Beaktats t.o.m. FörfS 761/2022.

5.12.1980/794

Lag om ersättande av vissa skador som uppkommit i tjänsteutövning eller arbetsuppgift i statens tjänst

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Har någon i statens tjänst med anledning av tjänsteutövning eller arbetsuppgift blivit utsatt för överfall eller vid fullgörandet av tjänsteåliggande eller arbetsuppgift mött motstånd och fått vidkännas skada på kläder, föremål som han medfört eller av honom nyttjat fortskaffningsmedel, äger han rätt att för sålunda uppkommen skada få ersättning av statens medel. Detsamma gäller då ovan avsedd egendom har tillfogats skada för tjänsteåtgärds eller arbetsuppgifts skull eller skadats på grund av särskilda förhållanden, som föranletts av tjänsteåtgärd eller arbetsuppgift.

Den som bistått i ovan i 1 mom. avsedd tjänsteutövning eller arbetsuppgift äger samma rätt till ersättning.

2 §

I denna lag stadgad ersättning beviljas och utbetalas av statskontoret.

3 §

Ersättning skall sökas inom tre månader från den dag, då den som lidit skadan fick kännedom om att skadan inträffat. Av särskilda skäl kan statskontoret upptaga senare gjord ansökan till behandling.

4 §

Då ersättning av statens medel utgivits enligt denna lag, äger staten rätt att av den som förorsakat skadan eller av annan ersättningsskyldig återfå ett belopp, som bestäms i enlighet med grunderna för dennes skadeståndsansvar. Om utövandet av regressrätten besluter statskontoret.

5 §

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1981. Genom den upphävs lagen den 29 december 1967 om ersättande i vissa fall av skador som uppkommit i tjänsteutövning (626/67) jämte däri senare företagna ändringar.

På skada som uppkommit före denna lags ikraftträdande tillämpas den tidigare lagen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.