Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

26.5.1989/502

Lag om ombildande av föreningar som utövar ekonomisk verksamhet till andelslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

I föreningsregistret antecknade föreningar, vilkas verksamhet stöder medlemmarnas hushållning eller näring och vilkas tjänster medlemmarna begagnar sig av, samt i handelsregistret antecknade ekonomiska föreningar kan ombildas till andelslag i enlighet med denna lag.

2 §

Beslut om att ombilda en förening till andelslag ska fattas på det sätt som enligt bestämmelser i föreningens stadgar eller enligt lag gäller för ändring av stadgarna. Genom beslutet ska det också godkännas stadgar som har utarbetats för andelslaget enligt lagen om andelslag (421/2013) samt det teckningspris för andelar och aktier som varje medlem ska betala. (14.6.2013/430)

Vid det möte där beslut fattas om ombildning till andelslag skall därefter, med iakttagande av de stadgar som har godkänts för andelslaget, väljas en styrelse eller ett förvaltningsråd samt revisorer.

Det protokoll som sätts upp över besluten motsvarar avtalet om andelslagsbildning. (14.6.2013/430)

3 § (14.6.2013/430)

En föreningsmedlem som inte godkänner ombildningsbeslutet har rätt att oberoende av bestämmelserna i stadgarna omedelbart utträda ur föreningen eller andelslaget genom att inom 30 dagar från det att föreningen ombildades till andelslag skriftligen underrätta föreningens eller andelslagets styrelse om detta. Då teckningspriset för andelar och aktier med anledning av utträdet ska återbetalas tillämpas lagen om andelslag.

4 § (18.9.2015/1178)

Den styrelse som valts för andelslaget ska till handelsregistret anmäla att föreningen har ombildats till andelslag. Härvid ska i tillämpliga delar iakttas vad som bestäms om den anmälan om bildande av andelslag som ska göras till handelsregistret. Till anmälan ska fogas ett intyg av en revisor som avses i revisionslagen (1141/2015) om att föreningens tillgångar förslår till att täcka skulderna och andelskapitalet.

5 §

Har föreningens medlemmar varit personligen ansvariga för föreningens skulder, befrias de inte från detta ansvar då föreningen ombildas till andelslag, om inte föreningens borgenärer har samtyckt till detta.

Om en borgenär, som bevisligen har fått ett skriftligt meddelande om att föreningen ombildas till andelslag och om borgenärens rätt att motsätta sig att medlemmarna befrias från sitt gäldsansvar, inte inom tre månader efter det han fick meddelandet underrättat andelslaget om att han motsätter sig befrielsen, anses han ha samtyckt till den.

6 §

Föreningen blir ett andelslag när anteckningen om att föreningen har ombildats till andelslag införs i handelsregistret. Om föreningen är antecknad i föreningsregistret, skall handelsregistermyndigheten meddela föreningsregistermyndigheten att föreningen har ombildats till andelslag. Föreningsregistermyndigheten skall göra en anteckning om saken i föreningsregistret.

7 § (30.12.1992/1621)

7 § har upphävts genom L 30.12.1992/1621.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989.

Regeringens proposition 220/89, Lagutsk. bet. 3/89, Stora utsk. bet. 18/89

Ikraftträdelsestadganden:

30.12.1992/1621:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 120/92, LaUB 16/92

14.6.2013/430:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

18.9.2015/1178:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.