Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

30.3.1983/344

Handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av underjordiska oljecisterner

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

Handels- och industriministeriet har med stöd av 22 § 1 och 2 mom. och 23 § 2 mom. förordningen den 18 mars 1983 om oljeeldningsaggregat (276/83) samt med stöd av 68 § 2 mom. och 68 a § 4 mom. förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (921/76), av dessa moment det sistnämnda sådant det lyder i förordning av den 18 mars 1983 (277/83), beslutat:

1 kap

Allmänt

1 §

Om periodisk besiktning av underjordiska bränn- och dieseloljecisterner som är belägna på sådana viktiga grundvattensområden som är angivna i kommuns plan för bekämpning av oljeskador föreskrivs i detta beslut.

2 §

Detta beslut gäller inte

1) dubbelmantlade cisterner och med dem jämförliga cisterner med läckagevarningssystem;

2) underjordiska cisterner som är placerade i skyddskar och har läckagevarningssystem som är försedda med alarmanordningar; ej heller

3 punkten har upphävts genom B 25.10.1995/1199. (25.10.1995/1199)

3 §

I detta beslut avses med

1) besiktning av cistern de åtgärder som bestämmelserna i detta beslut förutsätter för konstaterande av cisternens skick;

2) besiktningsutrustning anordningar och redskap som behövs vid besiktning av en cistern; samt med

3) skyddskar ett nedanför underjordisk cistern beläget kar som är förenat med oljeavskiljningsbrunn.

Övriga i detta beslut avsedda anordningar och begrepp är definierade i handels- och industriministeriets beslut om oljeeldningsanläggningar för uppvärmning av byggnader (918/73) och i handels- och industriministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om brännbara vätskor (922/76).

HIMb 918/1973 har upphävts genom HIMb om oljeeldningsaggregat 314/1985 och HIMb 922/1976 har upphävts genom HIMb om brännbara vätskor 313/1985.

4 § (25.10.1995/1199)

4 § har upphävts genom B 25.10.1995/1199.

2 kap

Besiktning av cistern

5 § (25.10.1995/1199)

Över periodisk besiktning skall ett protokoll sättas upp. Protokollet skall överlämnas till cisternens ägare eller innehavare, och dessutom skall en avskrift av det inom 14 dagar från besiktningen tillställas brandchefen i den kommun där cisternen är belägen.

I protokollet skall den person som verkställt besiktningen nämnas, och protokollet skall kontrasigneras av en i 31 § förordningen om oljeeldningsaggregat avsedd ansvarig.

6 §

Metallcisterner skall besiktas invändigt. Innan besiktningen påbörjas skall cisternen vara noggrant rengjord.

Besiktningen skall omfatta lokalisering av frätställen, mätning av deras djuplek och införande av motsvarande anteckningar i besiktningsprotokollet samt utredning av skadorna på yttersidan. (25.10.1995/1199)

7 §

Icke-metalliska cisterner skall besiktas genom över- eller undertrycksprov eller på något annat motsvarande sätt. Övertrycket vid ett tryckprov skall vara 0,2-0,3 bar (20-30 kPa) och undertrycket 0,015-0,02 bar. (25.10.1995/1199)

Cistern anses vara tät, om provtrycket sedan temperaturen utjämnat sig inte under de följande 15 minuterna förändras i cisternen under tryck.

Resultaten av ett tryckprov skall antecknas i besiktningsprotokollet.

8 §

I samband med besiktningen av en cistern skall den till cisternen anslutna returledningen underkastas tryckprov under ett övertryck av 0,2-0,3 bar (20-30 kPa). (25.10.1995/1199)

Returledning anses vara tät, om provtycket sedan temperaturen utjämnat sig inte under de följande 15 minuterna sjunker i ledningarna under tryck.

Resultaten av ett tryckprov skall antecknas i besiktningsprotokollet.

3 kap

Cisternklasser, besiktningstider och användningsrestriktioner

9 §

Cisternerna indelas på basen av deras skick i följande klasser:

1) klass A: metallcisterner med minst 3 mm kvar av plåttjockleken mätt innanför cisternen vid den djupaste frätningen samt ickemetalliska cisternen som på basen av tryckprov konstateras vara täta;

2) klass B: metallcisterner med minst 1,5 mm men mindre än 3 mm kvar av plåttjockleken mätt innanför cisternen vid den djupaste frätningen;

3) klass C: metallcisterner med mindre än 1,5 mm kvar av plåttjockleken mätt innanför cisternen vid den djupaste frätningen eller med en väggplåt som förändras till formen då den knackas inifrån med en rundskallhammare som väger 0,5 kg; samt

4) klass D: cisterner med genomfrätningar eller sprickor eller som vid täthetsprov utvisar läckage.

10 §

Cistern skall första gången underkastas periodisk besiktning innan 10 år förflutit från dess ibruktagande.

Metallcistern av klass A skall besiktas på nytt efter fem och icke-metallisk cistern som på grundval av besiktning hör till klass A efter 10 år.

Cistern av klass B skall besiktas på nytt efter två år.

Cistern av klass C skall tagas ur bruk inom sex månader efter besiktningen, om inte brandchefen av särskilda skäl förordnar att cisternen skall tagas ur bruk inom kortare tid eller tillåter att cisternen brukas under längre tid.

Cistern av klass D skall tagas ur bruk omedelbart.

11 §

1 mom. har upphävts genom B 25.10.1995/1199. (25.10.1995/1199)

Cistern av klass B, C eller D som reparerats genom svetsning hör efter reparationen till klass B. Dylik cistern kan, på basen av följande periodisk besiktning, överföras till klass A, förutsatt att man då vid ultraljusundersökning av svetsat ställe upptäcker varken ut- eller invändiga frätningar.

Beslut om att en cistern, som har reparerats, skyddats mot korrosion eller ytbelagts på något annat sätt, skall höra till klass A eller B fattas av säkerhetsteknikcentralen, som även beslutar om andra än i 10 § föreskrivna besiktningsintervaller som eventuellt skall tillämpas i fråga om sådana cisterner. (25.10.1995/1199)

12 § (25.10.1995/1199)

12 § har upphävts genom B 25.10.1995/1199.

4 kap

Ikraftträdande

13 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1983.

Åtgärder som verkställigheten av detta beslut förutsätter kan vidtagas innan beslutet träder i kraft.

14 §

Sedan beslutet trätt i kraft skall cisterner med avvikelse från 10 § underkastas en första periodisk besiktning enligt följande:

1) cisterner som tagits i bruk under år 1969 eller senare, men före år 1975 besiktas första gången före utgången av år 1985; och

2) cisterner som tagits i bruk före år 1969 eller för vilka tidpunkten för deras ibruktagande inte kan visas skall första gången besiktas före utgången av år 1984.

Metallcisterner utan manhål skall tagas ur bruk före utgången av år 1984.

15 §

Om nya viktiga grundvattensområden tages med i kommuns plan för bekämpning av oljeskador sedan detta beslut trätt i kraft, skall underjordisk oljecistern som är belägen inom dylikt område besiktas inom ett år från det ändringen i planen blev fastställd eller inom 10 år från cisternens ibruktagande, beroende på vilket av dessa beräkningssätt som leder till en senare sista tidpunkt.

16 §

Kommunens brandchef har rätt att godkänna sådan besiktning av cistern som skett högst tre år före detta besluts ikraftträdande, om besiktningen har verkställas av en godkänd affärsrörelse eller anstalt och om över besiktningen företes protokoll eller annan godtagbar utredning som motsvarar i 5 § avsett besiktningsprotokoll.

Ikraftträdelsestadganden:

25.10.1995/1199:

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1995.

Sådana icke-besiktade cisterner som avses i 2 § 3 punkten handels- och industriministeriets beslut om periodisk besiktning av usterjordiska oljecisterner (344/83) bör besistas i enlighet med detta beslut senast den 31 december 1997.

De beslut som har fattats med stöd av 11 § 3 mom. handels- och industriministeriets beslut som nämns i 1 mom. gäller också i fortsättningen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.