Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

24.1.1986/64

Lag om kommunernas miljövårdsförvaltning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 § (5.12.1996/1013)
Tillämpningsområde

I denna lag stadgas om kommunernas miljövårdsförvaltning och om skötseln av myndighetsuppgifter. Om kommunernas miljövårdsuppgifter och skötseln av dem gäller dessutom vad som i någon annan lag stadgas särskilt.

2 § (22.12.2009/1580)
Närings-, trafik- och miljöcentralernas uppgifter

Närings-, trafik- och miljöcentralerna främjar och stöder inom sina verksamhetsområden miljövården i kommunerna så som föreskrivs i speciallagstiftningen inom miljövården och i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009).

3 § (5.12.1996/1013)
Kommunens uppgifter

Kommunen skall inom sitt område övervaka och främja miljövården så att det genom skydd, vård och utveckling av naturen och annan miljö blir möjligt att trygga en hälsosam, trivsam och stimulerande samt naturekonomiskt hållbar livsmiljö för kommunens invånare.

4 §
Kommunstyrelsens uppgifter

Den allmänna planeringen av miljövården och åtgärder i syfte att beakta miljövården i kommunens verksamhet leds av kommunstyrelsen.

2 kap

Den kommunala miljövårdsmyndigheten (5.12.1996/1013)

5 § (5.12.1996/1013)
Den kommunala miljövårdsmyndigheten

Miljövårdsmyndighetens uppgifter sköts av ett organ som utses av kommunen (kommunal miljövårdsmyndighet), dock inte kommunstyrelsen.

Kommunerna kan även ordna skötseln av uppgifterna i samarbete så som 2 § och 10 kap. kommunallagen (365/1995) föreskriver. (4.2.2000/105)

Vid ordnandet av miljövårdsförvaltningen iakttas i övrigt kommunallagen.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 7 § och 8 kap.

6 §
Den kommunala miljövårdsmyndighetens uppgifter (5.12.1996/1013)

För att övervaka och främja miljövården inom kommunen skall den kommunala miljövårdsmyndigheten (5.12.1996/1013)

1) sköta de uppgifter som i lag eller med stöd av den stadgats eller bestämts ankomma på den, (5.12.1996/1013)

2) bidra till planeringen och utvecklandet av miljövården,

3) ge akt på miljösituationen samt ombesörja utredningar och forskning i anslutning till den,

4) delta i anordnandet av den handledning och rådgivning i miljövård som behövs i kommunen,

5) avge utlåtanden och göra framställningar till andra myndigheter samt hos dem ta initiativ i frågor som ansluter sig till miljövården, (4.2.2000/105)

6) bidra till skötseln av information, upplysning och utbildning i kommunen i frågor som gäller miljövården,

7) främja det kommunala samarbetet i miljövårdsfrågor med andra myndigheter och samfund samt

8) utföra andra uppgifter som i instruktion har ålagts den.

7 § (5.12.1996/1013)
Delegering

Fullmäktige kan berättiga den kommunala miljövårdsmyndigheten att delegera beslutanderätten till en underlydande tjänsteinnehavare, om inte något annat särskilt stadgas i lag. Befogenheter kan dock inte delegeras till en tjänsteinnehavare i ärenden som gäller utövande av administrativt tvång.

En tjänsteinnehavare till vilken delegeras beslutanderätt som tillkommer den kommunala miljövårdsmyndigheten skall ha den kompetens som förutsätts för uppgiften. (4.2.2000/105)

På en tjänsteinnehavare som med stöd av 1 mom. anförtros en uppgift tillämpas vad som stadgas om den myndighet som annars sköter uppgiften samt om sökande av ändring i dess beslut.

3 kap

Statsandel och planering

8 § (29.12.2009/1725)
Förhållande till annan lagstiftning

På verksamhet som kommunen ordnar med stöd av denna lag tillämpas lagen om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården (733/1992) och lagen om kommunal basservice (1704/2009), om inte något annat bestäms genom lag.

L om planering av och statsunderstöd för social- och hälsovården 733/1992 har upphävts genom L om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen 616/2021. L om statsandel för kommunal basservice 1704/2009 har upphävts genom L om statsandel för kommunal basservice 618/2021.

9 § (19.4.1991/729)

9 § har upphävts genom L 19.4.1991/729.

4 kap

Särskilda stadganden

10 § (5.12.1996/1013)
Samarbetsskyldighet

I ärenden som gäller miljövården skall de kommunala myndigheterna samarbeta sinsemellan.

Om ett ärende som behandlas av en kommunal myndighet är av väsentlig betydelse för miljövården, skall den kommunala miljövårdsmyndigheten beredas tillfälle att bli hörd i ärendet.

11 § (5.12.1996/1013)
Rätt till information

Den kommunala miljövårdsmyndigheten har rätt att av kommunala och statliga myndigheter få de sakuppgifter som är nödvändiga för skötseln av dess åligganden, om inte annat följer av stadgandena om tystnadsplikt.

12 §
Befogenhet att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

5 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

13 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1986.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

14 §
Övergångsstadganden

Uppgifter som enligt luftvårdslagen och lagen om avfallshantering ankommer på miljövårdsnämnden kan till utgången av år 1988 skötas i enlighet med de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft.

Den som innan denna lag träder i kraft har valts till innehavare av en tjänst inom kommunens miljövårdsförvakning är fortfarande behörig för motsvarande tjänst.

Stadgandena i 9 § i denna lag och 2 kap. i planerings- och statsandelslagen tillämpas första gången då den riksomfattande planen för miljövården för åren 1987–1991 uppgörs och godkänns samt då realiseringsplanerna uppgörs och fastställs.

15 §
Regleringar för år 1986

Med avvikelse från vad som stadgas i 17 § 10 punkten i planerings- och statsandelslagen betalas för den verksamhet som avses i denna lag förskott på statsandelen för år 1986 på ansökan, så som det stadgas i 18 § 5 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73).

Med avvikelse från vad som stadgas i 17 § 9 punkten i planerings- och statsandelslagen bestäms statsandelen för år 1986 för den verksamhet som avses i denna lag i enlighet med 8 § 1 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund.

Statsandel för kostnader för nya tjänster betalas inom de gränser som har fastställts i statsförslaget för år 1986.

Regeringens proposition 196/85, Lag- och ekonomiutsk. bet. 14/85, Stora utsk. bet. 211 och 211a/85

Ikraftträdelsestadganden:

19.4.1991/729:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Om kommunen med stöd av denna lag beslutar överföra ett kommunalt organs samtliga uppgifter på ett annat organ, upphör mandatperioden för de förtroendevalda i det förstnämnda organet när de arrangemang i kommunen som gäller överföringen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 295/90, Lag- och ekonomiutsk. bet. 46/90, Stora utsk. bet. 347/90

3.8.1992/763:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 216/91, FvUB 7/92

24.1.1995/58:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

5.12.1996/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Vad som i övrigt stadgats eller bestämts om miljövårdsnämndens uppgifter gäller när denna lag trätt i kraft på motsvarande sätt den kommunala miljövårdsmyndigheten, om inte något annat följer av denna lag eller om inte något annat stadgas eller bestäms särskilt.

RP 212/1996, MiUB 7/1996, RSv 169/1996

23.12.1998/1124:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 246/1998, ShUB 33/1998, RSv 222/1998

4.2.2000/105:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms separat genom lag.

RP 84/1999, MiUB 4/1999, LaUU 15/1999, GrUU 11/1999, JsUU 18/1999, RSv 100/1999

22.12.2009/1580:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

29.12.2009/1725:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

RP 174/2009, FvUB 19/2009, RSv 223/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.