Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Beaktats t.o.m. FörfS 353/2023.

18.9.1987/759

Förordning om service och stöd på grund av handikapp

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 10 § 1 mom. och 20 § lagen den 3 april 1987 om service och stöd på grund av handikapp (380/87):

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Verksamhetsprinciper

Kommunerna bör förebygga och undanröja olägenheter och hinder som begränsar de handikappades funktionsmöjligheter så att de kan vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället.

Den service och det stöd som de handikappade behöver bör ordnas så att de får lättare att klara sig på egen hand.

2 § (28.5.2009/371)

2 § har upphävts genom F 28.5.2009/371.

2 kap

Skyldighet att anordna service och stöd

3 §
Tillämpningsområde

I detta kapitel stadgas om den service och det stöd som en kommun är skyldig att ge gravt handikappade i enlighet med 8 § 2 mom. och 9 § 2 mom. lagen om service och stöd på grund av handikapp.

4 §
Färdtjänst

Till färdtjänst jämte därtill ansluten ledsagarservice hör sådana transporter som en gravt handikappad behöver för arbete, studier, uträttande av ärenden, deltagande i samhällelig verksamhet eller rekreation eller av annan sådan orsak och som hör till det dagliga livet. (31.1.1995/102)

Transporter som hör till det dagliga livet omfattar transporter inom den gravt handikappades hemkommun eller till närbelägna kommuner.

Kommunen kan ordna transporter på det sätt som avses i 4 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/92) eller ersätta den som avses i 5 § för skäliga kostnader för transport med taxi, invalidtaxi eller motsvarande fordon. (21.8.1992/808)

5 §
Ordnande av färdtjänst

När det gäller att ordna färdtjänst och därtill hörande ledsagarservice betraktas som gravt handikappade de som har särskilda svårigheter att röra sig och som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter. (31.1.1995/102)

Färdtjänst ordnas inte för den som får sådan service med stöd av någon annan lag.

6 §
Färdtjänstens omfattning

Färdtjänst skall ordnas för personer som avses i 5 § så, att de förutom de resor som är nödvändiga med tanke på arbete och studier även kan företa minst aderton sådana månatliga enkelresor som hör till det dagliga livet.

7 § (25.1.2007/48)

7 § har upphävts genom F 25.1.2007/48.

8 § (25.1.2007/48)

8 § har upphävts genom F 25.1.2007/48.

9 § (25.1.2007/48)

9 § har upphävts genom F 25.1.2007/48.

10 §
Serviceboende

Till serviceboende hör bostad samt sådana tjänster i anslutning till boendet som är nödvändiga för invånaren i det dagliga livet.

Sådana tjänster som avses 1 mom. kan bestå av hjälp med funktioner som hänför sig till boendet, såsom möjligheter att förflytta sig, påklädning, personlig hygien, mathushållning och städning av bostaden samt de tjänster som behövs för främjande av invånarens hälsa, rehabilitering och trivsel.

11 § (28.5.2009/371)
Ordnande av serviceboende

När det gäller att ordna serviceboende anses som gravt handikappad den som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars i särskilt stor utsträckning behöver en annan persons hjälp för att klara av sina dagliga sysslor.

12 §
Ändringsarbeten i bostad samt redskap och anordningar som hör till bostaden

Ersättning beviljas för sådana ändringsarbeten i en bostad som är nödvändiga på grund av handikappet eller sjukdomen, såsom breddning av dörrar, byggande av ramper, installering av badrum, WC och vattenledning, ändring av fasta inventarier och utbyte av byggnads- och inredningsmaterial samt andra motsvarande byggnadsarbeten i den handikappades varaktiga bostad. Som ändringsarbete i bostad betraktas också planering av ändringsarbetena samt avlägsnande av hinder i bostadens närmaste omgivning.

Vid ändringsarbeten som ersätts skall till tillämpliga delar iakttas samma kvalitetsnivå som i bostäder som staten beviljar lån för.

Sådana redskap och anordningar som hör till bostaden och för vilka ersättning beviljas är lyftanordningar, larmanordningar eller andra motsvarande redskap och anordningar som blir fast installerade i bostaden. Kommunen kan även utan ersättning ställa redskap och anordningar som hör till bostaden till en gravt handikappads förfogande.

13 §
Ersättning för ändringsarbeten i bostaden samt för redskap och anordningar som hör till denna

När det gäller att ersätta kostnader för ändringsarbeten i bostaden samt att anskaffa redskap eller anordningar till bostaden betraktas som gravt handikappad den som på grund av handikapp eller sjukdom har särskilt svårt att förflytta sig eller i övrigt klara sig på egen hand i sin varaktiga bostad.

3 kap

Andra former av service och stöd

14 §
Rehabiliteringshandledning

Till rehabiliteringshandledning hör handledning av den handikappade och personer i hans närmaste omgivning samt information om särskilda behov som hänför sig till ökande av den handikappades funktionsmöjligheter.

15 §
Anpassningsträning

Till anpassningsträning hör rådgivning, handledning och träning för främjande av den sociala funktionsdugligheten hos den handikappade och personer i hans närmaste omgivning.

Anpassningsträningen kan vara individuell eller ske i en grupp och kan vid behov även upprepas.

16 § (28.5.2009/371)

16 § har upphävts genom F 28.5.2009/371.

17 §
Redskap, maskiner och anordningar som behövs i den handikappades dagliga sysslor

Ersättning för kostnader för anskaffning av andra redskap, maskiner eller anordningar än sådana som hör till den medicinska rehabiliteringen betalas till en handikappad som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver dessa för att kunna förflytta sig, kommunicera eller klara sig hemma eller i sin fritidsverksamhet.

2 mom. har upphävts genom F 28.5.2009/371. (28.5.2009/371)

Kommunen kan även utan ersättning ställa redskap, maskiner eller anordningar till den handikappades förfogande.

18 §
Extra klädkostnader

Den handikappade får ersättning för extra klädkostnader som föranleds av att kläderna på grund av handikappet eller sjukdomen slits snabbare än normalt eller av att han på grund av sitt handikapp inte kan använda konfektionskläder eller vanliga skodon.

19 §
Extra kostnader för specialkost

Den handikappade får ersättning för extra kostnader för specialkost eller specialnäringspreparat som han måste använda under en lång tid och regelbundet.

4 kap

Särskilda stadganden

20 §
Ansökningstid

Ansökan om ekonomiskt stöd som nämns i denna förordning skall göras inom sex månader efter det att kostnaderna uppstått.

21 § (15.2.1991/333)
Tillämpningsanvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

5 kap

Ikraftträdande

22 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Stadgandena i 4-6, 10 och 11 §§ tillämpas dock från den 1 januari 1992 samt stadgandena i 7-9 §§ från den 1 januari 1994.

Ikraftträdelsestadganden:

15.2.1991/333:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

21.8.1992/808:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993.

31.1.1995/102:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1995.

25.1.2007/48:

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007.

28.5.2009/371:

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.