Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

20.3.1987/322

Lag om hälsovården inom försvarsmakten

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Försvarsmakten anordnar hälsovård för dem vars hälsovård den ansvarar för. Försvarsmakten kan också annars tillhandahålla hälsovårdstjänster på det sätt som stadgas i denna lag.

Om företagshälsovården stadgas särskilt.

2 §

Hälsovården inom försvarsmakten omfattar egentlig hälsovård och sjukvård.

Till den egentliga hälsovården hör individuell hälsovård, hälsovård för trupp samt miljöhälsovård.

Sjukvården omfattar första hjälp, sjuktransport, öppen vård och sjukhusvård.

3 §

Försvarsmakten ansvarar för hälsovården för dem som med stöd av värnpliktslagen (452/1950) och lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) tjänstgör inom försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet under deras tjänstgöringstid samt för sådana studerande som skall utbildas för militära tjänster. (29.5.1998/367)

Sjukvård ges dem som avses i 1 mom. när sjukdom, skada eller lyte har yppat sig, konstaterats eller förvärrats under tjänstgöringen eller när det är fråga om sjukdom, skada eller lyte som påkallar behandling eller vård och som har konstaterats när den som vården gäller trätt i tjänst, men som inte hindrat att han godkänts för tjänstgöring.

VärnpliktsL 452/1950 har upphävts genom VärnspliktsL 1438/2007. L om frivillig militärtjänst för kvinnor 194/1995 har upphävts genom L om frivillig militärtjänst för kvinnor 285/2022, som gäller fr.o.m. 1.6.2022.

4 § (21.4.2006/292)

Försvarsmakten anordnar den bedömning av tjänstedugligheten som hör till företagshälsovården.

Försvarsministeriet kan besluta att hälsovårdstjänster av särskilda skäl skall ges också andra än dem som nämns i 3 § 1 mom.

5 § (21.4.2006/292)

Hälsovårdstjänster enligt 3 § som tillhandahålls dem vars hälsovård försvarsmakten ansvarar för är avgiftsfria.

I fråga om ersättningar som för andra hälsovårdstjänster tas ut hos dem som erhåller sådana föreskrivs i enlighet med lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992).

5 a § (18.12.1995/1505)

Om någon som avses i 3 § 1 mom. på grund av sjukdom har befriats från tjänsteuppgifter och sänts hem för att återhämta sig från sjukdomen och under denna tid inte får uppehälle från staten, betalas till honom en matpenning, vars storlek försvarsministeriet beslutar om.

6 § (11.12.2015/1447)

Den allmänna planeringen och styrningen av samt tillsynen över hälsovården inom försvarsmakten ska skötas av huvudstaben.

2 mom. har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder: (14.4.2023/741)

För anordnandet av hälsovård inom försvarsmakten svarar Försvarsmaktens logistikverk.

3 mom. har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder: (14.4.2023/741)

Regionförvaltningsverket ska övervaka lagenligheten i hälsovård som försvarsmakten enligt denna lag eller någon annan lag ordnar eller producerar i Finland och ge handledning i samband med det. Hälsovård som försvarsmakten ordnar eller producerar utanför Finlands territorium övervakas dock av huvudstaben. Huvudstaben övervakar dessutom den hälsovård som försvarsmakten själv tillhandahåller under försvarstillstånd enligt lagen om försvarstillstånd (1083/1991) och vid tillämpning av bestämmelserna i II avdelningen i beredskapslagen (1552/2011) under undantagsförhållanden som avses i 3 § 1 och 2 punkten i den lagen.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården styr regionförvaltningsverkens verksamhet vid genomförandet, samordningen och förenhetligandet av tillsynen och styrningen i samband med den. Dessutom ska Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården övervaka lagenligheten i den hälsovård inom försvarsmakten som avses i 3 mom. och ge handledning i samband med detta i synnerhet när det gäller

1) principiellt viktiga eller vittsyftande ärenden,

2) ärenden som har ett väsentligt samband med något annat övervakningsärende som behandlas vid Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och som gäller hälso- och sjukvård eller yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, samt

3) ärenden som regionförvaltningsverkets tjänstemän för tillsynsärenden är jäviga att behandla.

Bestämmelser om den närmare arbetsfördelningen mellan Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverken i frågor som gäller styrningen och övervakningen utfärdas vid behov genom förordning av statsrådet.

7 § (21.4.2006/292)

Inom försvarsmakten finns för hälsovården hälsovårdspersonal samt verksamhetsställen för hälsovården, Militärapoteket och sjukvårdsmaterieldepån så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

8 § (8.7.2022/592)

Hälsovård kan anordnas genom att tjänster anskaffas hos ett välfärdsområde eller någon annan offentlig eller privat serviceproducent, på det sätt som särskilt avtalas.

9 § (8.7.2022/592)

Har ett sjukhus, en hälsovårdscentral eller någon annan offentlig serviceproducent inom välfärdsområdet gett en person vars hälsovård Försvarsmakten ansvarar för hälso- och sjukvårdstjänster och om ingenting särskilt har överenskommits om ersättningen, bestäms den ersättning som Försvarsmakten ska betala enligt de kostnader som servicen åsamkat välfärdsområdet.

9 a § (28.6.2013/513)

Bestämmelser om skyldigheten att hemlighålla uppgifter i journalhandlingar som avses i denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården (703/2023) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). (14.4.2023/725)

1 mom. har ändrats genom L 725/2023, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

Bestämmelser om skyldigheten att hemlighålla uppgifter i journalhandlingar som avses i denna lag finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994).

På behandlingen av personuppgifter tillämpas lagen om behandling av personuppgifter inom Försvarsmakten (332/2019), om behandlingen av uppgifter behövs för skötsel av uppdrag som anges i 2 § 1 mom. 1 punkten, 2 punkten underpunkt a samt 3 och 4 punkten i lagen om försvarsmakten (551/2007). Bestämmelser om annan behandling av personuppgifter finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) och i dataskyddslagen (1050/2018). (15.3.2019/339)

9 b § (28.6.2013/513)

Om en läkare vid en granskning som gäller tjänsteduglighet, en hälsokontroll för arbetsplacering eller någon annan hälsokontroll konstaterar att en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar eller som tjänstgör i en militär tjänst har nedsatt hälsa i något avseende och att detta inverkar på hans eller hennes tjänsteduglighetsklass, säkerheten i samband med tjänstgöringen eller förmågan att sköta tjänstgörings- eller tjänsteuppgifterna, ska läkaren trots bestämmelserna i de lagar som nämns i 9 a § utan dröjsmål lämna den militära myndighet som saken gäller ett utlåtande om slutsatserna av hälsokontrollen. Den militära myndighet som avses här är kommendören för truppförbandet eller den ledande förmannen för en annan motsvarande förvaltningsenhet.

Ett utlåtande om de begränsningar som gäller skötseln av tjänstgöringsuppgifterna och som vid hälsokontrollen har konstaterats i fråga om en person för vars hälsovård försvarsmakten ansvarar ska också lämnas till chefen för grundenheten.

Läkaren ska på den undersöktes begäran delge den undersökte det utlåtande som läkaren gett.

10 § (21.4.2006/292)

Inom försvarsmakten ges utbildning som betjänar hälsovården inom försvarsmakten så som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

10 a § (14.4.2023/741)

10 a § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 a § (11.12.2015/1447)

Regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan för att utöva den styrning som avses i 6 § göra styrnings- och utvärderingsbesök i enheter som ordnar eller producerar hälsovårdstjänster inom försvarsmakten.

Verket i fråga ska avtala om ett styrnings- och utvärderingsbesök och om besöksprogrammet på förhand med Försvarsmaktens logistikverk och den berörda enheten.

10 b § (14.4.2023/741)

10 b § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 b § (11.12.2015/1447)

Regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården får inspektera verksamheten och tjänsterna samt de enheter och lokaler som används för verksamheten i den hälsovård som avses i denna lag när det finns grundad anledning att företa en inspektion. Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan ålägga regionförvaltningsverket att för sin räkning företa inspektionen. Ändring i ett åläggande att företa inspektion får inte sökas genom besvär.

En inspektör ska ges tillträde till verksamhetsställets alla lokaler. Vid inspektionen ska trots sekretessbestämmelserna alla de handlingar som inspektören begär och som är nödvändiga för inspektionen läggas fram, och de kopior av handlingarna som inspektören begär ska ges kostnadsfritt. Inspektören har även rätt att under inspektionen ta sådana fotografier som är nödvändiga för inspektionen. Inspektionsrätten gäller inte utrymmen som används för boende av permanent natur eller objekt och uppgifter som är sekretessbelagda av skäl som sammanhänger med landets försvar.

Inspektören får biträdas av experter som behövs för inspektionen. På sådana experter tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar. Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

På inspektioner tillämpas i övrigt vad som i 39 § i förvaltningslagen (434/2003) föreskrivs om inspektion.

10 c § (14.4.2023/741)

10 c § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 c § (11.12.2015/1447)

Om det i anordnandet eller genomförandet av hälsovårdstjänsterna inom försvarsmakten upptäcks brister eller andra missförhållanden som äventyrar patientsäkerheten eller om verksamheten i övrigt strider mot lagstiftningen om ordnandet och genomförandet av hälsovården inom försvarsmakten, kan regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ålägga försvarsmakten att avhjälpa bristerna eller missförhållandena. När åläggandet meddelas ska det anges en tidsfrist inom vilken behövliga åtgärder ska vidtas. Om patientsäkerheten kräver det, kan det bestämmas att verksamheten omedelbart ska avbrytas eller kan användningen av en hälsovårdsenhet eller en del av den eller av en anordning omedelbart förbjudas.

Ett åläggande enligt 1 mom. kan förenas med vite eller med hot om att verksamheten avbryts eller att användningen av en hälsovårdsenhet eller en del av den eller av en anordning förbjuds.

Ett beslut av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården om avbrytande av verksamheten eller om förbud mot användningen av en hälsovårdsenhet eller en del av den eller av en anordning ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

Vad som föreskrivs i denna paragraf gäller inte verksamhet enligt läkemedelslagen (395/1987), där tillsynen utövas av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet, eller verksamhet enligt strålskyddslagen (592/1991), där tillsynen utövas av Strålskyddscentralen. Om regionförvaltningsverken eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården i sin tillsyn upptäcker brister eller andra missförhållanden i läkemedelsförsörjningen, ska saken anmälas till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Brister som upptäcks i användningen av strålning ska anmälas till Strålskyddscentralen.

10 d § (14.4.2023/741)

10 d § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 d § (11.12.2015/1447)

Om en brist, felaktighet, försummelse eller något annat missförhållande som upptäcks i anordnandet eller genomförandet av hälsovården inom försvarsmakten inte ger anledning till någon åtgärd enligt 10 c §, kan regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården delge försvarsmakten eller den person som är ansvarig för det felaktiga förfarandet sin uppfattning om vad som är ett lagenligt förfarande och göra den övervakade uppmärksam på att verksamheten ska ordnas på behörigt sätt och på kraven på en god förvaltning. Regionförvaltningsverket och Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården kan också uppmana den övervakade att avhjälpa bristen eller missförhållandet. Om dessa åtgärder med beaktande av omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen inte kan anses vara tillräckliga, kan regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården ge den övervakade en anmärkning för framtiden.

Administrativ styrning eller en uppmaning av regionförvaltningsverket eller Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården som avses i denna paragraf får inte överklagas genom besvär.

10 e § (14.4.2023/741)

10 e § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 e § (11.12.2015/1447)

Utifrån tillsynsfrågor som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket får kännedom om, ska de vidta sådana åtgärder som de anser befogade med hänsyn till patientsäkerheten eller efterlevnaden av lagen.

Ett tillsynsärende som grundar sig på en händelse som ligger mer än två år tillbaka i tiden ska inte undersökas, om det inte finns särskilda skäl till det.

Särskilda bestämmelser om att ta ett ärende som grundar sig på ett anmärkningsförfarande eller förfarande med förvaltningsklagan till behandling finns i förvaltningslagen och i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992).

10 f § (14.4.2023/741)

10 f § har upphävts genom L 14.4.2023/741, som träder i kraft 1.1.2024. Den tidigare formen lyder:

10 f § (11.12.2015/1447)

Försvarsmakten är skyldig att på begäran, trots bestämmelserna om sekretess, lämna Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och regionförvaltningsverket de uppgifter och utredningar om anordnandet och genomförandet av hälsovården inom försvarsmakten som är nödvändiga för deras styrnings- och tillsynsuppgifter.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte de uppgifter som är sekretessbelagda enligt 24 § 1 mom. 7–10 punkten i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

11 § (21.4.2006/292)

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning av statsrådet.

12 §

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1987. Genom denna lag upphävs lagen den 27 maj 1955 om vissa allmänna grunder för avgifter, ersättningar och arvoden i försvarsväsendets sjukhus (277/55) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 230/86, Försvarsutsk. bet. 4/86, Stora utsk. bet. 262/86

Ikraftträdelsestadganden:

11.12.1992/1262:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/92, FöUB 3/92

18.12.1995/1505:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 124/95, ShUB 25/95, RSv 137/95

22.12.1995/1682:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 43/95, FöUB 1/95, RSv 150/95

29.5.1998/367:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998.

RP 21/1998, FöUB 1/1998, RSv 29/1998

21.5.1999/623:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 30/1998, FvUB 31/1998, RSv 303/1998

21.4.2006/292:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. För hälsoundersökning på förhand av de uppbådspliktiga betalas ersättning enligt 9 § först för hälsoundersökningar som utförs den 1 januari 2008 eller därefter.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 200/2005, FsUB 1/2006, RSv 19/2006

28.6.2013/513:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

RP 8/2013, FsUB 2/2013, RSv 79/2013

11.12.2015/1447:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 48/2015, FsUB 1/2015, RSv 38/2015

15.3.2019/339:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 13/2018, GrUU 52/2018, FsUB 3/2018, RSv 231/2018

8.7.2022/592:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

14.4.2023/725:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024.

RP 246/2022, ShUB 48/2022, RSv 300/2022

14.4.2023/741:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024. För statens sinnessjukhus, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, Enheten för hälso- och sjukvård för fångar, statliga affärsverk, välfärdsområdena, Helsingfors stad, HUS-sammanslutningen, självständiga offentligrättsliga inrättningar eller evangelisk-lutherska eller ortodoxa kyrkan eller en församling eller kyrklig samfällighet inom de kyrkorna träder dock 3 kap. i lagen i kraft den 1 januari 2026.

Genom denna lag upphävs lagen om privat socialservice (922/2011), lagen om privat hälso- och sjukvård (152/1990) och 6 kap. i lagen om ordnande av social- och hälsovård, 47–49 § i socialvårdslagen, 8 § 3 och 4 mom. i hälso- och sjukvårdslagen, 80 § 2 mom. i barnskyddslagen (417/2007), 3 § i lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/1977), 2, 33 a–33 c § i mentalvårdslagen (1116/1990), 23 och 24 § i lagen om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre, 3 kap. i lagen om Enheten för hälso- och sjukvård för fångar (1635/2015) och 6 § 2 och 3 mom. och 10 a–10 f § i lagen om hälsovården inom försvarsmakten (322/1987).

RP 299/2022, ShUB 54/2022, RSv 315/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.