Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

6.6.1986/445

Förordning om statsgaranti för konstutställningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § 2 mom. samt 7 och 8 §§ lagen den 30 maj 1986 om statsgaranti för konstutställningar (411/86):

1 § (24.10.2019/1029)

Statsgarantinämnden för utställningar bistår undervisnings- och kulturministeriet som sakkunnigorgan vid verkställigheten av lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986). Nämnden förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

Nämnden har en ordförande och högst nio andra medlemmar. I nämnden ska sakkunskap inom konst och kulturliv, utställningsverksamhet, brandskydds- och andra säkerhetsfrågor, transportväsendet samt försäkringsfrågor och konservering vara representerad.

2 §

Innan statsgaranti enligt lagen om statsgaranti för konstutställningar kan beviljas skall beträffande garantiansökan inhämtas utlåtande av statsgarantinämnden för utställningar.

I sitt utlåtande skall nämnden uttala sig om huruvida i beslutet skall innefattas begränsningar eller andra villkor för utställningen, utställningsutrymmena, utställningstiden eller transporterna.

Utlåtande av nämnden skall även inhämtas om ansökan som gäller ersättning av skada.

3 §

Ansökan om statsgaranti skall tillställas undervisningsministeriet minst tre månader före den ansökta statsgarantin träder i kraft. (5.4.1991/640)

Av ansökan och dess bilagor skall framgå:

1) utställningsavtal, föravtal eller utkast till avtal mellan den som överlämnar utställningen eller utställningsföremålet och utställningsarrangören,

2) utredning om utställningens konstnärliga eller kulturhistoriska betydelse eller orsakerna till att utställningen anses viktig med tanke på främjandet av det internationella kulturutbytet,

3) en förteckning över utställningsföremålen och de enskilda utställningsföremålens försäkringsvärden,

4) utredning om utställningsutrymmena,

5) utredning om transport- och säkerhetsarrangemangen vid utställningen samt om den personal som ansvarar för utställningens genomförande,

6) utställningens budget, samt

7) utredning om eventuella försäkringar och andra säkerheter.

8) utredning om granskning av utstållningsföremålens skick. (5.4.1991/640)

Utställningsarrangören skall på begäran lämna även andra sådana uppgifter som behövs för att avgöra garantiansökan.

4 §

Utställningsarrangören skall omedelbart meddela undervisningsministeriet om inträffade skador. (5.4.1991/640)

Ansökan om ersättning för skada skall tillställas undervisningsministeriet. Till ansökan skall fogas en utredning om skadefallet, skadans omfattning och om den skadelidande.

Utställningsarrangörens självriskandel enligt 5 § 2 mom. lagen om statsgaranti för konstutställningar bestäms enligt följande skala:

försäkringsvärdet på utställningsföremålen i euro självriskandel i euro
högst 50 000 000 20 000
över 50 000 000 men högst 100 000 000 40 000
över 100 000 000 men högst 200 000 000 60 000
över 200 000 000 men högst 500 000 000 100 000
över 500 000 000 200 000
(11.6.2009/528)
5 §

Angående statsgarantinämnden för utställningar gäller i tillämpliga delar vad som är bestämt om statens kommittéer.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1986.

Ikraftträdelsestadganden:

5.4.1991/640:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

12.12.2001/1276:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

11.6.2009/528:

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

24.10.2019/1029:

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.