Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

29.7.1988/726

Lag om skattelättnader för depositioner och obligationer

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (16.10.1992/921)

Såsom skattepliktig inkomst för en fysisk person eller för ett inhemskt dödsbo skall vid stats- och kommunalbeskattningen inte anses ränta på deposition som har gjorts på ett konto, avsett för mottagande av depositioner från allmänheten, i en inhemsk depositionsbank eller en utländsk kreditinrättnings filialkontor i Finland eller på ett motsvarande konto i ett andelslags sparkassa om

1) depositionen görs på ett konto som avses ovan för 24 månader under 1989-1995 och den årliga räntan på kontot är högst Finlands banks grundränta minskad med två procentenheter, eller om (8.12.1994/1112)

2) depositionen görs på konto för 36 månader den 1 september 1992 eller därefter och senast den 31 december 1993 och dess årliga ränta är högst Finlands Banks grundränta minskad med en procentenhet.

Övergår en deposition som avses i 1 mom. till någon på annat sätt än med stöd av giftorätt, genom arv, som bidrag eller gottgörelse enligt 8 kap. ärvdabalken eller genom testamente, är räntan på depositionen för tiden före och efter överlåtelsen skattepliktig inkomst för den skattskyldige såsom stadgas i beskattningslagen.

2 § (28.12.1990/1342)

Vid stats- och kommunalbeskattningen är ränta, som betalts av staten eller en hypoteksbank på ett obligationslån som staten eller banken har emitterat 1989-1992, inte skattepliktig inkomst för en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo, om

1) lånetiden för obligationslånet är 10 år och

2) lånets årliga ränta är högst lika stor som Finlands Banks grundränta.

3 §

En deposition som avses i 1 § utgör inte skattepliktig tillgång för en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo. (16.10.1992/921)

Värdet av en obligation som har emitterats under 1989-1992 och som avses i 2 § utgör inte skattepliktig tillgång för en fysisk person eller ett inhemskt dödsbo. (28.12.1990/1342)

Utan hinder av 1 mom. utgör en i 1 § 1 mom. nämnd deposition, vars ränta enligt 1 § 2 mom. är skattepliktig inkomst, också skattepliktig tillgång för överlåtaren och mottagaren. (16.10.1992/921)

4 § (16.10.1992/921)

En penninginrättning som avses i 1 § skall i dokumentet över mottagen deposition informera om hur en överföring av depositionen påverkar deponentens och mottagarens beskattning.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

6 § (8.12.1994/1112)

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas också på tidsbundna depositioner som har gjorts för 24 månader under 1989-1995 och som kan lyftas först efter 1995 och på sådana tidsbundna depositioner som avses i 1 § 1 mom. 2 punkten och som gjorts för 36 månader under 1992 och 1993 och som kan lyftas först efter 1993.

Regeringens proposition 45/88, Statsutsk. bet. 36/88, Stora utsk. bet. 87/88

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.1990/1342:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 123/90, Statsutsk. bet. 66/90 och 66 a/90, Stora utsk. bet. 221/90

16.10.1992/921:

Denna lag träder i kraft den 22 oktober 1992.

Lagens 1 § tillämpas i fråga om depositioner som avses i paragrafens 1 mom. 2 punkten på ränta som uppkommer den 1 september 1992 samt därefter.

RP 119/92, StaUB 38/92

8.12.1994/1112:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas på ränta som den 1 januari 1995 eller därefter löper på depositioner som avses i 1 § 1 mom. 1 punkten.

RP 177/94, StaUB 55/94

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.