Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

16.1.1987/22

Förordning om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 26 § lagen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff (21/87):

Förordningens tillämpningsområde
1 § (5.1.1994/15)

Denna förordning tillämpas, om inte något annat följer av en överenskommelse med en främmande stat, då en frihetsberövande påföljd och en förverkandepåföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat verkställs i Finland samt då verkställigheten av ett fängelsestraff eller en förverkandepåföljd som har ådömts av en finsk domstol anförtros en främmande stat med stöd av lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff (21/87), nedan verkställighetslagen.

Verkställighet i Finland
2 §

Framställning om att en påföljd som bestämts i en främmande stat skall få verkställas i Finland skall göras skriftligen hos justitieministeriet. För behandlingen av framställningen skall till justitieministeriet sändas

1) en bestyrkt kopia av domen och av de lagrum som domen grundar sig på,

2) utredning om att domen har vunnit laga kraft och är verkställbar i den stat där den har givits,

3) utredning om att den som har dömts till en frihetsberövande påföljd har samtyckt till att påföljden verkställs i Finland samt (5.1.1994/15)

4) annan utredning som behövs vid verkställigheten.

3 §

När verkställigheten av en påföljd som bestämts i en främmande stat anses vara slutförd i Finland, skall justitieministeriet därom underrätta respektive myndighet i den främmande staten. Underrättelse skall också lämnas, om den dömde i Finland rymmer från en myndighet. Justitieministeriet skall på begäran av myndigheten i den främmande staten sända annan utredning som behövs vid verkställigheten.

Verkställighet i främmande stat
4 §

Kan verkställigheten av ett fängelsestraff som har dömts ut i Finland anförtros en främmande stat med stöd av en överenskommelse mellan Finland och den främmande staten, ankommer det på länsstyrelsen eller brottspåföljdsverket, enligt vad justitieministeriet närmare bestämmer, att se till att den dömde informeras om denna möjlighet. Den dömde skall informeras om vad det innebär att verkställigheten av påföljden anförtros en främmande stat enligt verkställighetslagen och överenskommelsen mellan Finland och den främmande staten. Informationen skall ges på ett språk som den dömde förstår. (26.7.2001/677)

Justitieministeriet kan förordna att i 1 mom. nämnd information skall lämnas även när det inte mellan Finland och den främmande staten finns någon överenskommelse om överföring av verkställigheten på en främmande stat.

5 §

Har den dömde meddelat verkställighetsmyndigheten att han önskar att ett fängelsestraff som ådömts honom i Finland skall anförtros den främmande stat i vilken han är medborgare eller har sitt hemvist, skall justitieministeriet underrättas därom.

6 §

Samtycke som avses i 19 § 2 punkten verkställighetslagen kan ges till fängelsedirektören eller den tjänsteman som länsstyrelsen förordnat därtill. När samtycke ges skall även ett ojävigt vittne vara närvarande.

Den tjänsteman som tar emot samtycket skall försäkra sig om att den som ger samtycket förstår innebörden av detta.

Över den förrättning vid vilken samtycke ges skall uppsättas protokoll. Detta skall tillställas justitieministeriet.

7 §

Framställning om att verkställigheten av ett frihetsstraff som ådömts i Finland skall anförtros en främmande stat skall göras skriftligen hos justitieministeriet. För behandlingen av framställningen skall justitieministeriet tillställas utredning om att den dömde är medborgare eller har sitt hemvist i den stat som gjort framställningen.

Särskilda stadganden
8 § (1.3.2000/254)

Innan justitieministeriet fattar beslut om verkställighet i Finland av en frihetsberövande påföljd som har ådömts i en främmande stat eller om att verkställigheten av ett i Finland ådömt fängelsestraff anförtros en främmande stat skall ministeriet inhämta utlåtande av inrikesministeriet. Om den påföljd som har ådömts i en främmande stat gäller ett brott för vilket åtal kan väckas i Finland, skall utlåtande begäras också av riksåklagaren.

9 § (5.1.1994/15)

När justitieministeriet har beslutat att en frihetsberövande påföljd som bestämts i en främmande stat får verkställas i Finland eller att verkställigheten av ett fängelsestraff som har ådömts i Finland skall anförtros en främmande stat, skall ministeriet underrätta straffregisterbyrån om sitt beslut.

10 §

Domstolen skall utan dröjsmål tillställa justitieministeriet en kopia av sitt beslut i mål som gäller omvandling av en påföljd som har bestämts i en främmande stat.

11 §

Det ankommer på fängelsemyndigheterna att ombesörja forsling av den dömde med stöd av verkställighetslagen. Polisen är skyldig att lämna handräckning vid forslingen.

12 §

När det enligt överenskommelse med en främmande stat ankommer på en myndighet i Finland att vidta en åtgärd på vilken verkställighetslagen tillämpas, skall justitieministeriet handha saken om inte annat stadgas eller har överenskommits därom.

Ikraftträdande
13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1987.

Ikraftträdelsestadganden:

5.1.1994/15:

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 1994.

1.3.2000/254:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

26.7.2001/677:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2001.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.