Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

23.12.1987/1183

Förordning om tjänsteed och tjänsteförsäkran samt domared och domarförsäkran

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Denna förordning förblir i kraft. Se 75 § i L 750/1994.

På föredragning av justitieministern stadgas, i fråga om tjänsteed och tjänsteförsäkran med stöd av 28 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86), som följer:

1 kap

Skyldighet att avlägga ed eller avge försäkran

1 §
Tjänsteed och tjänsteförsäkran

Följande tjänstemän är skyldiga att avlägga tjänsteed eller avge tjänsteförsäkran då de tillträder sina tjänster:

1) justitiekanslern i statsrådet och justitiekanslersadjointen,

2) kanslichefen vid republikens presidents kansli, kanslicheferna, statssekreterarna, understatssekreterarna och avdelningscheferna vid statsrådets kansli och ministerierna samt kanslichefen och avdelningscheferna vid justitiekanslersämbetet,

3) generaldirektörerna vid de centrala ämbetsverken,

4) landshövdingarna,

5) de tjänstemän inom utrikesförvaltningen som förordnats att handha uppgiften som chef för i 3 § lagen om utrikesförvaltningen (1129/77) avsedd diplomatisk beskickning eller konsulat som förestås av en utsänd konsul,

6) den som innehar en militär tjänst eller ett militärt uppdrag vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet, samt

7) fängelsedirektörerna.

L om utrikesförvaltningen 1129/1977 har upphävts genom L 1164/1987, se L om utrikesförvaltningen 204/2000 5–7 §.

2 § (19.12.2017/1026)
Domarförsäkran

Förutom medlemmarna av en domstol är den som ensam eller vid ett kollegialt förfarande avgör förvaltningslagskipningsärenden skyldig att avge domarförsäkran när tjänsten eller uppdraget tillträds.

Försäkran avges vid det berörda ämbetsverket eller det organ där personen deltar i avgörandet av förvaltningsprocessuella mål eller ärenden.

2 a § (19.12.2017/1026)

2 a § har upphävts genom F 19.12.2017/1026.

3 § (19.12.2017/1026)
Ed och försäkran av medlemmarna av statsrådet

Medlemmarna av statsrådet skall avlägga tjänsteed eller avge tjänsteförsäkran samt avge domarförsäkran innan de tillträder sina uppdrag.

4 § (20.12.1991/1642)
Skriftlig försäkran

De utmätningsmän och biträdande utmätningsmän, de polismän som avses i polislagen (84/66) och de tjänstemän inom fångvårdsväsendets anstaltsförvaltning som inte avlägger tjänsteed eller tjänsteförsäkran skall avge en skriftlig försäkran då de tillträder sina tjänster.

PolisL 84/1966 har upphävts genom L 493/1995, se PolisL 872/2011. Om definition av polisman se SRf om polisen 1080/2013 1 §.

2 kap

Formulär för ed och försäkran

5 §
Formulär för tjänsteed och tjänsteförsäkran

Tjänsteeden avläggs enligt följande formulär:

"Jag N.N lovar och svär vid Gud den allsmäktige och allvetande, att jag i min tjänst skall följa grundlagarna och andra lagar samt handla rättvist och opartiskt för medborgarnas och samhällets bästa."

Tjänsteförsäkran avges enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag i min tjänst skall följa grundlagarna och andra lagar samt handla rättvist och opartiskt för medborgarnas och samhällets bästa."

6 § (19.12.2017/1026)

6 § har upphävts genom F 19.12.2017/1026.

6 a § (19.12.2017/1026)

6 a § har upphävts genom F 19.12.2017/1026.

7 §
Formulär för skriftlig försäkran

Skriftlig försäkran avges enligt följande formulär:

"Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag i min tjänst skall följa grundlagarna och andra lagar samt handla rättvist och opartiskt. Jag skall uppfylla min tjänsteplikt samvetsgrant och efter bästa förmåga. Jag skall inte för utomstående röja vad jag i min tjänst har fått vetskap om och som skall hemlighållas."

3 kap

Avläggande av ed och avgivande av försäkran

8 §
Avläggande av tjänsteed och avgivande av tjänsteförsäkran

Tjänsteed avläggs eller tjänsteförsäkran avges

1) vid statsrådets allmänna sammanträde, när eden avläggs eller försäkran avges av justitiekanslern, justitiekanslersadjointen, en kanslichef eller en statssekreterare eller av en generaldirektör för ett centralt ämbetsverk eller av en landshövding,

2) inför kanslichefen vid statsrådets kansli eller vederbörande ministerium, när eden avläggs eller försäkran avges av en understatssekreterare, en avdelningschef vid statsrådets kansli eller ett ministerium eller en i 1 § 5 punkten nämnd tjänsteman inom utrikesförvaltningen,

3) inför kanslichefen vid justitiekanslersämbetet, när eden avläggs eller försäkran avges av en avdelningschef vid justitiekanslersämbetet,

4) inför den utnämnande myndigheten eller inför chefen för en truppavdelning eller motsvarande förvaltningsenhet, när eden avläggs eller försäkran avges av den som innehar en militärtjänst inom försvarsmakten eller som tjänstgör i ett militärt uppdrag, samt

5) inför generaldirektören för fångvårdsväsendet, när eden avläggs eller försäkran avges av en fängelsedirektör. (26.7.2001/679)

9 § (19.12.2017/1026)

9 § har upphävts genom F 19.12.2017/1026.

9 a § (19.12.2017/1026)

9 a § har upphävts genom F 19.12.2017/1026.

10 §
Ed eller försäkran av medlemmarna av statsrådet

Medlemmarna av statsrådet avlägger ed eller avger försäkran vid statsrådets allmänna sammanträde.

11 §
Avgivande av skriftlig försäkran

En tjänsteman avger skriftlig försäkran till den enhet eller inrättning där han är anställd. Chefen för en enhet eller inrättning avger skriftlig försäkran till den myndighet under vilken enheten eller inrättningen lyder.

Skriftlig försäkran avges så att en blankett, vars formulär fastställs av justitieministeriet, undertecknas i två exemplar. Det ena exemplaret ges till den som avgivit försäkran.

4 kap

Särskilda stadganden

12 §
Meddelande till matrikelföraren

Den som har mottagit en ed eller en försäkran eller en skriftlig försäkran skall meddela matrikelföraren detta.

13 § (19.12.2017/1026)
Uppfyllande av skyldigheten att avlägga ed eller avge försäkran

Den som har avlagt tjänsteed eller avgett tjänsteförsäkran är inte skyldig att på nytt avlägga motsvarande ed eller avge motsvarande försäkran.

Bestämmelsen i 1 mom. gäller på motsvarande sätt skriftlig försäkran som avses i 4 §. Den som har avlagt tjänsteed eller avgett tjänsteförsäkran är inte heller skyldig att avge skriftlig försäkran.

14 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Genom denna förordning upphävs

1) förordningen den 30 april 1964 om avläggande av tjänsteed och domared (214/64),

2) förordningen den 28 juni 1918 angående förändrade formulär till tjänste- samt tro- och huldhetsed jämte senare ändringar,

3) 1 § instruktionen den 28 november 1898 för kronolänsmännen i Finland,

4) 6 § förordningen den 26 september 1975 om länsrätterna (751/75), samt

5) 56 § förordningen den 14 februari 1986 om fångvårdsväsendet (134/86).

Denna förordnings 13 § tillämpas även på ed som har avlagts och försäkran som har avgivits enligt den förordning som gällde innan denna förordning trädde i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

20.12.1991/1642:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1992.

12.11.1993/953:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1993.

26.7.2001/679:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

30.9.2011/1056:

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2011.

19.12.2017/1026:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.