Beaktats t.o.m. FörfS 59/2022.

28.12.1978/1094

Lag om investeringsreserveringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

Investeringsreservering
1 §

I syfte att utjämna konjunkturväxlingar kan investeringsreserveringar göras på vilka stadgandena i denna lag tillämpas.

Investeringsreserveringar får dock inte göras för räkenskapsperioder som har gått ut den 1 januari 1992 eller senare. (21.11.1991/1366)

2 § (14.7.1989/660)

Med investeringsreservering avses en reservering i den skattskyldiges bokföring som görs senast i samband med att bokslutet fastställs. En investeringsreservering får göras av skattskyldiga som bedriver i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) angiven näringsverksamhet och som har dubbel bokföring enligt prestationsprincipen.

3 § (14.7.1989/660)

En investeringsreservering får uppgå till högst 20 procent av den skattskyldiges vinst under räkenskapsperioden före avdrag av reserveringen och de direkta skatterna. Reserveringen får likväl inte vara mindre än 30 000 mark.

Den skattskyldige har inte rätt att göra någon investeringsreservering för den räkenskapsperiod under vilken han har utnyttjat en investeringsreservering eller lyft en investeringsdeposition.

Investeringsdeposition.
4 §

Skattskyldig som gjort investeringsreservering skall göra deposition på ett särskilt, såsom spärrkonto förvaltat konto i Finlands Bank (investeringsdeposition).

5 § (14.7.1989/660)

Investeringsdepositionen är 50 procent av investeringsreserveringens belopp.

Investeringsdepositionen skall göras inom sex månader från utgången av den räkenskapsperiod från vars vinst investeringsreserveringen har gjorts. Depositionen anses gjord då medlen har deponerats i Finlands Bank eller inlämnats till en bank för överföring till Finlands Bank.

6 § (14.7.1989/660)

Finlands Bank betalar på investeringsdepositioner på spärrkonto en årlig ränta som uppgår till Finlands Banks grundränta minskad med två och en halv procentenheter.

Räntan utbetalas då investeringsdepositioner lyfts, på varje särskild post.

7 § (14.7.1989/660)

Den skattskyldige får lyfta en deposition för vilken motsvarande investeringsreservering har gjorts i fråga om en räkenskapsperiod för vilken statsrådet har gett användningstillstånd. Då depositionen lyfts skall i de fall som avses i 11 § uppvisas finansministeriets tillstånd att använda investeringsreserveringen samt i andra fall ett intyg över motsvarande investeringsreservering vilket har utfärdats av skattebyrån på den skattskyldiges hemort sedan beskattningen har verkställts. (21.11.1991/1366)

Skattebyrån utfärdar i de fall som avses i 21 § ett intyg för den skattskyldige över rätten att lyfta investeringsdepositionen. Uppvisar den skattskyldige ett intyg som avses i 1 mom., får han lyfta en deposition, om motsvarande reservering inte har godkänts i beskattningen, liksom också en deposition som han har gjort, till den del depositionen överstiger 50 procent av den investeringsreservering som har godkänts i beskattningen. (21.11.1991/1366)

Tidigare investeringsdepositioner skall lyftas före senare depositioner.

När en investeringsdeposition lyfts skall Finlands Bank underrätta skattebyrån i den skattskyldiges hemkommun om detta.

7 a § (14.7.1989/660)

Har en investeringsdeposition använts för nedsättning av en konjunkturdeposition enligt 17 § 1 mom. konjunkturdepositionslagen utan att den investeringsreservering som utgör grund för depositionen har godkänts som avdrag i beskattningen, betraktas depositionen som en konjunkturdeposition.

Användning av investeringsreservering
8 §

Investeringsreservering får användas under en av statsrådet fastställd tidsperiod (användningsperiod). Statsrådets beslut kan innehålla antingen tillstånd (användningstillstånd) eller åläggande (användningsåläggande) att använda investeringsreservering. I beslutet fastställes, för vilka räkenskapsperioder gjorda investeringsreserveringar som användningstillståndet eller användningsåläggandet gäller.

I sitt beslut om användningstillstånd kan statsrådet begränsa användningen av investeringsreservering regionalt eller branschvis eller enligt användningsändamål. I sitt beslut om användningsåläggande kan statsrådet endast besluta, att investeringsreservering skall användas för nedan i 9 och 10 §§ nämnda ändamål, och användningsperioden skall fastställas till minst ett år.

Utan hinder av 1 mom. får en investeringsreservering dock användas sedan fem år förflutit från utgången av föregående användningsperiod eller, om användningstillstånd eller användningsåläggande inte har meddelats, från utgången av den räkenskapsperiod för vilken reserveringen gjordes. (14.7.1989/660)

9 § (14.7.1989/660)

En investeringsreservering får användas för

1) anskaffning, grundlig förbättring och större reparationer av förslitning underkastade anläggningstillgångar inom näringsverksamheten, dock inte i fråga om personbilar, (21.11.1991/1366)

2) byggande, grundförbättring eller större reparationer av byggnader, konstruktioner, vägar, järnvägar, broar, bryggor, dammar, bassänger eller avlopp som används i den skattskyldiges näringsverksamhet,

3) grundförbättring av en aktie- eller hyreslägenhet som används i den skattskyldiges näringsverksamhet,

4) utgifter för forskning och produktutveckling, utbildning av arbetskraft, arbetarskyddsåtgärder, främjandet av exporten av den skattskyldiges produkter eller skyddande av miljön samt för

5) direkta utgifter för anskaffning av foder till pälsdjur.

10 § (14.7.1989/660)

Ett samfund får också använda en investeringsreservering för betalning av aktie- eller andelskapital som placeras i ett allmänt skattskyldigt aktiebolag eller andelslag, om bolaget eller andelslaget använder det betalda beloppet för ett syfte som nämns i 9 §. Aktiebolaget eller andelslaget skall ge sitt samtycke till att reserveringen används på ett sådant sätt.

10 a § (21.11.1991/1366)

Om den skattskyldige har lyft en investeringsdeposition utan att använda den för ett ändamål som nämns i 9 eller 10 §, anses den investeringsreservering som motsvarar depositionen vara skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket depositionen har lyfts.

11 § (14.7.1989/660)

Finansministeriet kan av särskilda skäl och på de villkor som det uppställer på ansökan bevilja den skattskyldige tillstånd att använda en investeringsreservering också då reserveringen inte kan utnyttjas med stöd av ett statsrådsbeslut som avses i 8 § 1 mom. Finansministeriet kan också av särskilda skäl på ansökan helt eller delvis befria den skattskyldige från användningsåläggandet.

Innan finansministeriet fattar ett beslut enligt 1 mom. kan det inhämta utlåtande av industrins utvecklingsnämnd.

12 § (14.7.1989/660)

En investeringsreservering får användas för ett ändamål som nämns i 9 § 1, 2 och 3 punkten då de anläggningstillgångar som anskaffningen gäller levereras eller beställs eller då uppförandet av en byggnad eller konstruktion eller ett väg-, järnvägs-, bro-, brygg-, damm-, bassäng- eller avloppsarbete inleds under användningsperioden. Levereras de beställda anläggningstillgångarna eller utförs byggnadsarbetet eller något annat ovan nämnt arbete efter användningsperioden, får investeringsreserveringen användas endast för de utgifter i fråga om vilka betalningsskyldighet har uppkommit under användningsperioden. (21.11.1991/1366)

Börjar användningsperioden för en investeringsreservering som har gjorts för en viss räkenskapsperiod före utgången av användningsperioden för investeringsreserveringar som har gjorts för tidigare räkenskapsperioder eller omedelbart därefter, kan dock en investeringsreservering för den senare räkenskapsperioden användas också för täckande av anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar som har beställts under den tidigare perioden eller för arbetet på en byggnad eller konstruktion eller en väg, järnväg, bro, brygga, damm eller bassäng eller ett avlopp, om det har inletts under den tidigare användningsperioden.

En investeringsreservering får användas för andra i 9 § angivna utgifter än anskaffnings- och grundförbättringsutgifter samt större reparationsutgifter för anläggningstillgångar endast om betalningsskyldighet har uppkommit under användningsperioden.

13 § (14.7.1989/660)

En investeringsreservering får användas för ett syfte som nämns i 10 § till den del som aktie- eller andelskapitalet betalas under användningsperioden.

Har en delägare eller medlem i ett aktiebolag eller andelslag betalt en del av dess aktie- eller andelskapital genom att använda sin investeringsreservering, skall bolaget eller andelslaget senast under skatteåret efter det år då betalningen skedde använda det erlagda beloppet för ett ändamål som nämns i 9 § 1, 2 eller 3–5 punkten. (21.11.1991/1366)

Skattestyrelsen kan på ansökan av särskilda skäl förlänga den tid som avses i 2 mom.

Investeringsreservering vid beskattningen
14 § (14.7.1989/660)

I stats- och kommunalbeskattningen dras investeringsreserveringar av från den skattskyldiges inkomst från förvärvskällan för näring. Har den skattskyldige såväl en förvärvskälla för rörelsen som förvärvskällor för yrke, dras reserveringen av från inkomsten från den eller de förvärvskällor för näring från vilken eller vilka den skattskyldige kräver att den skall dras av.

Såsom den inkomst med hänsyn till vilken avgörs om beskattning enligt prövning skall verkställas med stöd av 72 § 2 mom. beskattningslagen (482/58) betraktas den inkomst av en förvärvskälla från vilken investeringsreserveringen har dragits av. (21.11.1991/1366)

BeskattningsL har upphävts genom L om beskattningsförfarande 1558/1995.

15 §

Utgift eller del därav, som täckts med användande av investeringsreservering, är icke avdragbar vid beskattningen.

Har investeringsreservering använts för täckande av utgift för anskaffande av anläggningstillgång eller annan sådan utgift, som vid beskattningen avdrages genom årliga avskrivningar, godkännes avskrivningarna av skillnaden mellan anskaffningsutgiften eller annan ovan avsedd utgift och det belopp av investeringsreserveringen som använts för dess täckande.

Avdragbar är inte en anskaffningsutgift som avses i 13 § 2 mom. och som har betalts av ett aktiebolag eller andelslag, eller någon del av en sådan anskaffningsutgift. (14.7.1989/660)

16 § (21.11.1991/1366)

Vid överlåtelse av aktier som avses i 9 § 2 a punkten, som hör till anläggningstillgångarna och som den skattskyldige har ägt längre tid än fem år anses beloppet av den använda investeringsreserveringen vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige för det år under vilket aktierna överläts. Anskaffningsutgifterna för aktier är härvid avdragsgilla så som stadgas i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet.

17 § (14.7.1989/660)

Har den skattskyldige vid kommunalbeskattningen krävt att investeringsreserveringen skall dras av från inkomsten från en viss eller vissa förvärvskällor för näring, utgör detta inget hinder för att reserveringen används i fråga om någon annan förvärvskälla för näring.

Särskilda stadganden
18 § (14.7.1989/660)

Om den skattskyldige inte har använt en investeringsreservering eller om denna inte har ansetts vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige senast under skatteåret 1997, skall den del av reserveringen som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst anses som den skattskyldiges skattepliktiga inkomst för skatteåret 1997. Den reservering eller den del av denna som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst räknas som inkomst från den förvärvskälla från vars inkomst den har dragits av. Finns denna förvärvskälla inte längre under skatteåret, räknas den reservering eller reserveringsdel som inte använts eller som inte ansetts vara inkomst såsom inkomst från en förvärvskälla som närmast motsvarar den som har upphört. Den skattskyldige har rätt att lyfta den del av investeringsdepositionen som motsvarar den som inkomst räknade delen av reserveringen. (21.11.1991/1366)

2 mom. har upphävts genom L 21.11.1991/1366. (21.11.1991/1366)

Har en delägare eller medlem i ett aktiebolag eller andelslag betalt en del av dess aktie- eller andelskapital genom att använda sin investeringsreservering och har bolaget eller andelslaget inte använt det erlagda beloppet på det sätt som stadgas i denna lag, räknas det oanvända beloppet, förhöjt med 30 procent, som skattepliktig inkomst för bolaget eller andelslaget under skatteåret efter betalningsåret eller, om skattestyrelsen med stöd av 13 § 3 mom. har förlängt den tid som avses i 13 § 2 mom., som skattepliktig inkomst för det skatteår under vilket beloppet senast borde ha använts.

19 §

Skattskyldig som gjort investeringsreservering skall i samband med sin skattedeklaration avge utredning över reserveringens belopp och över investeringsdeposition.

En skattskyldig som under skatteåret har använt en investeringsreservering eller lyft en investeringsdeposition eller del av den skall lämna en redogörelse för användningen av reserveringen eller visa att depositionsmedel har lyfts. (14.7.1989/660)

20 § (14.7.1989/660)

Innan ett beslut enligt 8 § meddelas skall Finlands Banks direktion beredas tillfälle att avge utlåtande, om den inte har gjort en framställning i saken.

21 § (14.7.1989/660)

Upplöses ett samfund eller en sammanslutning eller upphör någon annan skattskyldig med sin näringsverksamhet och är det härvid inte fråga om en fusionering av samfund, eller upplåts en skattskyldigs egendom till konkurs, räknas den skattskyldiges investeringsreservering som skattepliktig inkomst för det år under vilket beslutet om upplösning, nedläggning av verksamheten eller upplåtande till konkurs har fattats. Den skattskyldige har härvid rätt att lyfta den investeringsdeposition som motsvarar den investeringsreservering som räknas såsom inkomst.

22 §

Närmare bestämmelser om verkställighet och tillämpning av denna lag utfärdas vid behov av statsrådet.

23 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1979 och tillämpas på investeringsreserveringar som göres med iakttagande av stadgandena i denna lag.

Genom denna lag upphävs lagen den 8 juni 1964 om investeringsfonder (309/64) jämte ändringar. Den sistnämnda lagen skall dock tillämpas på investeringsfonder som de skattskyldiga har då denna lag träder i kraft. Under skatteåren 1991–1997 får en investeringsfond, med avvikelse från 10 § lagen om investeringsfonder, räknas som skattepliktig inkomst utan höjning och skattetillägg. Om den skattskyldige inte har använt investeringsfonden eller om fonden inte har betraktats som skattepliktig inkomst senast under skatteåret 1997, anses den oanvända delen av investeringsfonden vara skattepliktig inkomst för den skattskyldige för skatteåret 1997. (21.11.1991/1366)

Ikraftträdelsestadganden:

9.7.1982/536:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas första gången vid beskattningen för år 1982.

Regeringens proposition 84/82, Statsutsk. bet. 31/82, Stora utsk. bet. 84/82

29.12.1988/1253:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989. Lagen tillämpas med nedan nämnda undantag på beskattningen för 1989. Vid beskattningen för 1989 tillämpas inte 16 § lagen om investeringsreserveringar, sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 21 december 1979 (978/79).

Den ränta på en investeringsdeposition som influtit för tiden innan lagen träder i kraft är inte skattepliktig inkomst vid beskattningen för 1989.

Utan hinder av 9 § 1 punkten får en investeringsreservering som gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den dag lagen träder i kraft användas under skatteåret 1989 också för anskaffning av en inhemsk personbil på det sätt som stadgas i denna lag.

En investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut innan denna lag träder i kraft får utnyttjas under skatteåret 1989 också av andra skattskyldiga än samfund på det sätt som avses i 10 § och under de förutsättningar som gäller för samfund.

Med hänsyn till användningen av en investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut innan denna lag träder i kraft får det investeringsavdrag som avses i 16 § göras vid beskattningen för 1989 enligt de stadganden som gällt före ikraftträdandet.

När förlust enligt lagen om förlustutjämning vid inkomstbeskattningen (362/68) fastställs för den skattskyldige vid beskattningen för 1989 beaktas ett investeringsavdrag som har gjorts under en räkenskapsperiod som börjat innan denna lag träder i kraft.

En investeringsreservering, som i enlighet med de stadganden som gällt innan denna lag träder i kraft har använts för ett syfte som anges i ett sådant tillstånd att lyfta en investeringsdeposition som skattestyrelsen har meddelat före ikraftträdandet, anses vid beskattningen för 1989 vara använd i enlighet med denna lag.

Regeringens proposition 113/88, Statsutsk. bet. 85 och 85 a/88, Stora utsk. bet. 207/88

14.7.1989/660:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Lagen tillämpas med nedan nämnda undantag första gången på beskattningen för 1990.

Den ränta på en investeringsdeposition som influtit för tiden före den 1 januari 1989 är inte skattepliktig inkomst.

Utan hinder av 9 § 1 punkten får en investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som utgått före den 1 januari 1989 användas också för anskaffning av en inhemsk personbil på det sätt som stadgas i denna lag, dock inte senare än under skatteåret 1993.

En investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 får under skatteåret 1990 utnyttjas också av andra skattskyldiga än samfund på det sätt som avses i 10 § och under de förutsättningar som gäller för samfund.

Med hänsyn till användningen av en investeringsreservering som har gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 får vid beskattningen för 1990 det investeringsavdrag som avses i 16 § göras enligt de stadganden som gällde före den 1 januari 1989.

Vid beskattningen för 1990 anses en investeringsreservering som har använts för ett syfte som anges i ett sådant tillstånd att lyfta en investeringsdeposition som skattestyrelsen har meddelat före den 1 januari 1989 ha blivit använd på det sätt som stadgas i denna lag, om den har använts i enlighet med de stadganden som var i kraft före den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 10/89, Statsutsk. bet. 33/89, Stora utsk. bet. 95/89

21.11.1991/1366:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1992. Stadgandena i 10 a §, 14 § 2 mom. och 23 § 2 mom. samt 18 § i deras ändrade lydelse tillämpas dock redan vid beskattningen för 1991.

Stadgandena i 9 § 2 a-punkten och 12 § 4 mom. gäller till utgången av 1993 och tillämpas vid beskattningen för 1992 och 1993.

Utan hinder av 9 § 1 punkten kan en investeringsreservering som gjorts för en räkenskapsperiod som gått ut före den 1 januari 1989 även användas för anskaffning av en inhemsk personbil så som stadgas i denna lag, dock inte senare än under skatteåret 1993.

Regeringens proposition 79/91, Statsutsk. bet. 29/91

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.