Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

18.7.1980/552

Lag om köpeskillingsregister över fastigheter

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.4.1996/300)

Över fastighetsköp skall köpeskillingsregister föras, och informationstjänster skall tillhandahållas på basis av registret.

Ändamålet med köpeskillingsregistret och informationstjänsterna är att tjäna bestämmandet av fastigheters värde vid inlösningsförrättningar, planering av markanvändning, beskattning och kreditgivning och säkerställande av den nationella säkerheten samt vid andra värderings- och undersökningsuppdrag. (29.3.2019/474)

Köpeskillingsregistret förs och informationstjänsterna tillhandahålls av Lantmäteriverket. (13.12.2013/929)

2 § (20.5.2016/377)

Med fastighetsköp avses i denna lag åtkomst av fastighet eller del därav eller outbrutet område mot vederlag.

3 §

I köpeskillingsregistret intages sådana uppgifter om föremålet för överlåtelsen, köpeskillingen eller annat vederlag och härpå verkande faktorer samt om överlåtaren och förvärvaren, som erfordras för förverkligande av ändamålet med registret.

4 § (22.12.2009/1461)

Köpvittnet ska meddela den som för köpeskillingsregistret om fastighetsköp eller annan överlåtelse som köpvittnet har bestyrkt och närings-, trafik- och miljöcentralen ska meddela den som för köpeskillingsregistret om köp av fast egendom enligt lagen om gårdsbrukets utvecklingsfond (657/1966). I det fall som avses i 2 kap. 1 § 2 mom. i jordabalken (540/1995) ska förvärvaren meddela den som för köpeskillingsregistret om överlåtelse av fast egendom eller avtal om upplösning av samägandeförhållande, förvärvarens nationalitet samt andra uppgifter som identifierar parterna. Närmare bestämmelser om meddelandet utfärdas genom förordning av statsrådet. (29.3.2019/474)

Statliga myndigheter och kommuner ska dessutom på begäran lämna den som för köpeskillingsregistret sådana uppgifter som avses i 3 §.

5 §

Köpeskillingsregistret är offentligt. Utdrag och andra uppgifter ur registret ska ges på begäran. Lantmäteriverket får med hjälp av teknisk anslutning lämna ut uppgifter ur köpeskillingsregistret till justitieförvaltningsmyndigheter, regionförvaltningsverk, närings-, trafik- och miljöcentraler, kommuner, Skatteförvaltningen, försvarsministeriet, Försvarsmakten, Gränsbevakningsväsendet, polisen och andra förundersökningsmyndigheter, räddningsmyndigheter, myndigheter som sköter fastighetsbildningsuppgifter, myndigheter inom folkbokföringsförvaltningen, Forststyrelsen, Senatfastigheter och köpvittnen. Lantmäteriverket får dessutom på ansökan bevilja tillstånd att få och förmedla uppgifter med hjälp av teknisk anslutning. Uppgifter får lämnas ut och förmedlas till den som behöver uppgifter för i 1 § 2 mom. nämnda ändamål eller något annat jämförbart ändamål som har samband med fastigheter eller för säkerställande av den nationella säkerheten. I tillståndet kan det tas in villkor om grunden för sökning av uppgifter samt om annan användning av systemet och övervakning av detta. Tillstånd får inte beviljas och register, vilka som sådana lämpar sig för automatisk databehandling, eller annat omfattande datamaterial får inte överlåtas, om inte den som ansöker om tillstånd eller begär uppgifterna tillförlitligt anför ett godtagbart ändamål, för vilket uppgifterna ska användas. (29.3.2019/474)

2 mom. har upphävts genom L 22.4.1996/300. (22.4.1996/300)

För utdrag ur köpeskillingsregistret och andra prestationer i anslutning till köpeskillingsregistret uppbärs avgift enligt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92). (28.11.1994/1030)

När storleken på de avgifter som skall uppbäras för utdrag och andra prestationer som gäller köpeskillingsregistret bestäms, beaktas av köpeskillingsregistrets underhållskostnader den andel som motsvarar prestationens genomsnittliga andel av köpeskillingsregistrets totala användning. När avgifterna för offentligrättsliga prestationer bestäms, beaktas endast hälften av ovan nämnda underhållskostnader. (28.11.1994/1030)

6 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Ikraftträdelsestadganden:

28.11.1994/1030:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 141/94, JsUB 24/94

22.4.1996/300:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

RP 212/95, JsUB 2/96, RSv 22/96

22.12.2009/1461:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

13.12.2013/929:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

RP 68/2013, JsUB 7/2013, RSv 102/2013

20.5.2016/377:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 102/2015, JsUB 5/2016, RSv 40/2016

29.3.2019/474:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 253/2018, FsUB 6/2018, RSv 268/2018

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.