Beaktats t.o.m. FörfS 141/2021.

6.1.1984/21

Lag om ersättning av kommuns eller kommunalförbunds medel till dem som är anställda hos kommunen eller kommunalförbundet för kostnader för vissa rättegångar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Till den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund och som åtalas för felaktigt förfarande i tjänsteutövning eller i arbetet eller som avkrävs ersättning på grund av sådant förfarande betalas, om yrkandena förkastats, av kommunens eller kommunalförbundets medel på ansökan det belopp som honom genom domstolsutslag har tilldömts i rättegångskostnader.

Till den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund kan av kommunens eller kommunalförbundets medel på ansökan betalas ersättning för sådana nödvändiga, av rättegång som avses i 1 mom. föranledda kostnader för vilka ersättning inte har tilldömts honom, om detta är skäligt med hänsyn till hans ställning och övriga förhållanden.

1 a § (5.4.2002/266)

Vad som i denna lag bestäms om kommunalförbund skall på motsvarande sätt tillämpas på samkommuner.

2 §

Om den som är anställd hos en kommun eller ett kommunalförbund och som har på lag grundad rätt att tillgripa maktmedel åtalas för lagstridigt tillgripande av maktmedel i tjänsteutövning eller i arbetet, eller om personen avkrävs skadestånd på grund av sådant förfarande, skall personen beviljas befrielse från de avgifter och kostnader som avses i 4 § rättshjälpslagen (257/2002). Om det på grund av ärendets art eller av någon annan orsak är uppenbart att personen inte utan biträde på behörigt sätt kan bevaka sin rätt och fördel vid behandlingen av målet, skall på ansökan ett rättegångsbiträde förordnas för honom eller henne. (5.4.2002/266)

Vad som är stadgat i 1 mom. tillämpas även

1) på den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund och som åtalas för brott begånget vid framförande av motordrivet fordon vid utryckning eller som avkrävs skadestånd på grund av sådant brott; och

2) på kommunalt anställd lots som åtalas för fel som skett vid lotsning eller avkrävs skadestånd på grund av sådant fel.

2 a § (13.3.1987/271)

Yrkar den som är anställd hos en kommun eller ett kommunalförbund straff eller ersättning för brott, som i eller på grund av hans tjänsteutövning eller arbetsuppgift har riktat sig mot hans liv, hälsa eller personliga frihet, skall han befrias från de avgifter och kostnader som nämns i 2 § 1 mom., i den mån hans rättssäkerhet kräver det, på grund av brottets allvarliga natur, de skador som vållats genom brottet eller andra särskilda omständigheter. Under de förutsättningar som anges i det nämnda lagrummet skall domstolen på begäran förordna ett rättegångsbiträde för honom.

Har den som är anställd hos en kommun eller ett kommunalförbund dött till följd av brottet, skall hans make och minderåriga barn beviljas de förmåner som nämns i 1 mom. under de förutsättningar som där anges.

Då ett brott som avses i 1 mom. riktat sig mot någon som har bistått den anställde i tjänsten eller arbetet, skall den som lämnat biståndet eller, om han till följd av brottet har dött, hans make och minderåriga barn beviljas de förmåner som nämns i 1 mom. under de förutsättningar som där anges.

Vad som i 3 § 1 mom., 4 § 3 mom. och 5 § stadgas om den som är anställd hos en kommun eller ett kommunalförbund gäller på motsvarande sätt de förmånstagare som nämns i 2 och 3 mom.

3 § (13.3.1987/271)

Kommunen eller kommunalförbundet skall ersätta staten för kostnader som avses i 2 och 2 a §§ och som staten åsamkats av rättegång i fråga om en anställd.

Innan domstolen beslutar om beviljande av förmåner som avses i 2 och 2 a §§ eller om ersättningsskyldighet som avses i 1 mom., skall den bereda kommunen eller kommunalförbundet tillfälle att höras.

4 §

Ådöms den som avses i 2 § straff eller förpliktas han att betala skadestånd och skall hans förfarande anses vara grovt, kan han åläggas att helt eller delvis ersätta kommunen eller kommunalförbundet för de kostnader som med stöd av 3 § 1 mom. av kommunens eller kommunalförbundets medel skall betalas till staten, om detta är motiverat med beaktande av handlingens art samt svarandens personliga eller ekonomiska förhållanden.

I fråga om beviljande av de förmåner som avses i 2 och 2 a § innan målet görs anhängigt och under de olika faserna av målets behandling samt om betalningen av de avgifter och kostnader som nämns i dessa lagrum gäller vad som bestäms i rättshjälpslagen. (5.4.2002/266)

Förlorar motparten till den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund målet, skall han förpliktas att, på de grunder som gäller om ersättandet av rättegångskostnaderna parterna emellan, gottföra kommunen eller kommunalförbundet för de kostnader som enligt 3 § 1 mom. skall betalas till staten av kommunens eller kommunalförbundets medel.

5 § (5.4.2002/266)

Vad som bestäms i 2–4 § tillämpas inte på den som har beviljats rättshjälp enligt rättshjälpslagen.

6 §

Betalas till den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund i 1 § 1 mom. nämnd ersättning, övergår rätten att indriva ersättningen hos den betalningsskyldige på kommunen eller kommunalförbundet.

Upphävs eller ändras domstols utslag genom vilket den som är anställd hos kommun eller kommunalförbund har tilldömts ersättning för rättegångskostnader, kan det med stöd av 1 § 1 mom. till honom av kommunens eller kommunalförbundets medel utbetalda beloppet helt eller delvis återkrävas.

Om det vore oskäligt att utkräva en fordran som avses i 1 mom. och som övergått på kommun eller kommunalförbund, kan indrivningen av fordran helt eller delvis lämnas därhän.

7 §

Om utgivande och återbetalning av ersättning samt om att indrivningen av fordran helt eller delvis skall lämnas därhän i fall som avses i 1 § beslutar styrelsen för den kommun eller det kommunalförbund i vars anställning vederbörande var då han utövade sin tjänst eller utförde sitt arbete.

8 § (5.4.2002/266)

Ändring i ett beslut som en domstol har meddelat med stöd av denna lag får sökas genom besvär. Om sökande av ändring i beslut som givits med stöd av 2 eller 2 a § gäller i tillämpliga delar vad som i rättshjälpslagen bestäms om sökande av ändring.

9 §

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1984.

Lagen tillämpas också på de rättegångar som är anhängiga när lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 102/83, Andra lagutsk. bet. 6/83, Stora utsk. bet. 108/83

Ikraftträdelsestadganden:

13.3.1987/271:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1987.

Regeringens proposition 190/86, Andra lagutsk. bet. 11/86, Stora utsk. bet. 248/86

5.4.2002/266:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002.

RP 82/2001, LaUB 22/2001, RSv 182/2001

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.