Beaktats t.o.m. FörfS 834/2022.

16.1.1987/21

Lag om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (5.1.1994/9)

I enlighet med denna lag kan en frihetsberövande påföljd och en förverkandepåföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat verkställas i Finland samt verkställigheten av ett fängelsestraff och en förverkandepåföljd som har dömts ut av en finsk domstol anförtros en främmande stat.

I enlighet med denna lag kan också sådan psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja som i en främmande stat har bestämts för en åtalad som inte har dömts till straff (vårdpåföljd) verkställas i Finland och verkställigheten av en vårdpåföljd som har bestämts i Finland anförtros en främmande stat. Bestämmelser om internationell verkställighet av vårdpåföljder finns dessutom i mentalvårdslagen (1116/1990). (12.6.2009/418)

2 § (11.4.2008/223)

Lagen om samarbete mellan Finland och de övriga nordiska länderna vid verkställighet av domar i brottmål (326/1963) och lagen om det nationella genomförandet av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i rambeslutet om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på beslut om förverkande och om tillämpning av rambeslutet (222/2008) kan tillämpas utan hinder av denna lag.

2 a § (25.11.2011/1171)

I fråga om samarbetet mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen vid verkställighet av fängelsestraff föreskrivs särskilt.

2 kap

Verkställighet i Finland av påföljd som har bestämts i en främmande stat

Förutsättningar
3 § (5.1.1994/9)

En påföljd som har bestämts av en domstol i en främmande stat får verkställas i Finland, om

1) domen har vunnit laga kraft och den är verkställbar i den stat där den har givits,

2) den gärning för vilken påföljden har bestämts utgör brott eller skulle utgöra brott enligt finsk lag om den begicks i Finland under motsvarande förhållanden, eller om gärningen är en sådan gärning som avses i 3 § lagen om utlämning för brott mellan Finland och de övriga medlemsstaterna i Europeiska unionen (1286/2003), samt

3) den stat där påföljden har bestämts har begärt eller samtyckt till att den verkställs här.

(30.12.2003/1289)

En frihetsberövande påföljd kan enligt 1 mom. verkställas i Finland, om den dömde är finsk medborgare eller har sitt hemvist här och om den dömde har givit sitt samtycke till saken. En frihetsberövande påföljd kan dock verkställas i Finland utan den dömdes samtycke, om

1) den dömde genom att fly till Finland eller på något annat sätt i Finland drar sig undan verkställigheten eller fortsatt verkställighet av påföljden, eller om

2) påföljden eller ett lagakraftvunnet administrativt beslut som följer på denna innehåller ett förordnande om utvisning eller någon annan åtgärd som innebär att den dömde sedan han eller hon har frigetts från fängelse inte får stanna kvar i den stat där påföljden bestämts.

(16.3.2001/236)

En påföljd som har bestämts i en främmande stat får inte verkställas i Finland, om åtal för det brott som påföljden avser är anhängigt eller, i fråga om förverkandepåföljd, särskilt utförd talan är anhängig här, eller om saken har avgjorts genom dom som har vunnit laga kraft eller om riksåklagaren har förordnat att åtal skall väckas för brottet. (11.3.1997/207)

Förfarande
4 §

Justitieministeriet kan hos en främmande stat göra framställning om att en där ådömd påföljd skall få verkställas i Finland.

5 §

Om verkställighet i Finland av en påföljd som har bestämts i en främmande stat beslutar justitieministeriet.

Innan justitieministeriet beslutar om verkställighet i Finland av en vårdpåföljd som har bestämts i en främmande stat ska ministeriet inhämta yttrande av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Om verket anser att verkställighet av en sådan vårdpåföljd i Finland inte är motiverad med hänsyn till vårdens syfte, får det inte bestämmas att verkställigheten ska ske i Finland. (12.6.2009/418)

5 a § (16.3.2001/236)

I fall som avses i 3 § 2 mom. 1 punkten får en anhållningsberättigad tjänsteman ta den dömde i förvar för att säkra verkställigheten, om den stat där påföljden bestämts begär detta. En myndighet i en främmande stat får göra en sådan framställning direkt till en anhållningsberättigad tjänsteman. Tingsrätten på den ort där den dömde förvaras samt den behöriga åklagaren och justitieministeriet skall utan dröjsmål underrättas om att den dömde tagits i förvar.

5 b § (16.3.2001/236)

Sedan tingsrätten fått meddelande om att någon tagits i förvar, skall den skyndsamt ta upp ärendet till behandling i den ordning som är föreskriven för behandling av häktningsyrkanden och besluta om huruvida åtgärden skall förbli i kraft. Tingsrätten skall genast underrätta justitieministeriet om sitt beslut.

Bestämmelserna om häktning i tvångsmedelslagen (806/2011) och i häktningslagen (768/2005) ska i tillämpliga delar gälla om tagande och hållande i förvar. (22.7.2011/825)

5 c § (16.3.2001/236)

Om justitieministeriet anser att det föreligger hinder mot att verkställa en påföljd, skall ministeriet förordna att den som tagits i förvar skall friges omedelbart. Den som tagits i förvar skall också friges om justitieministeriet inte har mottagit någon begäran om verkställighet och därtill hörande handlingar inom 40 dagar från det att personen togs i förvar. Den som tagits i förvar skall friges senast då den sammanräknade tiden för frihetsberövandet i Finland och i den stat där påföljden har bestämts motsvarar den tid som den dömde skulle ha varit berövad friheten om verkställigheten av påföljden hade skett i den främmande staten.

Den tid som motsvarar frihetsberövandet skall i enlighet med 3 kap. 11 § strafflagen (39/1889) avräknas från den påföljd som skall verkställas.

5 d § (16.3.2001/236)

Den dömde kan meddelas reseförbud i stället för att tas i förvar. Om reseförbudet gäller i tillämpliga delar bestämmelserna om reseförbud i tvångsmedelslagen och bestämmelserna om tagande i förvar i denna lag.

6 §

När det har beslutats att en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall verkställas i Finland, skall justitieministeriet antingen

1) med iakttagande av vad som sägs i 7 § utfärda behövliga föreskrifter om verkställigheten (fortsatt verkställighet) eller

2) vidta åtgärder för att så som sägs i 8-14 §§ omvandla påföljden till en påföljd som skall verkställas i Finland (omvandling av påföljd) (5.1.1994/9)

Fortsatt verkställighet
7 § (12.6.2009/418)

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av någon annan frihetsberövande påföljd än en vårdpåföljd ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas som fängelsestraff. Ministeriet ska då iaktta vad som har bestämts i den främmande staten om påföljdens varaktighet. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om fängelsestraff till sin art är strängare än den påföljd som har bestämts i den främmande staten.

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en förverkandepåföljd ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas så som den har bestämts i den främmande staten. Fortsatt verkställighet är inte möjlig, om förverkandepåföljden är av sådan art att den inte kan bestämmas enligt finsk lag.

När justitieministeriet beslutar om fortsatt verkställighet av en vårdpåföljd som har bestämts i en främmande stat ska ministeriet bestämma att påföljden ska verkställas som psykiatrisk sjukhusvård oberoende av patientens vilja, i enlighet med det yttrande som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården lämnat. En person som har överförts till Finland får inte på grund av en vårdpåföljd som bestämts i en främmande stat mot sin vilja hållas kvar för vård under en längre tid än vad som har bestämts i den främmande staten. När den sammanlagda vårdtiden räknas ska den tid räknas av som personen har varit frihetsberövad med anledning av det brott som utgjort grund för överföringen av verkställigheten. Bestämmelser om utredning av om det finns förutsättningar för vård oberoende av patientens vilja enligt finsk lag och när utredningen ska inledas finns i 4 b kap. 22 o § i mentalvårdslagen.

Omvandling av påföljd
8 § (12.6.2009/418)

Ett yrkande om att en annan påföljd som har dömts ut i en främmande stat än en vårdpåföljd ska omvandlas till en påföljd som verkställs i Finland prövas av Helsingfors tingsrätt. Ett yrkande på omvandling av en påföljd framställs av åklagaren på begäran av justitieministeriet.

9 §

Domstolen ska omvandla en annan frihetsberövande påföljd som har dömts ut i en främmande stat än en vårdpåföljd till det fängelsestraff som enligt finsk lag föreskrivs för motsvarande brott. Den omvandlade påföljden får inte vara strängare än den påföljd som har bestämts för brottet i den främmande staten, även om denna påföljd är lindrigare än det minimistraff som föreskrivs för brottet i finsk lag. (25.11.2011/1171)

Av straffet skall domstolen avräkna den tid som den dömde här och i den främmande staten har varit berövad friheten.

3 mom. har upphävts genom L 5.1.1994/9. (5.1.1994/9)

9 a § (5.1.1994/9)

Domstolen skall omvandla den i den främmande staten utdömda förverkandepåföljden till en förverkandepåföljd enligt finsk lag. Denna påföljd får dock inte vara strängare än den påföljd som i den främmande staten har bestämts för brottet.

I stället för att ett visst föremål förverkas enligt vad som bestämts i den främmande staten, kan domstolen bestämma att föremålets värde skall förverkas, om värdet kan dömas förverkat enligt finsk lag då straff för ett motsvarande brott döms ut och om den främmande staten har begärt eller samtyckt till detta.

9 b § (5.1.1994/9)

I ett ärende som gäller omvandling av påföljd får det inte prövas om den dömde har gjort sig skyldig till det brott för vilket påföljden har bestämts i den främmande staten.

10 §

I ett mål som gäller omvandling av påföljd iakttas, om inte annat stadgas i denna lag, i tillämpliga delar vad som gäller om behandlingen av brottmål. Härvid skall frågan om vilket straff som stadgas för brottet bedömas enligt finsk lag.

11 § (5.1.1994/9)

Innan en påföljd som bestämts i en främmande stat omvandlas skall domstolen ge den dömde tillfälle att bli hörd. När en frihetsberövande påföljd omvandlas skall den dömde höras personligen, om han begär det och inte är berövad friheten i den främmande staten.

12 § (16.3.2001/236)

Domstolen skall förordna en advokat att företräda eller biträda den dömde vid rättegång om omvandling av påföljd, utom när detta är uppenbart onödigt. Till biträde skall förordnas en advokat som den dömde själv föreslår eller, om den dömde inte föreslår någon advokat, någon annan för uppdraget lämplig advokat.

Justitieministeriet betalar av statens medel på grundval av räkning en skälig ersättning för uppdraget till advokaten.

13 §

Har den dömde överförts till Finland innan den frihetsberövande påföljden omvandlats, skall han här hållas i förvar tills påföljden genom ett verkställbart beslut har omvandlats till ett straff enligt finsk lag. (5.1.1994/9)

Beträffande den som hålls i förvar gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om rannsakningsfånge.

Vid säkerställande av verkställigheten av en förverkandepåföljd enligt denna lag ska tvångsmedelslagen, lagen om internationell rättshjälp i straffrättsliga ärenden (4/1994) och lagen om verkställighet i Europeiska unionen av frysningsbeslut av egendom eller bevismaterial (540/2005) följas. (22.7.2011/825)

Särskilda stadganden
14 §

Verkställighet som avses i denna lag sker i Finland så som en laga kraft vunnen dom av finsk domstol ska verkställas. Vid verkställigheten av domar meddelade av internationella brottmålsdomstolar ska dock inte bestämmelserna i 2 c kap. 2 § i strafflagen om fängelsestraffets längd, nämnda kapitels 4 § om sammanräkning av fängelsestraff, nämnda kapitels 5–14 § om villkorlig frigivning eller bestämmelserna i 21 kap. i fängelselagen (767/2005) om frigivning av fångar tillämpas. Fångar som ådömts straff som utdömts av internationella brottmålsdomstolar kan friges villkorligt endast med samtycke av det organ som är behörigt. En framställan om villkorlig frigivning görs av justitieministeriet till detta organ med iakttagande i tillämpliga delar av vad som i 2 c kap. 5 § 2 mom. i strafflagen bestäms om faktorer som inverkar på villkorlig frigivning. (20.11.2009/912)

När en förverkandepåföljd som påförts av en domstol i en främmande stat verkställs i Finland tillfaller egendom eller föremål som dömts förverkade till finska staten. På begäran av en myndighet i den främmande staten kan justitieministeriet dock besluta att egendomen, en del av den eller ett föremål som dömts förverkat skall överlåtas till den främmande staten. (5.1.1994/9)

Verkställigheten här av en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall genast avslutas när den främmande staten lämnar meddelande om att ett beslut har givits eller en åtgärd har vidtagits som innebär att påföljden inte längre kan verkställas.

15 §

Frågan om preskription av en påföljd som har bestämts i en främmande stat avgörs enligt lagen i den stat där påföljden har bestämts.

16 §

Vad som i finsk lag stadgas om benådning skall även tillämpas på domar som har givits i en främmande stat och som enligt beslut därom skall verkställas i Finland.

När en påföljd som har bestämts i en främmande stat skall verkställas i Finland, skall det iakttas vad som där har beslutats genom beviljande av nåd.

17 §

Har det med stöd av denna lag beslutats att en påföljd som bestämts i en främmande stat skall verkställas, får åtal inte väckas i Finland för den brottsliga gärning för vilken påföljden har bestämts.

18 § (19.3.2010/181)

I 7 kap. 9 § i strafflagen föreskrivs om beaktande av en i en främmande stat bestämd påföljd vid bestämmande av gemensamt straff.

3 kap

Verkställighet i en främmande stat av en påföljd som har bestämts i Finland (12.6.2009/418)

19 § (5.1.1994/9)

Verkställigheten av en påföljd som har dömts ut i Finland får anförtros en främmande stat, om domen har vunnit laga kraft och den främmande staten har begärt verkställighet eller samtyckt därtill.

Verkställigheten av ett fängelsestraff som har dömts ut i Finland kan enligt 1 mom. anförtros en främmande stat om den dömde är medborgare i den främmande staten eller har sitt hemvist eller uppehåller sig där och om han eller hon har samtyckt till åtgärden. Verkställigheten av ett fängelsestraff som i Finland har ådömts någon annan än en finsk medborgare kan dock utan samtycke av den dömde anförtros behörig främmande stat, om

1) den dömde genom att fly till den främmande staten eller på något annat sätt där drar sig undan verkställigheten eller fortsatt verkställighet av fängelsestraffet, eller om

2) det till följd av fängelsestraffet eller det brott som lett till straffet genom ett lagakraftvunnet beslut har bestämts att den dömde skall avvisas eller utvisas från Finland.

(30.12.2003/1289)

Verkställigheten av en förverkandepåföljd som dömts ut i Finland kan i enlighet med 1 mom. anförtros en främmande stat, om det föremål eller den egendom som dömts förverkad finns i den främmande staten eller om den dömde i den främmande staten har sådan egendom som kunde dömas förverkad.

Verkställigheten av en vårdpåföljd som har bestämts i Finland kan under de förutsättningar som anges i 1 och 2 mom. anförtros den stat där den som vårdpåföljden har bestämts för är medborgare eller har sitt hemvist. (12.6.2009/418)

20 § (5.1.1994/9)

Justitieministeriet kan under de förutsättningar som nämns i 19 § 2 och 3 mom. göra framställning hos den främmande staten om att verkställigheten av en påföljd som i Finland bestämts genom en laga kraft vunnen dom skall ske där.

21 § (12.6.2009/418)

Beslut om att verkställigheten av en påföljd som har bestämts i Finland ska anförtros en främmande stat fattas av justitieministeriet.

Beslut enligt 1 mom. om verkställigheten av en vårdpåföljd fattas av justitieministeriet på förslag av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.

Justitieministeriet ska ställa som villkor för överföring enligt 19 § 2 mom. 2 punkten att den dömde inte utan ministeriets tillstånd får åtalas eller straffas i staten i fråga för något annat brott som har begåtts före överföringen än för det brott som den påföljd som har bestämts i Finland gäller, utom i det fall att den dömde inte har lämnat den främmande staten inom 45 dagar från det att hinder för att lämna staten inte längre fanns, eller om han eller hon har återvänt dit efter att ha lämnat staten i fråga.

22 § (12.6.2009/418)

Om justitieministeriet har beslutat att en påföljd som har bestämts i Finland ska verkställas i en främmande stat, får påföljden inte längre verkställas i Finland, om den främmande staten anser att påföljden redan har verkställts i dess helhet.

4 kap

Kompletterande stadganden

23 §

Justitieministeriet kan tillåta att den som inte är finsk medborgare och skall överföras från en främmande stat till en annan för att avtjäna en påföljd, får transiteras genom Finland.

23 a § (25.11.2011/1171)

I fråga om hörande av den dömde gäller förvaltningslagen (434/2003).

23 b § (25.11.2011/1171)

Den dömde har rätt att anlita ett biträde.

När verkställigheten av en frihetsberövande påföljd eller en vårdpåföljd överförs från en främmande stat till Finland eller från Finland till en främmande stat, ska en försvarare förordnas för den dömde, om han eller hon begär det. I fråga om förordnande av en försvarare på tjänstens vägnar och i fråga om försvararen i övrigt gäller i tillämpliga delar 2 kap. i lagen om rättegång i brottmål (689/1997). Försvararen förordnas av justitieministeriet. Försvararen får även förordnas av en domstol som handlägger ett sådant ärende som avses i denna lag. Den dömde ska utan dröjsmål informeras om rätten att anlita ett biträde och om att en försvarare kan förordnas för honom eller henne.

Om den dömde befinner sig i en främmande stat och det har förordnats ett rättegångsbiträde för honom eller henne i den staten, får en försvarare förordnas på det villkoret att det finns särskilda skäl till det med hänsyn till den dömdes rättsskydd.

Till försvararen ska betalas en skälig ersättning av statens medel som bestäms av justitieministeriet och som staten ska svara för.

24 § (27.11.2020/865)

Ett beslut som justitieministeriet har meddelat får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol. Besvären ska behandlas skyndsamt. Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär. Vid sökande av ändring i förvaltningsdomstol tillämpas i övrigt lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

24 a § (9.11.2007/985)

En myndighet som med stöd av utlänningslagen (301/2004) fattar ett beslut om avvisning eller utvisning där ett av skälen är att personen dömts till ovillkorligt fängelsestraff ska sända en kopia av avvisnings- eller utvisningsbeslutet till justitieministeriet.

Justitieministeriet ska till Migrationsverket sända en kopia av beslut som ministeriet fattat med stöd av 19 § 2 mom. 2 punkten i denna lag.

25 § (5.1.1994/9)

De kontakter med utländska myndigheter som avses i denna lag sköts av justitieministeriet. Vid behov kan kontakterna även ske på diplomatisk väg.

26 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

27 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 81/86, Lagutsk. bet. 7/86, Stora utsk. bet. 135/86

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.1991/705:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1992.

Regeringens proposition 40/90, Lagutsk. bet. 15/90, Stora utsk. bet. 314/90

5.1.1994/9:

Denna lag träder i kraft den 15 januari 1994.

RP 61/93, LaUB 25/93

11.3.1997/207:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

RP 131/1996, LaUB 20/1996, RSv 237/1996

16.3.2001/236:

Denna lag träder i kraft den 25 mars 2001.

RP 1/2001, LaUB 2/2001, RSv 8/2001

30.12.2003/1289:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 88/2003, LaUB 7/2003, RSv 128/2003, Rådets rambeslut (2002/584/RIF); EGT nr L 190, 18.7.2002, s. 1

15.7.2005/542:

Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2005.

RP 56/2005, LaUB 7/2005, RSv 84/2005, Rådets rambeslut 2003/577/RIF, EGT nr L 196, 2.8.2003, s. 45

23.9.2005/773:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.

RP 263/2004, LaUB 10/2005, GrUU 20/2005, RSv 98/2005

9.11.2007/985:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007, GrUB 4/2007, RSv 48/2007

11.4.2008/223:

Denna lag träder i kraft den 24 november 2008.

RP 47/2007, LaUB 3/2008, RSv 7/2008, Rådets rambeslut 2006/783/RIF; EUT nr L 328, 24.11.2006 s. 59

12.6.2009/418:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 95/2008, LaUB 6/2009, RSv 55/2009

20.11.2009/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 120/2008, UtUB 11/2009, RSv 136/2009

19.3.2010/181:

Denna lag träder i kraft den 15 augusti 2010.

RP 261/2009, LaUB 1/2010, RSv 8/2010

22.7.2011/825:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 222/2010, LaUB 44/2010, RSv 374/2010

25.11.2011/1171:

Denna lag träder i kraft den 5 december 2011.

RP 10/2011, LaUB 4/2011, RSv 23/2011, Rådets rambeslut 2008/909/RIF (32008F0909); EUT L 327, 5.12.2008, s. 27, Rådets rambeslut 2008/947/RIF (32008F0947); EUT L 337, 16.12.2008, s. 102

7.8.2015/919:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

27.11.2020/865:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.

RP 109/2020, LaUB 10/2020, RSv 136/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.