Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

28.4.1989/383

Förordning om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av utrikesministern stadgas med stöd av 5 och 7 §§ lagen den 28 april 1989 om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete (382/89):

1 § (30.5.1997/506)

1 § har upphävts genom F 30.5.1997/506.

2 §

För utvecklingssamarbetsuppgifter som skall utföras på uppdrag av utrikesministeriet kan ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning använda personal som redan är i dess tjänst och anställa extra personal inom ramen för de anslag som i statsbudgeten anvisats för utvecklingssamarbete och som utrikesministeriet har fastställt i samband med uppdraget.

3 §

Om utrikesministeriet eller ett ämbetsverk eller en inrättning som fullgör en utvecklingssamarbetsuppgift anser att någon av dess anställda i utlandstjänst inte förmår utföra de uppgifter som ankommer på honom på behörigt sätt eller om denne annars anses olämplig, skall ämbetsverket eller inrättningen så snart som möjligt ersätta honom med någon annan.

Utrikesministeriet kan förutsätta att en i 1 mom. avsedd anställd ersätts med någon annan i synnerhet om

1) den anställdes arbetsavtal kan hävas eller sägas upp med stöd av lagen om arbetsavtal (320/70),

2) biståndstagaren har begärt att den anställde skall bli hemsänd eller

3) den anställdes arbetsförmåga i uppgiften har minskat betydligt till följd av sjukdom eller olycksfall eller av någon annan motsvarande orsak.

Om en i denna paragraf avsedd anställd inte kan ersättas med någon annan, skall ämbetsverket eller inrättningen utan dröjsmål överlägga med utrikesministeriet om de åtgärder som skall vidtas med anledning av detta.

4 §

Då ett utvecklingssamarbetsuppdrag utförs företräder utrikesministeriet Finlands regering.

Utrikesministeriet kan bemyndiga ett ämbetsverk eller en inrättning som utför utvecklingssamarbetsuppdrag att för ministeriets räkning förhandla och avtala med den mottagande myndigheten om detaljer som gäller utförandet av uppdraget och dess innehåll.

Utrikesministeriet skall leda och övervaka uppdraget.

5 §

Det ämbetsverk eller den inrättning som deltar i utvecklingssamarbetet och som på uppdrag av utrikesministeriet anordnar studieprogram för studerande från utvecklingsländerna skall för dessa deltagare på statens bekostnad teckna olycksfalls- och sjukförsäkring enligt de stipendiatanvisningar som utrikesministeriet har fastställt.

6 §

Närmare föreskrifter om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbetet samt andra eventuella föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av statsrådet.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1989.

Ikraftträdelsestadganden:

30.5.1997/506:

Denna förordning träder i kraft den 4 juni 1997.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.