Beaktats t.o.m. FörfS 939/2023.

9.2.1990/152

Lag om privat hälso- och sjukvård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna lag har upphävts genom L 14.4.2023/741, som gäller fr.o.m. 1.1.2024.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (20.11.2009/928)
Tillämpningsområde

I denna lag föreskrivs om rätten att tillhandahålla befolkningen privata hälso- och sjukvårdstjänster.

Utöver denna lag ska det som bestäms i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) och det som någon annanstans bestäms eller föreskrivs om tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster iakttas.

2 § (20.11.2009/928)
Definitioner

I denna lag avses med hälso- och sjukvårdstjänster

1) laboratorieverksamhet,

2) radiologisk verksamhet och andra därmed jämförbara bildåtergivnings- och undersökningsmetoder,

3) andra undersökningar och åtgärder som vidtas för att konstatera någons hälsotillstånd eller sjukdom eller för att bestämma vården,

4) fysioterapeutisk verksamhet samt andra åtgärder och annan terapi som förbättrar och upprätthåller prestationsförmågan,

5) företagshälsovård,

6) läkar- och tandläkartjänster och annan hälso- och sjukvård samt tjänster som kan jämställas med dem,

7) massage, samt

8) sjuktransporttjänster.

Med serviceproducent avses en sådan enskild eller ett bolag, ett andelslag, en förening eller någon annan sammanslutning eller stiftelse som har en enhet som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster samt en självständig yrkesutövare som tillhandahåller sjuktransporttjänster. Som serviceproducent anses inte en annan självständig yrkesutövare eller en arbetsgivare som själv ordnar sådana företagshälsovårdstjänster som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001).

Med självständig yrkesutövare avses en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i 2 § 1 mom. i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården och som självständigt utövar sitt yrke.

2 a § (22.12.2009/1549)
Tillståndsmyndigheter

Tillståndsmyndigheter enligt denna lag är regionförvaltningsverken samt Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Bestämmelser om fördelningen av behörighet mellan tillståndsmyndigheterna utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 kap

Ordnande av privat hälso- och sjukvård

3 § (20.11.2009/928)
Verksamhetsbetingelser

Den som tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster ska ha ändamålsenliga lokaliteter och anordningar. Den som tillhandahåller sjuktransporttjänster ska ha ett ändamålsenligt sjuktransportfordon jämte utrustning. Dessutom ska serviceproducenten ha sådan ändamålsenligt utbildad personal som verksamheten förutsätter.

Verksamheten skall i medicinskt avseende bedrivas på behörigt sätt och ta hänsyn till patientsäkerheten.

4 § (2.9.2005/689)
Tillstånd

En serviceproducent ska ha beviljats tillstånd av tillståndsmyndigheten för att få tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster. Av tillståndet ska serviceproducentens servicebransch enligt 2 § framgå. Tillståndet kan förenas med villkor som är nödvändiga för att trygga patientsäkerheten och avser mängden tjänster, de anställda, lokaliteterna, sjuktransportfordonet och dess utrustning, anordningarna och tillbehören samt arbetsmetoderna. (20.11.2009/928)

En serviceproducent som uppfyller villkoren enligt 3 § beviljas tillstånd på skriftlig och undertecknad ansökan.

Av tillståndsansökan skall framgå följande uppgifter om serviceproducenten:

1) firma, företags- och organisationsnummer samt kontaktuppgifter,

2) verksamhetsenheter och verksamhetsställen där hälso- och sjukvårdstjänster tillhandahålls samt deras kontaktuppgifter samt antalet sjuktransportfordon och deras stationsplatser, (20.11.2009/928)

3) servicebransch och innehållet i de hälso- och sjukvårdstjänster som skall tillhandahållas på basis av det tillstånd som ansökan gäller samt deras planerade omfattning vid varje verksamhetsenhet och verksamhetsställe,

4) den ansvariga föreståndarens namn, personbeteckning, utbildning, yrke, hemadress och övriga kontaktuppgifter,

5) patientombudsmannens namn, utbildning, yrke, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter,

6) den övriga personalens storlek och utbildning,

7) uppgift om registrering i det arbetsgivarregister som avses i lagen om förskottsuppbörd (1118/1996),

8) platsen för förvaring av journalhandlingar, de centrala principerna för förandet av patientregister och den som ansvarar för förandet av register,

9) till behövliga delar uppgifter om disponibla anordningar och tillbehör samt övriga uppgifter som behövs för att bedöma tjänsternas kvalitet, säkerhet och tillbörlighet.

Till ansökan skall dessutom fogas namn och kontaktuppgifter för den sökandes verkställande direktör eller någon annan som ansvarar för drivandet av rörelsen.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för tillståndsansökan och om hur tillstånd skall sökas kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

Tillståndet att tillhandahålla sjuktransporttjänster berättigar innehavaren att utföra sjuktransporter i hela landet med undantag för Åland. I tillståndet för tillhandahållande av sjuktransporttjänster ska antalet sjuktransportfordon som används för tjänsterna samt deras stationsplats eller stationsplatser anges. (20.11.2009/928)

5 §
Ansvarig föreståndare

En serviceproducent ska ha en av tillståndsmyndigheten godkänd föreståndare som ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänsterna. (29.5.2009/377)

Som ansvarig föreståndare godkänns på skriftlig ansökan av serviceproducenten den som uppfyller de krav som i förordning ställs på en ansvarig föreståndare.

6 §
Den ansvariga föreståndarens uppgifter

Den ansvariga föreståndaren ska svara för att verksamheten i samband med tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster uppfyller kraven enligt denna lag eller de bestämmelser som utfärdats och föreskrifter som meddelats med stöd av den. Då serviceproducenten bedriver verksamhet vid flera än ett verksamhetsställe ska den ansvariga föreståndaren för säkerställande av verksamhetens kvalitet utarbeta en plan för egenkontroll som omfattar hela den verksamhet som serviceproducenten bedriver. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får meddela föreskrifter om innehållet i och utarbetandet av planen för egenkontroll. Den ansvariga föreståndaren ska dessutom vid egenkontroll iaktta 40 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). (8.7.2022/599)

Försummar föreståndaren sin tillsynsuppgift eller är han annars oförmögen att sköta sina åligganden, kan godkännandet återkallas.

7 § (8.7.2022/599)
Förhandsinspektion

Innan de lokaler och anordningar samt det sjuktransportfordon jämte utrustning som kommer att användas vid tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster tas i bruk, ska serviceproducenten förevisa dem i funktionsdugligt skick vid välfärdsområdets inspektion.

En tjänsteinnehavare vid välfärdsområdet ska inspektera lokalerna och anordningarna samt sjuktransportfordonet och dess utrustning och utan dröjsmål lämna serviceproducenten en inspektionsberättelse. Bestämmelser om välfärdsområdets skyldighet att styra och övervaka de privata tjänsteproducenterna finns i 41 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård. Bestämmelser om välfärdsområdesmyndighetens rätt att inspektera den privata tjänsteproducentens och dess underleverantörs lokaler och utrustning finns i 10 § i lagen om välfärdsområden (611/2021).

8 § (29.5.2009/377)
Serviceproducentens startanmälan

Serviceproducenten ska göra en skriftlig anmälan om verksamheten till tillståndsmyndigheten innan verksamheten inleds. Till anmälan ska inspektionsberättelsen eller av särskilda skäl någon annan tillräcklig utredning fogas samt en sådan plan för egenkontroll som avses i 6 §. Närmare bestämmelser om anmälan utfärdas genom förordning av statsrådet.

9 § (29.5.2009/377)
Ändrings- och upphörsanmälan

Om en serviceproducent lägger om sina hälso- och sjukvårdstjänster eller upphör att tillhandahålla dem, ska serviceproducenten skriftligen anmäla detta till tillståndsmyndigheten.

Med anledning av en anmälan om omläggning av verksamheten kan tillståndsmyndigheten av särskilda skäl förplikta serviceproducenten att ansöka om nytt tillstånd.

Bestämmelser om innehållet i ändringsanmälan kan utfärdas genom förordning av statsrådet. (20.11.2009/928)

9 a § (22.12.2009/1549)
Anmälan om självständig yrkesutövning

Innan en självständig yrkesutövare börjar tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster som avses i denna lag ska yrkesutövaren lämna in en skriftlig anmälan om verksamheten till regionförvaltningsverket.

Av anmälan ska framgå

1) namn, personbeteckning, telefonnummer och övriga kontaktuppgifter, utbildning och uppgift om under vilket namn eller vilken firma verksamheten utövas,

2) de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls samt var de tillhandahålls,

3) uppgift om registrering i det förskottsuppbördsregister som avses i lagen om förskottsuppbörd,

4) den plats där journalhandlingarna förvaras,

5) den dag då verksamheten inleds,

6) en utredning om praktisk erfarenhet för läkare och tandläkare.

(8.4.2011/314)

Anmälan om att verksamheten upphört ska göras till regionförvaltningsverket inom 30 dagar efter det att tillhandahållandet av tjänsterna upphörde.

Närmare bestämmelser om innehållet i och formuläret för anmälan samt om hur anmälan ska göras kan utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

10 § (2.9.2005/689)
Verksamhetsberättelser

Serviceproducenterna och de självständiga yrkesutövarna ska årligen lämna tillståndsmyndigheten en verksamhetsberättelse. I berättelsen ska det ges upplysningar om verksamheten med hälso- och sjukvårdstjänster samt anges vilka ändringar som har skett i fråga om personalen, lokaliteterna och verksamheten. (29.5.2009/377)

Närmare bestämmelser om innehållet i, formuläret för och om lämnandet av verksamhetsberättelsen utfärdas genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet.

11 § (17.8.1992/785)

11 § har upphävts genom L 17.8.1992/785.

12 §
Tystnadsplikt

De anställda hos en serviceproducent samt andra som utför uppdrag för denne eller arbetar i hans lokaliteter får inte utan tillstånd röja vad de på grund av sin ställning, sitt uppdrag eller sitt arbete har fått veta om någon annans hälsotillstånd, sjukdom eller handikapp eller om åtgärder som avser honom eller om motsvarande omständigheter. Tystnadsplikten kvarstår sedan anställningsförhållandet eller uppdraget har upphört.

3 kap

Myndigheternas uppgifter

13 § (22.12.2009/1549)
Styrning och tillsyn

Den allmänna styrningen av och tillsynen över den privata hälso- och sjukvården enligt denna lag ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Styrningen av och tillsynen över tjänster enligt denna lag ankommer på regionförvaltningsverket.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, som lyder under social- och hälsovårdsministeriet, styr regionförvaltningsverkens verksamhet i syfte att förenhetliga deras verksamhetsprinciper, förfaringssätt och beslutspraxis vid styrningen av och tillsynen över den privata hälso- och sjukvården samt vid tillståndsförfarandena. Dessutom styr och övervakar Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården den privata hälso- och sjukvården i synnerhet när det är fråga om

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som gäller flera regionförvaltningsverks verksamhetsområde eller hela landet,

3) ärenden som har samband med övervakningsärenden som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

4) ärenden som regionförvaltningsverket är jävigt att behandla.

Bestämmelser om en närmare arbetsfördelning mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken vid styrningen och tillsynen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

5 mom. har upphävts genom L 8.7.2022/599. (8.7.2022/599)

14 § (22.12.2009/1549)
Behörigt regionförvaltningsverk

Ärenden som hör till regionförvaltningsverket enligt denna lag eller med stöd av den handläggs av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde verksamheten bedrivs.

I fråga om sjuktransporttjänster handläggs de uppgifter som i denna lag och med stöd av den föreskrivits för regionförvaltningsverket av det regionförvaltningsverk inom vars verksamhetsområde trafikens stationsplats finns.

14 a § (22.12.2009/1549)
Register över tillhandahållare av privat service

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken ska för handläggning av tillstånds- och anmälningsärenden som avses i denna lag samt för övervakning och statistikföring av verksamheten tillsammans driva ett riksomfattande informationssystem (register över tillhandahållare av privat service). I informationssystemet ingår som separata delar ett register över privata producenter av hälso- och sjukvårdstjänster och över självständiga yrkesutövare samt ett register över privata socialserviceproducenter som det föreskrivs om i lagen om privat socialservice (922/2011). Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården svarar för informationssystemets funktion. (22.7.2011/933)

Tillståndsmyndigheterna för in de uppgifter som avses i 4 § 3 mom. i registret över tillhandahållare av privat service. Tillståndsmyndigheterna ska dessutom föra in följande uppgifter i registret:

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om överträdelser av denna lag och av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen, samt

3) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av tillstånds- och anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen (523/1999).

Regionförvaltningsverken för i registret in de uppgifter som avses i 9 a § 2 mom. och som gäller självständiga yrkesutövare. Tillståndsmyndigheterna ska dessutom föra in följande uppgifter i registret:

1) uppgifter om förändringar i verksamheten,

2) uppgifter om verksamhetens omfattning,

3) uppgifter om överträdelser av denna lag och av bestämmelser, föreskrifter och förbud som utfärdats med stöd av den och om de påföljder som tillsynsmyndigheten beslutat om, uppgifter om tillsynsmyndighetens inspektioner och resultaten av dessa samt övriga uppgifter som behövs för övervakningen, samt

4) övriga uppgifter som behövs för handläggning och statistikföring av anmälningsärenden och som inte innehåller uppgifter som avses i 11 § i personuppgiftslagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården är registeransvarig. Tillstånds- och tillsynsverket och regionförvaltningsverken får använda registeruppgifter i den omfattning deras uppgifter kräver det. Regionförvaltningsverket ansvarar för uppgifter som det fört in i registret och för att det lämnat ut uppgifter inom sin behörighet i enlighet med lagen. Förutom denna lag ska också personuppgiftslagen tillämpas på behandlingen av personuppgifter. Genom förordning av statsrådet kan närmare bestämmelser utfärdas om de uppgifter som ska införas i registret med stöd av 2 och 3 mom. i denna paragraf.

Uppgifterna om självständiga yrkesutövare samt uppgifterna om dem som avses i 4 § 3 mom. 4, 5 och 8 punkten avförs ur registret fem år efter det att den som antecknats i registret har upphört med sin verksamhet som självständig yrkesutövare, ansvarig föreståndare, patientombudsman eller som den som ansvarar för registerföringen.

PersonuppgiftsL 523/1999 har upphävts genom DataskyddsL 1050/2018. Se EPRF (EU) 2016/679 (allmän dataskyddsförordning) 9 art. Se F om privat hälso- och sjukvård 744/1990 1 § och L om privat socialservice 922/2011 5 kap.

14 b § (9.8.2019/933)
Utlämnande av uppgifter ur registret över tillhandahållare av privat service samt uppgifternas offentlighet

Trots sekretessbestämmelserna och andra bestämmelser om användningen av uppgifter får Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken, utöver vad som föreskrivs på något annat ställe i lagstiftningen, ur registret över tillhandahållare av privat service

1) till Folkpensionsanstalten lämna ut de uppgifter om privata serviceproducenter och självständiga yrkesutövare inom hälso- och sjukvården som behövs vid beviljandet av sjukförsäkrings-, pensions- och handikappförmåner samt uppgifter ur i 10 § avsedda verksamhetsberättelser för fastställande av taxor för sjukförsäkringsersättningen och utvecklande av ersättningssystemet, samt

2) till Institutet för hälsa och välfärd lämna ut sådana uppgifter om serviceproducenter med tillstånd enligt 4 § och självständiga yrkesutövare som gjort anmälan enligt 9 a § samt om i 10 § avsedda verksamhetsberättelser som behövs för statistikändamål.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får dessutom när det gäller tillhandahållare av privata hälso- och sjukvårdstjänster ur registret över privata serviceproducenter i ett allmänt datanät publicera och lämna ut namn eller firma och servicebransch samt alla verksamhetsenheters och verksamhetsställens adresser och andra kontaktuppgifter. För andra än självständiga yrkesutövare får det i ett allmänt datanät också finnas andra offentliga uppgifter om företagsverksamheten. En självständig yrkesutövare får dock förbjuda publicering av sin adress och sina övriga kontaktuppgifter.

På utlämnande av offentliga personuppgifter som inte sker i ett allmänt datanät tillämpas 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). När serviceproducenter eller självständiga yrkesutövare meddelat att de upphör med verksamheten, får uppgifter om dem publiceras och lämnas ut i ett allmänt datanät i högst 12 månader från det att tillståndsmyndigheten har tagit emot meddelandet.

14 c § (22.12.2009/1549)
Avgifter

Ett tillstånd att producera tjänster och registreringen av en i 9 a § avsedd anmälan är avgiftsbelagda. Dessutom kan en årsavgift tas ut hos serviceproducenterna. Med beaktande av vad som bestäms i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och med stöd av den utfärdas det genom förordning av finansministeriet närmare bestämmelser om avgifterna för regionförvaltningsverkens prestationer och genom förordning av social- och hälsovårdsministeriet närmare bestämmelser om avgifterna för prestationer som tillhandahålls av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Tillståndsmyndigheten kan meddela närmare föreskrifter om betalningen av avgifterna.

Av årsavgifterna enligt 1 mom. ska regionförvaltningsverken betala Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården en andel som täcker kostnaderna för att föra registret över tillhandahållare av privat service. Närmare bestämmelser om den andel som ska betalas till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården utfärdas genom förordning av finansministeriet.

15 § (10.8.2018/670)
Utlämnande av sekretessbelagda uppgifter

Den som vid utförande av uppdrag enligt denna lag har tagit del av uppgifter om en enskilds eller en sammanslutnings företagshemlighet eller ekonomiska ställning eller om någons personliga förhållanden får trots bestämmelserna om sekretess i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet lämna ut uppgifterna till åklagar- och polismyndigheterna för utredning av brott samt till andra tillsynsmyndigheter som avses i denna lag för att myndigheterna ska kunna utföra sitt uppdrag.

4 kap

Tillsyn

16 § (22.12.2009/1549)
Rätt att få information

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken har utan hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av serviceproducenter och självständiga yrkesutövare avgiftsfritt få de upplysningar och utredningar som de behöver för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter.

17 § (29.12.2005/1258)
Inspektionsrätt

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket kan inspektera en serviceproducents och en självständig yrkesutövares verksamhet enligt denna lag samt de verksamhetsenheter och lokaler som används vid ordnandet av verksamheten när det finns grundad anledning att förrätta en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan dessutom av grundad anledning ålägga regionförvaltningsverket att förrätta en inspektion. En inspektion får förrättas utan förhandsanmälan. (22.12.2009/1549)

En inspektör skall ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen skall utan hinder av sekretessbestämmelserna alla handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram. Därtill skall inspektören utan hinder av sekretessbestämmelserna och utan kostnad på begäran få kopior av de handlingar som är nödvändiga för inspektionen. Inspektören har även rätt att ta fotografier under inspektionen. Inspektören kan biträdas av sådana experter som behövs för inspektionen.

Över en inspektion skall föras protokoll.

Genom förordning av statsrådet kan vid behov utfärdas bestämmelser om omständigheter som särskilt skall beaktas vid inspektionerna, inspektionsförfarandets närmare innehåll samt om det protokoll som skall föras över inspektionen och om dess förvaring och förvaringstid.

18 § (8.7.2022/599)
Upplysningar till andra myndigheter

Välfärdsområdet ska med iakttagande av vad som föreskrivs i 44 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård till det regionförvaltningsverk som saken gäller anmäla brister och missförhållanden som kommit till välfärdsområdets kännedom.

19 § (8.7.2022/599)
Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för fullgörandet av de tillsynsuppgifter som avses i 16 och 17 §.

5 kap

Föreskrifter, tvångsmedel och påföljder

20 § (22.12.2009/1549)
Föreskrifter och tvångsmedel

Upptäcks det brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten i tillhandahållandet eller genomförandet av hälso- och sjukvårdstjänster eller strider verksamheten i övrigt mot denna lag, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket meddela föreskrifter om hur de ska avhjälpas. När föreskrifter meddelas ska utsättas en tid inom vilken de behövliga åtgärderna ska vidtas. Om patientsäkerheten så kräver kan det bestämmas att verksamheten ska avbrytas eller användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning förbjudas omedelbart.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket kan vid vite eller vid hot om att verksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning förbjuds, förplikta serviceproducenten eller den självständiga yrkesutövaren att iaktta de föreskrifter som avses i 1 mom.

Beslut som fattats av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller av regionförvaltningsverket om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning ska iakttas även om ändring har sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.

Vad som bestäms i denna paragraf gäller inte sådan verksamhet som avses i läkemedelslagen (395/1987) och som övervakas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Har Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket i sin övervakning upptäckt brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet underrättas om dessa.

21 § (29.12.2005/1258)

21 § har upphävts genom L 29.12.2005/1258.

22 § (29.5.2009/377)
Återkallande av tillstånd

Tillståndsmyndigheten kan återkalla ett tillstånd att tillhandahålla hälso- och sjukvårdstjänster, om en grov överträdelse av denna lag eller bestämmelser eller föreskrifter som meddelas med stöd av den har skett i serviceproducents verksamhet.

22 a § (22.12.2009/1549)
Anmärkning och uppmärksamgörande

Om det vid styrningen av eller tillsynen över privat hälso- och sjukvård konstateras att en serviceproducent vid ordnandet eller genomförandet av verksamhet enligt denna lag har förfarit felaktigt eller underlåtit att fullgöra sin skyldighet, och ärendet inte föranleder andra åtgärder, kan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket ge serviceproducenten eller dennes ansvariga föreståndare en anmärkning för framtiden eller uppmärksamgöra dem på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och att god förvaltningssed ska iakttas.

I en anmärkning eller ett uppmärksamgörande som gjorts av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården eller regionförvaltningsverket enligt denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

22 b § (12.12.2014/1110)

22 b § har upphävts genom L 12.12.2014/1110.

23 § (21.5.1999/678)
Brott mot tystnadsplikt

Till straff för brott mot tystnadsplikten enligt 12 § döms enligt 38 kap. 1 eller 2 § strafflagen, om inte gärningen är straffbar enligt 40 kap. 5 § strafflagen eller om inte strängare straff för den föreskrivs någon annanstans i lag.

24 §
Övriga straffstadganden

Om straff för tillhandahållande av privata hälso- och sjukvårdstjänster utan tillstånd bestäms i 44 kap. 3 § strafflagen. (24.5.2002/412)

Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet

1) underlåter att ansöka om sådant godkännande eller göra sådan anmälan som nämns i denna lag eller försummar den skyldighet att lämna upplysningar som stadgas i lagen, eller

2) bryter mot förbud eller föreskrifter som en tillsynsmyndighet har meddelat med stöd av denna lag

skall, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag, för brott mot stadgandena om privat hälso- och sjukvård dömas till böter.

3 mom. har upphävts genom L 24.5.2002/412. (24.5.2002/412)

6 kap

Ändringssökande och verkställighet

25 § (22.12.2009/1549)
Ändringssökande

Ändring i ett beslut som regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har fattat med stöd av denna lag får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen enligt vad som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ändring i ett beslut som avses i 9 § 2 mom. får inte sökas genom besvär.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

26 § (20.11.2009/928)
Verkställighet

Ett beslut som gäller återkallande av ett godkännande av ansvarig föreståndare, avbrytande av verksamheten och återkallande av tillstånd eller förbud mot användning av en verksamhetsenhet eller en del av den, av ett sjuktransportfordon eller dess utrustning eller av en anordning kan trots besvär omedelbart verkställas, om detta är nödvändigt med hänsyn till patientsäkerheten.

Då ändring har sökts kan besvärsmyndigheten förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den ska avbrytas.

7 kap

Ikraftträdande och närmare stadganden

27 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Genom denna lag upphävs lagen den 24 juli 1964 om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter (426/64) jämte senare ändringar.

28 §
Övergångsstadganden

En i 2 § 2 mom. angiven serviceproducent som när denna lag träder i kraft utövar i denna lag nämnd verksamhet med stöd av lagen om privata sjukvårds- och undersökningsanstalter eller lagen angående sjukgymnast- och massörsyrket skall inom ett år efter att denna lag har trätt i kraft anmäla hos länsstyrelsen att verksamheten kommer att fortsätta.

Sedan länsstyrelsen har fått anmälan kan den förplikta serviceproducenten att inom en utsatt tid ansöka om tillstånd eller godkännande av ansvarig föreståndare enligt denna lag. Beslutet om tillstånd eller godkännande skall fattas inom sex månader efter att anmälan har kommit till länsstyrelsen.

Har anmälan om att verksamheten kommer att fortsätta inte gjorts inom den tid som nämns i 1 mom., skall länsstyrelsen återkalla tillståndet.

29 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 46/89, Ekonomiutsk. bet. 15/89, Stora utsk. bet. 243/89

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.1991/79:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

17.8.1992/785:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1993.

RP 185/91, ShUB 15/92

27.11.1992/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92, ShUB 38/92

28.6.1994/563:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

RP 33/94, ShUB 13/94

21.4.1995/638:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1995.

RP 94/93, LaUB 22/94, RP 94/93

21.5.1999/678:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

24.5.2002/412:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2002.

RP 17/2001, LaUB 5/2002, RSv 35/2002

2.9.2005/689:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Länsstyrelserna får redan före ikraftträdandet i registret över tillhandahållare av privat service föra in uppgifter om nya serviceproducenter som ansöker om tillstånd.

Länsstyrelserna skall överföra de uppgifter om serviceproducenter som avses i 4 §, sådan den lydde vid denna lags ikraftträdande, till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

Rättsskyddscentralen för hälsovården skall överföra gällande registeruppgifter om självständig yrkesutövning från centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till registret över tillhandahållare av privat service. Uppgifterna skall överföras inom 12 månader efter det att denna lag har trätt i kraft.

RP 34/2005, ShUB 6/2005, RSv 52/2005

2.9.2005/725:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

29.12.2005/1258:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 154/2005, ShUB 19/2005, RSv 129/2005

29.5.2009/377:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

De tillståndsansökningar som var anhängiga när denna lag trädde i kraft handläggs i enlighet med de bestämmelser som gällde vid lagens ikraftträdande. De länsspecifika tillstånd som har beviljats före lagens ikraftträdande förblir i kraft som länsspecifika. En serviceproducent som bedriver verksamhet inom flera län kan emellertid hos tillståndsmyndigheten ansöka om att de särskilda länsspecifika tillstånden ska ersättas med ett enda tillstånd. Om de villkor som föreskrivs i denna lag för ersättande av länsspecifika tillstånd med ett nytt tillstånd är uppfyllda, ska tillståndsmyndigheten utfärda ett nytt tillstånd som ersätter de tidigare separata tillstånden.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 10/2009, ShUB 6/2009, RSv 23/2009

16.10.2009/786:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 166/2009, ShUB 28/2009, RSv 122/2009

20.11.2009/928:

Denna lag träder i kraft den 3 december 2009.

De tillståndsansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft handläggs i enlighet med de bestämmelser som gäller vid lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 191/2009, ShUB 36/2009, RSv 151/2009

22.12.2009/1549:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

8.4.2011/314:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

RP 326/2010, ShUB 54/2010, RSv 319/2010

22.7.2011/933:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.

RP 302/2010, ShUB 56/2010, RSv 342/2010

12.12.2014/1110:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 185/2014, ShUB 15/2014, RSv 154/2014

10.8.2018/670:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2018.

RP 49/2018, EkUB 11/2018, RSv 70/2018, Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU (32016L0943); EUVL L 157, 15.6.2016, s. 1

9.8.2019/933:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På tekniska anslutningar som används när lagen träder i kraft tillämpas de bestämmelser om teknisk anslutning som gällde vid ikraftträdandet i 48 månader efter lagens ikraftträdande.

RP 284/2018, FvUB 38/2018, RSv 320/2018

8.7.2022/599:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.