Beaktats t.o.m. FörfS 766/2022.

21.12.1979/947

Lag om användningen av vissa internationellt skyddade beteckningar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Kännetecknen det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen, benämningarna det röda korset eller Genèvekorset, den röda halvmånen, den röda kristallen samt befolkningsskyddets internationella kännetecken får inte användas i andra fall än de som är tillåtna enligt denna lag. (7.11.2008/838)

Med kännetecknet det röda korset avses ett rött kors på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna (FördrS 8/1955) och i de tilläggsprotokoll rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter, som fogats till Genève-konventionerna (FördrS 82/1980). (7.11.2008/838)

Med kännetecknet den röda halvmånen avses en röd halvmåne på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna och i de tilläggsprotokoll rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och rörande skydd för offren i icke-internationella väpnade konflikter, som fogats till Genève-konventionerna. (7.11.2008/838)

Med kännetecknet den röda kristallen avses en röd kristall på vit botten, om vars användning bestäms i Genève-konventionerna och i det tilläggsprotokoll till Genève-konventionerna som gäller antagande av ett nytt kännetecken (FördrS /2009). (7.11.2008/838)

Med befolkningsskyddets internationella kännetecken avses en liksidig blå triangel mot orangefärgad bakgrund, angående vars användning bestämmes i Genève-konventionernas tilläggsprotokoll rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter.

2 § (7.11.2008/838)

Märken, bilder eller benämningar som påminner om de i 1 § nämnda kännetecknen eller benämningarna får inte användas.

3 § (7.11.2008/838)

Kännetecknet och benämningen det röda korset och vid behov temporärt kännetecknen och benämningarna den röda halvmånen och den röda kristallen används under väpnad konflikt för att skydda sjukvården och själavårdspersonalen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2–4 mom. samt under fredstid för att utmärka militär sjukvård och själavårdspersonal på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2–4 mom.

De internationella rödakorsorganisationerna och deras vederbörligen bemyndigade personal har rätt att använda kännetecknen och benämningarna det röda korset, den röda halvmånen och den röda kristallen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2–4 mom. Samma rätt har, med samtycke av Finlands Röda Kors, främmande staters nationella föreningar i den internationella rödakors- och rödahalvmånerörelsen när det gäller verksamhet som bedrivs i Finland.

Finlands Röda Kors får i samband med sin verksamhet använda Röda Korsets namn och kännetecken och vid behov kännetecknet den röda kristallen på det sätt som bestäms i de konventioner och tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 2 och 4 mom.

I de fall som anges i 2 och 3 mom. i denna paragraf kan kännetecknet den röda kristallen också användas indikativt så att något av de andra kännetecken som erkänts genom Genève-konventionerna eller en kombination av dessa kännetecken placeras inuti det.

Sjukvårds- och själavårdspersonal som deltar i Förenta Nationernas operationer kan med samtycke av de deltagande staterna använda något av de kännetecken som nämns i 1 § 2–4 mom.

4 § (7.11.2008/838)

Rättsskyddscentralen för hälsovården beviljar med Finlands Röda Kors samtycke tillstånd till användningen av kännetecknet det röda korset för att utmärka fordon som är avsedda för sjuktransport samt för att utvisa platser för förstahjälpstationer som uteslutande är reserverade för avgiftsfri vård av skadade eller sjuka.

5 §

Befolkningsskyddets internationella kännetecken används under väpnad konflikt för att skydda befolkningsskyddsverksamheten på det sätt som bestäms i det tilläggsprotokoll som nämns i 1 § 5 mom. (7.11.2008/838)

Med ministeriets för inrikesärendena samtycke får befolkningsskyddets internationella kännetecken användas under fredstid såsom befolkningsskyddsverksamhetens kännetecken.

6 §

Den som i affärsverksamhet eller eljest olovligen använder i 1 och 2 §§ nämnda kännetecken, bilder eller benämningar skall för olovlig användning av internationellt skyddad beteckning dömas till böter eller till fängelse i högst sex månader, såvitt strängare straff icke är stadgat annorstädes i lag.

7 §

Om denna lags ikraftträdande stadgas genom förordning.

Genom denna lag upphäves lagen den 27 januari 1933 om skydd för vissa bland annat i den internationella sjukvården använda emblem och benämningar (14/33).

Ikraftträdelsestadganden:

7.11.2008/838:

Om ikraftträdandet av denna lag bestäms genom förordning av statsrådet.

L 838/2008 träder i kraft enligt F 536/2009 14.7.2009.

RP 88/2008, FvUB 11/2008, RSv 85/2008

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.