Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

13.8.1976/680

Lag om skattelättnader för vissa allmännyttiga samfund

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 § (30.12.1992/1536)

Inkomst som enligt inkomstskattelagen (1535/92) är skattepliktig för ett allmännyttigt samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet kan enligt denna lag anses vara helt eller delvis skattefri vid inkomstbeskattningen. Inkomst av en fastighet kan dock anses vara skattefri endast i de fall som avses i 2 mom.

Har en fastighet använts huvudsakligen för något allmänt eller allmännyttigt ändamål, kan inkomst av fastigheten anses vara skattefri även till den del denna har använts för något annat än allmänt eller allmännyttigt ändamål.

2 §

Skattelättnad i enlighet med denna lag kan beviljas endast då lättnaden kan anses berättigad med tanke på den fördel samfundets verksamhet medför för samhället. Vid prövning av skattelättnad skall beaktas, i vilken mån samfundets tillgångar och inkomster användes för från samhällets synpunkt viktig allmännyttig verksamhet. Vidare skall beaktas, huruvida skattelättnad, som gäller viss av samfund bedriven affärsverksamhet, innebär förfång, som icke är ringa för näringsidkare som bedriver motsvarande verksamhet.

3 §

Allmännyttigt samfund kan anses bedriva samhälleligt betydelsefull verksamhet, om dess egentliga syftemål är att påverka statens angelägenheter som registrerat parti eller att bedriva social eller annan verksamhet som tjänar samhälleligt viktiga behov, såvida denna verksamhet är riksomfattande eller annars omfattande, vunnit stadgade former och är bestående.

Är verksamhet som bedrives av organisation, vilken bildas av samfund som bör anses såsom särskilda skattskyldiga, samhälleligt betydelsefull på sätt som avses i 1 mom., kan vid prövning av förutsättningarna för beviljande av skattelättnad för vart och ett samfund beaktas hela organisationens verksamhet, om detta med hänsyn till organisationens karaktär och samfundets ställning i organisationen är motiverat.

4 §

Skatteförvaltningen beviljar lagenliga skattelättnader för viss tid, dock högst fem skatteår i sänder. Innan skattelättnad beviljas ett nytt sökande samfund eller ett samfund i vars situation det har skett en väsentlig förändring, ska Skatteförvaltningen inhämta utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. (11.6.2010/508)

Den som beviljar skattelättnader fastställer de villkor, på vilka samfundet bibehåller sin rätt till skattelättnad.

5 §

De allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd består av en ordförande och tio andra medlemmar, vilka förordnas av finansministeriet för fyra år i sänder. En av medlemmarna förordnas till nämndens vice ordförande. (28.6.1994/623)

Då medlemmarna i de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd utses, skall man sträva till att grupper som företräder olika samhällsåskådningar blir företrädda så opartiskt som möjligt. Av ordföranden och viceordföranden fordras juris kandidatexamen och kännedom om beskattningsfrågor samt förtrogenhet med allmännyttiga samfunds verksamhet. En av medlemmarna skall utses bland finansministeriets tjänsteinnehavare och två bland personer, föreslagna av kommunernas centralorganisationer. Övriga medlemmar skall vara personer, som är förtrogna med sådana allmännyttiga samfunds verksamhet som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet.

6 §

Befrielse enligt denna lag skall sökas skriftligen inom fyra månader efter utgången av det skatteår för vilket befrielse söks. Till ansökan skall fogas den utredning som behövs för att saken skall kunna avgöras. Sökanden är dessutom på uppmaning skyldig att vid behov lämna andra tilläggsuppgifter och utredningar. (22.12.1989/1193)

2 mom. har upphävts genom L 1536/1992. (30.12.1992/1536)

Ansökan skall behandlas brådskande och, såvitt möjligt, inom sex månader efter det den gjorts.

7 §

Skatteförvaltningen ska, räknat från en tidpunkt som den bestämmer, helt eller delvis återta skattelättnad som beviljats samfund. (11.6.2010/508)

1) om det befinnes att samfundet ändrats till sådant, att det icke längre kan anses vara i denna lag avsett allmännyttigt samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet;

2) om den verksamhet, för vilken skattelättnad beviljats, helt eller delvis ändrats till sådan att skattelättnad för den icke längre kan beviljas; eller

3) om samfundet icke iakttagit i 4 § 2 mom. nämnda villkor.

Innan skattelättnad återtas skall samfundet beredas tillfälle att bli hört i saken samt införskaffas utlåtande av de allmännyttiga samfundens skattefrihetsnämnd. (28.6.1994/623)

8 §

Skattelättnad som beviljats med stöd av denna lag befriar inte ett samfund från den deklarationsskyldighet som det utan denna lättnad skulle ha enligt lagen om beskattningsförfarande (1558/1995). Samfundet ska dessutom i samband med skattedeklarationen tillställa Skatteförvaltningen en sådan redogörelse som Skatteförvaltningen bestämmer. (11.6.2010/508)

Samfund skall upplägga sin bokföring så, att därav framgår den inkomst, som i denna lag avsedd skattelättnad berör.

9 § (9.9.2016/792)

Bestämmelser om sökande av ändring i beslut som meddelats med stöd av 4 eller 7 § finns i lagen om beskattningsförfarande.

10 § (18.12.1995/1575)

Vid tillämpningen av denna lag skall beskattningslagens straffstadganden och stadganden om tystnadsplikt samt i tillämpliga delar även andra stadganden i beskattningslagen iakttagas.

11 §

Stadgandena i denna lag tillämpas icke på kommunalbeskattningen i landskapet Åland.

Utfärdas nödiga stadganden i landskapslagstiftningen för Åland, kan genom förordning stadgas, att lagen gäller även i 1 mom. avsedd beskattning. Genom förordning utfärdas därvid även nödiga övergångsstadganden.

12 §

Närmare stadganden angående verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

13 §

Denna lag tillämpas första gången vid den beskattning som verkställes för skatteåret 1976.

Beviljas skattskyldig i denna lag avsedd skattelättnad för skatteåret 1976, kan samtidigt enligt prövning beviljas partiell eller total befrielse från statsskatt som utgår för skatteåret 1975, såvida den skattskyldige även under sagda år anses ha uppfyllt i denna lag stadgade förutsättningar för erhållande av skattelättnad i enlighet med denna lag.

Ikraftträdelsestadganden:

22.12.1989/1193:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Om ett beslut angående en ansökan som har gjorts innan lagen träder i kraft ges efter nämnda dag, kan skattelättnaden med avvikelse från ansökan beviljas för högst fem år.

Regeringens proposition 206/89, Statsutsk. bet. 80/89, Stora utsk. bet. 202/89

30.12.1992/1536:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

RP 200/92, StaUB 74/92

28.6.1994/623:

Denna lag träder i kraft den 1 september 1994.

Lagen tillämpas på ansökningar som är anhängiga när lagen träder i kraft och på ansökningar som görs senare.

RP 68/94, StaUB 24/94

18.12.1995/1575:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.

RP 131/95, StaUB 37/95, RSv 124/95

24.6.2004/567:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

RP 57/2004, FiUB 4/2004, RSv 63/2004

2.9.2005/705:

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2005.

På sökande av ändring i ett beslut som meddelats av en förvaltningsmyndighet före denna lags ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 112/2004, RP 5/2005, FvUB 13/2005, RSv 91/2005

11.6.2010/508:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.

RP 288/2009, FiUB 12/2010, RSv 37/2010

21.12.2012/880:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2013.

På överklagande av beslut som Skatteförvaltningen meddelat innan denna lag träder i kraft tillämpas de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

RP 76/2012, FiUB 29/2012, RSv 136/2012

9.9.2016/792:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Vid sökande av ändring i beslut av Skatteförvaltningen som meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 29/2016, FiUB 9/2016, RSv 104/2016

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.