Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

26.5.1989/506

Föreningsregisterförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 51 och 57 §§ föreningslagen av den 26 maj 1989 (503/89):

1 §

Föreningsregistret omfattar de anmälningar jämte bilagor som avses i föreningslagen (503/89) samt en förteckning över föreningar, vilken förs med hjälp av automatisk databehandling eller på något annat sätt.

2 § (21.5.2015/616)

De i föreningslagen angivna grund- och ändringsanmälningarna samt anmälningarna om upplösning ska göras på blanketter som fastställts av Patent- och registerstyrelsen. Behövliga bilagor ska bifogas anmälan. Anmälningarna ges in till Patent- och registerstyrelsen.

Patent- och registerstyrelsen ska ha blanketter tillgängliga för allmänheten.

2 a § (8.12.1995/1384)

När anmälan som avses i 2 § eller ansökan som avses i 55 § föreningslagen görs skall stadgad avgift betalas.

Anmälan eller ansökan anses gjord först då avgiften har betalts.

3 §

Har ett i 51 § föreningslagen nämnt intyg av en auktoriserad translator inte lämnats in samtidigt med grund- eller ändringsanmälan, skall det inlämnas inom sex månader från det anmälan gjordes vid äventyr att föreningen inte på grund av denna anmälan kan registreras som tvåspråkig eller att frågan om ändring av stadgarna förfaller.

Ansökan enligt 55 § i föreningslagen om förhandsgranskning av stadgarna eller en ändring av dem ska göras skriftligen. Stadgarna eller ändringen av dem ska bifogas ansökan. (29.9.2011/1055)

4 §

I förteckningen över föreningar skall antecknas:

1) föreningens namn och hemkommun,

2) datum då anmälan inkom, anmälans art, registreringsdatum och registernummer,

3) bestämmelsen i stadgarna om teckning av föreningens namn samt fullständigt namn, adress, hemkommun och personbeteckning eller födelsetid i fråga om styrelsens ordförande och andra personer som har givits rätt att teckna namnet ensam eller tillsammans med någon annan, (16.12.1994/1266)

4) utförd förhandsgranskning av stadgarna eller en ändring av dem,

5 punkten har upphävts genom F 29.9.2011/1055. (29.9.2011/1055)

6) överlämnande av föreningens egendom till konkurs och avslutande av konkursförfarandet, varning som tilldelats föreningen och tillfälligt verksamhetsförbud, de likvidatorer eller gode män som valts eller förordnats för föreningen samt andra uppgifter som behövs för att föra registret.

5 §

Registrering av föreningar, ändringar av föreningarnas stadgar, byten av namntecknare och utförda förhandsgranskningar sker i den tidsordning som besluten om anteckning i registret fattas. Nya föreningar får det registernummer som står i tur i den löpande nummerserien.

Om två eller flera ansökningar samtidigt är anhängiga och föreningarna har givits samma namn, har den förening förtur till namnet vars ansökan gjorts först. Under den tid ett beslut om förhandsgranskning gäller får inte ett namn som ingår i de förhandsgranskade stadgarna registreras som namn för en annan förening, om den sistnämnda föreningens anmälan har gjorts efter det förhandsgranskningsbeslutet fattades.

6 §

Anmälningarna jämte bilagor skall sammanställas till en akt som skall förvaras i den ordning som svarar mot registernummerserien.

Ansökan om förhandsgranskning och beslut som givits med anledning därav skall förvaras två år efter det beslutet fattades. Om föreningen antecknas i registret med anledning av en grundanmälan som görs inom denna tid, skall de ovan nämnda handlingarna fogas till den i 1 mom. nämnda akten. Till akten skall också fogas de handlingar som gäller en utförd granskning av en ändring av stadgarna.

7 §

En förteckning skall föras över föreningar som har avförts från registret på grund av anmälan om upplösning eller av någon annan orsak. I förteckningen antecknas föreningens namn, hemort och registernummer. De akter som gäller dessa föreningar skall förvaras särskilt för sig i den ordning som svarar mot registernummerserien.

8 §

1 mom. har upphävts genom F 29.9.2011/1055. (29.9.2011/1055)

2 mom. har upphävts genom F 21.5.2015/616. (21.5.2015/616)

9 § (29.9.2011/1055)

9 § har upphävts genom F 29.9.2011/1055.

10 § (16.12.1994/1266)

Patent- och registerstyrelsen ger mot föreskriven avgift utdrag ur föreningsregistret och kopior av de därtill hörande handlingar som de har tillgång till. Patent- och registerstyrelsen fastställer formulär för utdragen. (21.5.2015/616)

Patent- och registerstyrelsen kan överlåta uppgifter om de anteckningar som gjorts i föreningsregistret och till registret anslutna handlingar som är i dess besittning också i skriftlig form, med hjälp av en teknisk anslutning eller i någon annan maskinellt hanterbar form. (21.5.2015/616)

En handling som skall ges ur föreningsregistret och som har utarbetats med hjälp av automatisk databehandling kan undertecknas maskinellt. Om detta skall finnas ett omnämnande i handlingen.

11 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990. Genom denna förordning upphävs statsrådets brev av den 25 september 1924 angående förande av föreningsregister samt förteckningar över lokala föreningar (244/24).

2 mom. har upphävts genom F 29.9.2011/1055. (29.9.2011/1055)

Ikraftträdelsestadganden:

16.12.1994/1266:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

8.12.1995/1384:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

29.9.2011/1055:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

21.5.2015/616:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.