Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

23.12.1988/1184

Lag om rehabilitering av frontveteraner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

En frontveteran kan få rehabilitering i enlighet med denna lag. Rehabilitering ges likväl inte, om frontveteranen har rätt att på grund av skada eller yrkessjukdom få rehabilitering enligt lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59), lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81) eller en tidigare lag som motsvarar någon av dessa lagar.

Med frontveteran avses den som har tilldelats frontmanna-, fronttjänst- eller fronttecken.

En frontveterans äkta make kan delta i rehabilitering tillsammans med veteranen, enligt vad som stadgas genom förordning. (17.12.1993/1227)

En frontveteran får service som stöder boende hemma enligt vad som anges närmare i denna lag. (18.1.2019/54)

2 §
Rehabilitering

Syftet med rehabiliteringen är att främja och upprätthålla frontveteranens funktionsförmåga så att han så länge som möjligt självständigt förmår klara sina dagliga funktioner. Rehabiliteringen kan ordnas som öppen rehabilitering eller som anstaltsrehabilitering, och den omfattar behövlig undersökning och vård.

För rehabilitering kan utses en frontveteran som behöver få rehabilitering för att främja eller upprätthålla funktionsförmågan eller av någon annan orsak.

Då frontveteraner utses för rehabilitering skall beaktas behovet av rehabilitering och den skyndsamhet som krävs. Särskild uppmärksamhet skall fästas vid att veteraner som har en skada eller sjukdom som orsakar störning i funktionsförmågan får möjlighet till rehabilitering.

3 §
Godkännande till rehabilitering

För rehabilitering godkänns en frontveteran av det välfärdsområde inom vars område frontveteranen har sin hemkommun. En frontveteran som inte har hemkommun i Finland godkänns för rehabilitering av Statskontoret. (8.7.2022/605)

1 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

För rehabilitering godkänns en frontveteran av det kollegiala organ i frontveteranens hemkommun som handhar uppgifter i anslutning till verkställigheten av folkhälsoarbetet. Organet kan förordna en tjänsteinnehavare som lyder under organet att besluta om godkännande för rehabilitering enligt de grunder och anvisningar som organet har fastställt. En frontveteran som inte har hemkommun i Finland godkänns för rehabilitering av Statskontoret. (28.11.1997/1040)

Grunderna och anvisningarna skall basera sig på de urvalsprinciper som nämns i 2 § och på social- och hälsovårdsministeriets anvisningar för den undersökning och vård som hör till rehabiliteringen. (27.11.1992/1097)

4 § (14.12.1998/977)
Serviceproducenter

Rehabilitering kan ges av sådana serviceproducenter som avses i 2 § 2 mom. i lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och av sådana självständiga yrkesutövare som avses i 3 mom. i den paragrafen samt av verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård inom välfärdsområdena och HUS-sammanslutningen. (8.7.2022/605)

1 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Rehabilitering kan ges av sådana service-producenter som avses i 2 § 2 mom. lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och av sådana självständiga yrkesutövare som avses i nämnda paragrafs 3 mom., av hälsovårdscentraler, av sådana sjukhus och separata verksamhetsenheter för sjukvård som avses i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) samt av sådana verksamhetsenheter som avses i lagen om Helsingfors universitetscentralsjukhus (1064/1989).

Rehabilitering av en frontveteran som stadigvarande är bosatt utomlands kan även ordnas i en rehabiliteringsenhet i det land där den som skall rehabiliteras är bosatt. Statskontoret beslutar om anskaffning och anordnande av sådan rehabiliteringsservice som ges utanför Finland.

5 §
Anslag

De nödvändiga kostnaderna för rehabilitering och uppehälle under rehabilitering ersätts inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet. För de nödvändiga kostnaderna för sådan rehabilitering och sådant uppehälle under rehabilitering som avses i denna lag kan användas också medel av penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen (1047/2001), inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet. (21.12.2016/1307)

Statskontoret fördelar det anslag som avses i 1 mom. till välfärdsområdena, med undantag för de resekostnader som avses i 9 §. Beviljandet av anslagsmedel grundar sig på Statskontorets uppskattning av antalet i välfärdsområdet bosatta frontveteraner. (8.7.2022/605)

2 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Statskontoret delar ut medel av det i 1 mom. nämnda anslaget till kommunerna för att disponeras av det kommunala organ som avses i 3 § 1 mom., med undantag för de resekostnadsersättningar som nämns i 9 §. Beviljandet av anslagsmedel grundar sig på Statskontorets uppskattning av antalet i kommunen bosatta frontveteraner. (28.11.1997/1040)

Bestämmelser om att ordna tjänster i egen regi eller skaffa tjänster finns i 12 § i lagen om ordnande av social- och hälsovård (612/2021). (8.7.2022/605)

3 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kommunen kan själv ordna rehabiliteringstjänsterna eller skaffa dem hos serviceproducenter som enligt 4 § har rätt att tillhandahålla sådana. (17.12.1993/1227)

Kostnaderna för service som stöder boende hemma ersätts av statens medel. För kostnaderna för service som stöder boende hemma kan användas också medel av penningspelsbolagets avkastning enligt 17 § i lotterilagen, inom det anslag som i statsbudgeten reserveras för ändamålet. (18.1.2019/54)

6 § (28.11.1997/1040)
Betalning av ersättning av statsmedel

Anslag som delas ut till välfärdsområdena betalas i förskott till välfärdsområdena. Förskotten betalas kvartalsvis i lika stora poster i februari, maj, augusti och november enligt välfärdsområdenas på Statskontorets uppskattning baserade kvoter. (8.7.2022/605)

1 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Anslagsmedel som delas ut till kommunerna betalas i förskott till det kommunala organ som avses i 3 § 1 mom. Förskotten betalas kvartalsvis i lika stora poster i februari, maj, augusti och november enligt kommunernas på Statskontorets uppskattning baserade kvoter.

Statskontoret fastställer på basis av välfärdsområdenas redovisning ersättningens slutliga belopp. Välfärdsområdet ska till Statskontoret inom en av detta utsatt tid återbära det belopp som välfärdsområdet fått för mycket i förskott. (8.7.2022/605)

2 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Statskontoret fastställer på basis av kommunernas redovisning ersättningens slutliga belopp kommunvis. Kommunen skall till Statskontoret inom en av detta utsatt tid återbära det belopp som den fått för mycket i förskott.

Ersättningarnas totalbelopp får inte överstiga beloppet av de ersättningar som har betalts i förskott.

7 § (28.11.1997/1040)
Grunderna för ersättningen

Välfärdsområdet ersätts för kostnaderna för rehabilitering som ordnats vid en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård. Med kostnader avses de faktiska kostnader som har orsakats av tillhandahållandet av tjänsten och från vilka har avdragits verksamhetsintäkterna från tjänsten. Då den ersättning som ska betalas till en verksamhetsenhet för hälso- och sjukvård inom välfärdsområdet räknas ut, räknas dock inte patientavgifter som tas ut hos dem som får tjänsterna till de verksamhetsintäkter som ska dras av från ersättningen. (8.7.2022/605)

1 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Kommunen ersätts för kostnaderna för rehabilitering som ordnats i en hälsovårdscentral, med iakttagande av 58 § i hälso- och sjukvårdslagen (1326/2010). Då den ersättning som ska betalas till en kommunal hälsovårdscentral räknas ut, räknas dock inte patientavgifter som tas ut av dem som får tjänsterna till de verksamhetsintäkter som ska dras av från ersättningen. (30.12.2010/1339)

Statskontoret fastställer beloppen av och grunderna för de ersättningar som av statsmedel betalas av välfärdsområdet till andra verksamhetsenheter som ger anstaltsrehabilitering än verksamhetsenheter för hälso- och sjukvård. (8.7.2022/605)

2 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Statskontoret fastställer beloppen av och grunderna för de ersättningar som av statsmedel betalas av kommunen till andra verksamhetsenheter som ger anstaltsrehabilitering än hälsovårdscentraler.

Statskontoret fastställer beloppen av och grunderna för de ersättningar som av statsmedel betalas för rehabilitering som ges utanför Finland. (14.12.1998/977)

8 § (17.12.1993/1227)
Klientavgifter

För rehabilitering som ordnas med stöd av denna lag uppbärs inte någon avgift eller ersättning hos den som enligt 1 § har rätt att få rehabilitering.

9 § (17.12.1993/1227)
Resekostnader

Ur rehabiliteringsanslaget betalas till personer som enligt 1 § har rätt att få rehabilitering ersättning för resekostnader till följd av rehabilitering till den del dessa inte ersätts med stöd av någon annan lag.

Resekostnaderna ersätts enligt denna lag till det belopp som resan hade kostat enligt billigaste färdsätt. Om den som har rätt till rehabilitering inte har anlitat det billigaste färdsättet, kan de faktiska resekostnaderna av särskilda skäl ersättas helt eller delvis.

10 §
Ersättning för resekostnader

Ersättning för de resekostnader som ska ersättas enligt denna lag beviljas och utbetalas av Folkpensionsanstalten av statens medel, med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i sjukförsäkringslagen (1224/2004) föreskrivs om ersättning för resekostnader. (8.7.2022/605)

1 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Ersättning för de resekostnader som skall ersättas enligt denna lag beviljar och utbetalar folkpensionsanstalten av statens medel, med iakttagande i tillämpliga delar av vad sjukförsäkringslagen (364/63) stadgar om ersättning för resekostnader.

Statskontoret utger till Folkpensionsanstalten förskott för betalning av resekostnader på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning. Det slutliga beloppet av den statliga ersättningen får inte överstiga beloppet av de ersättningar som har betalts i förskott. (8.7.2022/605)

2 mom. har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

Statskontoret utger till folkpensionsanstalten förskott för betalning av resekostnader på det sätt som närmare bestäms genom förordning. Det slutliga beloppet av den statliga ersättningen får inte överstiga beloppet av de ersättningar som har betalts i förskott. (28.11.1997/1040)

Har någon lämnat felaktiga eller vilseledande uppgifter eller hemlighållit vissa uppgifter för att få resekostnadsersättning, och har detta påverkat beviljandet av ersättning, skall denna omedelbart återbetalas till staten i sin helhet eller till berörda del jämte en årlig ränta om 16 procent från den dag då ersättningen lyftes.

11 §
Ersättning för förlorad förvärvsinkomst

Om ersättning för förlorad förvärvsinkomst för den som skall rehabiliteras och om annat utkomstskydd under tiden för rehabiliteringen gäller vad som stadgas särskilt.

12 § (17.1.1991/90)
Forskning och uppföljning

En del av anslaget för frontveteranernas rehabilitering får användas för rehabiliteringsforskning och rehabiliteringsuppföljning. Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om denna del av anslaget och dess användning.

12 a § (18.1.2019/54)
Service som stöder boende hemma

Frontveteraner ersätts för kostnaderna för hemservice enligt 14 § 1 mom. 5 punkten i socialvårdslagen (1301/2014), boendeservice enligt 7 punkten i det momentet och service som stöder rörligheten enligt 9 punkten i det momentet, stöd för närståendevård enligt lagen om stöd för närståendevård (937/2005) samt sjukvårdstjänster enligt 24 § i hälso- och sjukvårdslagen (service som stöder boende hemma).

Av frontveteraner tas ingen avgift eller ersättning ut för service som stöder boende hemma.

12 b § (8.7.2022/605)
Ersättning till välfärdsområdena för service som stöder boende hemma

Till välfärdsområdet betalas ersättning för de kostnader som föranletts av ordnande av service enligt 12 a §. Kostnaderna för sjukvårdstjänster ersätts dock endast till den del det är fråga om hem-, dag- eller nattsjukvård eller medicinsk rehabilitering.

Statskontoret ersätter i förskott kostnaderna för ordnande av service som stöder boende hemma. Välfärdsområdet ska lämna in en utredning över användningen av anslaget och återbetala det förskott som betalats till för högt belopp till Statskontoret inom den tid som Statskontoret angett.

12 b § har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

12 b § (18.1.2019/54)
Ersättning till kommuner och samkommuner för service som stöder boende hemma

Till kommuner eller samkommuner betalas ersättning för de kostnader som föranletts av ordnande av service enligt 12 a §. Kostnaderna för sjukvårdstjänster ersätts dock endast till den del det är fråga om hem-, dag- eller nattsjukvård eller medicinsk rehabilitering.

Statskontoret ersätter kostnaderna för ordnande av service som stöder boende hemma i förskott. Kommunen eller samkommunen ska lämna in en utredning över användningen av anslaget och återbetala det förskott som betalats till för högt belopp till Statskontoret inom den tid som Statskontoret angett.

13 § (8.7.2022/605)
Ändringssökande

Bestämmelser om begäran om omprövning av ett i denna lag avsett beslut av en tjänsteinnehavare inom välfärdsområdet finns i förvaltningslagen (434/2003).

Bestämmelser om sökande av ändring i ett i denna lag avsett beslut av välfärdsområdet eller Statskontoret finns i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019). Bestämmelser om sökande av ändring i ett i denna lag avsett beslut av Folkpensionsanstalten finns i 17 kap. i sjukförsäkringslagen.

13 § har ändrats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023. Den tidigare formen lyder:

13 § (28.11.1997/1040)
Ändringssökande

Ändring i de beslut av Statskontoret, det organ som avses i 3 § 1 mom. och folkpensionsanstalten som avses i denna lag får inte sökas genom besvär i andra fall än de som avses i 10 § 3 mom.

Har ett ärende som ankommer på det organ som avses i 3 § 1 mom. enligt nämnda lagrum överförts på en tjänsteinnehavare, får ändring i hans beslut inte sökas genom besvär. Tjänsteinnehavaren skall låta organet avgöra ärendet, om den som är missnöjd med beslutet skriftligen kräver detta inom 14 dagar efter att ha fått del av beslutet. Till beslutet skall fogas anvisningar om vad den som är missnöjd skall göra för att organet skall ta upp ärendet.

13 a § (8.7.2022/605)
Tillämpning av lagen i landskapet Åland

Vad som i 3 § 1 mom., 5 § 2 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 och 2 mom., 12 b § 1 och 2 mom. samt i 13 § föreskrivs om välfärdsområden, gäller på Åland kommunerna i landskapet Åland.

Vad som i 4 § 1 mom. föreskrivs om välfärdsområdenas och HUS-sammanslutningens verksamhetsenheter, gäller på Åland landskapet Ålands och kommunernas verksamhetsenheter.

13 a § har tillfogats genom L 605/2022, som träder i kraft 1.1.2023.

14 § (28.11.1997/1040)
Närmare bestämmelser

Genom förordning utfärdas närmare bestämmelser om utbetalningen av ersättningar och om annan verkställighet av denna lag. Statskontoret kan meddela föreskrifter om utbetalningen av ersättningar och om hur rehabiliteringen skall ordnas.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Genom den upphävs lagen den 14 januari 1983 om rehabilitering av frontveteraner (60/83) jämte ändringar.

Regeringens proposition 99/88, Ekonomiutsk. bet. 28/88, Stora utsk. bet. 180/88

Ikraftträdelsestadganden:

17.1.1991/90:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Regeringens proposition 233/90, Socialutsk. bet. 44/90, Stora utsk. bet. 227/90

27.11.1992/1097:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

De föreskrifter och anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat med stöd av de stadganden som gällde när denna lag trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

RP 264/92, ShUB 38/92

17.12.1993/1227:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

Stadgandet i 5 § 1 mom. är i kraft till och med den 31 december 1994. Momentet tillämpas när ersättningar betalas för 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 170/93, ShUB 32/93

19.8.1994/767:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till och med den 31 december 1995. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/94, ShUB 9/94

18.12.1995/1529:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till och med den 31 december 1996. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1996.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 95/95, ShUB 10/95, RSv 57/95

5.12.1996/978:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och gäller till och med den 31 december 1997. Den tillämpas när ersättningar betalas för 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder ikraft.

RP 177/1996, ShUB 23/1996, RSv 139/1996

28.11.1997/1040:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Lagens 5 § 1 mom. gäller till den 31 december 1999. Det tillämpas när ersättningar betalas för 1998 och 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 154/1997, ShUB 16/1997, RSv 135/1997

14.12.1998/977:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 227/1998, ShUB 22/1998, RSv 162/1998

5.11.1999/1024:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 50/1999, ShUB 7/1999, RSv 26/1999

30.12.2010/1339:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2010, ShUB 40/2010, RSv 244/2010

21.12.2016/1307:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 132/2016, FvUB 25/2016, RSv 240/2016

18.1.2019/54:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.

I fråga om service som stöder boende hemma betalar Statskontoret förskott för 2019 till kommunerna och samkommunerna den 1 november 2019.

RP 207/2018, ShUB 21/2018, RSv 177/2018

8.7.2022/605:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.