Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

5.8.1977/608

Förköpslag

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Allmänna stadganden.

1 §

Kommunen har förköpsrätt vid köp som gäller fastigheter i kommunen. Bestämmelser om statens förköpsrätt finns i lagen om statens förköpsrätt inom vissa områden (469/2019). (20.12.2022/1100)

2 mom. har upphävts genom L 654/1990. (16.7.1990/654)

Förköpsrätten kan utnyttjas för förvärv av mark för samhällsbyggande samt för rekreations- och skyddsändamål. (23.3.1989/289)

Utan hinder av 3 mom. har städerna Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda förköpsrätt vid köp av fastigheter i staden. (6.11.1992/990)

2 §

Med förköpsrätt avses en kommuns rätt att inlösa en såld fastighet. Då kommunen utnyttjar sin förköpsrätt (förköp) anses den, sedan förköpet slutförts, vid tidpunkten för köpslutet ha trätt i stället för den i överlåtelsebrevet angivna köparen, på de vid köpet avtalade villkoren. Säljaren kan inte åberopa ett sådant köpvillkor som han inte trots uppmaning meddelat kommunen och som kommunen inte heller annars känt till när den beslutade om utnyttjandet av förköpsrätten. Kommunen intar samma ställning som köparen i förhållande till tredje man. (12.4.1995/545)

Såsom fastighetsköp anses sådan överlåtelse av fastighet mot vederlag, vid vilken annan än fast egendom utgör huvuddelen av vederlagets värde.

Kommunen kan delge säljaren en uppmaning som avses i 1 mom. även genom att sända den med posten under den adress som säljaren uppgivit för köpvittnet eller som säljaren uppgivit i det elektroniska fastighetsöverlåtelsesystemet. Säljaren anses ha tagit del av uppmaningen den sjunde dagen efter det att handlingen postades. I uppmaningen kan säljaren åläggas att inom en tid om minst två veckor meddela köpevillkoren. I uppmaningen ska antecknas den dag då meddelandet senast ska ges in. (23.8.2013/625)

3 §

Har fastigheter inom två eller flera kommuners område sålts genom samma överlåtelsebrev, har den kommun förköpsrätt, inom vars område största delen av fastigheternas sammanlagda areal är belägen.

4 §

Vad i denna lag är stadgat om fastighet gäller även viss kvotdel av fastighet samt från fastighet överlåtet outbrutet område.

Fastighets areal beräknas vid tillämpningen av denna lag enligt dess markareal.

Såsom arealen av kvotdel som sålts från fastighet anses den proportionella andel av hela fastighetens areal som motsvarar kvotdelen.

5 §

Förköpsrätt föreligger icke, om

1) fastigheten eller, när med samma överlåtelsebrev eller annars genom överlåtelser vilka skall anses som ett och samma köp säljs fastigheter, dessa tillsammans omfattar en areal av 5 000 kvadratmeter eller mindre; (16.7.1990/654)

2) köparen är säljarens make eller person, som enligt stadgandena i 2 och 4 kap. ärvdabalken (40/65) skulle kunna ärva säljaren, eller sådan persons make;

3) köparen är staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning; eller (23.6.2005/471)

4) försäljningen sker genom exekutiv auktion.

Vid beräkning av den areal som avses i 1 mom. 1 punkten beaktas även fastighetsköp som under de två senaste åren har slutits i samma kommun mellan samma köpare och samma säljare samt köp i vilka överlåtaren av fastigheten eller mottagaren är en sammanslutning av vilken köparen eller säljaren äger mer än hälften. Vid beräkningen beaktas också köp i vilka en fastighet genom tredje man har övergått från samma säljare till samma köpare. (16.7.1990/654)

Vad i 1 mom. 2 punkten är stadgat tillämpas icke, om fastighet överlåtes till där avsedd och annan köpare gemensamt.

Utan hinder av 1 mom. 1 punkten har Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda städer förköpsrätt, om fastighetens eller fastigheternas sammanlagda areal är större än 3 000 kvadratmeter. (9.12.1988/1063)

Trots 1 mom. 1 punkten har kommunen förköpsrätt på ett sådant utvecklingsområde som avses i 110 § lagen om områdesanvändning (132/1999), när beslut i saken har fattats med stöd av 111 och 112 § i den lagen. (21.4.2023/808)

5 mom. har ändrats genom L 808/2023, som träder i kraft 1.1.2025. Den tidigare formen lyder:

Utan hinder av 1 mom. 1 punkten har kommunen förköpsrätt på ett sådant utvecklingsområde som avses i 110 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999), när beslut i saken har fattats med stöd av 111 och 112 § i nämnda lag. (5.2.1999/140)

Ärvdabalk 40/1965 4 kap. har upphävts genom L om adoption 32/1979, se AdoptionsL 22/2012.

6 §

Förköpsrätt föreligger icke, om dess nyttjande, med beaktande av förhållandet mellan köparen och säljaren, överlåtelsevillkoren eller andra omständigheter, bör anses uppenbart oskäligt.

Förköpsrätt föreligger inte heller när staten, ett statligt affärsverk eller en annan statlig inrättning säljer en fastighet

1) till en köpare som riksdagen har namngivit när den gett sitt samtycke till försäljningen, eller

2) till ett bolag i vilket staten har bestämmande inflytande, en statlig fond eller en stiftelse med offentligrättsligt uppdrag för dess eget bruk.

(23.6.2005/471)
7 §

Förköp omfattar hela den genom samma överlåtelsebrev sålda fasta och lösa egendomen.

2 kap

Förköpsförfarandet

8 §

På skriftlig begäran av fastighetsägare, vari bör utredas föremålet för köpet, köpeskillingen och övriga köpevillkor samt anges fastighetsägarens adress, kan kommunen på förhand meddela, att den icke kommer att nyttja sin förköpsrätt, såframt fastigheten säljes på de uppgivna villkoren inom två år, räknat från kommunens beslut.

9 § (24.7.2009/583)

Om kommunen beslutar att nyttja sin förköpsrätt till en såld fastighet, ska kommunen skriftligt meddela detta till köparen och säljaren och till den inskrivningsmyndighet inom vars verksamhetsområde fastigheten är belägen. Beslutet ska fattas och anmälan om det göras till inskrivningsmyndigheten inom tre månader från det att överlåtelsebrevet blivit bestyrkt. Beslutet ska utan dröjsmål delges köparen och säljaren som bevislig delgivning enligt förvaltningslagen (434/2003).

Om överlåtelsen omfattar fastigheter inom två eller flera inskrivningsmyndigheters verksamhetsområden, ska den anmälan som avses i 1 mom. göras särskilt till respektive inskrivningsmyndighet.

10 §

Försummar kommun vad som ålagts den i 9 §, är förköpsrätten förverkad.

11 §

Förköp är slutfört, när kommunens beslut om nyttjande av förköpsrätten vunnit laga kraft.

12 § (23.6.2005/471)

I fråga om nyttjande av förköpsrätt skall en anteckning göras i lagfarts- och inteckningsregistret. Anteckningarna skall strykas när förköpet slutförts.

13 §

När förköp slutförts, skall köparen tillställa kommunen överlåtelsebrevet och de handlingar angående fastigheten, vilka köparen fått i sin besittning och vilka är av betydelse för kommunen såsom fastighetens ägare.

14 §

Sådan vidareöverlåtelse av fastighet, som ägt rum innan tiden för förköpets nyttjande utgått eller frågan huruvida kommunen har förköpsrätt avgjorts genom utslag som vunnit laga kraft, utgör icke hinder för kommunen att göra sin förköpsrätt gällande.

3 kap

Prestationsskyldighet på grund av förköp

15 § (23.6.2005/471)

Till dess förköpet har slutförts skall köparen sörja för att de förpliktelser som ankommer på tillträdaren enligt köpebrevet eller i övrigt uppfylls. När förköpet har slutförts skall kommunen ersätta köparen vad denne har betalt fram till dess, dock inte betalningar som föranletts av köparens försummelse. Dessutom skall kommunen ersätta köparen för de nödvändiga finansieringskostnader och andra kostnader som följer av köpet. Detsamma gäller nödvändiga kostnader för besittningen, skötseln och underhållet av fastigheten.

På köparens i 1 mom. avsedda prestationer skall kommunen betala ränta enligt 3 § 2 mom. i räntelagen (633/1982), räknat från respektive betalningsdag.

Kommunen skall till köparen betala ersättning för de kostnader som avses i 1 mom. samt på dem och på betalda poster av köpeskillingen ränta enligt 2 mom. endast till den del de överskrider den avkastning eller annan ekonomisk nytta som köparen haft av fastigheten.

Om värdet av såld egendom har sjunkit genom köparens åtgärder eller försummelser, har kommunen rätt att få skälig ersättning för detta.

16 §

Har köparen innan förköp slutförts uppfyllt förpliktelser som grundar sig på köpet, får kommunen räkna sig dessa till godo i sitt förhållande till säljaren.

17 §

Kan villkor vid fastighetsköp på grund av villkorets art icke uppfyllas i oförändrad form, när kommunen trätt i köparens ställe, skall den i villkoret innefattade förpliktelsen omvandlas till en penningprestation som motsvarar förpliktelsens fulla värde. På yrkande av säljaren skall villkoret rörande köparens prestationsskyldighet dock uppfyllas på ett sätt som är jämförbart med det ursprungliga villkoret, om kommunen skäligen bör anses kunna uppfylla villkoret på detta sätt.

18 § (13.3.2009/139)

Talan i ärenden som avses i 15 och 17 § ska väckas vid tingsrätten inom sex månader från det att förköpet slutfördes.

4 kap

Lagfart

19 § (16.7.1990/654)

Lagfart får inte beviljas på fastighetsköp förrän den i 9 § 1 mom. för utnyttjande av förköpsrätten reserverade tiden har löpt ut eller, om kommunen har beslutat utnyttja sin förköpsrätt, förrän det genom ett beslut som vunnit laga kraft har blivit avgjort att kommunen inte har någon sådan rätt. (12.4.1995/545)

Vad som stadgas i 1 mom. skall inte iakttas när det är fråga om ett fastighetsköp enligt 5 § 1 mom. 2–4 punkten eller ett fastighetsköp vid vilket kommunen enligt ett intyg som den har utfärdat inte utnyttjar sin förköpsrätt. Vad som stadgas i 1 mom. skall inte heller iakttas i de fall som avses i 5 § 1 mom. 1 punkten, om till ansökan om lagfart har fogats köparens skriftliga försäkran om att det inte har skett sådana överlåtelser som avses i 2 mom. i samma paragraf. (6.11.1992/990)

20 §

Den tid, inom vilken kommun skall söka lagfart på fastighet som förvärvats genom förköp, räknas från den tidpunkt då förköpet blivit slutfört. Såsom kommunens åtkomsthandling anses köparens exemplar av överlåtelsebrevet eller av offentligt köp vittne styrkt avskrift därav.

5 kap

Särskilda stadganden

21 §

De uppgifter, som enligt denna lag och med stöd därav utfärdade stadganden ankommer på kommun, handhas av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kan i den omfattning, som framgår av dess beslut, överföra de avgöranden, som går ut på att kommunen icke nyttjar sin förköpsrätt, på tjänsteinnehavare som kommunstyrelsen därtill förordnat.

På tjänsteinnehavares beslut tillämpas inte 51 § i kommunallagen (365/1995). På beslut genom vilka kommunen har bestämt att den inte nyttjar sin förköpsrätt tillämpas inte 92 § i kommunallagen. (23.6.2005/471)

KommunalL 365/1995 har upphävts genom L 410/2015, se KommunalL 410/2015 92 och 137 §.

21 a § (16.7.1990/654)

Om ett avtalsvillkor har bestämts eller någon annan åtgärd vidtagits i uppenbar avsikt att undvika att förköpsrätten utnyttjas, kan en domstol som nämns i 18 § på yrkande av kommunen besluta att villkoret eller åtgärden inte binder kommunen eller inte utgör hinder för att förköpsrätten utnyttjas. Talan skall väckas inom tre månader efter det överlåtelsebrevet för fastigheten har bestyrkts. Den tid som i 9 § 1 mom. stadgas för utnyttjande av förköpsrätten börjar löpa först då avgörandet i saken har vunnit laga kraft.

22 § (19.12.2019/1431)

Köparen och säljaren får överklaga ett beslut som avses i 9 § 1 mom. genom besvär i förvaltningsdomstol på det sätt som anges i kommunallagen.

Kommunens beslut om att inte utnyttja sin förköpsrätt får inte överklagas genom besvär.

23 §

Om offentligt köpvittnes skyldighet att anmäla fastighetsköp till kommun och om ersättning som kommunen skall erlägga på grund därav ävensom om kommunens skyldighet att tillställa lagfartsmyndigheterna erforderliga uppgifter om planläggningssituationen i kommunen stadgas genom förordning. Genom förordning kan även utfärdas närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1977, och genom densamma upphäves lagen den 29 augusti 1975 om kommuns förköpsrätt vid fastighetsköp (692/75).

Denna lag gäller ej fastighetsköp, som ingåtts före dagen för lagens ikraftträdande.

Ikraftträdelsestadganden:

20.8.1982/638:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

Regeringens proposition 162/81, Lag- och ekonomiutsk. bet. bet. 4/82, Stora utsk. bet. 81/82 och 81 a/82

9.12.1988/1063:

Denna lag träder i kraft den 15 december 1988.

Regeringens proposition 98/88, Andra lagutsk. bet. 15/88, Stora utsk. bet. 183/88

10.3.1989/253:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1989.

Regeringens proposition 65/88, Andra lagutsk. bet. 12/88, Stora utsk. bet. 157/88

23.3.1989/289:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1989.

Regeringens proposition 236/88, Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/89, Stora utsk. bet. 16/89

16.7.1990/654:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1990.

På fastighetsköp som har ingåtts innan denna lag har trätt i kraft tillämpas tidigare gällande stadganden.

Regeringens proposition 104/89, Lag- och ekonomiutsk. bet. 12/90, Stora utsk. bet. 70/90

6.11.1992/990:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1992.

RP 121/92, MiUB 7/92

12.4.1995/545:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 120/94, LaUB 27/94

5.2.1999/140:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 101/1998, MiUB 6/1998, RSv 248/1998

23.6.2005/471:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2005.

På fastighetsköp som skett före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 24/2005, MiUB 6/2005, RSv 56/2005

13.3.2009/139:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

24.7.2009/583:

Om ikraftträdandet av denna lag föreskrivs särskilt genom lag.

L 583/2009 trädde i kraft 1.1.2010 enligt L 584/2009.

RP 30/2009, JsUB 5/2009, RSv 89/2009

23.8.2013/625:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

RP 43/213, LaUB 10/2013, RSv 76/2013

7.8.2015/1067:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014, LaUB 26/2014, RSv 319/2014

19.12.2019/1431:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

RP 72/2019, MiUB 2/2019, RSv 48/2019

20.12.2022/1100:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 222/2022, FsUB 6/2022, RSv 221/2022

21.4.2023/808:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

RP 139/2022, MiUB 27/2022, RSv 333/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.