Beaktats t.o.m. FörfS 520/2022.

28.1.1977/119

Lag om frontmannapension

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Frontmän och personer som deltagit i fronttjänst har rätt till fronttillägg och extra fronttillägg i enlighet med vad som bestäms i denna lag. (17.8.2001/727)

Med frontman avses den som tilldelats frontmannatecken och med person som deltagit i fronttjänst den som tilldelats fronttjänsttecken eller fronttecken i enlighet med vad som särskilt stadgas om dessa tecken. (4.12.1987/938)

Berättigad till fronttillägg är även en utländsk medborgare som är bosatt i Finland. Extra fronttillägg beviljas i Finland bosatta finska eller utländska medborgare. En person betraktas som bosatt i Finland, om han eller hon i enlighet med 5, 6 eller 10 § i lagen om bosättningsbaserad social trygghet i gränsöverskridande fall (16/2019) är bosatt i Finland. (11.1.2019/19)

4 mom. har upphävts genom L 727/2001. (17.8.2001/727)

2 § (11.12.2020/987)

Den som ansöker om fronttillägg enligt denna lag är skyldig att för Folkpensionsanstalten visa upp ett i militärpasset antecknat intyg eller av staben för militärdistriktet utfärdat annat skriftligt intyg om att personen i fråga har tilldelats frontmannatecken, eller en utredning om att personen i fråga har fått fronttjänsttecken, fronttecken eller ett i 9 § 3 mom. avsett intyg. När utredningen läggs fram får styrkta kopior användas.

3 § (17.8.2001/727)

3 § har upphävts genom L 727/2001.

4 § (17.8.2001/727)

4 § har upphävts genom L 727/2001.

5 § (17.8.2001/727)

5 § har upphävts genom L 727/2001.

6 § (17.8.2001/727)

6 § har upphävts genom L 727/2001.

7 § (17.8.2001/727)

7 § har upphävts genom L 727/2001.

8 § (17.8.2001/727)

8 § har upphävts genom L 727/2001.

9 § (5.12.1996/983)

Till en person som har fått frontmannatecken, fronttjänsttecken eller fronttecken betalas i fronttillägg 1 195,92 euro om året. Till en finsk medborgare som är bosatt utomlands och som inte får folkpension, betalas fronttillägg på grundval av lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/1988). (31.1.2020/57)

Under samma förutsättningar som stadgas i 1 mom. beviljas fronttillägg och extra fronttillägg den vilken såsom finsk medborgare deltagit i 1918 års krig och på grund därav erhållit veterantecken enligt vad som närmare stadgas genom förordning.

Till personer som har ett i 2 § lagen om rehabilitering för personer som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands krig (1039/1997) avsett intyg över deltagande i sådana minröjningsuppdrag som avses i 1 § 2 mom. 3 punkten i nämnda lag betalas lag betalas fronttillägg. De har dock inte rätt till extra fronttillägg enligt 9 a §. (5.11.1999/1022)

9 a § (11.5.2007/572)

Rätt till extra fronttillägg har mottagare av fronttillägg till vilken betalas folkpension.

Det extra fronttillägget är till fullt belopp 45 procent, dock minst 25 procent, av den del av folkpensionen som överstiger 873,81 euro om året. Om personen i fråga har inkomst som avses i 22 § i folkpensionslagen (568/2007) och i 8 § i lagen om införande av folkpensionslagen (569/2007), bortsett från förhöjning av arbetspension enligt 23 § 6 punkten i folkpensionslagen och en förmån eller förhöjning som avses i 10 § 1 och 4 mom. i lagen om införande av folkpensionslagen, sjunker den ovannämnda procentsatsen om 45 procent med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 58,36 euro upp till inkomstgränsen enligt 20 § i folkpensionslagen och därefter med en procentenhet för varje årligt inkomstbelopp på 144,38 euro. Vid fastställande av extra fronttillägg beaktas inkomsten på samma sätt som vid fastställande av folkpension. (29.3.2019/421)

Om folkpensionen har skjutits upp eller tidigarelagts enligt 10 § i folkpensionslagen, höjs nämnda belopp på 873,81 euro med uppskovsprocenten eller minskas det med tidigareläggningsprocenten. (29.3.2019/421)

Det extra fronttillägget för den som får pension eller någon annan därmed jämförbar fortlöpande förmån från utlandet bestäms utifrån en så stor del av folkpensionen som överstiger nämnda belopp och som skulle betalas, om de nämnda inkomsterna skulle beaktas när folkpensionen bestäms. Det extra fronttillägget är dock alltid minst 5,19 euro. (29.3.2019/421)

Om folkpensionen i enlighet med 21 § i folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda folkpensionen. (7.12.2007/1155)

Om en pensionstagares folkpension skall minskas enligt 108 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen på grund av institutionsvård, beräknas det extra fronttillägget dock på den oförminskade folkpensionen. Om folkpensionen i enlighet med 21 § i folkpensionslagen har avvägts enligt den tid som den försäkrade har varit bosatt i Finland, beräknas det extra fronttillägget på den oavvägda folkpensionen.

9 b § (11.5.2007/572)

Om den folkpension som betalas till en mottagare av extra fronttillägg skall justeras eller om folkpensionen skall dras in eller om mottagaren beviljas pension eller en med den jämförbar fortlöpande förmån från utlandet eller om någon annan ändring än en ändring som beror på indexbindning görs i dess belopp, skall beloppet av det extra fronttillägget justeras på motsvarande sätt eller dras in.

10 § (17.8.2001/727)

10 § har upphävts genom L 727/2001.

11 § (17.8.2001/727)

11 § har upphävts genom L 727/2001.

11 a § (17.8.2001/727)

11 a § har upphävts genom L 727/2001.

12 § (17.8.2001/727)

12 § har upphävts genom L 727/2001.

13 § (17.8.2001/727)

13 § har upphävts genom L 727/2001.

14 §

Folkpensionsanstalten handhar i denna lag avsedda uppgifter, varvid i fråga om administrationen stadgandena i folkpensionslagen iakttages.

15 § (11.12.2020/987)

De kostnader som Folkpensionsanstalten orsakas av pensioner som beviljas enligt denna lag ersätts av statens medel. Staten betalar månatligen Folkpensionsanstalten förskott på statens andel av beloppet av de pensioner som utanordnats. Verksamhetskostnader som föranleds av verksamhet enligt denna lag hänförs till Folkpensionsanstaltens verksamhetskostnader.

Närmare bestämmelser om fastställande och betalning av statens andelar, förskott på statens andelar och statens slutliga andelar samt om de uppgifter som behövs för dessa utfärdas genom förordning av statsrådet.

15 a § (8.11.1996/829)

15 a § har upphävts genom L 829/1996.

15 b § (8.8.1986/596)

15 b § har upphävts genom L 596/1986.

16 § (25.7.1986/589)

Frontmannapension, fronttillägg och extra fronttillägg är inte skattepliktig inkomst.

17 § (21.12.2016/1268)

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, iakttas dessutom 54 § 1 och 2 mom., 55 §, 56 § 2 och 4 mom., 62–65, 67, 71–74, 75 a, 76–84, 86, 88, 91, 96, 106, 107, 110 och 111 § i folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001).

Bestämmelser om tidpunkten för betalning av fronttillägg och extra fronttillägg utfärdas genom förordning av statsrådet.

18 § (17.8.2001/727)

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalas ut i januari 2001 beräknas.

19 § (11.4.2014/322)

Utöver vad som föreskrivs i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten, trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar av rätten att lämna ut uppgifter, rätt att för hemkommunen uppge namn och personbeteckning för en mottagare av fronttillägg för att det ska kunna utredas huruvida denne har möjlighet att få rehabilitering enligt lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988).

Folkpensionsanstalten ska årligen före utgången av januari avgiftsfritt lämna kommunen de uppgifter som avses i 1 mom. Kommunen får inte använda de uppgifter som lämnats ut av Folkpensionsanstalten för något annat syfte än det som nämns i 1 mom. och inte heller överlåta dem vidare.

20 § (17.8.2001/727)

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977, och genom den upphävs lagen den 23 april 1971 om frontmannapension (294/1971) jämte ändringar.

Ikraftträdelsestadganden:

28.3.1980/231:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1980. Vid verkställandet av förhöjning eller nedsättning i enlighet med lagen om bindande av de i 17 § lagen om frontmannapension (119/77) och i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) anses de i 2 §, 3 § 2 mom. och 6 § stadgade markbeloppen motsvara det officiella levnadskostnadsindexets poängtal, enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall utbetalas i oktober 1976 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas före lagens ikraftträdande.

30.12.1980/1085:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1981. Tidigare beviljade frontmannapensioner och fronttillägg ändras räknat från den 1 juli 1981 så att de överensstämmer med denna lag.

De markbelopp som stadgats i 8 § 4 mom. och 9 § 1 mom. anses motsvara det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

7.1.1982/20:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1982.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 195/81, Lagmotioner 180 och 181/81, Socialutsk. bet. 32/81, Stora utsk. bet. 192/81

5.2.1982/106:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 98/81, Socialutsk. bet. 35/81, Stora utsk. bet. 215/81

23.7.1982/575:

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1982 och tillämpas vid fastställande av frontmannapension för år 1982.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skall betalas i oktober 1976 har beräknats.

Regeringens proposition 80/82, Socialutsk. bet. 17/82, Stora utsk. bet. 102/82

30.12.1982/1084:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983 så att 8 § 3 mom. 4 punkten tillämpas på frontmannapension som börjat den 1 januari 1983 eller senare.

I denna lag stadgade markbelopp motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet, enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalas i oktober 1976 har beräknats.

Regeringens proposition 232/82, Socialutsk. bet. 32/82, Stora utsk. bet. 226/82

4.1.1985/3:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1985. Tidigare beviljad frontmannapension ändras den 1 mars 1985 till frontmannapension enligt denna lag.

De i denna lag stadgade markbeloppen motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket de folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 50/84, Socialutsk. bet. 20/84, Stora utsk. bet. 195/84

18.1.1985/55:

Denna lag träder i kraft den 1 februari 1985, likväl så att den tillämpas från den 1 januari 1985. Även sådan ersättning för förlorad inkomst som betalas för längre tid än ett år jämställs med arbetsinkomst, om ersättningen har börjat utbetalas före den 1 januari 1985.

Regeringens proposition 249/84, Socialutsk. bet. 25/84, Stora utsk. bet. 216/84

25.7.1986/589:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Då extra fronttillägg bestäms, anses i den tilläggsdel som skall betalas inte ingå i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 5 februari 1982 om ändring av folkpensionslagen (103/82), sådant det lyder delvis ändrat genom lag av den 22 december 1983 (1054/83), nämnd pensionsdel som betalas för att tilläggsdelen inte skall minska.

Det belopp som stadgas i 9 a § 2 mom. motsvarar det poängtal i folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i januari 1986 har uträknats.

Regeringens proposition 42/86, Socialutsk. bet. 9/86, Stora utsk. bet. 68 och 68 a/86

8.8.1986/596:

Denna lag träder i kraft den 1 november 1986.

Dock skall 8 § 1 mom. tillämpas från den 1 januari 1986.

De belopp som stadgas i 8 § 1 mom. motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 67/86, Socialutsk. bet. 12/86, Stora utsk. bet. 77/86

4.12.1987/938:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft. Ansökningar om fronttecken kan riktas till Krigsvetenskapliga institutionen från och med den 1 juli 1988.

De belopp som nämns i denna lag motsvarar det poängtal i det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket det folkpensionsbelopp som utbetalades i oktober 1976 har uträknats.

Regeringens proposition 100/87, Socialutsk. bet. 13/87, Stora utsk. bet. 59/87

5.2.1988/125:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Stadgandena i 1 § 4 mom. och i 8 § 3 mom. 14 punkten skall likväl tillämpas från och med den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 126/87, Socialutsk. bet. 22/87, Stora utsk. bet. 118/87

8.3.1991/474:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1991.

Markbeloppet i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som utbetalades i mars 1981 har beräknats.

Regeringens proposition 205/90, Lagmotion 113/90, Lagmotion 116/90, Socialutsk. bet. 39/90, Stora utsk. bet. 211/90

27.3.1991/624:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1991.

Regeringens proposition 259/90, Socialutsk. bet. 49/90, Stora utsk. bet. 253/90

3.8.1992/679:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1992.

Det markbelopp som nämns i denna lag motsvarar det folkpensionsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som betalades i januari 1986 har räknats ut.

RP 74/92, ShUB 6/92

28.6.1993/551:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning. (L 551/1993 trädde i kraft enligt F 1645/1993 den 1.1.1994.)

Har en finsk medborgare som är bosatt utomlands beviljats extra fronttillägg innan denna lag trätt i kraft, fortsätter utbetalningen av det utan hinder av 1 § 3 mom. Det belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 227/92, ShUB 10/93

28.6.1993/570:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

Stöd för vård i hemmet av åldring, handikappad och långtidssjuk som utbetalas den 30 juni 1993 och som ändras till stöd för närståendevård, beaktas som inkomst då frontmannapensionen justeras den 1 juli 1993 eller därefter med stöd av 12 §.

RP 73/93, ShUB 13/93

14.10.1994/889:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande samt stadgandet i 74 c § folkpensionslagen tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94, ShUB 21/94

18.12.1995/1494:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996, och den tillämpas från och med den 1 januari 1997.

De markbelopp om vilka stadgas i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folsiensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 119/95, ShUB 21/95, RSv 121/95

8.11.1996/829:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996, ShUB 24/1996, RSv 137/1996

5.12.1996/983:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

När frontmannapensionen fastställs räknas maketillägg och barntillägg som betalas enligt 5 och 6 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/95) inte till årsinkomsten.

Det markbelopp om vilket stadgas i 9 § i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindex enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i oktober 1976 har beräknats.

De markbelopp om vilka stadgas i 9 a § 2 mom. i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

189/1996, ShUB 29/1996, RSv 174/1996

5.3.1999/281:

Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

RP 83/1998, LaUB 22/1998, RSv 250/1998

5.11.1999/1022:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 62/1999, ShUB 14/1999, RSv 50/1999

30.12.1999/1371:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Om förmånen när denna lag träder i kraft betalas till en förmyndare, god man, vårdnadshavare eller någon annan som avses i 43 eller 44 § folkpensionslagen, fortsätter utbetalningen av förmånen till denna person eller instans tills folkpensionsanstalten har fått ett meddelande om någon annan intressebevakare eller instans som har rätt att lyfta förmånen.

RP 163/1999, ShUB 26/1999, RSv 137/1999

31.3.2000/317:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2000.

Förhöjningen av extra fronttillägg enligt denna lag beviljas utan ansökan med användning av de uppgifter som påverkar beloppet av extra fronttillägg och som folkpensionsanstalten förfogar över. Höjningen av det extra fronttillägget betalas retroaktivt senast i september 2000.

De markbelopp om vilka bestäms i denna lag motsvarar det poängtal för det officiella levnadskostnadsindexet enligt vilket storleken av de folkpensioner som skulle betalas i januari 1986 har beräknats.

RP 13/2000, ShUB 6/2000, RSv 40/2000

17.8.2001/727:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

Fronttillägg och extra fronttillägg som betalas ut när denna lag träder i kraft ändras så att de stämmer överens med denna lag den 1 januari 2002. För att förhindra att extra fronttillägg som betalas minskar eller upphör ändras de inkomster som enligt 9 a § beaktats i extra fronttillägg till euro så att de avrundas nedåt till närmaste hela euro.

Fronttillägg och extra fronttillägg kan utan nytt beslut ändras så att de stämmer överens med denna lag. Ett skriftligt beslut ges dock på begäran.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 92/2001, ShUB 21/2001, RSv 89/2001

9.8.2002/685:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2002.

Genom denna lag upphävs i förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension (271/1977) 6 § och 7 § 2 mom., dessa lagrum sådana de lyder, 6 § i förordning 681/1986 och 7 § 2 mom. i förordning 495/1988.

RP 9/2002, ShUB 16/2002, RSv 96/2002

30.12.2003/1318:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

RP 160/2003, ShUB 29/2003, RSv 125/2003

7.5.2004/370:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2004.

RP 158/2003, ShUB 4/2004, RSv 20/2004

9.7.2004/644:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

RP 76/2004, ShUB 17/2004, RSv 115/2004

11.5.2007/572:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De belopp som anges i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats.

RP 90/2006, ShUB 56/2006, RSv 283/2006

7.12.2007/1155:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007, ShUB 9/2007, RSv 55/2007

28.3.2008/169:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2008.

RP 177/2007, ShUB 2/2008, RSv 9/2008

11.4.2014/322:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.

Folkpensionsanstalten ska första gången lämna kommunen uppgifter enligt 19 § 1 mom. senast en månad efter lagens ikraftträdande.

Åtgärder som krävs för verkställigheten av denna lag får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 8/2014, ShUB 2/2014, RSv 20/2014

21.12.2016/1268:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

RP 120/2016, ShUB 25/2016, RSv 167/2016

19.12.2017/984:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.

RP 123/2017, ShUB 16/2017, RSv 150/2017

11.1.2019/19:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 188/2018, ShUB 24/2018, RSv 195/2018

29.3.2019/421:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

RP 322/2018, ShUB 34/2018, RSv 264/2018

31.1.2020/57:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2020.

LM 36/2019, ShUB 16/2019, RSk 28/2019

11.12.2020/987:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.

RP 108/2020, ShUB 32/2020, RSv 148/2020

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.