Beaktats t.o.m. FörfS 8/2022.

30.1.1986/111

Statsrådets beslut om statens säkerhetsupplagring

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Statsrådet har vid föredragning från handels- och industriministeriet med stöd av 6 § lagen den december 1958 om statens säkerhetsupplag (531/58), sådan den lyder i lag av den 13 december 1985 (980/85), beslutat:

1 §

Statsrådet utser medlemmarna i säkerhetsupplagsfondens direktion och personliga suppleanter för dem för fyra år i sänder.

I direktionen skall finnas företrädare för handels- och industriministeriets handelsavdelning, industriavdelning och energiavdelning, utrikesministeriet, finansministeriet, försvarsministeriet och försvarsekonomiska planeringscentralen.

Handels- och industriministeriet förordnar för säkerhetsupplagsfonden ett behövligt antal sekreterare som handhar uppgiften som bisyssla.

2 §

Direktionen åligger att:

1. lämna till handels- och industriministeriet förslag till säkerhetsupplagsfondens budget, en dispositionsplan för användningen av medlen, fastställande av bokslutet samt verksamhetsberättelse;

2. med statsrådets tillstånd besluta om köp och försäljning av fast egendom;

3. med statsrådets tillstånd och med de villkor som det bestämmer besluta om upptagande av lån för säkerhetsupplagsfondens verksamhet;

4. leda fondens verksamhet och besluta om de affärstransaktioner som genomförs med fondens medel samt godkänna för säkerhetsupplagsfonden avtal om lagring och utbyte av varor som anskaffats till säkerhetsupplaget och avtal om anskaffning, uppförande, förhyrning och upprätthållande av säkerhetsupplag;

5. planera och följa med statens säkerhetsupplags allmänna verksamhet och lägga fram förslag till utvecklandet av säkerhetsupplagringen; samt

6. handlägga andra ärenden som ålagts säkerhetsupplagsfondens direktion.

3 §

Direktionen är beslutför när förutom ordföranden eller viceordföranden minst tre medlemmar är närvarande vid sammanträdet. Ärendena avgörs med enkel majoritet av rösterna. Faller rösterna lika gäller som beslut den åsikt som sammanträdets ordförande omfattat.

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden eller vid förfall för honom av viceordföranden.

4 §

Handlingar angående beslut, affärstransaktioner eller andra avtal av säkerhetsupplagsfondens direktion eller av direktionen befullmäktigad person undertecknas av direktionens ordförande eller viceordförande och kontrasigneras av säkerhetsupplagsfondens sekreterare.

På säkerhetsupplagsfondens sekreterare an kommer att på uppdrag av direktionen bereda ärenden som avses i detta besluts 2 § och ombesörja verkställigheten av besluten.

5 §

Handels- och industriministeriet fastställer arvodena för direktionen, medlemmarna och sekreterarna i säkerhetsupplagsfonden. (8.6.1989/550)

Innan arvodena fastställs skall finansministeriet reserveras tillfälle att ge utlåtande i saken. (8.6.1989/550)

På direktionen tillämpas i övrigt vad om statens kommittéer är bestämt.

6 §

Angående säkerhetsupplagsfondens penningrörelse gäller vad i handels- och industriministeriets kontodirektiv är föreskrivet.

7 §

Detta beslut träder i kraft den 15 februari 1986.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 28 augusti 1980 om säkerhetsupplagsfondens förvaltningskommission.

Ikraftträdelsestadganden:

8.6.1989/550:

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1989.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.