Beaktats t.o.m. FörfS 846/2023.

26.6.1987/571

Lag om förfarandet vid rådgivande folkomröstningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Denna lag gäller förfarandet vid rådgivande folkomröstningar.

2 §

En folkomröstning kan anordnas i samband med statliga val eller fristående från val.

Beslut om anordnande av folkomröstning i samband med val skall fattas i så god tid att anordnandet av folkomröstningen kan beaktas när åtgärderna för valet vidtas.

3 § (2.10.1998/715)

Valmyndigheterna vid statliga val är röstningsmyndigheter vid folkomröstningarna.

Anordnas en folkomröstning fristående från val, är den valkretsnämnd som senast tillsatts för riksdagsval valkretsnämnd i varje valkrets.

4 § (2.10.1998/715)

Vid folkomröstning i samband med ett val används det rösträttsregister som upprättats för valet.

För folkomröstning som ordnas fristående från val upprättas över de röstberättigade ett rösträttsregister, om vilket gäller vad vallagen (714/1998) föreskriver om rösträttsregister som upprättas för riksdagsval.

5 §

Av röstsedlarna, som justitieministeriet låter trycka, skall framgå föremålet och tidpunkten för folkomröstningen samt de alternativ som föreläggs de röstande. Alternativen kan vara upptagna på samma röstsedel, men varje alternativ kan också ha sin egen röstsedel. Den röstande skall dock alltid ha möjlighet att ge uttryck för att han inte stöder något av de förelagda alternativen.

I varje lag om anordnande av en folkomröstning skall stadgas närmare om röstsedlarnas antal, utseende och innehåll samt om när de är ogiltiga och om röstandet.

6 § (2.10.1998/715)

Valkretsnämnden skall så snart den har fastställt omröstningsresultatet underrätta Helsingfors valkretsnämnd, länsstyrelsen och de kommunala centralvalnämnderna i valkretsen om resultatet.

Helsingfors valkretsnämnd fastställer omröstningsresultatet för hela landet och underrättar justitieministeriet om detta. Ministeriet skall publicera resultatet i Finlands författningssamling.

I ett sådant beslut av valkretsnämnden som avses i denna paragraf får ändring inte sökas genom besvär.

7 §

Röstsedlarna skall förvaras i fem år från omröstningen.

8 § (2.10.1998/715)

Om kostnaderna för en folkomröstning som anordnas i samband med val gäller 188 § vallagen.

Om en folkomröstning anordnas fristående från val betalas, utöver vad som bestäms i 188 § vallagen, de kommunala centralvalnämndernas, valnämndernas och valbestyrelsernas utgifter för folkomröstningen av statens medel. Justitieministeriet utfärdar närmare föreskrifter om de grunder enligt vilka utgifterna skall ersättas.

9 § (2.10.1998/715)

Utöver vad som bestäms i denna lag eller med stöd av den eller som bestäms i respektive lag om föranstaltande av en folkomröstning skall vallagen i tillämpliga delar iakttas vid folkomröstningar.

10 §

Justitieministeriet utfärdar vid behov närmare bestämmelser och anvisningar om tillämpningen av denna lag.

11 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.

Regeringens proposition 251/84, Grundlagsutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 56/86, Grundlagsutsk. bet. 1/87

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1995/1646:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

Förrättas folkomröstning innan sex mndader har förflutit efter att denna lag har trätt i kraft, skall dock tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 175/95, GrUB 4/95, RSv 161/95

2.10.1998/715:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 1998.

Om en folkomröstning anordnas innan 90 dagar har förflutit från denna lags ikraftträdande, skall de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet tillämpas.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 48/1998, GrUB 5/1998, RSv 89/1998

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.