Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

29.12.1989/1322

Matrikelförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av matrikellagen av den 24 november 1989 (1010/89):

Förande av matrikel över vissa personalgrupper
1 § (21.6.2000/612)

Matrikel behöver inte föras över personer som har avlönats med sysselsättnings- och arbetsanslag enligt sysselsättningslagen (275/1987) eller över praktikanter som har avlönats med de anslag som årligen beviljas i statsbudgeten för praktik inom statsförvaltningen för högskolestuderande eller yrkeshögskolestuderande eller studerande inom den grundläggande yrkesutbildningen, om ett ämbetsverk eller en inrättning så beslutar.

SysselsättningsL 275/1987 har upphävts genom L om offentlig arbetskraftsservice 1295/2002. Se Lom offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012.

Matrikeluppgifter
2 §

I matrikeln införs följande uppgifter om tjänstemän och arbetstagare:

1) de uppgifter som nämns i 4 § 1 mom. 1 punkten matrikellagen (1010/1989) samt medborgarskap, tjänsteställning eller yrkes- eller uppdragsbeteckning, (21.6.2000/612)

2) följande uppgifter om utbildning:

a) fullgjord lärokurs vid folkskola, medborgarskola, mellanskola eller grundskola eller inom den grundläggande utbildningen eller studentexamen eller i gymnasium fullgjord lärokurs utan studentexamen samt det språk på vilket utbildningen har erhållits och studentexamen avlagts samt datum för avläggande av examen eller utbildningen,

b) vid yrkesläroanstalter, i yrkesutbildning och vid högskolor avlagda examina, vid behov den grad som hänför sig till examen, läroanstalt, det språk på vilket det mogenhetsprov som krävs för högskoleexamen har avlagts samt datum för avläggande,

c) övriga examina, behörighetsintyg och behörighetsbetyg samt de studieprestationer vid högskolor som enligt lag eller förordning i varje enskilt fall utgör behörighetskrav för den tjänst vid ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning som tjänstemannen innehar eller det uppdrag som arbetstagaren fullgör vid verket eller inrättningen,

d) betydande statlig personalutbildning i enlighet med av finansministeriet föreskrivna grunder,

e) övrig utbildning i enlighet med av finansministeriet föreskrivna grunder samt

f) utomlands avlagda examina som motsvarar ovan i underpunkterna a, b, c och e avsedda examina samt beslut om jämställande av utomlands fullgjorda högskolestudier med högskolestudier som kan fullgöras i Finland och beslut om jämställande som fattats med stöd av lagen om genomförande av en generell ordning för erkännande av examina inom Europeiska gemenskapen (1597/1992),

(21.6.2000/612)

3) i förordningen om ådagaläggande av kunskap i finska och svenska språken (442/87) avsedda språkexamina, ersättande språkprov, vitsord och studieprestationer, övriga språkexamina, studieprestationer och intyg över språkkunskaper vilka enligt lag eller förordning eller med stöd av dem utfärdade bestämmelser utgör behörighetskrav för en statlig tjänst eller ett statligt uppdrag, examen som grundar sig på lagen om auktrdiserade translatorer (1148/88) samt allmänna språkexamina som avses i lagen om allmänna språkexamina (668/94), (27.10.1995/1239)

4) beslut om dispens som gäller behörighet för statlig tjänst, ålderstillägg eller semester,

5) uppgifter om avlagd tjänsteed eller domared eller om motsvarande försäkran eller skriftlig försäkran,

6) fullgörande av värnplikt som beväringstjänst, vapenfri tjänst eller civiltjänst, befrielse från värnplikt, frivillig militärtjänst för kvinnor, militär grad samt militärtjänstgöring, tjänstgöring som lotta eller annan motsvarande tjänstgöring under krigstillstånd, (21.6.2000/612)

7) följande anställningsförhållanden:

a) tjänsteförhållanden, med tjänsteförhållanden jämförbara offentligrättsliga anställningsförhållanden och arbetsavtalsförhållanden till staten: arbetsgivare, benämningen på tjänsten eller uppdraget, slag samt sättet för skötseln av tjänsten eller uppdraget, datum för när anställningsförhållandet har börjat och slutat, arbetstidsarrangemang vid anställningsförhållande på deltid, andel i skötseln av tjänsten samt till tjänsten hörande titel,

b) övriga tjänsteförhållanden och arbetsavtalsförhållanden: arbetsgivare, benämningen på tjänsten, befattningen eller uppdraget och sättet för skötseln av tjänsten, befattningen eller uppdraget, datum för när anställningsförhållandet börjat och slutat samt arbetstidsarrangemang vid anställningsförhållanden på deltid,

8) verksamhet som yrkes-, närings- eller affärsidkare: verksamhetsområde, firma, datum för när verksamheten har börjat och slutat,

9) verksamhet som riksdagsman eller medlem av statsrådet, datum för när uppdraget börjat och slutat,

10) forsknings- eller annat motsvarande arbete med hjälp av stipendium eller penningunderstöd,

11) bisysslotillstånd,

12) betydande förtroendeuppdrag enligt grunder som föreskrivits av finansministeriet och sådan i kommunallagen (365/1995) avsedd verksamhet som förtroendevald i en kommun eller en samkommun som tjänstemannen eller arbetstagaren uppgett för införande i matrikeln, (21.6.2000/612)

13) följande avbrott i tjänsteutövning eller arbete:

a) avbrott vilka som sådana eller tillsammans med andra avbrott inverkar på fastställandet av tid som berättigar till ålderstillägg, tjänstgöringstillägg eller semester, orsaken till avbrottet och datum för när avbrottet har börjat och slutat, samt

b) avbrott, oberoende av vilken inverkan de har på fastställandet av en förmån i samband med statligt anställningsförhållande, om avbrottet beror på en och samma orsak och har fortsatt oavbrutet i över 60 dagar eller om den sammanräknade tiden för flera avbrott som beror på en och samma orsak under ett kalenderår överskrider 60 dagar samt orsaken till avbrottet,

c) avstängning från tjänsteutövning, orsaken till avstängningen och datum för när avstängningen har börjat och slutat,

d) olovlig frånvaro, datum för när frånvaron har börjat och slutat,

14) pensionsbeslut samt anmälningar som berör val av pensionssystem och tillämpning av 12 kap. statstjänstemannalagen (755/86),

15) av republikens president eller utländsk makt förlänade utmärkelsetecken och titlar, övriga titlar som förlänats genom öppet brev eller genom någon annan med stämpelskatt belagd handling och som inte är förenade med verklig tjänst, vicehäradshövdingstitel och statens tjänsteutmärkelsetecken samt (27.10.1995/1239)

16) i 4 § 2 mom. 2 punkten matrikellagen avsedda straff.

L 1597/1992 har upphävts genom L 1093/2007. Se L om erkännande av yrkeskvalifikationer 1093/2007. F 442/87 har upphört. Se L om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda 424/2003. L 1148/1988 har upphävts genom L 1231/2007. Se L om auktoriserade translatorer 1231/2007. L 668/1994 har upphävts genom L 964/2004. Se L om allmänna språkexamina 964/2004.

3 §

Ett straff som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten matrikellagen införs i matrikeln även om utslaget eller beslutet inte har vunnit laga kraft. Anteckningen skall ofördröjligen rättas i enlighet med det utslag eller beslut som givits på grund av ändringssökande.

En anteckning i matrikeln om avstängning från tjänsteutövning skall avföras, om beslutet om avstängning eller den uppsägning som utgjort grund för avstängningen eller beslutet om upplösande av ett tjänsteförhållande hävs eller om tjänstemannen vid den rättegång som legat till grund för avstängningen inte har konstaterats ha gjort sig skyldig till någon straffbar handling. (27.10.1995/1239)

4 §

I matrikeln får inte införas andra än i 2 § stadgade eller av finansministeriet med stöd av denna förordning föreskrivna uppgifter.

Matrikelutdag
5 § (21.6.2000/612)

Matrikeluppgifter lämnas ut med ett matrikelutdrag, vars uppställning fastställs av finansministeriet. Om utlämnande av uppgifter på något annat sätt enligt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) bestäms i 9 § matrikellagen.

I ett matrikelutdrag som ges en tjänsteman eller en arbetstagare för sökande av tjänst eller uppdrag hos staten, en kommun eller en samkommun eller för sökande av anställning för ett uppdrag inom en självständig offentligrättslig inrättning antecknas alla uppgifter som anges i 2 §. I ett matrikelutdrag som ges för andra ändamål antecknas alla uppgifter som anges i 2 §, om inte något annat följer av 7 § eller 9 § 2 mom. matrikellagen.

6 §

I ett matrikelutdrag får inte antecknas andra uppgifter än sådana som anges i 2 §. Matrikelutdraget får inte innehålla bilagor som inte hör till utdraget.

I matrikelutdraget får inte användas rättelser eller förkortningar som kan förorsaka oklarheter.

7 §

Den som ger ut ett matrikelutdrag skall egenhändigt underteckna det.

8 §

Vid begäran om uppgifter ur matrikeln bör uppgifternas användningsändamål uppges. Ändamålet skall antecknas i matrikelutdraget.

9 § (27.10.1995/1239)

9 § har upphävts genom F 27.10.1995/1239.

Överförande av matrikeluppgifter
10 §

Då en tjänsteman eller arbetstagare har blivit anställd vid ett annat statligt ämbetsverk eller en annan statlig inrättning skall ämbetsverket eller inrättningen ofördröjligen tillställas ett matrikelutdrag angående tjänstemannen eller arbetstagaren. Samtidigt skall även alla avbrott i tjänsteutövningen eller arbetet under innevarande och närmast föregående semesterkvalifikationsår samt grunderna för dessa avbrott uppges. Vid behov kan uppgifterna även överföras med hjälp av maskinell anslutning.

Särskilda stadganden
11 §

Uppgifter om straff skall avföras ur matrikeln på det sätt som stadgas i 8 § matrikellagen.

12 §

De blanketter som denna förordning förutsätter fastställs av finansministeriet.

13 §

Närmare föreskrifter angående tillämpningen av denna förordning meddelas av finansministeriet.

14 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.

Ikraftträdelsestadganden:

27.10.1995/1239:

Denna förordning träder i kraft den 15 november 1995.

21.6.2000/612:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.