Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

28.4.1989/382

Lag om statliga ämbetsverks och inrättningars deltagande i utvecklingssamarbete

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Statliga ämbetsverk och inrättningar kan i enlighet med denna lag i samråd med utrikesministeriet och inom de anslag som i statsbudgeten har reserverats för utvecklingssamarbete delta i uppgifter som gäller utvecklingssamarbete här i landet och utomlands.

2 §

Deltagande i uppgifter som gäller utvecklingssamarbete förutsätter att dessa är förenliga med den ordinarie verksamheten vid ämbetsverket eller inrättningen och att deltagandet inte medför särskilda olägenheter för den normala verksamheten.

3 §

Innehållet och förfaringssätten i fråga om samarbetet mellan utrikesministeriet och andra statliga ämbetsverk eller inrättningar fastställs skriftligen mellan dem för varje enskild uppgift.

Den handling, med vilken innehållet och förfaringssättet i fråga om samarbetet fastställs, godkänns av det ministerium under vilket förvaltningsområdet hör, om inte något annat stadgas för ämbetsverket eller inrättningen eller ministeriet beslutar något annat.

4 §

De kostnader som ett ämbetsverk eller en inrättning orsakas av uppgifter som gäller utvecklingssamarbete och som avses i denna lag debiteras ur de anslag som anvisats för utvecklingssamarbetet under utrikesministeriets huvudtitel. Kostnaderna beräknas enligt 2 § 1 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten (980/73).

5 §

Utrikesministeriet har rätt att få godkänna personval som ett statligt ämbetsverk eller en statlig inrättning förrättat för uppgifter enligt denna lag samt att i de fall som anges i förordning förutsätta att den som utför sådana uppgifter ersätts med någon annan.

6 § (21.5.1999/623)

6 § har upphävts genom L 21.5.1999/623.

7 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1989.

Regeringens proposition 203/89, Utrikesutsk. bet. 10/89, Stora utsk. bet. 13/89

Ikraftträdelsestadganden:

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.