidpunkten för dess betalning,

10) besluta om tillstånd till förvärv av renboskap och nyttjande av förköpsrätt,

11) bestämma om ett sådant betesområde som avses i 41 § 1 mom. renskötsellagen,

12) bevilja tillstånd till sammandrivning och märkning av renar samt andra renskötselarbeten i enlighet med anvisningar som meddelas av renbeteslagets stämma, samt

13) behandla besvär över renvärdens beslut. Renbeteslagets styrelse skall delge delägarna i renbetslaget sina beslut vid renbeteslagets nästa stämma.

9 §

Renvärden har till uppgift att

1) se till att renbeteslagets praktiska uppgifter blir utförda,

2) verkställa de beslut som renbeteslagets styrelse fattat,

3) avlöna de arbetstagare som anställts av renbeteslagets stämma och styrelse och de arbetstagare som behövs utöver dem som betalar årsavgiften med renskötselarbeten,

4) representera renbeteslaget,

5) övervaka den verksamhet som utövas av renbeteslagets funktionärer,

6) övervaka ordningen och efterlevnaden av renskötsellagen vid renskötselarbetena,

7) besluta om sådan minskning av antalet renar som avses i 22 § 4 mom. renskötsellagen,

8) sköta sådan försäljning eller märkning av renar som avses i 24 § 1 och 2 mom. renskötsellagen,

9) ta emot anmälningar om avlysning av renmärken och sända den till Renbeteslagsföreningen,

10) meddela om renskiljningar,

11) ta hand om sådana renar som vid ett annat renbeteslags renskiljning konstaterats höra till hans renbeteslag och sköta transporten av dessa,

12) sköta sådan försäljning av renar som avses i 29 § 3 mom. renskötsellagen och underrätta Renbeteslagsföreningen därom,

13) ta emot en anmälan om överlåtelse av renboskap samt vidta åtgärder för behandling därav i renbeteslagets styrelse,

14) debitera de avgifter som med stöd av renskötsellagen skall betalas till renbeteslaget samt vidta sådana åtgärder för uppbörd av avgifterna som avses i lagens 49 §,

15) för renbeteslagets stämma bereda ett förslag till renlängd och sända en kopia av den fastställda längden till Renbeteslagsföreningen samt underrätta andra renbeteslag om de i längden upptagna renar som hör till dessa renbeteslag,

16) bereda ett förslag till renbeteslagets årsberättelse och sända den av renbeteslaget godkända årsberättelsen till Renbeteslagsföreningen, samt

17) utföra övriga uppgifter som ankommer på renbeteslaget, om det inte har föreskrivits att de ankommer på renbeteslagets stämma eller styrelse.

10 §

Den försäkran som avses i 51 § renskötsellagen lyder: "Jag N.N. försäkrar att jag med nit och samvetsgrannhet, opartiskt och utan att eftersträva egen vinning, efter bästa förstånd och förmåga skall fullgöra det uppdrag som anförtrotts mig, så att jag inte av något skäl i min verksamhet främjar det orätta. Detta lovar jag på heder och samvete."

11 §

Formuläret för den renlängd som avses i 30 § renskötsellagen fastställs av Renbeteslagsföreningen. Renlängden skall göras upp enligt detta formulär före renbeteslagets vårstämma.

Av renlängden skall varje år sändas en kopia till Renbeteslagsföreningen före utgången av renskötselåret.

Om sådana vid renskiljningar förtecknade renar som hör till andra renbeteslag skall dessa renbeteslag underrättas före utgången av mars.

12 §

Den underrättelse som avses i 29 § 3 mom. renskötsellagen skall inlämnas till Renbeteslagsföreningen före utgången av mars. En kopia av renbeteslagets årsberättelse skall sändas till Renbeteslagsföreningen före den 15 november. Renbeteslagsföreningen skall sända länsstyrelserna i de län där renskötselområdet är beläget kopior av renbeteslagens årsberättelser till kännedom före utgången av november.

Renbeteslagsföreningen
13 §

Av det protokoll som förts vid Renbeteslagsföreningens möte och styrelsens möte skall den vars intresse eller rätt beslutet gäller ges ett utdrag, vars riktighet styrkts av föreningens verksamhetsledare eller en person som förordnats av honom.

Märkesdistrikt
14 §

Renskötselområdet indelas genom jord- och skogsbruksministeriets beslut i märkesdistrikt, som har till uppgift att se till att renmärkena är användbara och skiljer sig från varandra i tillräcklig mån.

Ett märkesdistrikts möte sköter de uppgifter som ankommer på märkesdistriktet. Mötet avger utlåtanden i ärenden som gäller beviljande och överflyttning av renmärken. Märkesdistriktets möte skall förorda godkännande eller överflyttning av ett renmärke, om renmärket är användbart och renmärkena för renägare inom samma eller närliggande renbeteslag avviker i tillräcklig mån från det renmärke som ansökan om godkännande eller överflyttning gäller.

15 §

Vid ett märkesdistrikts möte representeras varje renbeteslag av renvärden. Mötet väljer för märkesdistriktet en ordförande och en vice ordförande, vilkas mandatperiod är tre år.

Märkesdistriktets möte sammankallas av ordföranden eller vid förhinder för honom av vice ordföranden. Vid märkesdistriktets möte behandlas endast de ärenden som nämns i möteskallelsen.

Märkesdistriktets möte är beslutfört, när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga mötesrepresentanterna är närvarande. Vid mötet har varje deltagare en röst och den åsikt som majoriteten av de avgivna rösterna understött anses som mötets beslut. Om rösterna faller lika, avgör ordförandens åsikt, utom vid personval, då lotten avgör.

Renmärken
16 §

För att ett renmärke skall godkännas förutsätts att märket tydligt avviker från de övriga renmärkena eller att renar försedda med liknande renmärken sköts så fjärran från varandra att risk för sammanblandning inte föreligger.

När ett renmärke görs får inte mera än en tredjedel av örats längd skäras bort, märket inte utsträckas ända till nedre delan av öronbrosket eller märket inte i någon annan del av örat gå djupare än till en tredjedel från örats kant. I renmärkena används snitt med följande benämningar:, pistel, tiili, pykälä, hanka, rappuhanka, poikki, haara, halki, vita, terotus, ketunkanto, vastahanka, reikä och reiästä halki samt linnunvarvas. Vid märkningen av renar kan dessutom användas ett tilläggsmärke, som godkänts av Renbeteslagsföreningen.

Renbeteslaget kan besluta att renarna skall märkas i vittnens närvaro.

17 §

En ansökan om godkännande av ett renmärke riktas till Renbeteslagsföreningen och lämnas till renvärden. Till ansökan skall fogas en schematisk bild av och redogörelse för det renmärke som ansökan gäller.

Renvärden skall inhämta utlåtande om ansökningen av märkesdistriktets möte och sända ansökningen, utlåtandet av märkesdistriktets möte samt sitt eget utlåtande till renbeteslagets styrelse, som gör en framställning om godkännande av renmärket hos Renbeteslagsföreningen.

En renägare som flyttar sin renboskap till ett annat renbeteslags område skall ansöka om Renbeteslagsföreningens godkännande för sitt märke i enlighet med 1 mom.

Ett renmärke kan godkännas endast om sökanden i sin ägo har en ren som skall förses med det märke som ansökan gäller.

18 §

Renbeteslagsföreningen skall delge sökanden och berörda renbeteslag beslutet om godkännande eller avlysning av ett renmärke. Beslutet om att ett renmärke förfallit skall Renbeteslagsföreningen delge berörda renbeteslag och bevisligen den som innehar renmärket. Om beslutet skall dessutom meddelas vid Renbeteslagsföreningens nästa ordinarie möte.

19 §

Renbeteslagsföreningen för en renmärkesförteckning, som skall innefatta en schematisk bild och beskrivning av det godkända renmärket. I förteckningsen skall dessutom antecknas vilken dag märket godkänts, för vem märket har godkänts och från vem märket har överflyttats samt den tidpunkt då renmärket har avlysts eller förfallit.

Renbeteslaget skall föra en förteckning över sina delägares renmärken. Angående förteckningen gäller vad som stadgas i 1 mom.

Mellanrubriken har upphävts genom F 14.1.2021/13.
20 § (14.1.2021/13)

20 § har upphävts genom F 14.1.2021/13.

21 § (14.1.2021/13)

21 § har upphävts genom F 14.1.2021/13.

Särskilda stadganden
22 §

I de fall som avses i 44 § 3 mom. och 45 § renskötsellagen skall till besvärsskriften fogas en kopia eller ett utdrag av sådant slag som avses i 9 och 15 §§, varvid kopian eller utdraget anses utgöra det överklagade beslutet.

23 §

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning utfärdas vid behov av jord- och skogsbruksministeriet.

24 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

Ikraftträdelsestadganden:

14.1.2021/13:

Denna förordning träder i kraft den 20 januari 2021.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.