Beaktats t.o.m. FörfS 1053/2023.

24.8.1984/603

Lag om arbetslöshetskassor

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden

1 §
Arbetslöshetskassas uppgift och verksamhetsområde

En arbetslöshetskassa är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning vars medlemmar antingen är löntagare (löntagarkassa) eller företagare (företagarkassa). En arbetslöshetskassa har till syfte att för sina medlemmar anordna förtjänstskydd enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) samt härtill anslutna ersättningar för uppehälle. (22.12.2009/1190)

Arbetslöshetskassas verksamhetsområde omfattar hela landet.

Arbetslöshetskassa får inte bedriva annan verksamhet än sådan som avses i denna lag. Den får ej heller stå i sådan förbindelse med förening, organisation eller annan sammanslutning vilken bedriver annan än i denna lag nämnd verksamhet, att kassans självständighet därigenom skulle begränsas.

2 §
Bildande av arbetslöshetskassa

En arbetslöshetskassa bildas genom ett skriftligt avtal som innehåller kassans stadgar och som undertecknas av minst tio personer vilka ämnar ansluta sig till kassan. Koncession för bildande av en ny kassa beviljas av social- och hälsovårdsministeriet. (3.11.2000/913)

I stadgarna skall åtminstone anges

1) kassans namn, som skall uppta ordet "arbetslöshetskassa", och den kommun som är kassans hemort;

2) de yrken eller branscher som omfattas av kassans verksamhet;

3) grunderna för bestämmande av medlemsavgifterna, tiden och sättet för uppbörd av avgifterna, hur avgifternas storlek ändras och när de skall betalas;

4) under vilka förutsättningar medlem kan befrias från medlemsavgifter;

5 punkten har upphävts genom L 27.11.2020/915. (27.11.2020/915)

6) hur kassans förvaltning skall ordnas och för vilken tid medlemmarna i kassans förvaltningsorgan skall väljas samt vilka ärenden förvaltningsorganen skall handlägga;

7) eventuell delegation, dess uppgifter och sammansättning;

8) vem som har rätt att teckna kassans namn;

9) inom vilken tid efter räkenskapsperiodens utgång bokslutet skall vara färdigt, hur kassans förvaltning och räkenskaper skall granskas samt när och hur bokslutet skall fastställas;

10) när kassans ordinarie möte skall hållas och vilka ärenden som där skall behandlas;

11) hur kallelse till möte och andra meddelanden skall tillställas kassans medlemmar;

12 punkten har upphävts genom L 27.11.2020/915. (27.11.2020/915)

13) hur företagarkassans medel ska användas, om kassan upplöses. (27.11.2020/915)

Försäkringsinspektionen fastställer arbetslöshetskassans stadgar. (3.11.2000/913)

2 kap

Medlemskap

2 a § (30.12.2003/1365)
Tillämpning av annan lagstiftning

Vid behandlingen av en lagstadgad förmån som en arbetslöshetskassa beviljat eller en fråga som gäller medlemskap i en arbetslöshetskassa iakttas språklagen (423/2003) och samiska språklagen (1086/2003).

3 §
Villkor för medlemskap

Inträde som medlem i en löntagarkassa vinner en lönearbetare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa, som inte har fyllt 68 år och som arbetar i ett sådant yrke eller inom en sådan bransch som omfattas av kassans verksamhetsområde. Inträde i en företagarkassa vinner en företagare som omfattas av tillämpningsområdet för lagen om utkomstskydd för arbetslösa och som inte har fyllt 68 år. Som företagare betraktas en person som avses i 1 kap. 6 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, om han eller hon kan anses få sin försörjning av de inkomster som företagsverksamheten ger. En arbetslös person kan vinna inträde i en annan kassa, om den arbetslöshetskassa där han eller hon är medlem upplöses eller försätts i likvidation eller konkurs. Bestämmelser om en arbetslös persons rätt att vinna inträde i en kassa finns dessutom i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen och i den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 106/1993). (27.11.2020/915)

Såsom lönearbetare betraktas löntagare vars utkomst bör anses grunda sig på löneinkomst av arbete som utförs för annan.

Såsom villkor för inträde och kvarstående såsom medlem får inte uppställas att den som ansöker om medlemskap eller är medlem skall tillhöra eller ansluta sig till någon annan förening, organisation eller sammanslutning.

Kassa skall behandla sina medlemmar jämbördigt.

Medlem i kassa får inte samtidigt tillhöra annan arbetslöshetskassa.

Har inte annat föreskrivits i stadgarna, ankommer antagande av medlem på kassans styrelse.

7 mom. har upphävts genom L 30.12.2002/1291. (30.12.2002/1291)

Medlemskapet i en kassa börjar den dag från och med vilken medlemsavgiften har betalats, dock tidigast den dag då skriftlig ansökan om medlemskap i kassan har gjorts. Sökanden ska meddelas ett skriftligt beslut om avslagen ansökan om inträde som medlem i kassan eller om uteslutande ur kassan. Kassan meddelar vid behov ett beslut om godkännande som medlem och dessutom alltid på begäran av medlemmen. (27.11.2020/915)

En arbetslös medlem i en kassa kan ansluta sig till en annan kassa inom en månad från det att den kassa vars medlem han eller hon är har upplösts eller försatts i likvidation eller konkurs. Tidsfristen på en månad börjar från det att kassamötet fattade beslutet om att försätta kassan i likvidation eller att upplösa den eller från det att domstolen meddelade beslutet om att försätta kassan i konkurs. (27.11.2020/915)

4 §
Anmärkning, varning och uteslutning ur kassa

En arbetslöshetskassas styrelse kan, efter att ha hört en kassamedlem, ge medlemmen en anmärkning eller varning eller utesluta medlemmen, om denne (27.11.2020/915)

1) vid sitt inträde i kassan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter;

2) svikligen lämnat oriktig uppgift eller förtigit omständighet som är av betydelse för erhållande av dagpenning eller för dess storlek; eller

3) vägrar att iaktta kassans stadgar. (27.11.2020/915)

En medlem som inte inom den i stadgarna föreskrivna tiden betalar sin medlemsavgift kan uteslutas ur kassan räknat från den dag från och med vilken medlemsavgifterna är obetalda. (9.2.1990/99)

En arbetslöshetskassa kan utesluta en kassamedlem som varaktigt lämnat sådant yrke eller sådan bransch som omfattas av kassans verksamhet. En medlem av en löntagarkassa som har blivit företagare kan bevara sitt medlemskap i löntagarkassan under högst ett och ett halvt år efter att han har inlett företagsverksamhet. (22.12.1994/1318)

På ett beslut genom vilket en kassa har godkänt eller avslagit en ansökan om medlemskap eller uteslutit en medlem tillämpas 12 kap. om sökande av ändring i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (27.11.2020/915)

En medlem som har utträtt eller uteslutits ur kassan har inte rätt att återfå till kassan betalda avgifter som gäller tiden före den tidpunkt då han utträdde eller uteslöts ur kassan. (9.2.1990/99)

3 kap

Arbetslöshetskassas möte och representantskap

5 §
Förvaltningsorgan

Arbetslöshetskassas förvaltningsorgan är kassamötet och styrelsen. Därtill kan kassan ha en delegation i enlighet med vad som stadgas i 15 §.

6 §
Kassamötet

Den högsta beslutanderätten inom arbetslöshetskassa tillkommer kassamötet.

Kassamöte är medlemsmöte eller, om stadgarna så föreskriver, representantskapsmöte.

7 §
Beslut vid kassamöte

Vid kassamöte har varje närvarande kassamedlem eller medlem i representantskapet en röst. Faller rösterna lika, avgörs val genom lottning, men i övriga ärenden blir den åsikt gällande som biträtts av ordföranden.

7 a § (7.4.2020/193)
Deltagandesätt

Deltagande i kassamöte får ske genom datakommunikation eller med andra tekniska hjälpmedel. En förutsättning för förfarandet är att deltaganderätten och riktigheten av rösträkningen kan kontrolleras på motsvarande sätt som vid ett vanligt möte. Möjligheten att delta på detta sätt, förutsättningarna för ett sådant deltagande och förfarandet ska nämnas i möteskallelsen.

8 §
Arbetslöshetskassas ordinarie möte

Arbetslöshetskassa skall hålla ordinarie möte med sådana intervaller som föreskrivs i stadgarna minst vart femte år.

Vid ordinarie möte skall

1) föredras styrelsens berättelse och revisorernas utlåtanden för respektive verksamhetsperiod;

2) fastställas bokslutet för varje år;

3) beslutas om de åtgärder till vilka förvaltningen och räkenskaperna ger anledning;

4) beslutas om beviljande av ansvarsfrihet för redovisningsskyldig;

5) fastställas arvode för medlemmarna i delegationen och förvaltningsorganen samt för revisorerna;

6) förrättas val av medlemmar i delegationen och styrelsen samt av revisorer;

7) bestämmas grunderna för medlemsavgiften; samt

8) handläggas andra ärenden som i möteskallelsen anmälts till behandling.

Annat än ovan nämnt ärende får inte vid möte upptas till slutligt avgörande.

9 §
Jäv

Vid kassamöte får ingen delta i handläggningen av sådant ärende som rör förhållandet mellan honom och kassan eller annars hans enskilda fördel.

Styrelsemedlem får inte delta i beslutsfattande som gäller fastställande av bokslut eller beviljande av ansvarsfrihet, ej heller i val av de revisorer på vilka det ankommer att utföra revisionen för hans mandattid.

10 §
Extra kassamöte

Extra kassamöte skall hallas,

1) då kassans styrelse finner det påkallat;

2) då Försäkringsinspektionen eller revisorerna, om en revision som de verkställt ger anledning därtill, yrkar på detta; eller (3.11.2000/913)

3) då minst en tiondedel av kassans medlemmar skriftligt yrkar på detta för behandling av bestämt ärende.

Vägrar kassas styrelse utan laga skäl att kalla medlemmarna till möte, skall kallelsen utfärdas av tillsynsmyndigheten.

I möteskallelse skall anges de ärenden som upptas till behandling. Andra än i möteskallelsen nämnda ärenden får inte upptas till slutligt avgörande vid mötet.

4 kap

En arbetslöshetskassas ledning och delegation (27.11.2020/915)

11 § (27.11.2020/915)
En arbetslöshetskassas styrelse

En arbetslöshetskassa ska ha en styrelse som består av minst tre medlemmar och lika många suppleanter. Minst två tredjedelar av styrelsemedlemmarna ska vara medlemmar i kassan. En ansvarig funktionär eller någon annan anställd hos kassan får inte vara styrelsemedlem eller suppleant.

11 a § (27.11.2020/915)
Behörighet för styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa

Styrelsemedlemmarna och den ansvariga funktionären vid en arbetslöshetskassa ska ha gott anseende. Kassans ledning ska ha sådan kännedom om arbetslöshetsförsäkringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst. I styrelsen ska det också finnas sådan kännedom om placeringsverksamhet som behövs med hänsyn till arten och omfattningen av kassans verksamhet, eller så ska kassan ha tillräckligt kompetenta och erfarna sakkunniga i sin tjänst.

En omyndig eller en person som försatts i konkurs eller meddelats näringsförbud får inte vara styrelsemedlem eller ansvarig funktionär.

Minst en styrelsemedlem och den ansvariga funktionären ska vara bosatt i en EES-stat.

Vad som här föreskrivs om styrelsemedlemmar och den ansvariga funktionären tillämpas också på suppleanter i styrelsen och ställföreträdaren för den ansvariga funktionären.

12 § (27.11.2020/915)
Styrelsens uppgifter och verksamhet

Arbetslöshetskassans styrelse svarar för kassans förvaltning och för att dess verksamhet ordnas på behörigt sätt samt företräder kassan. Dessutom väljer styrelsen en ansvarig funktionär för kassan.

I kassans stadgar kan det bestämmas om och i vilken utsträckning styrelsens uppgifter får anförtros en eller flera styrelsemedlemmar eller en annan utom styrelsen stående funktionär i kassans tjänst. Skyldigheter enligt 1 mom., 12 a §, 13 § och 41 § 2 mom. får inte genom stadgarna överföras på kassans funktionärer.

En styrelsemedlem får inte delta i handläggningen av ett sådant ärende som rör förhållandet mellan styrelsemedlemmen och kassan eller annars styrelsemedlemmens enskilda fördel.

En stämning eller en annan delgivning anses ha blivit lämnad till kassan när den har delgivits en styrelsemedlem eller någon som har rätt att ensam eller tillsammans med någon annan teckna kassans namn.

12 a § (27.11.2020/915)
Allmänna krav på förvaltningen

En arbetslöshetskassa ska ha ett med hänsyn till arten och omfattningen av dess verksamhet tillräckligt och fungerande förvaltningssystem med fastställda ansvarsområden. Arbetslöshetskassan ska ha en av styrelsen godkänd kontinuitetsplan samt skriftliga verksamhetsprinciper för den interna kontrollen, riskhanteringssystemet, ordnandet av den interna revisionen, ersättningar och organiseringen av utläggning av funktioner inom kassan. Finansinspektionen kan meddela närmare föreskrifter om förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna.

Arbetslöshetskassans styrelse ska regelbundet utvärdera förvaltningssystemet, kontinuitetsplanen och de skriftliga verksamhetsprinciperna.

12 b § (27.11.2020/915)
Den ansvariga funktionärens uppgifter och verksamhet

En arbetslöshetskassa ska ha en ansvarig funktionär som sköter kassans löpande förvaltning i enlighet med de anvisningar och föreskrifter som styrelsen har gett. Den ansvariga funktionären ska lämna styrelsen och dess medlemmar den information som behövs för att styrelsen ska kunna sköta sina uppgifter.

Den ansvariga funktionären har rätt att delta i och yttra sig vid styrelsens möte, om inte styrelsen beslutar något annat.

13 §
Kassabokföring

Arbetslöshetskassas räkenskapsperiod är kalenderåret.

Styrelsen skall för varje räkenskapsperiod uppgöra bokslut och verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna senast en månad före det kassamöte vid vilket frågan om bokslutets fastställande skall behandlas. Styrelsen skall i verksamhetsberättelsen framställa förslag till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

I en arbetslöshetskassas bokföring skall utöver bokföringslagen (1336/1997) och bokföringsförordningen (1339/1997) iakttas Försäkringsinspektionens föreskrifter och anvisningar. (3.11.2000/913)

14 § (3.11.2000/913)
Skadeståndsskyldighet för styrelsemedlem och ansvarig funktionär

Styrelsemedlemmar och kassans ansvariga funktionärer är skyldiga att ersätta skada som de genom att handla i strid med lag eller kassans stadgar eller Försäkringsinspektionens föreskrifter eller annars uppsåtligen eller av vållande förorsakat. Är flera skyldiga till en skada, svarar de för den en för alla och alla för en.

15 §
Delegationen

I arbetslöshetskassas stadgar kan föreskrivas att uppgifter som ankommer på kassamöte samt uppgifter som ansluter sig till övervakningen av styrelsens verksamhet skall anförtros en av kassamötet utsedd delegation.

Styrelsemedlem får inte vara medlem i delegationen. Angående delegationens medlemmar gäller vad som är stadgat om styrelsens medlemmar.

5 kap

Granskning av förvaltning och räkenskaper

16 § (13.4.2007/473)
Revisorer

I fråga om revision av en arbetslöshetskassa gäller vad som föreskrivs i detta kapitel och i revisionslagen (1141/2015). (18.9.2015/1200)

För granskning av en arbetslöshetskassas förvaltning och räkenskaper ska vid kassamötet väljas minst två revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna ska vara revisorer som avses i revisionslagen. Har till revisor valts en revisionssammanslutning, behöver en revisorssuppleant inte väljas. En revisors mandattid fortgår till dess nytt val förrättas. (18.9.2015/1200)

Upphör en revisors uppdrag under mandattiden eller förlorar en revisor sin behörighet för uppdraget och ingen revisorssuppleant finns, skall styrelsen se till att en ny revisor väljs för den återstående mandattiden.

17 §
Revisionsberättelse

Revisorerna skall för varje räkenskapsperiod avge revisionsberättelse till kassamötet. Berättelsen skall överlämnas till kassans styrelse inom fyra månader efter det räkenskapsperioden upphörde, dock senast två veckor före det kassamöte vid vilket beslut om fastställande av bokslutet skall fattas.

Revisionsberättelsen skall innehålla utlåtande om huruvida bokslutet är uppgjort enligt god bokföringssed. Revisionsberättelsen skall innehålla uttalande om fastställandet av resultaträkningen och balansräkningen, om beviljandet av ansvarsfrihet samt om de i verksamhetsberättelserna intagna förslagen till åtgärder beträffande kassans överskott eller underskott.

18 §
Revisors skadeståndsskyldighet

Revisor är skyldig att ersätta den skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande tillskyndat kassan. Är ett revisionssamfund revisor svarar samfundet och den som är huvudansvarig för revisionen för skadan.

6 kap

Finansiering

19 § (29.10.2020/722)
Medlemsavgifter

Medlemsavgifterna ska bestämmas så att de i löntagarkassor jämte statsandelen, finansieringsandelen för hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning och Sysselsättningsfondens andel och i företagarkassor jämte statsandelen och finansieringsandelen för hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning kan anses vara tillräckliga för att kassan ska kunna fullgöra sina förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av Finansinspektionen på framställning av kassan med beaktande av vad som i 20 § föreskrivs om utjämningsfonder och i 20 a § om arbetslöshetskassans plan för återställande av en sund finansiell ställning. (23.3.2023/388)

1 mom. har ändrats genom L 388/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Medlemsavgifterna ska bestämmas så att de i löntagarkassor jämte statsandelen och Sysselsättningsfondens andel och i företagarkassor jämte statsandelen kan anses vara tillräckliga för att kassan ska kunna fullgöra sina förbindelser. Medlemsavgifterna fastställs av Finansinspektionen på framställning av kassan med beaktande av vad som i 20 § föreskrivs om utjämningsfonder och i 20 a § om arbetslöshetskassans plan för återställande av en sund finansiell ställning.

Närmare bestämmelser om de allmänna grunderna för fastställande av medlemsavgiften utfärdas genom förordning.

19 a § (27.11.2020/915)

19 a § har upphävts genom L 27.11.2020/915.

20 § (29.10.2020/722)
Utjämningsfond

En arbetslöshetskassa ska ha en utjämningsfond till vilken det årliga överskottet överförs.

För att trygga kassans finansiering och betalningsberedskap ska det i utjämningsfonden för en arbetslöshetskassa som försäkrar löntagare finnas ett belopp som motsvarar minst de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under ett år, och i utjämningsfonden för en arbetslöshetskassa som försäkrar företagare ska det finnas ett belopp som motsvarar minst de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under två och ett halvt år.

För att jämna ut medlemsavgiftsfluktuationer som beror på de ekonomiska konjunkturerna kan en arbetslöshetskassa som försäkrar löntagare dessutom förkovra utjämningsfonden med ett belopp som motsvarar de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv ansvarar för under högst fyra år, och en arbetslöshetskassa som försäkrar företagare med ett belopp som motsvarar de förmånsutgifter och förvaltningskostnader som kassan själv svarar för under högst sju år.

Bestämmelser om utjämningsfonden utfärdas särskilt genom förordning.

20 a § (29.10.2020/722)
Plan för återställande av en sund finansiell ställning

Om en arbetslöshetskassas medlemsavgift stiger oskäligt i förhållande till den medlemsavgift som fastställts för det innevarande räkenskapsåret, kan Finansinspektionen fastställa arbetslöshetskassans medlemsavgift med avvikelse från vad som i 19 § föreskrivs om bestämmande av medlemsavgiften och i 20 § om utjämningsfonden, förutsatt att arbetslöshetskassan i samband med förslaget till medlemsavgift lämnar in en plan för återställande av arbetslöshetskassans sunda finansiella ställning till Finansinspektionen för godkännande. Planen för återställande av en sund finansiell ställning ska visa att arbetslöshetskassans utjämningsfond, genom en ökning av intäkterna från medlemsavgiften eller på något annat sätt, inom tre år från ingången av det år för vilket medlemsavgiften fastställs uppnår utjämningsfondens miniminivå.

Finansinspektionen meddelar vid behov närmare föreskrifter om uppgörandet och inlämnandet av den plan som avses i 1 mom.

21 §
Stödkassa

För utjämnande av arbetslöshetsbördan inom olika branscher finns på grundvalen av ömsesidig ansvarighet en stödkassa för arbetslöshetskassorna, till vilken alla löntagarkassor hör. Kassorna betalar i medlemsavgift per år till stödkassan ett belopp som fastställs av Försäkringsinspektionen per medlem och så att stödkassans medel förslår till den utjämning som avses i 22 § 2 mom. Medlemsavgiften till stödkassan kan fastställas till högst en tiondedel av kassamedlemmarnas genomsnittliga medlemsavgift, och den skall alltid fastställas till sitt maximala belopp då statens tilläggsandel, som avses i 22 §, måste tillgripas eller då uppenbar risk för detta föreligger. (3.11.2000/913)

Om antagandet av stadgar för arbetslöshetskassornas stödkassa samt dess förvaltning och tillsynen över den gäller vad som i denna lag stadgas om arbetslöshetskassor.

Angående stödkassa stadgas särskilt genom förordning.

22 §
Täckande av brist i kassa

Utvisar arbetslöshetskassas bokslut brist, används högst 50 procent av utjämningsfondens medel till täckande av bristen.

Utvisar bokslutet alltjämt brist efter att utjämningsfonden har utnyttjats maximalt så som avses i 1 mom., får bristen i en löntagarkassa i proportion till bristen i varje enskild kassa täckas med de medel från den stödkassa som avses i 21 § 1 mom. Stödkassans medel kan under ett kalenderår användas till högst hälften av deras belopp i proportion till bristen i varje enskild kassa. (22.12.1994/1318)

Om bristen i en löntagarkassa inte kan täckas så som stadgas i 1 och 2 mom., täcks bristen genom en tilläggsandel som beviljas kassan av statens medel. (22.12.1994/1318)

Om bristen i en företagarkassa inte kan täckas så som stadgas i 1 mom., överförs bristen till nästa års bokslut, för att täckas med kassans medel. (22.12.1994/1318)

23 § (24.7.1998/556)
Användningen av kassamedel

En arbetslöshetskassas medel får inte användas för andra ändamål än för betalning av förmåner som det har bestämts att kassan skall betala samt för kassans nödvändiga förvaltningskostnader.

23 a § (19.12.2008/1013)
Placering och placeringsplan

Arbetslöshetskassans medel ska placeras på ett inkomstbringande och betryggande sätt så att kassans betalningsberedskap är tryggad.

Arbetslöshetskassans styrelse ska för kassan göra upp en placeringsplan för de medel som avses i 1 mom.

Placeringsplanen ska vara tillräcklig med beaktande av arten och omfattningen av arbetslöshetskassans placeringsverksamhet. Finansinspektionen meddelar närmare föreskrifter om placeringsplanen.

23 b § (29.10.2020/723)

23 b § gällde temporärt 30.10.2020–31.12.2021 genom L 723/2020.

7 kap (24.7.1998/556)

Statens och arbetslöshetsförsäkrings- fondens finansieringsandel

24 § (24.7.1998/556)
Rätt till andelar

Sedan en arbetslöshetskassas stadgar har blivit fastställda har kassan för den tid under vilken dess medlemsantal uppgår till minst 8 000 rätt till statsandel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel så som bestäms i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998). Då medlemsantalet är mindre än 8 000, sänks andelarna i proportion till medlemsantalet.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl och trots det i 1 mom. föreskrivna kravet på medlemsantal godkänna att en arbetslöshetskassa är berättigad till fulla andelar. (27.11.2020/915)

25 § (23.3.2023/388)
Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna betalas i statsandel för varje inkomstrelaterad dagpenning ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa till dess att personen har betalats arbetslöshetsdagpenning för sammanlagt 100 dagar. Därefter betalas som statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen minskat med den finansieringsandel för hemkommunen för mottagaren av inkomstrelaterad dagpenning som avses i 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner.

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, beräknas statsandelen och finansieringsandelen för hemkommunen för mottagaren av inkomstrelaterad dagpenning så att de motsvarar grunddagpenningens relativa andel av varje full inkomstrelaterad dagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. För inkomstrelaterad dagpenning som med stöd av 2 kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalats för permitteringstid och tiden för avbrott i utförande av arbete betalas dock inte statsandel eller finansieringsandel för hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning.

På finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 10 a § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna tillämpas det som i 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner föreskrivs om finansiering av inkomstrelaterad dagpenning.

Bestämmelser om uppbörd av finansieringsandelen för hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning och om redovisning av hemkommunens finansieringsandel till Sysselsättningsfonden finns i lagen om utkomstskydd för arbetslösa.

25 § har ändrats genom L 388/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

25 § (22.12.2009/1190)
Finansiering av förmåner som betalas av en företagarkassa

För de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningen och barnförhöjningen enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Statsandel betalas dock inte för den inkomstrelaterad dagpenning som betalats med stöd av 2 kap. 7 § 1 mom. 5 och 6 punkten i lagen om utkomstskydd för arbetslösa för permitteringstid och tiden för avbrott i utförande av arbete. (13.12.2013/971)

Om inkomstrelaterad dagpenning betalas jämkad eller minskad enligt 4 kap. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa, betalas i statsandel ett belopp som motsvarar grunddagpenningens och barnförhöjningens relativa andel av varje full arbetslöshetsdagpenning enligt 6 kap. 2 § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa. (19.12.2019/1313)

Vid finansieringen av de av företagarkassan med stöd av 5 kap. 10 a § 1 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda dagpenningarna iakttas i tillämpliga delar det som i 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner föreskrivs om finansiering av inkomstrelaterade dagpenningar.

25 a § (22.12.2009/1190)
Finansiering av företagarförmåner som betalas av en löntagarkassa

För de av en löntagarkassa med stöd av 5 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda arbetslöshetsdagpenningarna betalas i statsandel och i finansieringsandel för hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning den andel som bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag. (23.3.2023/388)

1 mom. har ändrats genom L 388/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

För de av en löntagarkassa med stöd av 5 kap. 10 § 2 mom. i lagen om utkomstskydd för arbetslösa betalda arbetslöshetsdagpenningarna betalas i statsandel den andel som bestäms i 25 § 1 och 2 mom. i denna lag.

Löntagarkassans andel är 5,5 procent av varje arbetslöshetsdagpenning, om inte något annat följer av 1 mom.

Den företagarkassa i vilken mottagaren av förmånen som medlem senast uppfyllt arbetsvillkoret enligt 5 kap. 7 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa finansierar skillnaden mellan varje arbetslöshetsdagpenning samt beloppen enligt 1 och 2 mom.

25 b § (9.4.2020/216)

25 b § gällde temporärt 15.4.2020–31.12.2020 genom L 216/2020.

25 c § (29.10.2020/723)

25 c § gällde temporärt 30.10.2020–31.12.2021 genom L 723/2020.

26 § (22.12.2009/1190)
Andelarna av förvaltningskostnaderna

Såsom statens andel och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas

1) ett belopp som motsvarar den i 6 kap. 1 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa föreskrivna grunddagpenningen för varje påbörjat hundratal medlemmar; det år då arbetslöshetskassans stadgar första gången blivit fastställda och det därpå följande året är statens andel dock dubbel, och

2) 0,35 procent av de av kassan under det närmast föregående kalenderåret betalda arbetslöshetsdagpenningarna, alterneringsersättningarna enligt lagen om alterneringsledighet (1305/2002) och kostnadsersättningarna enligt 9 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) för vilka statens andel eller arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas. (28.12.2012/942)

Som arbetslöshetsförsäkringsfondens andel betalas till löntagarkassorna dessutom 2 euro för varje beslut om inkomstrelaterad dagpenning.

De andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna får likväl inte sammanlagt överskrida fyra femtedelar av de av kassan betalda skäliga förvaltningskostnaderna.

26 a § (29.10.2020/723)

26 a § gällde temporärt 30.10.2020–31.12.2021 genom L 723/2020.

27 § (3.11.2000/913)
Betalning av andelar

Statsandelen, Sysselsättningsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Besluten om betalning av finansieringsandelar fattas av social- och hälsovårdsministeriet. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av Sysselsättningsfonden, till vilken staten betalar statsandel tillsammans med andel för förvaltningskostnaderna. (27.11.2020/915)

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till arbetslöshetskassan på dess ansökan ett förskott på statsandelen och arbetslöshetsförsäkringsfondens andel så att förskotten motsvarar det belopp som det beräknas att staten och arbetslöshetsförsäkringsfonden det året skall betala. Staten skall enligt vad som närmare bestäms genom förordning av statsrådet till arbetslöshetsförsäkringsfonden betala förskott på de förskott på statsandelen som skall betalas till arbetslöshetskassorna.

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till en löntagarkassa ett belopp som motsvarar den andel som en företagarkassa i enlighet med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar företagarkassan motsvarande belopp när social- och hälsovårdsministeriet har fastställt finansieringsandelarna i enlighet med 1 mom. (30.11.2007/1102)

Genom förordning av statsrådet bestäms om den utredning som arbetslöshetskassan skall lämna vid ansökan om förskott från arbetslöshetsförsäkringsfonden samt om den utredning som skall lämnas för bestämmande av statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och den andel som hänför sig till förvaltningskostnaderna.

8 kap (24.7.1998/556)

(24.7.1998/556)

8 kap har upphävts genom L 556/1998.

9 kap (24.7.1998/556)

(24.7.1998/556)

9 kap har upphävts genom L 556/1998.

10 kap

Registrering av arbetslöshetskassa

37 § (3.11.2000/913)
Register över arbetslöshetskassorna

Register över arbetslöshetskassorna förs av Försäkringsinspektionen.

38 § (3.11.2000/913)
Anmälan till registret

Sedan en arbetslöshetskassas stadgar har fastställts, skall arbetslöshetskassan utan dröjsmål anmälas till registret. Anmälan till registret över arbetslöshetskassor skall göras på en blankett för vilken Försäkringsinspektionen har fastställt formulär. Denna anmälan undertecknas av ordföranden för kassans styrelse.

39 §
Registrering

Har anmälan till registret skett på stadgat sätt, skall kassan utan dröjsmål införas i registret. Arbetslöshetskassa har rättslig handlingsförmåga sedan den införts i registret över arbetslöshetskassor.

Finner Försäkringsinspektionen att registrering enligt lag inte kan äga rum och undanröjs inte hindret för registrering, skall i ärendet ges ett motiverat beslut. Handlingarna jämte beslutet skall återställas till kassan. (3.11.2000/913)

Registrering av kassa utförs avgiftsfritt.

40 §
Anteckningar i registret

I registret över arbetslöshetskassor skall antecknas

1) arbetslöshetskassas namn och hemort;

2) de yrken eller branscher som omfattas av kassans verksamhet;

3) när stadgarna och ändringar i dem blivit fastställda och kassan införd i registret;

4) namnen på styrelsemedlemmarna och kassans ansvariga funktionär och deras boningskommun; samt

5) vem eller vilka som är berättigade att teckna kassans namn.

41 §
Registrering av ändringar

Förändras uppgifter som avses i 40 §, skall en anmälan om detta utan dröjsmål göras till registret över arbetslöshetskassor på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer. Föranleds ändringen i registret av en stadgeändring som fastställts av Försäkringsinspektionen, skall Försäkringsinspektionen på tjänstens vägnar utan särskild anmälan införa ändringen i registret. (3.11.2000/913)

Då arbetslöshetskassas verksamhet upphör, åvilar anmälningsplikten den som vid denna tidpunkt var medlem av kassans styrelse. Skyldig att ombesörja anmälan om annan ändring är var och en som efter ändringen är medlem av styrelsen.

Försätts en kassa i konkurs eller söks offentlig stämning på dess borgenärer, skall domstolen utan dröjsmål tillställa Försäkringsinspektionen ett meddelande om den offentliga stämningen för anteckning i registret. Anteckningar om konkurs skall avlägsnas, om konkursen har förfallit. (3.11.2000/913)

11 kap

Arbetslöshetskassas likvidation och konkurs samt dess upplösning

42 § (3.11.2000/913)
Underlåtande att fullgöra förbindelser

Om det finns skäl att förmoda att en arbetslöshetskassa har råkat i ett sådant tillstånd att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall kassans styrelse utan dröjsmål upprätta bokslut och avfatta verksamhetsberättelse samt överlämna dessa till revisorerna för granskning. Revisorerna skall utan dröjsmål avge revisionsberättelse till styrelsen. Utvisar revisionen att kassan har råkat i ett ovan nämnt tillstånd, skall styrelsen utan dröjsmål sammankalla kassamöte och anmäla saken hos Försäkringsinspektionen. Utlyser styrelsen inte kassamöte eller anmäler den inte saken hos Försäkringsinspektionen, svarar de styrelsemedlemmar som är skyldiga till försummelsen för all den skada som uppkommit genom dröjsmålet.

Har kassans styrelse inte upprättat bokslut och avfattat verksamhetsberättelse som avses i 1 mom., trots att det finns skäl att anta att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall Försäkringsinspektionen ålägga styrelsen att utan dröjsmål upprätta bokslut och avfatta verksamhetsberättelse samt överlämna dem till revisorerna för granskning. Följer styrelsen inte uppmaningen, skall Försäkringsinspektionen låta upprätta bokslutet och avfatta verksamhetsberättelsen samt även annars förfara i enlighet med vad som hade ankommit på styrelsen. Styrelsemedlemmarna svarar för all den skada som uppstått till följd av att Försäkringsinspektionens uppmaning inte har följts.

43 § (3.11.2000/913)
Försättande i likvidation och upplösning

Fattas vid ett kassamöte beslut om att kassan skall försättas i likvidation på grund av att kassan inte förmår fullgöra sina förbindelser, skall en eller flera likvidatorer samtidigt utses att verkställa kassans likvidation. Försäkringsinspektionen kan ytterligare förordna en likvidator. För varje likvidator skall utses en suppleant. Likvidatorerna och deras suppleanter skall vara finska medborgare. Av särskilda skäl kan valet av likvidatorer uppskjutas till ett fortsatt möte som utan särskild kallelse skall hållas inom två veckor. Samtidigt skall det beslutas om tid och plats för det fortsatta mötet. Har ingen likvidator utsetts, skall Försäkringsinspektionen sammankalla kassamöte för förrättande av valet.

Om en arbetslöshetskassa upplöses på någon annan än en i 1 mom. nämnd grund, ska den senast valda styrelsen vidta de åtgärder som hänför sig till inledandet av upplösningen. I övrigt iakttas vid upplösning av kassan bestämmelserna om likvidation. (27.11.2020/915)

Kallelse till det möte som beslutar om att kassan ska försättas i likvidation ska sändas till alla medlemmar i kassan senast två veckor före kassamötet. I kallelsen ska det också ingå information om hur försättandet i likvidation påverkar medlemmarnas rätt till dagpenning. (27.11.2020/915)

44 §
Likvidatorer

Beträffande likvidatorernas rättigheter och skyldigheter gäller, om inte nedan annorlunda stadgas, i tillämpliga delar vad som är stadgat om arbetslöshetskassas styrelse.

45 §
Anmälan till registret om likvidation

Likvidatorerna åligger att inom två veckor till registret över arbetslöshetskassor anmäla att arbetslöshetskassan trätt i likvidation samt att likvidatorer tillsatts och hur kassans namn under likvidationstiden skall tecknas. Görs inte anmälan inom denna tid, svarar de till underlåtenheten skyldiga för den skada som uppkommit genom dröjsmålet.

46 §
Ställningen för kassa i likvidation

Då arbetslöshetskassa trätt i likvidation, skall till dess namn fogas orden "i likvidation".

Den som efter det likvidationstillstånd inträtt tecknar kassans namn utan ovan i 1 mom. nämnt tillägg svarar, om det inte annars av handlingen framgår att kassan befinner sig i likvidation, för den skada som den sålunda uppkomna förbindelsen förorsakat. Detsamma gäller personer som tillsammans tecknar kassans namn på nämnt sätt.

47 §
Bokslut och verksamhetsberättelse under tiden för likvidation

Sedan likvidatorerna blivit tillsatta, skall kassans styrelse utan dröjsmål uppgöra och till likvidatorerna överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för den tid för vilken bokslut och verksamhetsberättelse ännu inte uppgjorts. Likvidatorerna skall omedelbart överlämna bokslutet och verksamhetsberättelsen till revisorerna.

Sedan revisorerna avgivit sin revisionsberättelse, skall likvidatorerna utan dröjsmål framlägga bokslutet, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för kassamötet i det syfte som nämns i 8 § 2 mom. 2 och 3 punkten.

48 §
Utredning av förmögenhetsställningen och likvidatorernas redovisning för sin verksamhet

Likvidatorerna skall utan dröjsmål söka offentlig stämning på kassans borgenärer samt, så snart det utan uppenbar skada kan ske, förvandla kassans egendom i pengar.

För varje kalenderår skall likvidatorerna inom tre månader från årets utgång redovisa för sin förvaltning. Har likvidationen inte avslutats inom två år, skall de även anmäla orsakerna till dröjsmålet.

49 §
Åtgärdsförbud under likvidationstiden

Arbetslöshetskassa får inte under likvidationstiden fortsätta att bedriva i 1 mom. nämnd verksamhet. Utan hinder av detta förbud far den likväl betala arbetslöshetsdagpenningar till den del arbetslösheten hänför sig till tiden före likvidationens begynnande samt indriva medlemsavgift som hänför sig till motsvarande tid.

Då kassa är i likvidation, kan dess medlemmar utan hinder av vad som är stadgat i 3 § 5 mom. tillhöra även annan kassa.

50 §
Likvidationens upphörande

Sedan avveckling av arbetslöshetskassa avslutats, skall likvidatorerna för kassamötet framlägga redovisning för sin verksamhet. Sedan bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställts av kassamötet, fattas vid kassamötet beslut om huruvida kassan skall upplösas eller inte. Likvidatorerna skall göra anmälan till registret över arbetslöshetskassor om upplösning av kassan eller om likvidationens upphörande och fortsättande med kassans verksamhet.

Bokslut och verksamhetsberättelse enligt 1 mom. samt protokollet för det kassamöte som nämns i 1 mom. skall förvaras i tio år på det sätt som Försäkringsinspektionen bestämmer. (3.11.2000/913)

50 a § (27.11.2020/915)
Överlåtelse av medel vid upplösning av och konkurs för en löntagarkassa

Eventuella medel i en löntagarkassa som upplösts eller försatts i konkurs ska efter det att skulderna och andra förbindelser har fullgjorts överlåtas till Sysselsättningsfonden. De medel som överlåtits till Sysselsättningsfonden ska användas till att finansiera förtjänstdelen av arbetslöshetskassornas utgifter för förtjänstskydd

51 §
Klandertalan mot avveckling

Likvidatorernas berättelse får av den som inte är nöjd därmed klandras vid underrätten på arbetslöshetskassans hemort. Klandertalan skall anhängiggöras inom ett år efter det redovisningen framlades för kassamötet.

52 § (3.11.2000/913)
Kassas konkurs

Har en arbetslöshetskassa försatts i konkurs, skall domstolen utan dröjsmål underrätta Försäkringsinspektionen om detta samt om inställelsedagen. Domstolen skall likaså, om Försäkringsinspektionen gör framställning därom, till god man och syssloman förordna en av tillsynsmyndigheten föreslagen person utöver de valda. Om dem gäller vad som bestäms om gode män och sysslomän i konkurslagstiftningen.

12 kap

Fusion av arbetslöshetskassor

53 §
Fusion av kassor

En arbetslöshetskassa (överlåtande kassa) kan med Försäkringsinspektionens samtycke ingå avtal om fusion med en annan arbetslöshetskassa (övertagande kassa), varigenom den överlåtande kassans tillgångar och skulder utan likvidationsförfarande övergår till den övertagande kassan. (3.11.2000/913)

Avtal om fusion skall godkännas av vardera kassans kassamöte. I fråga om den överlåtande kassan är beslutet giltigt endast om det biträtts av den röstmajoritet som fordras då kassan träder i likvidation. Beslut om fusion kan fattas även om den överlåtande kassan har trätt i likvidation.

Följande handlingar skall under minst två veckor före kassamötet hållas tillgängliga för medlemmarna i kassans expedition samt framläggas vid kassamötet:

1) fusionsavtalet;

2) styrelsens redogörelse för de omständigheter som kan vara av betydelse vid bedömningen av om fusion skall ske;

3) den övertagande kassans stadgar och eventuellt förslag till sådan ändring därav som föranleds av fusionen;

4) kopior av de handlingar som gäller det senaste bokslutet; samt

5) utlåtande av revisorerna.

54 §
Sammanslagning av kassor

Vad som i 53 § är sagt om fusion skall i tillämpliga delar iakttas även vid sådan fusion varigenom två eller flera arbetslöshetskassor förenas genom att en ny arbetslöshetskassa bildas.

I det fall som nämns i 1 mom. ersätts stiftelseurkunden av fusionsavtalet. Avtalet skall innehålla förslag till stadgar för den nya kassan.

55 §
Tillstånd till fusion

Inom två månader efter det att kassorna har godkänt fusionsavtalet skall de ansöka om Försäkringsinspektionens samtycke till avtalet och om fastställelse av den ändring av kassans stadgar som fusionen påkallar samt, såvida det är fråga om en fusion som avses i 54 §, av den nya kassans stadgar. (3.11.2000/913)

I fråga om ansökan som gäller fusion skall Försäkringsinspektionen, om den inte anser att ansökan utan vidare utredning skall avslås, kungöra saken i den officiella tidningen och underrätta medlemmarna i den överlåtande kassan därom på det sätt som kassans stadgar bestämmer samt uppmana dem som önskar framföra anmärkningar mot ansökan att framföra dem till Försäkringsinspektionen inom en av denna utsatt tid som inte får vara längre än två månader. (3.11.2000/913)

Försäkringsinspektionen skall ge sitt samtycke, om inte en åtgärd enligt 1 mom. kränker kassamedlemmarnas intresse eller äventyrar fordringsägarnas intresse. (3.11.2000/913)

Om samtycke inte sökts inom föreskriven tid eller om det har vägrats, har fusionen förfallit.

56 § (3.11.2000/913)
Registrering av fusion

Inom en månad efter det att Försäkringsinspektionen har gett sitt samtycke till fusionen och, vid fusion som avses i 54 §, fastställt den nya kassans stadgar, skall kassorna anmäla detta för registrering. Om anmälan inte har gjorts inom föreskriven tid eller om registrering har vägrats, har fusionen förfallit.

57 §
Betydelsen av anteckning i registret över arbetslöshetskassor

Fusion anses ha skett då anteckning därom gjorts i registret över arbetslöshetskassor.

13 kap

Tillsynen över arbetslöshetskassor

58 § (19.12.2008/900)
Tillsyn

Finansinspektionen svarar för tillsynen över arbetslöshetskassorna. Denna lags hänvisningar till Försäkringsinspektionen ska avse Finansinspektionen.

58 a § (19.12.2008/900)
Finansinspektionens rätt att få uppgifter

Finansinspektionen har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av information, utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag, rätt att av skattestyrelsen och Pensionsskyddscentralen avgiftsfritt få den information som behövs för utredning av missbruk och för beredning och uppföljning av lagstiftning.

Trots sekretessbestämmelserna och andra informationsbegränsningar har Finansinspektionen rätt att för upprätthållande av det register över förmånstagare som avses i 13 kap. 10 § i lagen om utkomstskydd för arbetslösa avgiftsfritt av arbetslöshetskassorna och av dem som upprätthåller de betalningssystem som arbetslöshetskassorna använder få följande nödvändiga uppgifter:

1) personbeteckning på den som har fått en förmån och sådana bakgrundsuppgifter om honom eller henne som har samband med utbetalningen,

2) vilka förmåner som betalats till en person,

3) vilka tidsperioder de utbetalda förmånerna hänför sig till och vilka omständigheter som har varit relevanta för fastställandet av förmånerna,

4) arbetslöshetskassornas beslut och handläggningen av förmånsansökningar.

59 § (19.12.2008/900)
Finansinspektionens befogenheter

Om en arbetslöshetskassa försummar sina skyldigheter enligt denna lag, lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller annan lagstiftning om utkomstskydd för arbetslösa eller enligt vad som föreskrivs i kassans stadgar kan Finansinspektionen sätta ut en skälig tid inom vilken kassan ska avhjälpa försummelsen.

Om arbetslöshetskassan inte inom utsatt tid rättar sig efter en uppmaning som avses i 1 mom. och om försummelsen är väsentlig kan Finansinspektionen i sådana fall som nämns i 1 mom. tills vidare förvägra arbetslöshetskassan statsandel. Om Finansinspektionen har förvägrat kassan statsandel gäller beslutet också stödavgiften från arbetslöshetsförsäkringsfonden.

Finansinspektionen kan förordna om upplösning av en arbetslöshetskassa om det blir uppenbart att kassan inte kan fullgöra sina åtaganden. Bestämmelser om upplösning finns i 11 kap.

Bestämmelser om Finansinspektionens befogenheter finns dessutom i lagen om Finansinspektionen (878/2008).

14 kap

Särskilda stadganden

60 §
Bibehållande av tidigare rättigheter

Utan hinder av vad som är stadgat i 24 § är arbetslöshetskassa vars stadgar blivit fastställda före denna lags ikraftträdande berättigad att få full statsandel.

De kassor vilkas stadgar blivit fastställda före denna lags ikraftträdande skall för an bibehålla sin rätt till statsandel bringa sina stadgar i överensstämmelse med kraven i denna lag inom fem år från denna lags ikraftträdande.

61 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

62 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Genom denna lag upphävs lagen den 23 mars 1934 om riksomfattande arbetslöshetskassor (125/34) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 38/84, Socialutsk. bet. 8/84, Stora utsk. bet. 88/84

Ikraftträdelsestadganden:

28.12.1984/1008:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 184/84, Socialutsk. bet. 24/84, Stora utsk. bet. 210/84

27.2.1987/227:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1987.

Regeringens proposition 172/86, Statsutsk. bet. 30/86, Stora utsk. bet. 210/86

9.2.1990/99:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 192/89, Socialutsk. bet. 33/89, Stora utsk. bet. 193/89

15.6.1990/536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 46/90, Socialutsk. bet. 14/90, Stora utsk. bet. 47/90

28.12.1990/1366:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991.

Regeringens proposition 153/90, Socialutsk. bet. 40/90, Stora utsk. bet. 193/90

21.11.1991/1353:

Denna lag träder i kraft den 22 november 1991.

Regeringens proposition 172/91, Social -och terveysutsk. bet. 6/91

30.12.1991/1693:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Regeringens proposition 178/91, Social- och hälsovårdsutsk. bet. 16/91

30.12.1991/1695:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 143/91, Arbetspolitiska utsk. bet. 8/91

30.12.1991/1696:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992 och gäller till utgången av 1992.

Regeringens proposition 143/91, Arbetspolitiska utsk. bet. 8/91

30.12.1991/1712:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Regeringens proposition 119/91, Trafikutsk. bet. 5/91

28.5.1993/476:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 476/1993 trädde i kraft enligt F 1645/1993 den 1.1.1994.)

Om stadgarna för en arbetslöshetskassa som har registrerats innan denna lag träder i kraft innehåller bestämmelser som strider mot denna lag, skall denna lag tillämpas i stället för dem. En sådan arbetslöshetskassa skall dock fatta beslut om ändring av sina stadgar i överensstämmelse med denna lag samt inom två år efter ikraftträdandet ansöka om social- och hälsovårdsministeriets fastställelse av stadgeändringarna.

RP 312/92, ShUB 4/93

28.6.1993/574:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993, dock så att lagens 33 a § träder i kraft den 1 januari 1994.

Lagens 33 § 4 mom. och 35 § tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier till den del betalningen av dem blir försenad medan lagen är i kraft.

RP 87/93, ShUB 16/93

3.12.1993/1098:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till och med den 31 december 1994.

RP 84/93, ShUB 31/93

3.12.1993/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

LM 33/93, ShUB 31/93

22.12.1994/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 267/94, ShUB 33/94

22.12.1994/1323:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995 och gäller till utgången av 1995.

RP 268/94, ShUB 34/94

3.3.1995/323:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1995.

På premier som är försenade när denna lag träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde vid ikraftträdandet. Denna lag kan dock tillämpas, om den leder till en lindrigare dröjsmålspåföljd än den tidigare lagen.

RP 292/94, EkUB 58/94

18.12.1995/1586:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996 och gäller till utgången av 1996.

RP 183/95, ShUB 20/95, RSv 114/95

22.11.1996/912:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Lagens 25 och 30 §§ gäller till utgången av 1997.

RP 169/1996, ShUB 26/1996, RSv 152/1996

19.12.1997/1207:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998 och gäller till utgången av 1998.

RP 150/1997, ShUB 27/1997, RSv 200/1997

24.7.1998/556:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1998.

RP 64/1998, ShUB 11/1998, RSv 84/1998

3.11.2000/913:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2001.

RP 151/2000, ShUB 24/2000, RSv 122/2000

30.12.2002/1291:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.

RP 115/2002, ShUB 43/2002, RSv 229/2002

21.11.2003/946:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2003, AjUB 5/2003, RSv 48/2003

30.12.2003/1365:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 141/2003, AjUB 8/2003, RSv 122/2003

9.7.2004/638:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

3.12.2004/1048:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 140/2004, ShUB 24/2004, RSv 142/2004

30.12.2004/1331:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 223/2004, ShUB 43/2004, RSv 223/2004

13.4.2007/473:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.

RP 194/2006, EkUB 33/2006, RSv 293/2006

30.11.2007/1102:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2007, ShUB 12/2007, RSv 68/2007

19.12.2008/900:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

RP 66/2008, EkUB 20/2008, RSv 109/2008

19.12.2008/1013:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 170/2008, ShUB 38/2008, RSv 195/2008

22.12.2009/1190:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Bestämmelserna om finansiering av inkomstrelaterad dagpenning tillämpas på finansieringen av förtjänststöd enligt lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) som betalats efter det att denna lag trädde i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 179/2009, ShUB 50/2009, RSv 225/2009

28.12.2012/942:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

RP 133/2012, EkUU 41/2012, GrUU 32/2012, AjUB 7/2012, RSv 163/2012

13.12.2013/971:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 175/2013, ShUB 22/2013, RSv 158/2013

18.9.2015/1200:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014, EkUB 34/2014, RSv 371/2014

28.12.2017/1140:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 124/2017, ShUB 22/2017, RSv 184/2017

19.12.2019/1313:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. I fråga om sådan inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 80/2019, ShUB 14/2019, RSv 70/2019

7.4.2020/193:

Denna lag träder i kraft den 8 april 2020.

RP 40/2020, ShUB 4/2020, RSv 28/2020

9.4.2020/216:

Denna lag träder i kraft den 15 april 2020 och gäller till och med den 31 december 2020. (26.6.2020/504)

Denna lag tillämpas om självrisktiden har börjat den 16 mars 2020 eller därefter men före den 1 januari 2021. (26.6.2020/504)

RP 38/2020, ShUB 5/2020, RSv 32/2020

26.6.2020/504:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020.

RP 94/2020, ShUB 13/2020, RSv 74/2020

26.6.2020/506:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2020 och gäller till och med den 31 december 2020.

Lagen tillämpas på finansieringen av inkomstrelaterade dagpenningar som betalats den 1 april 2020 och därefter.

RP 95/2020, ShUB 14/2020, RSv 75/2020

29.10.2020/722:

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2020. Den tillämpas första gången när medlemsavgiften till arbetslöshetskassan fastställs för 2021.

RP 138/2020, ShUB 25/2020, RSv 119/2020

29.10.2020/723:

Denna lag träder i kraft den 30 oktober 2020 och gäller till och med den 31 december 2021.

Lagens 25 c § tillämpas på inkomstrelaterad dagpenning som betalas för tiden 1 april–31 december 2020. På redovisningen av statsandelen tillämpas vad som annars iakttas vid redovisningen av statsandelar. För retroaktiv tid redovisas statsandelen till arbetslöshetskassan så snart som möjligt efter det att lagen har antagits.

RP 138/2020, ShUB 25/2020, RSv 119/2020

27.11.2020/915:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

Lagens 11 och 11 a § tillämpas på val av styrelse eller ansvarig funktionär när arbetslöshetskassan efter ikraftträdandet av lagen följande gång väljer styrelse, styrelsemedlemmar eller ansvariga funktionärer.

RP 14/2020, ShUB 28/2020, RSv 133/2020

23.3.2023/388:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

Till de dagar för vilka arbetslöshetsdagpenning betalas och vilka inverkar på det i denna lag avsedda finansieringsansvar som staten och hemkommunen för en mottagare av inkomstrelaterad dagpenning har räknas också de dagar för vilka stödmottagaren har fått arbetslöshetsdagpenning före ikraftträdandet av denna lag, dock inte tiden före den 1 januari 2015.

Bestämmelserna i 25 och 25 a § tillämpas på de dagar för vilka inkomstrelaterad dagpenning betalas och för vilka arbetslöshetskassan har betalat inkomstrelaterad dagpenning till stödmottagaren efter lagens ikraftträdande.

RP 207/2022, AjUB 26/2022, RSv 332/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.