Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.8.1990/744

Förordning om privat hälso- och sjukvård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 5, 8 och 29 §§ lagen den 9 februari 1990 om privat hälso- och sjukvård (152/90):

1 § (22.12.2005/1106)

I registret över tillhandahållare av privat service förs dessutom in vad som anges i 14 a § 2 och 3 mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård

1) uppgifter om de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls och deras omfattning oberoende av om tjänsterna tillhandahålls vid en verksamhetsenhet eller ett verksamhetsställe för hälso- och sjukvården, hemma hos patienten eller någon annanstans och

2) uppgifter om att tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster upphört.

2 § (22.12.2005/1106)

2 § har upphävts genom F 22.12.2005/1106.

3 § (30.9.1994/857)

Den ansvariga föreståndaren skall vara en i 2 § lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/94) avsedd yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården och skall, med beaktande av verksamhetens omfattning och de tjänster som tillhandahålls, ha en för tjänstens framgångsrika handhavande lämplig utbildning och tillräcklig praktisk erfarenhet.

4 § (22.12.2005/1106)

En utredning av den dag då servicen inleds skall ingå i den startanmälan som avses i 8 § i lagen om privat hälso- och sjukvård.

Till en startanmälan skall fogas

1) en inspektionsberättelse som gäller inspektion av lokaliteter och utrustning samt sjuktransportfordonet och dess utrustning och är undertecknad av hälsovårdscentralens ansvariga läkare eller ansvariga tandläkare, och (29.12.2009/1647)

2) en korrigerad verksamhetsplan, om ändringar har gjorts i den verksamhetsplan som lämnades in tillsammans med ansökan.

En i 2 mom. 1 punkten avsedd inspektionsberättelse behöver likväl inte läggas fram när tjänster tillhandahålls i en annan verksamhetsenhets eller ett annat verksamhetsställes lokaliteter för hälso- och sjukvården eller någon annanstans än vid en verksamhetsenhet eller ett verksamhetsställe, och om de tjänster som tillhandahålls inte enligt den utredning som serviceproducenten har lagt fram är beroende av någon särskild utrustning.

En startanmälan verifieras av den direktör som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna.

5 § (29.12.2009/1647)

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården beviljar tillstånd enligt 4 § i lagen om privat hälso- och sjukvård för serviceproducenter som är verksamma eller har stationsplats inom två eller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområden. Regionförvaltningsverket beviljar tillstånd för serviceproducenter som är verksamma eller har stationsplats inom ett enda regionförvaltningsverks verksamhetsområde.

6 § (20.12.2022/1249)

Tillståndsmyndigheten ska skicka beslut om tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, beslut om godkännande av en ansvarig föreståndare och anmälningar om ändringar i tillståndspliktig verksamhet till Institutet för hälsa och välfärd, Folkpensionsanstalten samt till det välfärdsområde inom vars område hälso- och sjukvårdstjänsterna tillhandahålls eller inom vars område trafikens stationsplats finns.

Tillståndsmyndigheten ska dessutom underrätta Folkpensionsanstalten och välfärdsområdet om att serviceverksamheten inleds.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ska dessutom underrätta de regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamhet utövas eller inom vars verksamhetsområde trafikens stationsplats finns om de tillstånd som verket har beviljat samt underrätta de regionförvaltningsverk och välfärdsområden som saken gäller om att verksamheten inleds.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Tillstånd som avses i 2 § får sökas innan förordningen träder i kraft. Om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster är tillståndspliktigt enligt lagen om privat hälso- och sjukvård, men inte tidigare har varit det, får verksamheten fortsättas sedan lagen om privat hälso- och sjukvård har trätt i kraft tills ansökan om tillstånd har avgjorts.

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1991/314:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

27.11.1992/1136:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

30.9.1994/857:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1994.

22.12.2005/1106:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006.

20.8.2009/662:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

29.12.2009/1647:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

20.12.2022/1249:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.