Beaktats t.o.m. FörfS 476/2022.

28.11.1986/846

Lag om bostadshusreservering vid beskattningen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (16.12.1994/1219)
Bostadshusreservering

Ett samfund som avses i 3 § inkomstskattelagen (1535/92) får från sin skattepliktiga inkomst dra av en reservering som bildats för sådana vid beskattningen avdragbara utgifter som föranleds av uppförande, användning och underhåll av samt reparationsbyggande på ett eget bostadshus samt av underhåll och användning av tomt i anslutning till ett eget bostadshus (bostadshusreservering).

Ett samfund får dra av en bostadshusreservering endast från annan inkomst än inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/1968) eller inkomst av jordbruk. Ett sådant samfund vars huvudsakliga verksamhet grundar sig på ägande och besittning av en fastighet eller på hyresverksamhet som grundar sig på ägande av en fastighet får dra av en bostadshusreservering även från inkomst av näringsverksamhet som avses i 1 § 1 mom. i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, om samfundet har för nybyggnad, ombyggnad eller anskaffning av bostäder lån eller räntestöd med stöd av någon av följande lagar:

1) aravalagen (1189/1993),

2) den lag som nämns i 2 § 1 mom. 1 punkten i aravabegränsningslagen (1190/1993),

3) lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001),

4) lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

5) lagen om räntestöd för bostadsrättshuslån (1205/1993).

(15.3.2019/312)
2 §
Bostadsbyggnad

I denna lag avses med bostadsbyggnad en byggnad i vilken minst häften av lägenheternas areor vid skatteårets utgång bestående används för bostadsändamål. Som bostadsbyggnad enligt denna lag anses dock inte en bostadsbyggnad som ingår i en näringsidkares omsättningstillgångar. (16.12.1994/1219)

En lägenhet anses bestående användas för bostadsändamål, om den huvudsakligen är avsedd för detta ändamål och inte har använts för annat ändamål. En byggnad som börjat byggas för att bestående användas för boende anses även vara avsedd för att bestående användas för bostadsändamål. (16.12.1994/1219)

Med en byggnads area avses ytan enligt de yttre måtten för samtliga våningar, källare och värmeisolerade vindsrum. Balkonger, skärmtak och utrymmen vilkas fria höjd understiger 160 cm inräknas inte i arean.

3 § (26.10.2001/900)
Bostadshusreserveringens storlek

Maximibeloppet av en bostadshusreservering som görs i samfundets bokföring senast vid fastställandet av bokslutet är under skatteåret 68 euro per kvadratmeter av bostadsbyggnadens yta. En bostadshusreservering som motsvarar en mindre yta än 200 kvadratmeter eller som är mindre än 3 500 euro är inte avdragbar vid beskattningen.

4 §
Användning av bostadshusreservering

En bostadshusreservering skall användas för täckande av utgifter som avses i 1 § inom tio skatteår från utgången av det skatteår vid vars beskattning bostadshusreserveringen har gjorts. En tidigare bostadshusreservering skall användas före en senare reservering. (16.12.1994/1219)

De utgifter som täckts med en bostadshusreservering är inte avdragbara vid beskattningen.

Har en bostadshusreservering använts för täckande av en utgift som vid beskattningen skulle avdras genom årliga avskrivningar, godkänns dessa endast intill skillnaden mellan utgiften och det belopp av bostadshusreserveringen som använts för dess täckande.

5 §
Utredning i skattedeklarationen

Bildandet och användningen av en bostadshusreservering skall utredas tillräckligt specificerat i skattedeklarationen.

6 §
Bokföring av en bostadshusreservering som inkomst

En bostadshusreservering som inte har använts under den tid som nämns i 4 § 1 mom. räknas som samfundets inkomst under det skatteår då reserveringen senast borde ha använts. (21.11.1991/1367)

Upplöses samfundet eller äger det inte längre några sådana bostadsbyggnader som avses i 2 §, räknas bostadshusreserveringen som samfundets inkomst under det skatteår då beslut om upplösning av samfundet fattades eller vid vars utgång samfundet inte längre äger bostadsbyggnader som nämns i 2 §. (21.11.1991/1367)

Förstörs bostadsbyggnaden, räknas bostadshusreserveringen som samfundets inkomst för det skatteår vid vars utgång samfundet inte längre äger den förstörda byggnaden eller andra i 2 § nämnda bostadsbyggnader.

7 § (16.12.1994/1219)
Beaktande av bostadshusreservering vid fastställande av förlust

En bostadshusreservering beaktas inte som avdrag vid fastställande av förlust enligt inkomstskattelagen.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdelse- och tillämpningsstadgande

Denna lag träder i kraft den i december 1986. Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för det år då lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 100/86, Statutsk. bet. 52/86, Stora utsk. bet. 117/86

Ikraftträdelsestadganden:

21.11.1991/1367:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Stadgandet i 6 § 1 mom. tillämpas dock första gången vid beskattningen för 1990.

Regeringens proposition 63/91, Statsutsk. bet. 24/91

16.12.1994/1219:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 223/94, StaUB 67/94

26.10.2001/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 2002.

RP 91/2001, FiUB 12/2001, RSv 101/2001

14.12.2004/1096:

Denna lag träder i kraft den 15 december 2004.

RP 117/2004, FiUB 25/2004, RSv 173/2004

15.3.2019/312:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. (7.6.2019/730)

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för skatteåret 2020.

RP 257/2018, FiUB 29/2018, RSv 222/2018

7.6.2019/730:

Denna lag träder i kraft den 14 juni 2019.

RP 1/2019, FiUB 1/2019, RSv 1/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.