Beaktats t.o.m. FörfS 968/2022.

26.5.1978/383

Förordning om flaggning med Finlands flagga

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av statsministern stadgas med stöd av 9 § lagen den 26 maj 1978 om Finlands flagga (380/78):

1 §

På byggnad som användes av statens ämbetsverk, anstalt eller inrättning samt på offentlig byggnad i landskapet Åland eller invid sådan byggnad skall på de officiella flaggningsdagarna hissas sådan Finlands flagga som ämbetsverket, anstalten eller inrättningen, enligt vad därom är särskilt stadgat, skall använda.

2 § (14.3.2019/288)

Officiella flaggdagar är

1) den 28 februari, Kalevaladagen, den finska kulturens dag,

2) den 1 maj, valborgsdagen, det finländska arbetets dag,

3) den andra söndagen i maj, mors dag,

4) den 4 juni, dagen för försvarets fanfest,

5) lördagen mellan den 20 och den 26 juni, midsommardagen, Finlands flaggas dag,

6) den andra söndagen i november, fars dag,

7) den 6 december, självständighetsdagen,

8) den dag då statliga val, kommunalval, val av finländska ledamöter till Europaparlamentet eller rådgivande folkomröstning i hela landet förrättas,

9) den dag då republikens president tillträder sitt ämbete.

3 §

Vederbörande ministerium får i särskilda fall bestämma om flaggning för statens ämbetsverk och inrättningar i hela landet eller på enskilda orter på andra än de officiella flaggningsdagarna. (22.3.1996/187)

Ministerierna samt regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna får vid behov bestämma om flaggning för dem underställda ämbetsverk och inrättningar på andra än de officiella flaggningsdagarna. (17.12.2009/1119)

Statens ämbetsverk, anstalter och inrättningar får flagga på särskilda bemärkelsedagar och då allmän flaggning förekommer på den ort där de har sitt säte.

Vid flaggning ombord på statens fartyg skall internationell sedvana följas.

4 §

Flaggningen börjar klockan 8 och slutar vid solnedgången, dock senast klockan 21, såframt icke chefen för ämbetsverket, anstalten eller inrättningen på grund av lokala förhållanden eller av annan orsak annorlunda bestämmer.

Flaggningen på Finlands flaggas dag börjar midsommaraftonen klockan 18 och slutar midsommardagen klockan 21. På självständighetsdagen och sådan valdag då röstningen upphör efter solnedgången slutar flaggningen klockan 20. (22.3.1996/187)

5 §

Om Finlands flagga vid offentlig flaggning användes tillsammans med annan flagga eller med standar, vimpel eller därmed jämförlig flagga, skall Finlands flagga hissas i det förnämligaste läget.

6 § (22.3.1996/187)

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare bestämmelser om tillämpningen av denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1978.

Genom denna förordning upphäves:

1) förordningen den 27 april 1934 angående officiell användning av Finlands flagga samt offentlig flaggning med flaggor av andra slag (178/34) jämte däri senare företagna ändringar;

2) förordningen den 18 mars 1919 angående sjöfartsväsendets flagga och vimplar;

3) förordningen den 12 november 1920 angående begagnandet av Finlands statsflagga (283/20); samt

4) förordningen den 14 april 1939 angående lots-, post- och tullflaggorna (117/39).

Ikraftträdelsestadganden:

22.3.1996/187:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

17.12.2009/1119:

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

14.3.2019/288:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.