Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.8.1984/634

Företagsinteckningslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Företagsinteckningens tillämpningsområde

1 §
Företagsinteckning

Lös egendom som tillhör i handelsregistret införd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten kan intecknas och pantsättas till säkerhet för fordran utan att besittningen överlåts, på det sätt som stadgas i denna lag.

2 §
Pantskuldebrev

Företagsinteckning kan fastställas till säkerhet för betalningen av kapital och ränta i skuldebrev som näringsidkare ställt till innehavaren eller till viss man eller order och för betalningen av de indrivningskostnader som anges i skuldebrevet.

3 §
Egendom som kan intecknas

Av den lösa egendom som tillhör i 1 § nämnd näringsidkare och som ingår i näringsverksamheten omfattar företagsinteckningen:

1) byggnader, konstruktioner, maskiner och inventarier samt med dem jämförbara anläggningstillgångar;

2) rätt till varumärke, rätt till firma, mönsterrätt, patenträtt och annan immaterialrätt samt hyresrätt, nyttjanderätt, lösgörningsrätt och annan särskild rätt samt annan anläggningstillgång;

3) ämnen, förnödenheter, fabrikat, varor och andra omsättningstillgångar; samt

4) kassamedel, fordringar, värdepapper, värdeandelar och andra finansieringstillgångar. (17.5.1991/833)

Företagsinteckning gäller inte skatteåterbäring.

4 §
Företagsintecknings förhållande till säkerheter av annat slag

Företagsinteckning omfattar inte egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt annan lag. Företagsinteckning omfattar dock egendom i vilken inteckning kan fastställas enligt lagen om inteckning i bil (810/72). Har inteckning fastställts i sådan egendom innan företagsinteckning fastställs, omfattar företagsinteckningen det pris som erhålls för den med stöd av lagen om inteckning i bil intecknade egendomen, till den del det inte används till betalning av den skuld som ligger till grund för inteckningen i bil.

Får ägaren till en byggnad eller någon annan därmed jämförbar egendom som är föremål för företagsinteckning äganderätt till den fastighet där den intecknade egendomen är belägen eller överlåts en byggnad eller någon annan egendom som är föremål för företagsinteckning till ägaren av fastigheten, är företagsinteckningen gällande i fråga om den egendom som företagsinteckningen omfattar, även om egendomen skall anses höra till fastigheten och företagsinteckningen ger företräde till betalning ur egendomens värde före inteckningar som tidigare har fastställts i fastigheten. Företagsinteckningen förblir i kraft och medför förmånsrätt till betalning även när ett avtal om fastighetens nyttjande mellan ägare till den egendom som omfattas av företagsinteckningen och fastighetsägaren ändras så att inteckning enligt stadgandena om inteckning av fast egendom kan fastställas i nyttjanderätten och i byggnaderna. Företagsinteckningen förfaller dock när sex månader har förflutit från det inteckningshavaren fick kännedom om överlåtelsen av egendomen eller någon annan rättshandling på grund av vilken egendom som är föremål för inteckningen blev en del av fastigheten eller om en ovan nämnd förändring av nyttjanderätten till fastigheten och senast två år från angivna händelse, om han inte före det söker betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen och anmäler detta till registermyndigheten. (8.2.1991/240)

Egendom som omfattas av företagsinteckning får inte pantsättas på något annat sätt än enligt denna lag, och en sådan pantsättning binder inte inteckningshavaren. Vad som ovan sägs gäller likväl inte värdepapper, värdeandelar eller fordringar. (17.5.1991/833)

5 §
Indindualisering av intecknad egendom

Företagsinteckning omfattar all den egendom näringsidkaren äger när inteckningen fastställs och den inteckningsbara egendom han senare förvärvar.

Företagsinteckning kan även fastställas begränsad så att den omfattar endast sådan inteckningsbar egendom som hör till en viss del av näringidkarens verksamhet eller till näringsverksamhet som utövas i ett eller flera län eller en eller flera kommuner.

Företagsinteckning får inte fastställas så att den i fråga om begränsningsgrunden avviker från annan inteckning som fastställts eller tidigare sökts i samma näringsidkares lösa egendom.

6 §
Förbud mot gemensam inteckning

Inteckning får inte fastställas till säkerhet för samma förbindelse i två eller flera näringsidkares egendom.

2 kap

Företagsinteckningens rättsverkningar

7 §
Rätt på grund av företagsinteckning

Företagsinteckning medför panträtt i näringsidkarens inteckningsbara egendom. Panträtten uppkommer när det pantskuldebrev vari den förbindelse antecknats, till säkerhet för vilken företagsinteckningen fastställts, lämnats som pant för uppfyllande av en annan förbindelse, i enlighet med vad som särskilt är stadgat.

8 §
Företagsintecknings ikraftträdande samt den inbördes förmånsrätten mellan företagsinteckningar

Fastställd företagsinteckning gäller från den dag då inteckningsansökan inlämnades till registermyndigheten.

Inteckning som sökts tidigare har företräde framför inteckning som sökts senare. Inteckningar som söks samma dag medför lika rätt, om inte annat på grundval av ansökan har bestämts då inteckningen fastställdes.

9 §
Överlåtelse av intecknad egendom

Utan hinder av företagsinteckning får intecknad egendom överlåtas och användas på det sätt som regelmässigt varuutbyte i näringsverksamheten eller nödvändig förnyelse av egendomen eller annan normal affärsverksamhet förutsätter.

Den panträtt företagsinteckningen medför i egendom upphör då egendomen överlåts. Var den till vilken egendomen överläts i god tro vid åtkomsten, upphör panträtten även om överlåtelsen skett i strid med stadgandet i 1 mom.

Om en näringsidkare säljer eller annars överlåter hela den egendom som är föremål för företagsinteckning eller huvuddelen av den, består företagsinteckningen och ger företräde till betalning ur den överlåtna egendomen före företagsinteckning som har fastställts i förvärvarens egendom. Inteckningen förfaller dock när sex månader har förflutit från det inteckningshavaren fick kännedom om överlåtelsen och senast två år efter överlåtelsen, om han inte före det söker betalning för sin fordran ur den intecknade egendomen och anmäler detta till registermyndigheten. Överlåten egendom frigörs från inteckning när inteckningshavarens fordran har blivit betald eller när inteckningshavaren har avstått från indrivning eller annars gett sitt samtycke till frigörandet. (8.2.1991/240)

10 § (8.2.1991/240)
Överlåtelse av företag och åtagande att svara för inteckning

En näringsidkare som är införd i handelsregistret kan åta sig att svara för en företagsinteckning som har fastställts i egendom som hör till näringsverksamhet och som en annan näringsidkare har överlåtit till honom. En förutsättning för åtagandet att svara för den intecknade fordran är att näringsverksamheten och all inteckningsbar egendom som hör till den överlåts samt att innehavarna till de företagsinteckningar som har fastställts i den överlåtna egendomen och i förvärvarens egendom samtycker till detta och avtalar om inteckningarnas inbördes förmånsrätt. Den näringsidkare som åtar sig att svara för den företagsintecknade fordran skall ansöka om detta hos registermyndigheten inom tre månader från överlåtelsen. Åtagandet att svara för intecknad fordran sker när anteckning om detta görs i företagsinteckningsregistret. Efter åtagandet att svara för intecknad fordran omfattar företagsinteckningen förvärvarens hela inteckningsbara egendom.

Vad som sägs i 1 mom. gäller i tillämpliga delar när det är fråga om överlåtelse av en del av företaget och därtill hörande sådan egendom i vilken företagsinteckning har fastställts begränsad enligt 5 § 2 mom. En förutsättning för åtagande att svara för intecknad fordran är dessutom att kraven enligt 5 § 3 mom. uppfylls efter åtagandet att svara för intecknad fordran.

Vad som bestäms i 1 och 2 mom. gäller i tillämpliga delar när näringsverksamheten i en sammanslutning som deltar i en gränsöverskridande fusion eller delning och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial i Finland som inrättas av den övertagande sammanslutningen, som registreras i någon annan stat. Detsamma gäller när ett europabolags eller ett europaandelslags säte flyttas från Finland till någon annan stat så som avses i artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag (SE) och i artikel 7 i rådets förordning (EG) nr 1435/2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar) så att bolagets eller andelslagets affärsverksamhet och den inteckningsbara egendom i Finland som hör till denna verksamhet överförs till en filial som bolaget eller andelslaget inrättar i Finland. (28.12.2007/1420)

11 § (8.2.1991/240)
Förändringar som gäller näringsidkare

En ändring av en näringsidkares sammanslutningsform eller fortsättande av verksamheten som enskild näringsidkare i enlighet med 19 kap. 4 § 3 mom. i aktiebolagslagen (624/2006) eller 22 kap. 1 § 3 mom. i lagen om andelslag (421/2013) inverkar inte på företagsinteckningens giltighet eller på den förmånsrätt inteckningen medför, om ändringen antecknas i handelsregistret på grundval av en ändringsanmälan enligt 11 § i företags- och organisationsdatalagen (244/2001) och om ingen företagsinteckning har fastställts i den näringsidkares egendom som fortsätter aktiebolagets eller andelslagets verksamhet. Detsamma gäller överlåtelse av en enskild näringsidkares näringsverksamhet och all egendom som ingår i den till en annan näringsidkare, ett öppet bolag eller kommanditbolag, om ingen företagsinteckning har fastställts i förvärvarens egendom och förvärvaren meddelar registermyndigheten att han eller hon kommer att fortsätta överlåtarens näringsverksamhet. Anmälan om detta ska göras inom tre månader från överlåtelsen. (14.6.2013/431)

I samband med fusion av ett samfund eller en stiftelse eller delning av ett aktiebolag eller andelslag gäller beträffande företagsinteckningens bestånd och den förmånsrätt som inteckningen medför det som bestäms i lagen om samfundet eller stiftelsen i fråga. (24.4.2015/492)

12 § (8.2.1991/240)
Arvskifte och avvittring av näringsidkares egendom

Avlider en näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts, gäller inteckningen den inteckningsbara egendom i företaget som ingår i dödsboet.

Om skifte eller avvittring av egendom förrättas i ett dödsbo i syfte att avsluta näringsverksamheten, förblir inteckningen i kraft. Inteckningshavaren skall dock för att bevara sin rätt iaktta 9 § 3 mom. (16.3.2001/246)

13 §
Inteckningshavares rätt till försäkringsbelopp

Inteckningshavaren har samma rätt till försäkringsbelopp, som betalas för skada på den intecknade egendomen, som han hade till egendomen.

Betalas beloppet i fall som avses i 15 § 1 mom. 2 punkten, får gäldenären lyfta den endast med inteckningshavarens samtycke.

14 §
Företagsinteckning vid utmätning och konkurs

Vid utmätning och konkurs har inteckningshavaren rätt att ur den egendom företagsinteckningen omfattar få betalning för sin fordran enligt den förmånsrättsordning som är särskilt stadgad i lag.

Inteckningshavaren har inte förmånsrätt till betalning ur egendom som innan företagsinteckningen söktes har utmätts eller avträtts till konkurs.

Utmäts intecknad egendom för annan gäld, får inteckningshavaren på det sätt som stadgas i utsökningslagen kräva betalning ur egendomens försäljningspris eller ur medel som vid utmätning på annat sätt inflyter av egendomen, även om hans fordran inte har förfallit till betalning. Rätt till betalning föreligger dock inte, om den återstående intecknade egendomen uppenbarligen räcker till som full säkerhet för företagsinteckningshavaren.

Se L om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning 1578/1992 5 §. UtsökningsL 37/1895 har upphävts genom L 705/2007, se Utsökningsbalk 705/2007 6 kap. 17 § och KonkursL 120/2004 12 kap. 11 §.

15 §
Borgenärs rätt till omedelbar betalning

Borgenär har rätt att söka betalning ur den intecknade egendomen, fastän fordran inte har förfallit,

1) om företaget eller sådan del av företaget i vars egendom företagsinteckning har fastställts upphör med sin verksamhet eller om hela företaget eller en del av detta överlåts, eller företagets egendom överlåts enligt 9 § 3 mom. eller i strid med 9 § 1 mom., eller om den intecknade egendomen blir en del av en fastighet eller annars duglig som föremål för fastighetsinteckning så som anges i 4 § 2 mom. (8.2.1991/240)

2) om all egendom som omfattas av företagsinteckning eller största delen därav förstörs genom eldsvåda eller annan därmed jämförbar händelse;

3) om gäldenären vägrar att på borgenärens begäran ge i 34 § nämnda upplysningar; eller

4) om den intecknade egendomen vansköts eller om den har minskat och inteckningshavarens säkerhet på grund härav avsevärt har nedgått i värde.

Rätten att indriva en fordran med stöd av 1 mom. upphör, om inte inteckningshavaren inom tre månader från det han fick kännedom om en i 1 mom. nämnd omständighet söker betalning av gäldenären. När yrkandet baserar sig på 1 mom. 1 punkten, skall yrkandet framställas inom den tid som anges i 9 § 3 mom. (8.2.1991/240)

3 kap

Inteckningsförfarandet och företagsinteckningsregistret

16 §
Registermyndighet

Företagsinteckningar handläggs av patent- och registerstyrelsen (registermyndigheten).

Över företagsinteckningar för registermyndigheten ett företagsinteckningsregister som är gemensamt för hela landet.

17 §
Ansökan om företagsinteckning

Företagsinteckning söks hos registermyndigheten. Företagsinteckning kan sökas av näringsidkaren eller borgenären.

Ansökan skall göras på blankett enligt formulär som fastställts av registermyndigheten. Till ansökan skall fogas pantskuldebrev som upprättats enligt formulär som fastställts av registermyndigheten. Söker borgenären inteckning, skall näringsidkarens inteckningsmedgivande framgå av skuldebrevet.

Avser ansökan att inteckning skall fastställas med sådan begränsning som är stadgad i 5 § 2 mom. skall, på det sätt som närmare stadgas genom förordning, i ansökningen ges de upplysningar som behövs för att den intecknade egendomen skall kunna individualiseras.

18 §
Avgörande av företagsinteckningsärende

Företagsinteckning fastställs genom att anteckning om avgörandet i saken görs i företagsinteckningsregistret. Registermyndigheten skall teckna bevis om inteckningen på skuldebrevet.

Vad som stadgas i 1 mom. gäller också dödande och utvidgning av företagsinteckning samt sammanföring och delning av företagsinteckningar. (14.2.1997/149)

Då ansökan i ärende som gäller företagsinteckning avslås, inte upptas till prövning eller konstateras ha förfallit, skall registermyndigheten ge särskilt beslut i saken. Till beslutet skall fogas besvärsundervisning.

19 §
Uppskov med behandlingen av ansökan

Är ansökan bristfällig eller finner registermyndigheten annat hinder föreligga för att fastställa inteckningen och skall ansökningen inte genast avslås eller lämnas utan prövning, skall sökanden föreläggas att inom utsatt tid avge utlåtande eller komplettera eller rätta sin ansökan, vid äventyr att denna annars anses ha förfallit. I beslut som innehåller föreläggande får ändring inte sökas särskilt.

20 §
Utvidgning av inteckning

Företagsinteckning som har fastställts med begränsning enligt 5 § 2 mom. kan på ansökan av näringsidkaren utvidgas till att omfatta egendom som avses i 5 § 1 mom., om inteckningshavaren samtyckt därtill.

Efter utvidgningen bestäms inteckningens förmånsrätt enligt dagen för inteckningsansökan.

21 §
Sammanföring av inteckningar

Företagsinteckningar, som omfattar samma näringsidkares hela lösa egendom eller som fastställts i samma del av företaget eller i lös egendom som hör till näringsverksamhet som bedrivs inom samma bestämda område, kan på ansökan av näringsidkaren och med samtycke av inteckningshavarna sammanföras till en inteckning, såvida inteckningarna har lika rätt eller de i fråga om förmånsrätt följer omedelbart på varandra. Sådan inteckning har samma förmånsrätt som den av de sammanförda inteckningarna som hade sämsta rätt.

21 a § (28.12.2001/1493)
Delning av inteckning

Företagsinteckningar, som omfattar ett i aktiebolagslagen avsett ursprungligt aktiebolags hela lösa egendom som hör till näringsverksamhet eller som fastställts i en bestämd del av bolaget eller i lös egendom som hör till näringsverksamhet som bedrivs inom ett bestämt område, kan på ansökan av det ursprungliga bolaget helt eller delvis delas mellan de övertagande aktiebolagen enligt avtal mellan bolaget och inteckningshavarna. Detsamma gäller delning av företagsinteckning som fastställts i ett i lagen om andelslag avsett ursprungligt andelslags egendom. (14.6.2013/431)

En inteckning får inte delas så att den till säkerhet för samma förbindelse blir fastställd i två eller flera bolags eller andelslags egendom.

22 §
Intecknings giltighet

Företagsinteckning gäller utan förnyande tills den dödas. På pantskuldebrev tillämpas inte stadgandena om preskription av fordran i förordningen den 9 november 1868 om preskription i fordringsmål och om offentlig stämning på borgenärer.

Om avförande av företagsinteckning från registret stadgas i 27 §.

23 §
Dödande av inteckning

På ansökan av gäldenären eller på ansökan av borgenären och med gäldenärens medgivande kan företagsinteckning helt eller delvis dödas.

Vid ansökan om dödande skall skuldebrevet i original uppvisas för registermyndigheten.

23 a § (14.12.1998/966)
Omräkning av inteckning till euro

Företagsinteckningsbeloppet får på ansökan av pantskuldebrevets innehavare omräknas till enheten euro i enlighet med artiklarna 4 och 5 i rådets förordning (EG) nr 1103/97 om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron.

I samband med omräkningen får inteckningsbeloppet på ansökan av pantskuldebrevets innehavare utan näringsidkarens samtycke sänkas högst till närmast jämna etthundra euro.

Registermyndigheten omräknar från och med den 1 januari 2002 inteckningsbeloppet från mark till euro på ovan nämnt sätt när inteckningen annars ändras.

24 §
Ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt

Företagsinteckningars inbördes förmånsrätt kan ändras, om de inteckningshavare vilkas ställning försvagas genom ändringen, har samtyckt därtill.

Då företagsinteckningars förmånsrätt ändras, skall i tillämpliga delar iakttas vad som är stadgat om dödande av inteckning.

25 §
Anteckningar i företagsinteckningsregistret

I företagsinteckningsregistret antecknas

1) näringsidkarens namn, dagen då pantskuldebrevet utfärdades, kapitalet och räntan samt uppgift om den till vilken skuldebrevet utfärdats,

2) dagen för ansökan om inteckning samt sökanden,

3) fastställande, utvidgning, sammanföring, delning, omräkning och dödande av inteckning samt ändring av förmånsrättsordningen,

4) sådan utmätning eller kvarstad som gäller intecknad egendom samt ansökan om och avträdande av näringsidkarens egendom till konkurs och avslutande av bolags verksamhet,

5) uppgifter om sådant i 18 § 3 mom. avsett beslut i vilket ändring har sökts,

6) till registermyndigheten meddelad uppgift om pantskuldebrevs innehavare och innehavarens adress.

(30.12.2013/1157)

I företagsinteckningsregistret kan även antecknas andra uppgifter, enligt vad som stadgas genom förordning.

26 § (5.12.2003/1031)
Rättelse av felaktigt avgörande och oriktig registeranteckning

På rättelse av ett felaktigt avgörande i ett företagsinteckningsärende samt av en oriktig uppgift i företagsinteckningsregistret tillämpas förvaltningslagen (434/2003).

27 §
Avförande av företagsinteckning ur registret

Sedan näringsidkaren har upphört med sin näringsverksamhet på grund av konkurs eller likvidationsförfarande, avförs företagsinteckningen ur företagsinteckningsregistret efter att en anteckning om att verksamheten upphört eller samfundet upplösts har gjorts i handelsregistret på basis av anmälan eller meddelande. Med anledning av ett öppet bolags eller ett kommanditbolags likvidationsförfarande får en företagsinteckning avföras ur registret endast om vid likvidationsförfarandet har iakttagits 5 kap. 15 § 1–3 mom. lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/88). (8.2.1991/240)

Registermyndigheten kan avföra en företagsinteckning ur registret, om anteckningarna om den näringsidkare i vars egendom företagsinteckningen har fastställts avförs ur handelsregistret på det sätt som avses i 29 § i handelsregisterlagen (564/2023). En företagsinteckning som har fastställts i ett aktiebolags eller andelslags egendom kan avföras sedan tio år förflutit från det att bolaget eller andelslaget har avregistrerats på basis av 20 kap. 2 § i aktiebolagslagen eller 23 kap. 2 § i lagen om andelslag. En företagsinteckning som har fastställts i en stiftelses egendom kan avföras sedan tio år har förflutit från det att stiftelsen har avregistrerats ur stiftelseregistret på basis av 12 kap. 2 § i stiftelselagen (487/2015). Innan inteckningen av den orsak som avses i detta moment avförs ur registret ska registermyndigheten bereda kända inteckningshavare tillfälle att bli hörda. (23.3.2023/582)

4 kap

Sökande av ändring

28 §
Besvär över registermyndighetens beslut

Över registermyndighetens beslut i ärende som avses i denna lag kan part anföra besvär hos Helsingfors hovrätt.

29 §
Missnöjesanmälan

Den som söker ändring skall vid äventyr av att han annars förlorar sin talan anmäla missnöje med beslutet senast sjunde dagen efter den dag då beslutet delgavs honom. Missnöje skall anmälas till registermyndigheten. Om godkännande av missnöjesanmälan beslutar hos registermyndigheten den som avgjort inteckningsärendet eller en ställföreträdare för honom.

30 §
Anförande av besvär

Tiden för anförande av besvär är 30 dagar från den dag då beslutet delgavs ändringssökanden. Senast den dag då besvärstiden utgår skall ändringssökanden vid äventyr att han annars förlorar sin talan tillställa registermyndigheten sin besvärsskrift.

31 §
Tillämpning av stadganden i rättegångsbalken

På sökande av ändring tillämpas, utöver vad som är stadgat i denna lag, i tillämpliga delar vad som är stadgat i 25 kap. rättegångsbalken. Vad som i nämnda kapitel sägs om underrätt eller dess kansli gäller vid tillämpningen av denna lag registermyndigheten.

32 §
Sökande av ändring i hovrätts utslag

Ändring i hovrättens utslag i ärende som avses i denna lag söks hos högsta domstolen på det sätt som är stadgat i 30 kap. rättegångsbalken.

33 §
Besvärsärendes brådskande natur

Besvärsärenden som gäller företagsinteckning skall behandlas i brådskande ordning.

5 kap

Särskilda stadganden

34 § (28.12.2001/1493)
Tryggande av inteckningshavarens rätt

En näringsidkare i vars egendom företagsinteckning har fastställts är skyldig att utan dröjsmål underrätta inteckningshavaren om att företaget eller en intecknad del av det upphör, att företaget eller en del av det överlåts eller om egendomsöverlåtelse enligt 9 § 3 mom., fusion av företag eller delning av ett aktiebolag eller andelslag, i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkaren, en i 15 § 1 mom. 2 punkten nämnd händelse som drabbar intecknad egendom samt om andra händelser i företaget som väsentligt inverkar på inteckningshavarens rätt. Näringsidkaren skall på begäran av inteckningshavaren ge denne även andra upplysningar som gäller den intecknade egendomen och som behövs för att säkerhetens värde skall kunna konstateras.

35 §
Uppgifter och bevis på grundval av företagsinteckningsregistret

Var och en har rätt att få uppgifter om anteckningarna i företagsinteckningsregistret och därtill hörande handlingar.

Genom förordning stadgas om bevis som utfärdas över företagsinteckningar.

35 a § (14.5.2010/391)
Domstolens anmälningsskyldighet

Högsta domstolen och hovrätten ska utan dröjsmål sända registermyndigheten kopior av sina avgöranden i besvärsärenden som gäller företagsinteckning. Hovrätten ska också uppge om dess avgörande har överklagats.

Genom förordning av justitieministeriet föreskrivs vid behov om domstolens skyldighet att göra anmälan om sina avgöranden till registermyndigheten genom registrering av uppgifter om dem i registret över avgöranden och meddelanden om avgöranden i justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem eller genom överföring av uppgifterna till Rättsregistercentralen för förmedling till registermyndigheten. På registreringen och överföringen tillämpas lagen om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem (372/2010) och vad som föreskrivs med stöd av den.

L om justitieförvaltningens riksomfattande informationssystem 372/2010 har upphävts genom L om justitieförvaltningens nationella informationsresurs 955/2020.

36 § (5.12.2003/1031)
Sändande av handlingar

I ärenden som gäller företagsinteckning skall i fråga om översändande av handlingar förvaltningslagen tillämpas.

37 §
Stadgande om bemyndigande

Närmare stadganden om inteckningsförfarandet och företagsinteckningsregistret samt andra stadganden som behövs för verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag påkallar kan vidtas innan lagen träder i kraft.

38 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.

Genom denna lag upphävs lagen den 17 februari 1923 om lösöreinteckning (55/23) jämte senare ändringar samt lagen den 17 december 1948 om elektricitetsverksfastigheter (936/48). I ärende som anhängiggjorts innan denna lag träder i kraft tillämpas tidigare lag,

Lösöreinteckning som fastställts enligt lagen om lösöreinteckning upphör att gälla sedan fem år förflutit från det denna lag trätt i kraft. Så längre lösöreinteckning gäller i enlighet med vad som stadgas i detta moment, tillämpas på den de stadganden som gäller när denna lag träder i kraft, och lösöreinteckningen medför under denna tid förmånsrätt framför företagsinteckning som fastställts enligt denna lag. Vad som i annan lag är stadgat om lösöreinteckning gäller sedan denna lag trätt i kraft företagsinteckning,

Registrering av fastighet såsom elektricitetsverksfastighet enligt lagen om elektricitetsverksfastigheter samt registrering av tillbehör gäller fem år räknat från det denna lag träder i kraft. Inteckning som fastställts i elektricitetsverksfastighet omfattar efter detta den fastighet som tidigare registrerats såsom elektricitetsverksfastighet.

Regeringens proposition 190/83, Lagutsk. bet. 3/84, Stora utsk. bet. 59/84

Ikraftträdelsestadganden:

8.2.1991/240:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1991.

Vilken verkan överlåtelser av intecknad egendom, överlåtelser av företag och i 11 § nämnda förändringar som gäller näringsidkare har på inteckningen då de skett före ikraftträdandet bestäms enligt de stadganden som gällde vid ikraftträdandet.

Regeringens proposition 139/90, Lagutsk. bet. 12/90, Stora utsk. bet. 196/90

17.5.1991/833:

Om införandet av denna lag stadgas genom lag. ( L 833/1991 trädde i kraft enligt L 1069/1991 den 1.8.1991.)

Regeringens proposition 104/90, Bankutsk. bet. 11/90, Stora utsk. bet. 240/90

14.2.1997/149:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1997.

RP 89/1996, EkUB 24/1996, RSv 233/1996

14.12.1998/966:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 156/1998, EkUB 21/1998, RSv 165/1998

15.12.2000/1096:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

RP 69/2000, EkUB 18/2000, RSv 113/2000

16.3.2001/246:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2001.

På överföring av en inteckning som grundar sig på en ändringsanmälan som gjorts i enlighet med bestämmelserna i den 11 och den 12 § som gällde när denna lag trädde i kraft samt på inteckningens giltighet och förmånsrätt tillämpas tidigare bestämmelser. Tidsfristen enligt 11 § 1 mom. i denna lag räknas från lagens ikraftträdande, om näringsverksamheten och all till verksamheten hörande egendom har överlåtits tidigare.

När en enskild näringsidkares, ideell förenings eller stiftelses näringsverksamheter slås samman med stöd av övergångsbestämmelsen i lagen om ändring av handelsregisterlagen (245/2001) överförs företagsinteckningarna på tjänstens vägnar på den nya enheten. Om det finns giltiga företagsinteckningar i flera än en av de enheter som skall slås samman, får i registret inte göras anteckning om sammanslagningen innan inteckningshavarna har kommit överens om och gjort ansökan om inteckningarnas förmånsrätt eller inteckningarna har dödats.

RP 188/2000, EkUB 2/2001, RSv 13/2001

28.12.2001/1493:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

RP 176/2001, EkUB 21/2001, RSv 217/2001

5.12.2003/1031:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 79/2003, FvUB 6/2003, RSv 61/2003

13.8.2004/747:

Denna lag träder i kraft den 8 oktober 2004.

RP 55/2004, EkUB 13/2004, RSv 107/2004, Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 (32001R2157); EGT nr L 294, 8.10.2001, s. 1

21.7.2006/631:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

RP 109/2005, EkUB 7/2006, RSv 63/2006

19.10.2006/911:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2006.

RP 54/2006, EkUB 9/2006, RSv 99/2006, Rådets förordning (EG) nr 1435/2003 (32003R1435); EGT nr L 207, 18.08.2003, s. 1

28.12.2007/1420:

Denna lag träder i kraft den 31 december 2007.

RP 103/2007, EkUB 8/2007, RSv 115/2007, Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, EGT nr L 310, 12.7.2005, s. 1–9

14.5.2010/391:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2010.

RP 102/2009, LaUB 2/2010, RSv 21/2010

14.6.2013/431:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 185/2012, EkUB 6/2013, RSv 48/2013

30.12.2013/1157:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 14/2013, LaUB 17/2013, RSv 203/2013

24.4.2015/492:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

RP 166/2014, LaUB 20/2014, RSv 276/2014

23.3.2023/582:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2023.

RP 244/2022, EkUB 46/2022, RSv 320/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.