Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.5.1985/427

Steriliseringsförordning

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 3 § 2 mom. och 13 § steriliseringslagen av den 24 april 1970 (283/70), av dessa lagrum 3 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 31 januari 1985 (125/85):

1 § (27.11.1992/1128)

Tillstånd till sterilisering skall sökas av vederbörande själv

1) i de fall som avses i 1 § 1 och 2 punkten steriliseringslagen hos den läkare som utför steriliseringen och som nämns i lagens 8 §

2) i de fall som avses i 1 § 3 och 4 och i steriliseringslagen hos någondera av de läkare som avses i 4 § 2 mom., i lagen, (30.3.2023/621)

3) i de fall som avses i 1 § 5 och 6 punkten och 4 § 3 mom. steriliseringslagen hos rättsskyddscentralen för hälsovården.

Ansökan ska vara gjord och det läkarutlåtande som hör till ansökan på en blankett enligt fastställt formulär. (5.6.2008/395)

Den lagliga företrädare som avses i 2 § 1 mom. steriliseringslagen skall i de fall som avses i nämnda lagrum ansöka om sterilisering hos rättsskyddscentralen för hälsovården. (19.4.2001/347)

2 § (19.4.2001/347)

Ansökan om tillstånd ska göras hos rättsskyddscentralen för hälsovården. Ansökan ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden. (5.6.2008/395)

Till ansökan skall fogas

1) utredning angående den lagliga företrädaren, angående vårdnadshavaren dock endast om någon annan än föräldrarna eller den ena av dem har utsetts till vårdnadshavare,

2) ett utlåtande som grundar sig på läkarundersökning beträffande steriliseringens behövlighet och övriga omständigheter som inverkar på saken, eller, om det är fråga om fall som avses i 4 § 3 mom. i steriliseringslagen, utlåtanden och beslut av de läkare som tidigare har fattat ett negativt avgörande i saken, samt (5.6.2008/395)

3) utredning om andra omständigheter, som möjligen inverkar på ärendets avgörande.

3 §

Av det läkarutlåtande som avses i 2 § 2 mom. 2 punkten ska framgå att läkaren för personen i fråga, såvida denne är förmögen att förstå ingreppets innebörd, har förklarat steriliseringens innebörd och verkningar samt redogjort för andra möjligheter att förhindra graviditet. (5.6.2008/395)

Såvida vederbörande lever i äktenskap, skall av utlåtandet framgå, att maken i mån av möjlighet har beretts tillfälle att närvara vid nämnda rådgivning och att läkaren, när han har ansett att därtill har funnits orsak, har utrett för makarna vilkenderas sterilisering som, med beaktande av stadgandena i 1 § steriliseringslagen, är ändamålsenligare, och vid behov gett dem tillfälle att ytterligare överväga vilkendera som skall begära sterilisering.

Har make inte deltagit i den rådgivning som avses i 1 mom. skall orsaken därtill framgå av läkarutlåtandet. Makens skriftliga utlåtande skall härvid, om möjligt, bifogas läkarutlåtandet.

4 §

I läkarutlåtande skall ingå en egenhändigt undertecknad försäkran av den som begär sterilisering, i vilken han förklarar sig vara medveten om de omständigheter rörande steriliseringen som nämns i 3 § 1 och 2 mom. och förklarar sig begära sterilisering av egen fri vilja.

5 § (19.4.2001/347)

Har till ansökan om sterilisering inte fogats utredning som avses i 2 §, skall rättsskyddscentralen för hälsovården vid behov ålägga sökanden att inom utsatt tid lämna den utredning som saknas.

6 § (30.3.2023/621)

De beslut som avses i 4 § 1 mom. 1 och 2 punkten i steriliseringslagen ska avfattas på en blankett enligt fastställt formulär.

7 § (5.6.2008/395)

En verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården eller en läkare som är verksam som självständig yrkesutövare ska inom en månad från steriliseringen anmäla ingreppet till forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården på en blankett enligt fastställt formulär. Uppgifterna får också lämnas med hjälp av elektronisk dataöverföring.

I fråga om förvaring av handlingar som rör sterilisering gäller vad som föreskrivs om förvaring av journalhandlingar i lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) och med stöd av den.

8 §

Hälsovårds- och socialnämnderna är skyldiga att bedriva upplysnings- och rådgivningsarbete i frågor rörande sterilisering.

9 § (19.4.2001/347)

9 § har upphävts genom F 19.4.2001/347.

10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1985. Genom densamma upphävs steriliseringsförordningen av den 29 maj 1970 (360/70).

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1992/1128:

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1992.

De anvisningar som social- och hälsostyrelsen har meddelat samt de blanketter som social- och hälsostyrelsen har fastställt med stöd av de stadganden som gällde när denna förordning trädde i kraft gäller fortfarande, tills social- och hälsovårdsministeriet upphäver dem.

19.4.2001/347:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

5.6.2008/395:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

30.3.2023/621:

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2023.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.