Beaktats t.o.m. FörfS 59/2022.

21.4.1978/302

Förordning om sameområdets yrkesutbildningscentral

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden, hörande till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 5 § lagen den 23 december 1977 om sameområdets yrkesutbildningscentral (994/77):

1 kap

Undervisning

1 §

För förverkligandet av de uppgifter, om vilka är stadgat i 1 § lagen om sameområdets yrkesutbildningscentral (994/77) meddelar utbildningscentralen facklig grundutbildning samt anordnar huvudsakligen för vuxna avsedd facklig vidareutbildning, komplettarande utbildning och omskolning.

Utbildningscentralen anordnar vid behov utbildning även utanför utbildningscentralens hemort med beaktande av behovet av yrkesutbildning inom sameområdet.

2 §

Utbildningen kan ordnas i skol- och kursform samt som rådgivningsverksamhet närmast inom området för de naturbetingade näringsfången, inom handarbets-, byggnads- och metallbranscherna samt på andra områden som hänför sig till den traditionella samekulturen.

Utbildningscentralens studielinjer och läroplaner rastställes av yrkesutbildningsstyrelsen på framställning av utbildningscentralens direktion, med iakttagande i tillämpliga delar av den lagstiftning som berör vederbörande slag av läroanstalter. Läroböcker och övriga läromedel som användes i undervisningen godkännes av yrkesutbildningsstyrelsen.

3 §

Utbildningscentralen skall inom sitt undervisningsområde främja framställandet av läromedel på samiska språket.

4 §

Utbildningscentralens läsår börjar den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret är indelat i terminer, vilkas begynnelse- och avslutningsdagar fastställes av yrkesutbildningsstyrelsen. Antalet undervisningsdagar, som ingår i läsåret, fastställes i reglementet.

2 kap

Förvaltning

5 §

Till utbildningscentralens direktion förordnar yrkesutbildningsstyrelsen för fyra kalenderår i sänder sju medlemmar och personliga suppleanter för dessa. Direktionen väljer inom sig en ordförande och en viceordförande.

Fyra av direktionens medlemmar och deras suppleanter skall vara nominerade av samedelegationen.

Utblldningscentralens rektor är självskriven medlem av direktionen.

6 §

Direktionen behandlar frågor som gäller utbildningscentralens förvaltning, skötseln av dess egendom och ekonomi samt organiseringen av undervisningen.

I det syfte, varom stadgas i 1 mom., skall direktionen:

1) följa med utbildningsbehovet inom sameområdet och utvecklingen av sysselsättningen inom området;

2) övervaka och ansvara för att utbildningscentralens undervisning, förvaltning och ekonomi samt dess övriga verksamhet handhas i enlighet med gällande stadganden och bestämmelser och på ändamålsenligt sätt;

3) årligen uppgöra budgetförslag för utbildningscentralen samt tillställa förslaget yrkesutbildningsstyrelsen;

4) övervaka, att undervisningsutrymmena, arbetssalar, undervisningsmateriel och arbetsredskap samt råmaterial och förnödenheter skötes omsorgsfullt och användes ändamålsenligt och effektivt;

5) till myndigheter avgiva av desamma begärda utlåtanden och göra framställningar till främjande av Utblldningscentralens verksamhet; samt

6) handlägga de övriga ärenden, vilka enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på direktionen.

7 §

Direktionen sammanträder på av densamma bestämda tider eller när ordföranden, rektor eller minst tre medlemmar av direktionen anser det påkallat. Kallelse till möte tillställes medlemmarna av rektor på sätt direktionen besluter.

Direktionen är beslutför, när ordföranden för sammanträdet och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Vid direktionens sammanträde avgöres ärendena vid meningsskiljaktighet med enkel röstövervikt. Faller rösterna lika, blir den åsikt beslut, som ordföranden för sammanträdet omfattat. Vid val avgör likväl lotten resultatet ifall rösterna faller lika.

8 §

Direktionen kan välja sekreterare inom sig eller utanför direktionen.

Beträffande resekostnadsersättning, dagtraktamente och mötesarvode till ordförande, medlem och sekreterare i direktionen gäller vad om statens kommittéer är föreskrivet.

9 § (17.6.1988/589)

För den verksamhet som bedrivs i skolform finns vid utbildningscentralen en läroanstaltskommission, om vilken gäller vad som stadgas om läroanstaltskommissioner vid yrkesundervisningsläroanstalter.

10 §

Beträffande sammansättningen av utbildningscentralens lärarkår och dennas uppgifter gäller i tillämpliga delar vad om lärarkår vid yrkesläroanstalt är stadgat.

11 §

På utbildningscentralens rektor ankommer:

1) att leda, övervaka och planera utbildningscentralens verksamhet samt draga försorg om den allmänna ordningen vid utbildningscentralen;

2) att övervaka undervisningen genom att följa med att lärarna på behörigt sätt handhar sin undervisningsskyldighet och sina övriga uppgifter;

3) att fastställa, efter att ha hört lärarkåren, utbildningscentralens läsordning samt lärarnas arbetsfördelning;

4) att omhänderha utbildningscentralens inkomster och utgifter samt räkenskapsföring med iakttagande av vad därom är särskilt stadgat, samt draga försorg om övrig förvaltning av egendomen;

5) att verkställa direktionens och lärarkårens beslut, föra stadgad matrikel över skolans tjänstemän och dessutom avfatta och tillställa den som saken gäller nödvändiga skrivelser, statistiska uppgifter och annan information om utbildningscentralen samt årsberättelse; (17.6.1988/589)

6) att bestämma byråpersonalens och den övriga personalens uppgifter samt övervaka utförandet av dem; samt

7) att utföra de övriga uppgifter, vilka enligt denna förordning eller med stöd därav utfärdade bestämmelser ankommer på rektor.

3 kap

Lärare och övrig personal

12 § (17.6.1988/589)

Vid utbildningscentralen finns en rektorstjänst. Dessutom kan vid utbildningscentralen finnas lärartjänster och andra tjänster.

Vid utbildningscentralen kan också finnas timlärare och andra tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

13 §

Kompetensvillkor för rektorstjänst är för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen vid lantbruksinstitut eller forstinstitut eller tekniskt institut och av yrkesutbildningsstyrelsen godkänd pedagogisk utbildning eller vid hemslöjdslärarinstitut avlagd lärarexamen. Dessutom fordras av rektor förtrogenhet med yrkesutbildning och med förvaltningen inom området samt kännedom om förhållandena inom sameområdet. (29.6.1979/622)

Behörighetsvillkor för utbildningscentralens lärare är samma yrkeskompetens och pedagogiska utbildning som fordras av motsvarande lärare i motsvarande tjänst vid ifrågavarande slag av läroanstalter. (17.6.1988/589)

14 § (17.6.1988/589)

Rektor utnämns av yrkesutbildningsstyrelsen.

Lärare och övrig personal utnämns eller anställs av direktionen.

14 a § (17.6.1988/589)

Rektor beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock rektor av yrkesutbildningsstyrelsen.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av rektor. Lärare beviljas dock av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än tre månader av direktionen.

Vikarier anställs av den som beviljar tjänstledighet. Lärarvikarier för längre tid än tre månader anställs dock av direktionen.

15 §

Angående rektors och lärares undervisningsskyldighet och övriga åligganden stadgas eller bestämmes särskilt.

4 kap

Elever

16 §

I den avgiftsfria undervisningen vid utbildningscentralen ingår även läroböcker och övrig studiemateriel, inkvartering i elevhem och skolbespisning. Övriga förmåner som tillkommer eleverna bestämmes i reglementet.

17 §

Angående förutsättningarna för att bli intagen som elev, betyg som utfärdas åt elev och bedömning av eleverna gäller i tillämpliga delar vad härom är stadgat beträffande vederbörande slag av läroanstalter. Yrkesutbildningsstyrelsen utfärdar vid behov närmare bestämmelser rörande dessa omständigheter.

18 §

Angående förfarandet i disciplinära angelägenheter gäller vad därom är stadgat i fråga om allmänna yrkesskolor.

5 kap

Särskilda stadganden

19 §

Yrkesutbildningsstyrelsen fastställer på framställning av direktionen utbildningscentralens reglemente.

20 §

Beträffande samnordisk och annan än yrkesutbildningsstyrelsen underlydande utbildningsverksamhet iakttages gällande överenskommelser samt beslut av berörda myndigheter.

21 §

Närmare bestämmelser och anvisningar om verkställighet och tillämpning av denna förordning utfärdas vid behov av yrkesutbildningsstyrelsen.

Ikraftträdelsestadganden:

29.6.1979/622:
17.6.1988/589:

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

24.3.1995/441:

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995.

Denna förordning har upphävt genom F 16.6.1995/867, som trädde i kraft den 1.7.1995.)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.