Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.5.1986/411

Lag om statsgaranti för konstutställningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

För ersättning av skador på utställningsföremål vid konstutställningar kan statsgaranti beviljas så som i denna lag stadgas.

Vad som i denna lag stadgas om konstutställningar gäller även historiska utställningar och andra kulturella utställningar.

Statsgaranti kan, med iakttagande i tillämpliga delar av stadgandena i denna lag, beviljas även för utställande av ett enskilt föremål eller en grupp av föremål.

2 §
Statsgarantins subsidiära karaktär

Skador på utställningsföremål ersätts enligt statsgarantin endast till den del ersättning för skadan inte fås på grundval av försäkring eller annan säkerhet.

3 §
Allmänna förutsättningar

Statsgaranti kan beviljas för en konstnärligt eller kulturhistoriskt betydande utställning eller för en utställning som anses viktig med tanke på det internationella kulturutbytet.

Statsgaranti kan gälla endast sådana utställningar som anordnas av ett inhemskt offentligt samfund eller andra inhemska allmännyttiga samfund eller stiftelser. Statsgaranti kan inte beviljas för kommersiell utställningsverksamhet. Utställningslokaliteterna skall vara avsedda för bestående utställningsverksamhet och uppfylla vederbörliga brandskydds- och andra säkerhetskrav. Transporter samt lastning och lossning i samband med utställningen samt granskning av utställningsföremålens skick skall utföras på ett ändamålsenligt sätt. Utställningsföremålens förpackningar skall vara lämpade för ändamålet. (5.4.1991/639)

4 § (5.4.1991/639)
Beviljande av statsgaranti

Undervisningsministeriet beslutar på ansökan av utställningsarrangören om beviljande av statsgaranti. Ministeriet kan i sitt beslut begränsa statsgarantin till att gälla endast en del av utställningen, utställningstiden, utställningslokaliteterna eller transporterna samt uppställa sådana villkor för utställningsarrangören som anses behövliga.

Statsgaranti kan uppgå till högst det belopp som motsvarar utställningsföremålens försäkringsvärde. Den totala garantiansvarigheten för beviljade statsgarantier får samtidigt uppgå till högst 1 000 miljoner euro. (29.5.2009/382)

5 §
Skada som skall ersättas

Enligt statsgarantin ersätts kostnaderna för reparation av utställningsföremål och andra direkta kostnader till följd av skada samt värdeminskning eller värdet av föremål som förstörts eller kommit bort.

Skada på utställningsföremål ersätts till den del skadans belopp överstiger utställningsarrangörens självriskandel. Dess storlek fastställs genom förordning.

Har skadorna föranletts av att villkoren enligt 4 § 1 mom. ej har iakttagits, betalas ersättning endast om det prövas oskäligt att förvägra ersättning eller statsrådet av andra särskilda skäl beslutar att ersättning skall betalas.

Undervisningsministeriet betalar på ansökan ut ersättningen till utställningsarrangören.

6 §
Statens regressrätt

Skadelidandes rätt till skadestånd av annan skadeansvarig än utställningsarrangören övergår, i fråga om den del som svarar mot statsgarantin, till staten den dag då undervisningsministeriet beslutar att skadan skall ersättas av statens medel. Undervisningsministeriet utövar regressrätten.

Statsrådet kan besluta att helt eller delvis avstå från regressrätten, om skadan inte förorsakats uppsåtligen och det med beaktande av skadevållarens ekonomiska förhållanden och andra omständigheter anses oskäligt att regressrätten utövas.

7 §
Lagens verkställighet

Undervisningsministeriet handhar verkställigheten av denna lag. Ministeriet kan bistås av en statsgarantinämnd för utställningar. Om nämndens sammansättning och uppgifter stadgas genom förordning.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

9 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den i oktober 1986.

Regeringens proposition 247/85, Statsutsk. bet. 5/86, Stora utsk. bet. 20/86

Ikraftträdelsestadganden:

5.4.1991/639:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 299/90, Statsutsk. bet. 98/90, Stora utsk. bet. 302/90

30.11.2001/1116:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 185/2001, KuUB 9/2001, RSv 137/2001

29.5.2009/382:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 29/2009, KuUB 2/2009, RSv 40/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.