Beaktats t.o.m. FörfS 140/2020.

17.6.1977/472

Lag om upprätthållande av ordning i kollektivtrafik

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Med kollektivtrafik avses i denna lag järnvägarnas persontrafik samt spårvägs-, metro-, och busstrafik.

Vad i denna lag är stadgat om förare skall äga motsvarande tillämpning på konduktör, kontrollör, inkasserare eller annan sådan till trafikpersonalen hörande person, till vars åligganden hör att sörja för att ordning upprätthålles i trafikmedel och som bär uniform eller uniformsmössa eller annat motsvarande tydligt kännetecken som anger hans ställning.

2 §

Passagerare får icke genom oväsen eller annars genom sitt uppträdande störa andra passagerare eller föraren. Passagerare skall åtlyda sådana av föraren givna föreskrifter som är av nöden för upprätthållandet av ordning och säkerhet.

3 §

Förare får vägra att som passagerare medtaga berusad person som på grund av våldsamt eller hotfullt uppträdande eller genom att föra oljud kan förmodas sannolikt orsaka störning.

Föraren har rätt att ur trafikmedlet avlägsna en passagerare som orsakar störning och som trots förbud från förarens sida har fortsatt med att orsaka störning. Kan passageraren inte genast avlägsnas, har föraren rätt att vid behov gripa passageraren tills det är möjligt att avlägsna honom eller henne. Passagerare är berättigade att på förarens begäran ge sådant bistånd som behövs för att avlägsna eller gripa en passagerare som orsakar störning. Föraren har också rätt att ta ett i 4 § i ordningslagen (612/2003) avsett berusningsmedel i öppnat eller öppet kärl ifrån en passagerare som intar det och som orsakar störning och trots förbud fortsätter att inta berusningsmedlet i trafikmedlet. Det fråntagna berusningsmedlet ska förstöras bevisligen. (14.8.2009/644)

Förare har i de fall som avses i 2 mom. rätt att få handräckning av polisen. (7.4.1995/499)

Passagerare får icke avlägsnas ur trafikmedel, om honom därigenom orsakas fara för hälsan.

4 § (13.6.2003/524)

Om en passagerare ska avlägsnas ur ett trafikmedel eller gripas och genom att göra motstånd försöker undgå detta, eller om någon som intar berusningsmedel i trafikmedlet trots förbud fortsätter att inta berusningsmedlet i öppnat eller öppet kärl, har föraren rätt att använda sådana maktmedel som behövs för att avlägsna eller gripa passageraren eller frånta honom eller henne berusningsmedlet i öppnat eller öppet kärl och som kan anses försvarliga med beaktande av passagerarens uppträdande och övriga omständigheter. Samma rätt har de passagerare som bistår föraren. (14.8.2009/644)

Bestämmelser om excess i samband med användning av maktmedel finns i 4 kap. 6 § 3 mom. och 7 § strafflagen (39/1889).

5 § (24.7.1998/585)

Straff för motstånd mot en förare, med föraren jämställd person och passagerare som på begäran bistår dessa bestäms i 17 kap. 6 § strafflagen.

6 § (27.6.2003/615)

Bestämmelser om straff för störande av den allmänna ordningen och äventyrande av säkerheten i kollektiva trafikmedel finns i ordningslagen (612/2003).

7 §

Denna lag träder i kraft den 1 september 1977.

Ikraftträdelsestadganden:

7.4.1995/499:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1995.

RP 57/94, FvUB 20/94

24.7.1998/585:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 6/1997 och RP 117/1997, LaUB 3/1998, StoUB 2/1998, RSv 60/1998

13.6.2003/524:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 44/2002, LaUB 28/2002, RSv 261/2002

27.6.2003/615:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2003.

RP 20/2002, FvUB 28/2002, RSv 295/2002

14.8.2009/644:

Denna lag träder i kraft den 1 november 2009.

RP 84/2008, LaUB 11/2009, RSv 95/2009

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.