Beaktats t.o.m. FörfS 926/2022.

31.8.1978/669

Lag om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Skyldigheten att ombesörja underhållet och renhållningen av gator, torg, öppna platser, parker, planteringar och andra med dessa jämförliga allmänna områden inom stadsplaneområde åligger dels kommunen, dels ägaren av tomt eller annat område, i enlighet med vad i denna lag stadgas.

2 mom. har upphävts genom L 5.2.1999/150. (5.2.1999/150)

Vad som i 1 och 2 mom. stadgats om fastighetsägare och fastighet gäller på motsvarande sätt legotagare som med stöd av tomtlego- eller arrendeavtal är innehavare av fastighet. (23.7.1982/569)

4 mom. har upphävts genom L 5.2.1999/150. (5.2.1999/150)

2 §

Underhåll och renhållning av gator enligt denna lag gäller gator som i enlighet med stadsplanelagen (145/1931), byggnadslagen (370/1958) eller markanvändnings- och bygglagen (132/1999) upplåtits till allmänt bruk eller kan anses upplåtna därtill. (15.7.2005/547)

Angående torg, öppen plats, park, planteringar och annat med dessa jämförligt allmänt område uppkommer i denna lag stadgad skyldighet, då kommunen tillåter att området tages i sådan användning, vartill det enligt stadsplanen avsatts.

2 kap.

Underhåll

3 § (15.7.2005/547)

Gatuunderhållet omfattar de åtgärder som har till syfte att hålla en gata i ett sådant skick som är tillfredsställande med avseende på trafikens behov. Vid bestämmandet av nivån på underhållet beaktas gatans betydelse för trafiken, trafikvolymen, väderleken och förutsebara förändningar i väderleken, tiden på dygnet, de olika trafikformernas behov, såsom motorfordonstrafikens, fotgängartrafikens och cykeltrafikens behov, samt hälsoeffekten, trafiksäkerheten och trafikens framkomlighet.

Gatuunderhållet omfattar reparation av skadad gatubeläggning eller ombeläggning, hållande av en grusbelagd gata jämn och dammbindning på en grusbelagd gatas körbana.

Till gatuunderhållet hänförs underhållet av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar inom ett gatuområde.

Gatuunderhållet omfattar även de åtgärder som på vintern behövs för att en gata skall bevaras i ett sådant skick som avses i 1 mom., såsom avlägsnande av snö och is, hållande av gatuytan jämn, halkbekämpning, avlägsnande av stenmaterial som använts för halkbekämpning samt hållande av rännstenar, regnvattenrännor och regnvattenbrunnar öppna.

Kommunen kan, om det inte medför avsevärda olägenheter för trafiken, besluta att en viss gata eller del av en gata vintertid skall underhållas endast delvis eller att den delvis skall lämnas utan halkbekämpning för att möjliggöra användning av kälke. Om halkbekämpning inte utförs skall detta meddelas.

4 § (15.7.2005/547)

Gatuunderhållet ankommer på kommunen. Tomtägaren är likväl, om inte något annat följer av 8 §, skyldig att hålla gångbanan invid tomten användbar genom att avlägsna snö och is som försvårar fotgängartrafiken på gångbanan samt sköta halkbekämpningen och avlägsnandet av stenmaterial som använts för halkbekämpning på gångbanan. Tomtägaren är dessutom skyldig att vid behov forsla bort snövallar som hopats på eller vid gångbanan samt att hålla rännstenen och regnvattenrännan på gångbanan fria från snö och is.

Tomtägaren svarar också för underhållet av den infartsväg som leder till tomten.

Underhållet av cykelvägar samt sådana gång- och cykelvägar som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra ankommer på kommunen, utan hinder av vad som bestäms i 1 mom.

Kommunen kan besluta att skyldigheten att underhålla en gågata, gårdsgata eller annan gata som tillgodoser ett särskilt trafikbehov skall fördelas på annat sätt än vad som bestäms i 1 mom. Den underhållsskyldighet som tomtägaren sålunda åläggs får dock inte vara avsevärt tyngre än den som tomtägaren annars har enligt denna lag.

5 §

Tomtägare skall ofördröjligen meddela kommunen eller polisen sådana av honom observerade för trafiken farliga skador i beläggningen och gropar eller andra motsvarande brister på den del av gatan, som tomtägaren är skyldig att hålla ren, samt vidtaga erforderliga temporära åtgärder för att varna trafiken.

6 §

Torg, öppen plats, park och annat med dessa jämförligt allmänt område i kommuns besittning skall kommunen hålla i sådant skick som områdets användningssyfte kräver.

Sådan del av allmänt område, som enligt stadsplan eller eljest är avsedd att användas som gata, skall likväl hållas i skick på sätt i 3 och 4 §§ är stadgat om gatuunderhåll.

Gränsar tomt till park eller annat allmänt område och går infartsvägen till tomten genom området, är tomtägaren skyldig att fram till ett avstånd av högst 24 meter från tomtgränsen ombesörja tomtägaren i 4 § ålagda arbeten.

7 §

Kommunstyrelse eller nämnd bör, om kommunfullmäktige i reglemente eller instruktion bestämt att ärendet skötes av den, besluta om med vilket ämne gata skall beläggas i samband med underhållsarbete.

8 § (15.7.2005/547)

Kommunen kan besluta att helt eller delvis åta sig att i fråga om en eller flera tomter på samtliga detaljplaneområden eller inom en viss del av en detaljplan sköta det underhåll som enligt 4 § ankommer på tomtägaren.

Om den nivå för underhållet som föreskrivs i denna lag inte uppnås inom ett småhusdominerat område eller om underhållet fördelas särskilt ojämlikt mellan tomtägarna inom området, skall kommunen genom sitt beslut helt eller delvis åta sig att sköta det underhåll som enligt 4 § 1 mom. ankommer på tomtägarna. En förutsättning är dock att underhållet kan anordnas som en ändamålsenlig regional helhet och att området lämpar sig för maskinellt underhåll.

När kommunen åtar sig att sköta det underhåll som enligt 4 § ankommer på tomtägarna, överförs ansvaret för underhållet på kommunen.

Bestämmelser om underhållsavgifterna finns i 14 b §.

8 a § (15.7.2005/547)

Innan beslut enligt 4 § 4 mom. eller 8 § 1 eller 2 mom. fattas ska det på förhand, på det sätt som kommunala tillkännagivanden offentliggörs i kommunen och i minst en tidning med allmän spridning på orten, meddelas att beslutsförslaget hålls offentligt tillgängligt. Bestämmelser om kommunala tillkännagivanden finns i kommunallagen (410/2015). Ett beslutsförslag ska delges dem som gjort framställningen. Dessutom ska tomtägarna inom området delges sådana beslutsförslag genom vilka kommunen åtar sig att sköta tomtägarnas uppgifter. Delgivningen får ske genom ett vanligt brev. Anmärkningar mot förslaget ska lämnas till kommunen inom 14 dagar från det att förslaget blev framlagt eller det att mottagaren fick del av brevet. (19.12.2019/1411)

Ett beslut som avses i 1 mom. skall delges dem som gjort framställningen. Beslutet skall på det sätt som föreskrivs i förvaltningslagen (434/2003) bevisligen delges de tomtägare som beslutet gäller.

3 kap.

Renhållning

9 § (15.7.2005/547)

Gaturenhållningen omfattar de åtgärder som har till syfte att hålla gatan ren och i sanitärt hänseende i tillfredsställande skick, såsom avlägsnande av smuts, löv, skräp och lösa föremål som samlats på gatan samt ogräs från körbanan och gångbanan.

10 §

Tomtägare är skyldig att hålla gata ren från tomtgränsen fram till gatans mittlinje, likväl till en bredd av högst 15 meter.

I gathörn sträcker sig tomtägarens renhållningsskyldighet till skärningen mellan de yttre gränserna för det område som enligt 1 mom. skall hållas rent.

Tomtägaren är inte skyldig att sköta renhållningen av en cykelväg eller gångbana på körbanans motsatta sida. Om det finns en plantering på gatuområdet, anses det planterade området inte höra till det område som tomtägaren är skyldig att hålla rent. Tomtägarens skyldighet att hålla gatan ren sträcker sig i ett sådant fall högst 24 meter från tomtgränsen. Renhållningen av sådana infartsvägar till tomten som leder genom planteringar skall dock skötas av tomtägaren. Med avvikelse från vad som bestäms ovan i detta moment hör det till tomtägarens uppgifter att avlägsna skräp från en grönremsa eller ett dike som direkt gränsar till tomten och som sträcker sig högst 3 meter från tomtgränsen, att sköta den övriga renhållningen av området och att hålla områdets växtlighet välvårdad. (15.7.2005/547)

Skulle renhållningen av en och samma gatudel, enligt vad ovan är stadgat, åligga två eller flera tomtägare, fördelas gatudelens renhållning mellan dem så, att envar ombesörjer renhållningen av det område som ligger närmare hans än annans tomt.

Till övriga delar ankommer gaturenhållningen på kommunen. Kommunen är även skyldig att sköta renhållningen av planteringar, gatumöbler, refuger, skyddsräck, vägmärken och andra motsvarande anordningar på gatorna. (15.7.2005/547)

11 §

Torg, öppen plats, park och annat med dem jämförligt allmänt område i kommuns besittning skall kommunen hålla rena och i sanitärt hänseende i tillfredsställande skick.

Del av allmänt område, som enligt stadsplan eller eljest är avsedd att användas som gata, skall dock hållas ren på sätt i 9 och 10 §§ om gaturenhållning är stadgat.

Gränsar tomt till park eller annat allmänt område och går infartsvägen till tomten genom området, är tomtägaren skyldig att ombesörja renhållningen av infartsvägen på en sträcka av högst 24 meter från tomtgränsen.

12 §

Såframt handel med särskilt tillstånd av kommunen bedrives på område, vars renhållning, i enlighet med vad ovan är stadgat, åligger tomtägaren, skall saluplatsen, såvida ej annat är överenskommet, genom kommunens försorg rengöras från det skräp köpenskapen medför.

13 § (15.7.2005/547)

Kommunen kan besluta att i fråga om bestämda gator eller uppgifter åta sig att sköta den renhållning som enligt denna lag ankommer på tomtägaren.

När kommunen åtar sig att sköta den renhållning som enligt 10 § ankommer på tomtägaren överförs ansvaret för renhållningen på kommunen.

På beredning och delgivning av beslut om anordnande av renhållning tillämpas vad som i 8 a § bestäms om beslut om anordnande av underhåll.

Bestämmelser om renhållningsavgifterna finns i 14 b §.

4 kap.

Särskilda stadganden

14 § (22.12.2009/1575)

Kommunen kan utfärda närmare föreskrifter om hur vinterunderhållet, det övriga underhållet samt renhållningen av gator och allmänna områden ska skötas med iakttagande av de skyldigheter som föreskrivs i lag och de lokala förhållandena. Föreskrifterna om underhålls- och renhållningsarbetet kan gälla

1) sättet att utföra arbetet och den utrustning och de medel som ska användas,

2) tiden för att utföra arbetet,

3) hantering, uppläggning och borttransport av snö, samt

4) indelning av gator och allmänna områden i underhålls- och renhållningskategorier efter målnivån.

På förfarandet vid utarbetande av kommunala föreskrifter om underhåll och renhållning tillämpas vad som i markanvändnings- och bygglagen bestäms om utarbetande av byggnadsordning. Föreskrifterna utfärdas genom beslut av kommunen. Föreskrifterna ska delges närings-, trafik- och miljöcentralen och polisen.

14 a § (15.7.2005/547)

I fråga om arbete som utförs på en gata eller på ett allmänt område skall den som ansvarar för arbetet göra en anmälan hos kommunen. Arbetet får inledas så snart kommunen har gett sitt samtycke till att det inleds. Om kommunen inte har behandlat anmälan inom 21 dygn, kan arbetet likväl inledas.

Till anmälan skall fogas en utredning som i behövlig utsträckning visar hur området kommer att användas under arbetet, hur länge arbetet pågår, anordningarnas och konstruktionernas placering, de tillfälliga trafikarrangemangen med beaktande av alla trafikformer samt den person som är ansvarig för arbetet och hans eller hennes yrkeskompetens. Utöver detta kan kommunen även kräva andra utredningar som behövs för behandlingen av anmälan.

Kommunen kan med anledning av en anmälan meddela sådana föreskrifter om arbetets utförande som behövs för att minska den olägenhet eller skada som eventuellt orsakas trafikens smidighet, säkerhet och framkomlighet samt ledningar och anordningar som finns på gator och allmänna områden och gatornas och de allmänna områdenas konstruktioner. På arbetsplatsen skall det finnas en tavla med information om vem som utför arbetet och kontaktuppgifterna för den som ansvarar för arbetet. Den som gjort anmälan skall hålla arbetsområdet rent och inom den tid som beviljats för arbetet återställa området i det skick området var i innan arbetet inleddes.

Lagligheten av de föreskrifter som kommunen meddelat kan föras till kommunens byggnadstillsynsmyndighet för avgörande.

För förebyggande av betydande skador får trasiga ledningar, anordningar och konstruktioner repareras omedelbart. Kommunen skall så snart som möjligt underrättas om ett sådant arbete och tillställas sådan utredning som avses i 2 mom.

14 b § (15.7.2005/547)

Kommunen får årligen hos ägarna till de tomter som ligger invid gator som upplåtits till allmänt bruk inom dessa områden ta ut en avgift som motsvarar kostnaderna för det underhåll och den renhållning som kommunen åtagit sig att sköta enligt 8 § 1 och 2 mom. samt 13 § 1 mom.

Kommunen får ta ut en avgift som grundar sig på de kostnader som orsakats kommunen av granskningen av en sådan anmälan som avses i 14 a § och för övervakningen av arbetet.

För tillfällig användning av ett område som arbetsplats på det sätt som avses i 14 a § får kommunen, när området avstängs för allmänt bruk, ta ut en skälig avgift som grundar sig på tid, områdets storlek och på hur centralt beläget området är. Avgiften tas ut endast en gång per arbetsplats. Avgift tas inte ut om arbetet hänför sig till något annat arbete som kommunen utför i anslutning till byggandet av gatan. Avgift tas inte ut för den tid då området är arbetsplats av ett sådant oförutsebart skäl som inte beror på den som ansvarar för arbetet.

Kommunen och polisen får hos den vars verksamhet eller försummelse har orsakat fara ta ut en avgift som motsvarar de särskilda kostnader som orsakats av avvärjandet av omedelbar fara enligt 16 § 4 mom. Särskilda kostnader är sådana kostnader för arbete eller användning av utrustning som inte föranleds av sedvanligt övervakningsarbete eller sedvanlig användning av utrustning. På betalning och indrivning av avgiften tillämpas vad som bestäms i 17 § i viteslagen (1113/1990).

Kommunen skall godkänna en taxa som innefattar grunderna för beräkning av avgifterna. Kommunen får vid fastställandet av avgifter använda de uppgifter den fått enligt lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999).

15 § (15.7.2005/547)

Den myndighet som utsetts av kommunen (den kommunala tillsynsmyndigheten) skall övervaka att skyldigheten att sköta underhållet och renhållningen av gator och allmänna områden fullgörs. På delegering av den kommunala tillsynsmyndighetens uppgifter tillämpas kommunallagen (365/1995).

Polisen skall vid sidan av den kommunala tillsynsmyndigheten övervaka att det inte orsakas fara för allmän ordning och säkerhet av att underhålls- eller renhållningsskyldigheten försummas.

16 § (15.7.2005/547)

Om någon vidtar åtgärder i strid med denna lag eller bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller försummar en skyldighet som föreskrivs i denna lag eller som grundar sig på föreskrifter som utfärdats med stöd av den, får den kommunala tillsynsmyndigheten förordna att skyldigheten skall fullgöras vid vite eller vid hot om att kommunen på den försumliges bekostnad utför det arbete som försummats. Likaså kan den tredskande, om särskilda skäl kräver det, vid vite förbjudas att vidta en åtgärd.

Om kommunen inte fullgör sin skyldighet att sköta underhållet och renhållningen av gator och allmänna områden, kan närings-, trafik- och miljöcentralen vid vite förplikta kommunen till det. (22.12.2009/1575)

I fråga om ärenden som gäller vite och hot om tvångsutförande iakttas i övrigt vad som bestäms i viteslagen.

Om det av en sådan försummelse som avses i 1 mom. orsakas omedelbar fara för säkerheten, har en tjänsteinnehavare som lyder under den kommunala tillsynsmyndigheten rätt att omedelbart vidta åtgärder för att avvärja faran. Den försumlige skall utan obefogat dröjsmål skriftligen underrättas om saken. Saken skall utan obefogat dröjsmål föras till den kommunala tillsynsmyndigheten, som skall fatta beslut i saken. Polisen har också sådan rätt som avses i detta moment. Polisen skall utan obefogat dröjsmål fatta beslut om utövande av rätten, och beslutet skall delges den försumlige.

17 § (15.7.2005/547)

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet försummar

1) den underhållsskyldighet som avses i 2 kap.,

2) den renhållningsskyldighet som avses i 3 kap.,

3) vidtagandet av sådana temporära åtgärder för att varna trafiken som avses i 5 §, eller

4) den anmälningsskyldighet som avses i 5 eller 14 a §,

skall, om inte gärningen skall anses ringa eller den försumlige enligt 16 § har ålagts att fullgöra sin skyldighet vid vite eller om inte strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för överträdelse av bestämmelserna i lagen om underhåll och renhållning av gator och vissa allmänna områden dömas till böter.

För det förfarande som enligt denna paragraf är straffbart döms den till straff mot vars skyldigheter försummelsen strider. Vid bedömningen av detta skall hänsyn tas till personens ställning, arten och omfattningen av hans eller hennes uppgifter och befogenheter samt även övriga medverkan till att det lagstridiga tillståndet uppkommit och fortgått.

18 § (19.12.2019/1432)

Ett beslut som fattats av kommunen med stöd av 14 § samt ett beslut enligt 15 § genom vilket tillsynsmyndighet utsetts eller dess uppgifter delegeras samt ett beslut enligt 14 b § om godkännande av en taxa får överklagas genom besvär på det sätt som anges i kommunallagen.

Andra beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (808/2019).

Innan ändring söks i ett beslut om fastställande av avgifter enligt 14 b § 1–3 mom. ska den betalningsskyldige senast 14 dagar efter det att inbetalningskortet erhållits framställa anmärkning hos den kommunala myndighet som fattar beslut om uttagande av avgifter. Ett nytt beslut ska fattas med anledning av anmärkningen och ett nytt inbetalningskort sändas till den betalningsskyldige.

19 §

Vad i denna lag är stadgat om tomt och tomtägare gäller i tillämpliga delar även trafik-, faro- och specialområden samt deras ägare.

Den som i ett byggnadskvarter vid en gata som är upplåten till allmänt bruk äger ett markområde, för vilket inte någon bindande tomtindelning gäller eller som inte har införts i fastighetsregistret, är skyldig att sköta underhållet och renhållningen av gatan på samma sätt som en tomtägare. (15.7.2005/547)

Vad om tomtägare är stadgat gäller även innehavare, som är att jämställa med ägare till tomt eller till ovan i 1 § avsett allmänt område.

19 a § (23.7.1982/569)

Om fullgörandet av skyldigheterna i enlighet med denna lag för någon tomts vidkommande av särskilt skäl blir oskäligt betungande, kan kommunen på ansökan åtaga sig att helt eller delvis ombesörja det på tomtägaren ankommande underhållet eller deltaga i de kostnader som åsamkats härav.

20 §

Med stöd av förordningen den 4 maj 1896 angående överenskommelser mellan stadskommun och tomtägare om gatuunderhållets övertagande av kommunen ingånget avtal, genom vilket stad åtagit sig att fullgöra på tomtägare ankommande skyldighet att ombesörja gatuunderhållet och -renhållningen, gäller oberoende av stadgandena i denna lag.

21 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1980. Genom densamma upphäves förordningen den 4 maj 1896 angående överenskommelser mellan stadskommun och tomtägare om gatuunderhållets övertagande av kommunen.

Kommunfullmäktige kan besluta att tillämpningen av denna lag framskjutes i kommunen med högst två år. Beslut härom skall fattas före lagens ikraftträdande.

Om tillämpningen av denna lag på grund av brister i den materiel som erfordras för gatuunderhållet eller till följd av kommuns ekonomiska ställning eller av annan dylik orsak är ägnad att åsamka kommunen oskälig belastning, kan länsstyrelsen besluta, att lagens tillämpning i kommunen efter förloppet av den i 2 mom. åsyftade tiden framskjutes med ytterligare högst två år.

Ikraftträdelsestadganden:

23.7.1982/569:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982.

Regeringens proposition 83/82, Lag- och ekonomiutsk. bet. 11/82, Stora utsk. bet. 107/82

16.1.1987/20:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1987.

Regeringens proposition 222/86, Lag- och ekonomiutsk. bet. 19/86, Stora utsk. bet. 191/86

7.5.1993/420:

Denna lag träder i kraft den 17 maj 1993.

Lagens 8 § skall dock tillämpas när sådana underhållskostnader som influtit för 1993 uppbärs.

RP 354/92, FvUB 5/93

24.1.1995/75:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

18.12.1998/1062:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 123/1998, FvUB 12/1998, RSv 183/1998

5.2.1999/150:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

27.6.2003/623:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

15.7.2005/547:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2005.

Fullmäktige kan innan denna lag träder i kraft besluta att kommunen åtar sig följande uppgifter från och med en viss tidpunkt, dock senast två år efter lagens ikraftträdande:

1) den i 3 § 4 mom. avsedda skyldigheten att avlägsna stenmaterial som använts för halkbekämpning,

2) kommunens skyldighet att enligt 4 § 3 mom. underhålla gång- och cykelvägar som till sin utformning inte kan särskiljas från varandra,

3) kommunens skyldighet att enligt 8 § 2 mom. åta sig att fullgöra tomtägarnas underhållsskyldighet.

RP 281/2004, MiUB 8/2005, RSv 72/2005

22.12.2009/1575:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

7.8.2015/1065:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2019/1411:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 73/2019, MiUB 3/2019, RSv 50/2019

19.12.2019/1432:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.