Beaktats t.o.m. FörfS 335/2022.

11.5.1979/469

Lag om kontrollavgift i kollektivtrafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Rätt att uppbära kontrollavgift av den som i kollektivtrafik färdas utan giltig biljett kan beviljas kommuner samt den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen (829/2009) och som i fråga om järnvägstrafik kan beviljas rätt att uppbära kontrollavgift i hela landet. (6.11.2009/831)

Kontrollavgift får uppbäras även av den som utan vederbörlig biljett befinner sig inom sådan del av stationsområde för kollektivtrafik som tydligt anges genom inhägnad eller på annat sätt och där biljett fordras för tillträde. På den som befinner sig inom dylikt plattformsområde skall tillämpas vad som i denna lag eller med stöd av den är stadgat eller bestämt om passagerare. (9.7.1982/540)

Denna lag tillämpas icke på passagerare som ej har fyllt 15 år.

2 § (6.11.2009/831)
Samarbete mellan dem som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift

De offentliga samfund som avses i 1 § 1 mom. kan avtala om att de kontrollavgifter som omfattas av deras behörighet får uppbäras i samarbete. Kommunerna kan också avtala om att ordna samarbetet så att en kommun eller den samkommun som avses i 3 § i lagen om samarbete inom avfallshanteringen och kollektivtrafiken mellan kommunerna i huvudstadsregionen ges i uppdrag att sköta uppbärandet av kontrollavgifter för en eller flera kommuners räkning på det sätt som föreskrivs i kommunallagen (365/1995). Avtalet om samarbete ska fogas till ansökan om rätt att uppbära kontrollavgift eller, om avtalet ingås efter att ansökan gjorts, delges kommunikationsministeriet.

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 8 kap.

3 § (8.6.2006/448)

3 § har upphävts genom L 8.6.2006/448.

4 § (8.6.2006/448)
Beviljande av rätt att uppbära kontrollavgift

Rätt att uppbära kontrollavgift beviljas av kommunikationsministeriet på ansökan.

Rätt att uppbära kontrollavgift skall beviljas, om

1) avsikten är att tillämpa kontrollavgiftssystemet

a) i spårtrafik, eller

b) i annan kollektivtrafik där passagerarantalet är stort och ett enhetligt biljett- och prissystem används, och

2) sökanden lämnar in en utredning om att

a) anskaffandet av biljetter ordnats på ett säkert sätt och att det är lätt att använda biljetterna,

b) utbildningen av kontrollörer och informationen till allmänheten om kontrollavgiftssystemet har ordnats på behörigt sätt, och

c) kontrollen planerats bli ordnad enligt denna lag.

Rätten att uppbära kontrollavgift är i kraft tills vidare. I beslutet om beviljande av rätt att uppbära kontrollavgift anges den kollektivtrafik som omfattas av kontrollverksamheten, och till beslutet kan vid behov fogas villkor beträffande sättet för ordnandet av biljettanskaffning och hur enkel användningen av biljetter skall vara, utbildningen av kontrollörer, informationen om systemet samt samarbetet vid uppbärande av kontrollavgifter.

5 § (8.6.2006/448)
Kontrollavgiftens storlek

Kontrollavgiften är högst 40 gånger så stor som det lägsta priset på en enkelbiljett för vuxna i busstrafiken inom det offentliga samfundets område eller på en enkelbiljett för vuxna enligt den billigaste tågtypen. Närmare bestämmelser om storleken av kontrollavgiften utfärdas genom förordning av kommunikationsministeriet.

6 § (8.6.2006/448)
Biljettkontrollörer

Biljettkontrollörer godkänns för sin uppgift av den polisinrättning till vars verksamhetsområde den kommun som fått rätt att uppbära kontrollavgift hör eller inom vars verksamhetsområde ett i 1 § 1 mom. nämnt annat offentligt samfund har sin hemort. (23.11.2007/1053)

Som kontrollör godkänns en person i tjänsteförhållande vid ett offentligt samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift, om han eller hon

1) fyllt 18 år,

2) på ett godkänt sätt genomgått utbildning som närmare bestäms genom förordning av kommunikationsministeriet och som omfattar åtminstone introduktion i respektive kollektivtrafik och dess betalningssystem, bestämmelserna och föreskrifterna om kontrollavgift i kollektivtrafik samt kontrollörens uppgifter och de rättigheter och skyldigheter som behövs för att fullgöra dem och det till uppgifterna knutna ansvaret, samt

3) är känd som redbar och tillförlitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften.

(23.11.2007/1053)

Polisinrättningen utfärdar för kontrollören ett kontrollpass försett med fotografi. I kontrollpasset anges åtminstone kontrollörens släktnamn, förnamn och befogenheter samt den trafik som hans eller hennes befogenheter gäller. Kontrollören skall vid behov visa upp sitt kontrollpass för passageraren.

Kontrollören står i sin uppgift under polisens tillsyn. Om en kontrollör handlar i strid med sina skyldigheter eller annars visar sig vara olämplig för sin uppgift, kan polisen återkalla godkännandet som kontrollör eller, om ett återkallande med hänsyn till omständigheterna är oskäligt, ge kontrollören en varning. Godkännandet ska återkallas, om kontrollören eller arbetsgivaren anhåller om det, kontrollörens tjänsteförhållande upphör eller om det offentliga samfundets rätt att uppbära kontrollavgift återkallas. Om godkännandet återkallas, ska kontrollören överlämna sitt kontrollpass till polisen. (23.11.2007/1053)

Polisen för en förteckning över beslut om godkännanden som kontrollör och återkallande av godkännanden. Bestämmelser om behandlingen av personuppgifter finns dessutom i lagen om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet (616/2019). (10.5.2019/622)

6 a § (23.11.2007/1053)
Ordningsvakter som bistår vid kontrollen

Vid kontrollen av biljetter kan på uppdrag av ett offentligt samfund som beviljats rätt att ta ut kontrollavgift bistånd ges av ordningsvakter som i enlighet med lagen om privata säkerhetstjänster (1085/2015) har utsetts att på en trafikstation eller i ett kollektivt trafikmedel upprätthålla ordning och säkerhet. En ordningsvakt ska på godkänt sätt ha genomgått de delar av den utbildning enligt 6 § 2 mom. 2 punkten i denna lag som bestäms närmare genom förordning av kommunikationsministeriet. (21.8.2015/1095)

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift och ordningsvaktens arbetsgivare ska avtala om hur de ordningsvakter som bistår vid kontrollen av biljetter ska utföra sina uppgifter.

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift ska föra en förteckning över de ordningsvakter som samfundet gett i uppdrag att bistå vid kontrollen av biljetter. Vad som föreskrivs i 6 § 3 mom. om kontrollpass tillämpas också på ordningsvakter som bistår vid kontrollen.

Det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift ska återkalla uppdraget för en ordningsvakt som bistår vid kontrollen, om han eller hon handlar i strid med sina skyldigheter eller annars visar sig vara olämplig för uppgiften eller om uppdragsgivarens rätt att uppbära kontrollavgift återkallas. Om uppdraget återkallas ska ordningsvakten överlämna sitt kontrollpass till polisen.

7 § (23.11.2007/1053)
Återkallande av rätten att uppbära kontrollavgift

Kommunikationsministeriet ska återkalla ett offentligt samfunds rätt att uppbära kontrollavgift, om

1) samfundet anhåller om det, eller

2) kontrollverksamheten har upphört.

Kommunikationsministeriet kan återkalla rätten att uppbära kontrollavgift, om

1) samfundet handlat väsentligt i strid med denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) samfundet väsentligt brutit mot centrala villkor som fogats till beslutet att bevilja rätten, eller

3) det har framkommit andra väsentliga missförhållanden i kontrollverksamheten och samfundet inte omedelbart efter att ha fått kännedom om missförhållandena har vidtagit åtgärder för att avhjälpa dem.

Kommunikationsministeriet kan i de fall som avses i 2 mom. i stället för att återkalla rätten att uppbära kontrollavgift ge det offentliga samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift en anmärkning, om ett återkallande av rätten att uppbära kontrollavgift med beaktande av kontrollavgiftssystemets syfte och mål är oskäligt eller om missförhållandet redan har avhjälpts.

8 § (8.6.2006/448)
Påförande av kontrollavgift

En passagerare skall på begäran av en kontrollör visa upp sin biljett. En passagerare som inte visar upp giltig biljett är skyldig att utöver biljettens pris betala en av kontrollören påförd kontrollavgift. En passagerare som inte visar upp giltig biljett skall på begäran av kontrollören uppge namn, personbeteckning och adress.

En passagerare skall visa upp sin biljett också på begäran av en ordningsvakt som bistår vid kontrollen. Om passageraren inte visar upp giltig biljett, kan ordningsvakten anmäla saken till kontrollören för påförande av kontrollavgift eller vidta åtgärder enligt 11 § 1 mom. Ordningsvakten får inte påföra kontrollavgift.

Om passageraren inte omedelbart betalar den yrkade kontrollavgiften, skall kontrollören ge honom eller henne ett skriftligt föreläggande att betala kontrollavgiften inom en vecka vid äventyr att avgiften drivs in i utsökningsväg. I det skriftliga föreläggandet skall nämnas storleken på avgiften, orsaken till påförandet, förfallodag för betalningen, betalningssätt samt ovan nämnda äventyr. I föreläggandet skall dessutom anges passagerarens personuppgifter samt tidpunkten för påförande av avgiften och trafikrutten eller banavsnittet där avgiften påförts. Till föreläggandet skall fogas en anvisning om rättelseyrkande. En anvisning om rättelseyrkande skall också fogas till det kvitto som ges en passagerare som genast betalar kontrollavgiften till kontrollören.

En kontrollavgift som inte har betalats inom den tid som avses i 3 mom. får drivas in hos passageraren utan dom eller beslut i den ordning som föreskrivs om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

9 § (13.5.2011/468)
Kontrollavgiftens förhållande till straffrättslig påföljd

En kontrollavgift får inte påföras en passagerare på grund av att han eller hon saknar en giltig biljett, om det beslutas att saken ska anmälas till polisen eller åklagaren för att handläggas i den ordning som är föreskriven för brottmål.

10 § (9.7.1982/540)
Befriande från kontrollavgift

Passagerare påförs inte kontrollavgift på grund av att han saknar vederbörlig biljett, om det framgår att avsaknaden av biljett har berott på ouppmärksamhet, tanklöshet eller okunnighet som är ursäktlig med hänsyn till passagerarens ålder, utvecklingsnivå eller hälso- eller sinnestillstånd eller annan därmed jämförbar särskild omständighet, eller om påförande av kontrollavgift av annan orsak måste anses vara uppenbart oskäligt eller obefogat.

11 § (8.6.2006/448)
Kontrollörernas och ordningsvakternas rättigheter och ansvar

En kontrollör har rätt att gripa en passagerare som saknar giltig biljett och som inte på ett tillförlitligt sätt styrker sin identitet. Kontrollören får också avlägsna en sådan passagerare från trafikmedlet eller ett i 1 § 2 mom. avsett plattformsområde, om det inte är oskäligt med hänsyn till passagerarens ålder och andra faktorer eller äventyrar passagerarens hälsa. Om den gripne inte avlägsnas från fordonet eller det ovan angivna plattformsområdet, skall kontrollören ofördröjligen överlämna passageraren till polisen. En ordningsvakt som bistår vid kontrollen har rätt att på begäran av kontrollören lämna behövlig hjälp vid gripande, avlägsnande eller överlämnande till polisen. Också en ordningsvakt som bistår vid kontrollen kan under samma förutsättningar som en kontrollör även utan begäran av kontrollören avlägsna en passagerare utan biljett från ett trafikmedel eller från ett plattformsområde som avses ovan.

Om en passagerare genom att göra motstånd försöker undgå att bli gripen, överlämnad till polisen eller avlägsnad ur trafikmedlet eller från ett plattformsområde som avses i 1 § 2 mom., får kontrollören använda sådana maktmedel som är nödvändiga för att genomföra åtgärden och som kan anses försvarliga med hänsyn till hur viktigt och brådskande uppdraget är, hur farligt motståndet är, de resurser som står till förfogande samt övriga omständigheter som inverkar på helhetsbedömningen av situationen. En ordningsvakt som bistår en kontrollör har samma rätt.

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § i strafflagen (39/1889).

En kontrollör och en ordningsvakt har i de fall som nämns i 1 och 2 mom. rätt att få handräckning av polisen.

En ordningsvakt som bistår vid kontrollen anses vid fullgörandet av uppgifter enligt 8 § 2 mom. eller utövandet av rättigheter enligt denna paragraf som en person som avses i 40 kap. 11 § 5 punkten i strafflagen.

12 § (8.6.2006/448)
Passagerares straffansvar

Bestämmelser om straff för motstånd mot en kontrollör eller ordningsvakt som avses i denna lag finns i 17 kap. 6 § i strafflagen och om straff för lämnande av oriktiga personuppgifter i 16 kap. 5 § i strafflagen.

13 § (8.6.2006/448)
Sökande av ändring i beslut om kontrollavgift

En passagerare som har påförts kontrollavgift får inom 14 dagar från påförandet yrka rättelse av kontrollörens beslut hos det organ eller den tjänsteman som ett sådant offentligt samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift förordnat för denna uppgift. I kontrollörens beslut att påföra kontrollavgift får ändring inte sökas genom besvär. (23.11.2007/1053)

Ändring i beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får inte anföras.

Besvären riktas till den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den kommun som fått rätt att uppbära kontrollavgift finns eller där ett i 1 § 1 mom. nämnt annat offentligt samfund har sin hemort. Om förvaltningsdomstolen med anledning av besvären undanröjer kontrollavgiften, ska en kopia av beslutet sändas till respektive offentliga samfund för återbetalning av kontrollavgiften. (23.11.2007/1053)

Se SRf om förvaltningsdomstolarnas placeringsorter och domkretsar 865/2016. FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019.

13 a § (8.6.2006/448)
Sökande av ändring i annat beslut

Rättelse i beslut som avses i denna lag och som fattats av polisen eller av ett sådant offentlig samfund som beviljats rätt att uppbära kontrollavgift får yrkas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Rättelse i beslut som avses i 6 § 2 och 4 mom. yrkas skriftligt hos polisen. Rättelse i ett offentligt samfunds beslut som avses i 6 a § 4 mom. yrkas skriftligt hos det organ eller den tjänsteman som det offentliga samfundet har förordnat för denna uppgift. (23.11.2007/1053)

Ändring i beslut med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen. Besvär över förvaltningsdomstolens beslut får anföras, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

Ändring i andra beslut enligt denna lag söks på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen.

FörvaltningsprocessL 586/1996 har upphävts genom L 808/2019, se L om rättegång i förvaltningsärenden 808/2019 2 och 12 kap.

14 § (8.6.2006/448)
Närmare bestämmelser

Närmare bestämmelser om sökande av rätt att uppbära kontrollavgift, om de handlingar som behövs för att godkännas som kontrollör och godkännandeförfarandet samt om information om kontrollavgiftssystemet utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1979.

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.1982/540:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982.

Regeringens proposition 63/82, Trafikutsk. bet. 3/82, Stora utsk. bet. 91/82

27.6.1986/504:

Denna lag träder i kraft den 15 juli 1986.

Regeringens proposition 48/86, Trafikutsk. bet. 2/86, Stora utsk. bet. 53/86

7.4.1995/500:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94, FvUB 20/94

30.6.1995/904:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.

RP 49/95, TrUB 1/95

24.7.1998/586:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

13.6.2003/525:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

8.6.2006/448:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2006.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 167/2005, LaUB 2/2006, RSv 21/2006

23.11.2007/1053:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De tjänstemän som är anställda hos Järnvägsverket och sköter uppgifter i anslutning till uppbörden av kontrollavgifter i tågtrafik blir, när denna lag träder i kraft, tjänsteinnehavare vid Huvudstadsregionens samarbetsdelegation i uppgifter som motsvarar de tidigare, om de inte har motsatt sig överföringen senast en månad före det. Deras tjänster vid Järnvägsverket dras in när denna lag träder i kraft. Vid indragningen av tjänsterna upphör de tjänsteförhållanden som baserat sig på dem utan uppsägning.

Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt deras anställningsförhållande. Av rättigheterna och skyldigheterna bibehålls dock endast de rättigheter och skyldigheter som baserar sig på statens tjänstekollektivavtal på centralnivå och enskilda tjänsteavtal samt lönen i euro vid tidpunkten för överföringen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 98/2007, KoUB 8/2007, RSv 76/2007

6.11.2009/831:

Denna lag träder i kraft den 15 november 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 80/2009, FvUB 10/2009, RSv 124/2009

13.5.2011/468:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 2011.

RP 286/2010, LaUB 34/2010, RSv 311/2010

21.8.2015/1095:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 22/2014, FvUVB 57/2014, RSv 351/2014

10.5.2019/622:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2019.

RP 242/2018, FvUB 39/2018, GrUU 51/2018, RSv 318/2018, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 679/2016 (32016R0679); EUT L 119, 4.5.2016, s. 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.