Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

29.8.1986/653

Förordning om missbrukarvård

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av lagen den 17 januari 1986 om missbrukarvård (41/86):

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (29.12.2022/1387)

1 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

2 §
Rehabiliteringsplan

För bedömning av en klients behov av missbrukarvård och för säkerställande av tillgången på vård skall vid behov en rehabiliteringsplan uppgöras i samråd med klienten. Då det är fråga om vård oberoende av klientens vilja skall en rehabiliteringsplan utarbetas i ettvart fall. Rehabiliteringsplanen skall justeras enligt behov.

I rehabiliteringsplanen skall utredas de centrala omständigheter som det är avsikten att inverka på samt medlen härför och den tid, inom vilken man strävar att nå målen. Av planen skall framgå på vilket sätt skötseln av och behovet av stöd för sådant barn har beaktats, som är i klientens vårdnad. I rehabiliteringsplanen skall ingå en utredning beträffande anordnandet av det i 16 § 3 mom. lagen om missbrukarvård (41/86) avsedda stöd som skall ges efter det att vården upphört.

2 kap

Statens verksamhetsenheter för missbrukarvård

3 § (29.12.2022/1387)

3 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

4 § (29.12.2022/1387)

4 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

5 § (29.12.2022/1387)

5 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

6 § (29.12.2022/1387)

6 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

7 § (29.12.2022/1387)

7 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

8 § (29.1.1988/77)

8 § har upphävts genom F 29.1.1988/77.

9 § (22.2.1991/427)
Direktion

Varje verksamhetsenhet skall ha en direktion, vars mandattid är fyra kalenderår. Direktionen har minst fem och högst åtta medlemmar, av vilka en är personalrepresentant som personalen har valt inom sig för högst fyra år i sänder. Social- och hälsostyrelsen utnämner de övriga direktionsmedlemmarna och förordnar en av dem till ordförande för direktionen. Vice ordföranden väljer direktionen inom sig.

3 kap

Särskilda stadganden

10 §
Vårdtidens början

Till den i 11–13 §§ lagen om missbrukarvård avsedda vårdtiden räknas också den tid som, efter det beslutet om vård fattats, åtgår för befordran av klienten till en verksamhetsenhet inom socialvården eller hälsovården.

11 § (29.12.2022/1387)

11 § har upphävts genom F 29.12.2022/1387.

12 §
Vårdgrupps sammansättning och uppgifter

Till en vårdgrupp hör minst tre arbetstagare vid verksamhetsenheten så, att socialarbetet och hälsovården alltid är representerade i vårdgruppen.

Vårdgruppens uppgift är att tillse att klienten ges den i 16 § lagen om missbrukarvård avsedda möjligheten att delta i planeringen av vården, i valet av åtgärder och i vårdsamfundets verksamhet. Vårdgruppen skall bistå socialnämnden i den kommun, där personen i fråga är bosatt eller vistas, vid planeringen av anordnandet av det stöd som erfordras efter genomförandet av sådan vård som sker oberoende av vederbörandes vilja.

13 §
Klientgrupps sammansättning och uppgifter

Verksamhetsenhetens klienter väljer bland sig medlemmar till en klientgrupp.

Klientgruppen kan göra framställningar och ta initiativ som gäller verksamhetsenhetens verksamhet. Vid behov skall klientgruppen höras i frågor, som gäller vårdverksamheten vid verksam hetsenheten, och även eljest skall gruppen ges möjlighet att delta i utvecklandet av verksamheten vid verksamhetsenheten.

14 §
Isolering

Sådan isolering som avses i 26 § lagen om missbrukarvård får inte förordnas att fortgå längre tid och inte heller fortsättas en längre tid än vad vården nödvändigtvis förutsätter.

Isolering kan genom nytt beslut fortsättas endast om vederbörande efter isoleringen fortfarande är till fara för sig själv eller andra eller om isoleringen eljest är fortfarande särskilt motiverad med hänsyn till vården. En förutsättning är dessutom att vården inte kan ordnas ändamålsenligare på annat sätt. Innan beslut om fortsättande av isoleringen fattas skall vederbörande underkastas läkarundersökning, såvida detta inte är uppenbart obehövligt.

När någon förordnats att hållas isolerad, skall det samtidigt bestämmas på vem det ankommer att dra försorg om hans säkerhet. Hans förhållanden under den tid isoleringen varar skall ordnas så, att han får fortgående omsorg om sig och tillräcklig vård samt möjlighet att samtala med en arbetstagare.

15 § (22.2.1991/427)
Formen för beslut

Beslut om vård som skall genomföras oberoende av klientens vilja och som fattas enligt 11 och 12 §§ lagen om missbrukarvård samt beslut om isolering, skall uppgöras enligt ett av social- och hälsovårdsministeriet fastställt formulär.

16 § (22.2.1991/427)
Tillämpningsanvisningar

Närmare anvisningar om tillämpningen av denna förordning utfärdas vid behov av social- och hälsovårdsministeriet.

4 kap

Ikraftträdelsestadganden

17 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987.

18 §
Övergångsstadgande

Den som före denna förordnings ikraftträdande varit behörig för någon tjänst eller befattning vid en verksamhetsenhet inom statens missbrukarvård och som då denna förordning träder i kraft innehar en sådan tjänst eller befattning, bibehåller sin behörighet för motsvarande tjänst eller befattning vid verksamhetsenheten då denna förordning träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

29.1.1988/77:

Denna förordning träder i kraft den 8 februari 1988.

Årgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

22.2.1991/427:

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1991.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Första gången direktioner som har utnämnts innan denna förordning träder i kraft kompletteras med en personalrepresentant.

De formulär som medicinalstyrelsen fastställt för beslut som fattas enligt 11 § lagen om missbrukarvård och socialstyrelsen fastställt för beslut enligt 12 § lagen om missbrukarvård och för beslut om isolering vilka är gällande när denna förordning träder i kraft gäller fortfarande tills social- och hälsovårdsministeriet bestämmer något annat.

29.12.2022/1387:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.