Beaktats t.o.m. FörfS 132/2023.

29.6.1978/508

Förordning om marknadsdomstolen

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 20 § lagen den 20 januari 1978 om marknadsdomstolen (41/78):

1 § (15.2.1991/297)

Överdomaren i marknadsdomstolen skall se till att de uppgifter som ankommer på marknadsdomstolen blir skötta behörigen och snabbt. Han skall även följa att tillämpningen av rättsgrundsatser och tolkningen av lag är enhetlig i marknadsdomstolens avgöranden.

2 § (2.12.1988/1027)

Vid marknadsdomstolen finns en sekreterartjänst. Sekreteraren skall ha avlagt juris kandidatexamen. Vid marknadsdomstolen kan dessutom finnas byråsekreterar- och maskinskrivartjänster samt tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

3 § (15.2.1991/297)

Sekreteraren vid marknadsdomstolen åligger att föredra de administrativa ärenden som skall avgöras av marknadsdomstolen eller överdomaren samt dra försorg om skötseln av övriga administrativa ärenden. I arbetsordningen kan det bestämmas att sekreteraren skall behandla ekonomiska förvaltningsärenden som annars skulle avgöras av överdomaren.

Sekreteraren skall enligt anvisningar av överdomaren eller marknadsdomstolens vice ordföranden bistå vid uppgifter i samband med anhängiggörandet av ärenden som skall behandlas av marknadsdomstolen samt vid beredningen av ärendena.

Den övriga personalens åligganden bestäms av överdomaren i marknadsdomstolen.

3 a § (6.7.2000/670)

3 a § har upphävts genom F 6.7.2000/670.

4 § (15.2.1991/297)

Tjänstledighet beviljas överdomare i marknadsdomstolen av justitieministeriet. (6.7.2000/670)

Vid hinder för överdomaren i marknadsdomstolen handhas hans åligganden av vice ordföranden. När även denne är förhindrad sköts ordförandens åligganden av den ledamot som avses i 3 § 2 mom. lagen om marknadsdomstol och som varken företräder näringsidkarnas eller konsumenternas intressen.

5 § (15.2.1991/297)

Tjänstledighet beviljas sekreteraren och den övriga personalen av överdomaren i marknadsdomstolen.

Överdomaren bestämmer också om skötseln av de tjänster som avses i 1 mom. under tjänstledighet och då tjänsterna är vakanta.

6 §

Marknadsdomstolens avgöranden skall på lämpligt sätt publiceras.

7 §

Justitieministeriet fastställer formulären för de diarier och förteckningar som marknadsdomstolen skall föra samt ger vid behov närmare anvisningar om hur de skall föras.

8 §

Marknadsdomstolens utslagsliggare samt de expeditioner, som skall utgivas till parterna skall undertecknas av ordföranden. Expedition som innefattar avgörande skall utan dröjsmål utgivas till samtliga parter.

9 §

Löntagarnas och konsumenternas samt näringsidkarnas intresseorganisationers framställningar angående respektive ledamöter samt suppleanter i marknadsdomstolen skall tillställas justitieministeriet skriftligen. Justitieministeriet skall vid behov inbegära framställning av de mest representativa intresseorganisationerna.

10 § (15.2.1991/297)

Närmare föreskrifter om handläggningen av ärenden och hur verksamheten i övrigt skall ordnas meddelas vid behov i arbetsordningen, som marknadsdomstolen fastställer.

Ikraftträdelsestadganden:

2.12.1988/1027:

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1988.

15.2.1991/297:

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1991.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

6.7.2000/670:

Denna förordning träder i kraft den 12 juli 2000.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.