Beaktats t.o.m. FörfS 1036/2023.

16.5.1980/352

Lag om erkännande av nordiska faderskapsavgöranden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Laga kraft vunnen dom som avser faderskap och som har givits i Danmark, Island, Norge eller Sverige gäller i Finland, såframt annat ej följer av 2 §. Om förlikning, som har ingåtts inför domstol, gäller vad om laga kraft vunnen dom i denna lag är stadgat.

Fastställelse av faderskap genom erkännande eller eljest sålunda, att beslut av domstol ej har givits i ärendet, gäller likaså i Finland, om faderskap har fastställts under medverkan av dansk, isländsk, norsk eller svensk myndighet.

2 §

I 1 § av denna lag avsedd dom eller fastställelse gäller icke i Finland:

1) om domen eller fastställelsen står i strid med en i Finland giltig dom och sistnämnda dom har givits i en rättegång, som hade anhängiggjorts tidigare än den rättegång, i vilken den förstnämnda domen gavs, eller innan fastställelsen skedde;

2) om domen eller fastställelsen står i strid med en i Finland giltig fastställelse och sistnämnda fastställelse har skett innan den rättegång, som lett till domen, hade anhängigjorts eller innan den förstnämnda fastställelsen skedde; eller

3) om rättegång angående samma sak har anhängiggjorts tidigare än den rättegång i vilken domen gavs eller tidigare än fastställelsen skedde och förstnämnda rättegång kan leda till en dom som gäller i Finland; eller

4) om erkännande av domen eller fastställelsen är uppenbart stridande mot grunderna för Finlands rättsordning.

3 §

Väckes vid finsk domstol talan angående faderskap och är rättegång angående samma sak redan anhängig vid dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol, skall talan avvisas eller förklaras vilande i avvaktan på laga kraft vunnen dom i den tidigare rättegången.

Har domaren mottagit handlingar angående erkännande av faderskap för ett i 20 § lagen om faderskap (700/75) åsyftat godkännande och är rättegång i samma sak redan anhängig vid dansk, isländsk, norsk eller svensk domstol, skall domaren icke godkänna erkännandet.

L om faderskap 700/1975 har upphävts genom L 11/2015, se FöräldraskapsL 775/2022 25 och 26 §.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980.

Stadgandena i denna lag skall tillämpas även på dom som har givits samt på fastställelse som har skett före denna lags ikraftträdande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.