Beaktats t.o.m. FörfS 511/2021.

16.7.1990/656

Lag om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.12.1995/1649)

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar enligt 30 § kommunallagen (365/95).

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015. Se KommunalL 410/2015 24 §.

2 §

En folkomröstning anordnas den söndag som kommunfullmäktige bestämmer. Det kan dock inte bestämmas att en omröstning skall anordnas på nyårsaftonen eller nyårsdagen, trettondagen, påskdagen, valborgsmässoaftonen eller första maj, pingstdagen, självständighetsdagen eller julaftonen, juldagen eller annandag jul. Det får inte heller bestämmas att en omröstning skall anordnas i samband med kommunalval, statliga val eller en statlig folkomröstning.

En omröstning anordnas röstningsområdesvis enligt den indelning i röstningsområden som senast har bestämts med stöd av 8 § vallagen (714/1998). Fullmäktige kan dock besluta att flera röstningsområden skall ha ett gemensamt röstningsställe. (2.10.1998/716)

Det är även möjligt att rösta på förhand per brev (brevröstning) enligt vad som stadgas nedan.

3 §

Kommunfullmäktige skall fatta sitt beslut om att anordna en folkomröstning senast den 60 dagen före den dag då röstningen skall ske.

När kommunfullmäktige beslutar om att anordna en folkomröstning skall beslut samtidigt fattas om föremålet och tidpunkten för omröstningen samt om de alternativ som föreläggs väljarna. Alternativen kan anges på samma röstsedel, men varje alternativ kan också ha sin egen röstsedel. Den röstande skall dock alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han inte stöder något av alternativen. Kommunfullmäktige skall i sitt beslut fastställa röstsedlarnas antal, innehåll och utseende.

4 § (22.12.1995/1649)

Ett initiativ av kommuninvånare enligt 31 § kommunallagen om folkomröstning skall individualisera den fråga i vilken folkomröstning önskas. Initiativtagarna skall i initiativet försäkra att de är röstberättigade kommuninvånare. Under medlemmarnas egenhändiga underskrifter skall deras namn, yrke eller syssla och adress tydligt antecknas.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015. Se KommunalL 410/2015 25 §.

5 § (2.10.1998/716)

Röstningsmyndigheter vid folkomröstningar är den kommunala centralvalnämnden enligt i 13 § vallagen och röstningsnämnderna. Kommunstyrelsen skall i god tid före omröstningen för varje röstningsområde som avses i 2 § eller, om flera röstningsområden har ett gemensamt röstningsställe, för varje område med ett gemensamt röstningsställe tillsätta en röstningsnämnd med iakttagande i tillämpliga delar av det som i 15 § vallagen bestäms om tillsättande av valnämnder.

6 §

Den kommunala centralvalnämnden sammanträder på kallelse av ordföranden senast en månad före röstningsdagen, den 20 dagen före röstningsdagen, fredagen före röstningsdagen, röstningsdagen och dagen efter röstningsdagen samt också annars när behandlingen av saken kräver det.

7 § (2.10.1998/716)

Den kommunala centralvalnämnden skall i god tid före omröstningen tillkännage föremålet och tiden för folkomröstningen, röstningsområdenas röstningsställen, förfarandet vid omröstningen samt de alternativ som omröstningen gäller så som kommunala tillkännagivanden meddelas för kännedom i kommunen. Kommunstyrelsen skall utan dröjsmål underrätta justitieministeriet om att en folkomröstning kommer att anordnas. I övrigt gäller om information om folkomröstningar 29 § 1 mom. kommunallagen.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015. Se KommunalL 410/2015 29 §.

8 § (29.11.2019/1130)

För folkomröstningen upprättar den kommunala centralvalnämnden över de röstberättigade ett rösträttsregister om vilket gäller vad som i 18 § i vallagen föreskrivs om rösträttsregistret.

Kommunstyrelsen ska senast den 55 dagen före röstningsdagen göra anmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om folkomröstningen och meddela om den önskar få de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret i maskinläsbar form eller som pappersutskrift. I fråga om pappersutskrifter gäller vad som i 71 § i vallagen föreskrivs om vallängder.

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska senast den 30 dagen före röstningsdagen sända till den kommunala centralvalnämnden de uppgifter som ska tas in i rösträttsregistret.

9 §

För brevröstning skall den kommunala centralvalnämnden senast den 19 dagen före röstningsdagen till varje röstberättigad vars adress är känd sända de röstsedlar som föreskrivs i det beslut som anges i 3 § samt ett valkuvert, följebrev och ytterkuvert åtföljda av röstningsanvisningar som nämnden har utarbetat (brevröstningshandlingar).

Röstberättigade som inte per post har fått de brevröstningshandlingar som nämns i 1 mom. eller som saknar dem av någon annan orsak skall beredas möjlighet att få dem hos den kommunala centralvalnämnden eller på ett ställe som den har angett. Den kommunala centralvalnämnden skall se till att möjligheten att få brevröstningshandlingar och förfarandet för att få dem tillkännages enligt 7 §.

10 §

Vid brevröstning skall de brevröstningshandlingar som nämns i 9 § 1 mom. användas.

Efter att den röstberättigade gjort sin röstningsanteckning skall han i valkuvertet innesluta röstsedeln eller, om flera röstsedlar står till buds, den röstsedel som han har valt, fylla i och egenhändigt underteckna följebrevet, innesluta valkuvertet och följebrevet i ytterkuvertet och sända ytterkuvertet per post till den kommunala centralvalnämnden så att det kommer fram senast klockan 19 fredagen före röstningsdagen.

I stället för att sända brevröstningshandlingarna per post kan den röstberättigade inom den tid som stadgas i 2 mom. också på något annat sätt returnera dem under den adress som centralvalnämnden har angett. Nämnden skall se till att meddelande om returneringsstället finns i de röstningsanvisningar som avses i 9 § 1 mom.

11 § (2.10.1998/716)

Vid den kommunala centralvalnämndens sammanträde, där de röster som har avgetts vid brevröstningen räknas, skall de röstsedlar som har tagits ur valkuverten stämplas med valstämpeln.

12 §

En röstsedel är ogiltig,

1) om valkuvertet innehåller flera röstsedlar eller någonting annat än en röstsedel,

2) om valkuvertet är så bristfälligt eller upptar en sådan obehörig anteckning att röstningen enligt 63 § 2 mom. 1–3 punkten vallagen borde ha lämnats obeaktad, (2.10.1998/716)

3) om såsom röstsedel har använts något annat än en röstsedel som kommunen har låtit trycka,

4) om röstsedeln är ostämplad,

5) om på röstsedeln har skrivits den röstandes namn eller angetts något särskilt kännetecken på denne eller om någon annan obehörig anteckning har gjorts på den,

6) om röstningsanteckningar har gjorts vid flera än ett av alternativen på röstsedeln, eller

7) om röstningsanteckningen är så otydlig att det inte framgår vilket alternativ som har avsetts.

Som obehörig anteckning enligt 1 mom. 5 punkten skall inte anses en sådan anteckning på röstsedeln som enbart förtydligar vad den röstande har avsett.

13 §

Den kommunala centralvalnämnden fastställer resultatet av folkomröstningen. I beslutet om fastställande av resultatet får ändring inte sökas genom besvär.

14 §

Den kommunala centralvalnämnden skall tillkännage resultatet av folkomröstningen så som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen.

15 §

Den kommunala centralvalnämnden skall förvara röstsedlarna i fem år efter att resultatet av folkomröstningen har fastställts.

16 §

Kommunen låter trycka de röstsedlar samt tillverka de brevröstningshandlingar som används vid en folkomröstning. Av röstsedeln skall framgå hur den skall vikas ihop, och den skall vara sådan att röstningshemligheten tryggas.

Den kommunala centralvalnämnden bestämmer på vilket sätt de försändelser som tillställs den kommunala centralvalnämnden skall förseglas i valnämnderna och skaffar nödvändigt förseglingsmaterial. (2.10.1998/716)

17 § (2.10.1998/716)

Kostnaderna för en kommunal folkomröstning betalas av kommunens medel.

18 § (2.10.1998/716)

Utöver vad som bestäms i denna lag iakt- tas vid folkomröstningar vallagen i tillämpliga delar. Bestämmelserna i 189 § vallagen gäller dock inte den tid som 10 § 2 mom. anger för återsändandet av brevröstningshandlingar.

19 §

Justitieministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

20 §

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1990.

Regeringens proposition 136/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 10/90, Stora utsk. bet. 50/90

Ikraftträdelsestadganden:

11.6.1993/501:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

RP 29/93, GrUB 2/93

22.12.1995/1649:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Om folkomröstning förrättas innan sex månader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95, GrUB 4/95, RSv 161/95

2.10.1998/716:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 1998.

Om en folkomröstning anordnas innan 90 dagar har förflutit från denna lags ikraftträdande, skall de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 48/1998, GrUB 5/1998, RSv 89/1998

29.11.2019/1130:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 10/2019, FvUB 3/2019, RSv 20/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.