Beaktats t.o.m. FörfS 158/2021.

12.1.1990/27

Lag om Statens ekonomiska forskningscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

För effektivering av den offentliga ekonomins funktion och det forsknings- och utredningsarbete i anslutning därtill som tjänar det ekonomiskpolitiska beslutsfattandet samt för forskning om samhällsekonomins utveckling på lång sikt finns Statens ekonomiska forskningscentral som är underställd finansministeriet.

Finansministeriet kan ge forskningscentralen uppdrag.

2 § (8.11.2002/904)

Statens ekonomiska forskningscentral leds av överdirektören. Om forskningscentralens organisation och verksamhetsenheter bestäms i arbetsordningen, som fastställs av överdirektören. Överdirektören avgör också de ärenden som Statens ekonomiska forskningscentral beslutar om, om det inte har föreskrivits eller i arbetsordningen bestämts att någon annan tjänsteman vid Statens ekonomiska forskningscentral skall avgöra dem. Genom förordning av statsrådet bestäms vilka ärenden som i arbetsordningen inte kan uppdras åt andra tjänstemän att avgöra.

3 §

Forskningscentralen kan enligt statsbudgeten ingå avtal om forskningsprojekt samt om samarbete med organisationer och personer som bedriver ekonomisk forskning.

4 §

Forskningscentralen har rätt att av andra myndigheter få den information som den behöver för att kunna sköta sina uppgifter.

5 § (8.11.2002/904)

Genom förordning av statsrådet bestäms om besättandet av tjänster vid Statens ekonomiska forskningscentral, om de uppgifter som överdirektören har i anslutning till sin förmansställning samt om förordnande av en ställföreträdare för överdirektören.

I Statens ekonomiska forskningscentrals arbetsordning bestäms om andra vikariat, om den interna ledningen samt om andra ärenden inom den interna förvaltningen.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1990.

Genom denna lag upphävs lagen den 28 november 1969 om ekonomiska planeringscentralen (711/69).

Innan lagen träder i kraft får åtgärder vidtas för besättande av tjänsterna vid forskningscentralen. Likaså kan andra åtgärder vidtas som behövs för att verksamheten skall kunna inledas när lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 161/89, Statsutsk. bet. 71/89, Stora utsk. bet. 167/89

Ikraftträdelsestadganden:

8.11.2002/904:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 83/2002, FiUB 11/2002, RSv 128/2002

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.