Beaktats t.o.m. FörfS 940/2023.

5.9.1975/704

Lag om underhåll för barn

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap

Rätt till underhåll samt underhållsansvar

1 §

Barn äger rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader.

2 §

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. Vid bedömandet av föräldrarnas förmåga att underhålla barnet beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att deltaga i förvärvsarbete, beloppet av tillbudsstående medel samt deras övriga, på lag grundade underhållsansvar.

Vid bedömande av omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar beaktas även barnets förmåga och möjligheter att självt svara för sitt underhåll samt sådana omständigheter som gör att barnets underhåll icke medför kostnader för föräldrarna eller att dessa kostnader är ringa.

3 §

Barns rätt att erhålla underhåll av föräldrarna upphör när barnet fyller aderton år.

Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt aderton år, om detta prövas skäligt. Härvid beaktas särskilt barnets anlag, utbildningstiden och kostnaderna för utbildningen samt barnets möjligheter att efter avslutad utbildning självt svara för kostnaderna för denna.

2 kap

Allmänna stadganden angående underhållsbidrag

4 § (8.2.2019/192)

En förälder kan åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om

1) föräldern inte på annat sätt sörjer för barnets underhåll,

2) barnet inte bor varaktigt tillsammans med föräldern, eller

3) barnet bor växelvis med föräldern och växelvis med den andra föräldern eller någon annan vårdnadshavare.

Underhållsbidragets belopp och sättet för betalning av det fastställs genom avtal eller dom.

5 § (8.2.2019/192)

I angelägenheter som rör underhållsbidrag företräds ett minderårigt barn av sin vårdnadshavare eller någon annan laglig företrädare. Företrädaren för ett minderårigt barn har rätt att företräda barnet också i ett ärende som gäller barnets rätt till underhåll sedan barnet fyllt 18 år. Barnets vårdnadshavare får företräda barnet också när motparten är barnets andra vårdnadshavare, om barnet bor hos någondera föräldern.

Särskilda bestämmelser gäller för barnatillsyningsmannens skyldighet att bistå barnet i ärenden som gäller underhållsbidrag.

6 §

Underhållsbidrag skall betalas månatligen i förskott, såframt icke annorledes är avtalat eller bestämt. Underhållsbidrag kan fastställas att utgå med olika belopp för skilda tidsperioder.

Skyldighet att betala underhållsbidrag upphör då barnet fyller aderton år, om icke annorledes är avtalat eller bestämt.

Underhållsbidrag kan fastställas att utgå en gång för alla, om detta är påkallat för tryggande av barnets framtida underhåll och om det med hänsyn till betalningsförmågan hos den som betalar underhållsbidraget bör anses skäligt.

3 kap

Fastställande av underhållsbidrag genom avtal

7 §

Avtal om underhållsbidrag skall ingås skriftligen. Av avtalet skall tydligt framgå:

1) personuppgifter rörande barnet och dess föräldrar;

2) underhållsbidragets belopp;

3) tidpunkten från vilken underhållsbidraget skall erläggas;

4) när betalningen av underhållsbidrag upphör;

5) när underhållsbidragsposterna förfaller till betalning; samt

6) till vem underhållsbidraget skall utgå.

Avtal om underhållsbidrag undertecknas av den av barnets föräldrar som förbinder sig att betala underhållsbidraget samt, på ett minderårigt barns vägnar, av barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare. Är barnet myndigt skall det själv underteckna avtalet. Då den av föräldrarna som förbinder sig att betala underhållsbidrag är omyndig, skall förälderns intressebevakare godkänna och underteckna avtalet. Även när handlingsbehörigheten har begränsats för den förälder som förbinder sig att betala underhållsbidrag så att föräldern inte ensam kan ingå ett avtal om underhållsbidrag, skall intressebevakaren godkänna och underteckna avtalet. (1.4.1999/450)

Avtal, varigenom på barns vägnar rör framtiden avståtts från rätt att erhålla underhållsbidrag, är ogiltigt.

8 § (8.7.2022/625)

Avtal om underhållsbidrag ska för fastställelse föreläggas det välfärdsområde inom vars område barnet är bosatt eller, om barnet inte är bosatt i Finland, det välfärdsområde inom vars område den underhållsskyldige är bosatt. Om ingendera av dem är bosatt i Finland, tillämpas på fastställelse av avtalet vad som föreskrivs i 8 a §.

Välfärdsområdet ska fastställa ett avtal om underhållsbidrag, om innehållet i avtalet överensstämmer med denna lag och avtalet ingåtts i föreskriven form samt i övrigt med iakttagande av bestämmelserna i denna lag. Innan välfärdsområdet fastställer avtalet ska det särskilt pröva huruvida avtalet kan anses skäligt med hänsyn till barnets rätt att erhålla tillräckligt underhåll, föräldrarnas betalningsförmåga samt andra inverkande omständigheter, i enlighet med vad som föreskrivs i 1–3 och 6 §.

Avtal om underhållsbidrag, som fastställts av välfärdsområdet, kan verkställas såsom en lagakraftvunnen dom.

8 a § (8.7.2022/625)

Välfärdsområdet kan fastställa ett avtal om underhållsbidrag även om barnet eller den underhållsskyldige inte är bosatt i Finland, om en finsk domstol är behörig i ärendet enligt artikel 3 eller 6 i rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och parterna har avtalat att finsk lag ska tillämpas på underhållsskyldigheten i enlighet med artikel 7 i Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

Det avtal som avses i 1 mom. ska föreläggas Helsingfors stad för fastställelse. Om avtalet uppgörs samtidigt som ett avtal om vårdnad om barn eller umgängesrätt, ska fastställelse av avtalet dock begäras hos det välfärdsområde som är behörigt att fastställa ett avtal om vårdnad om barn eller umgängesrätt.

8 b § (8.7.2022/625)

En barnatillsyningsman är på begäran skyldig att ge handräckning till barnatillsyningsmän i andra välfärdsområden i uppgifter som en barnatillsyningsman ska sköta i ärenden som gäller fastställande av underhållsbidrag. Barnatillsyningsmannen är i sådana fall även skyldig att inför domstol och andra myndigheter inom sitt verksamhetsområde företräda andra barnatillsyningsmän när ärenden som hör till deras befattning behandlas.

8 c § (8.7.2022/625)

Vad som i denna lag föreskrivs om välfärdsområden tillämpas när det gäller landskapet Åland på kommunerna i landskapet Åland.

4 kap

Fastställande av underhållsbidrag genom dom

9 §

Domstol kan fastställa underhållsbidragets belopp och sättet för dess betalning med iakttagande av vad ovan i 1–3 och 6 §§ är stadgat.

10 §

Domstol skall fastställa att underhållsbidraget skall utgå från talans anhängiggörande eller från en i domen angiven senare tidpunkt.

Domstol kan förordna, att underhållsbidrag skall betalas från en tidigare tidpunkt än tiden för talans anhängiggörande, om särskilt vägande skäl härtill föreligger. Underhållsbidrag kan dock förordnas att utgå högst för det år som närmast föregått året för anhängiggörandet av talan.

Har talan om underhållsbidrag anhängiggjorts inom ett år efter den tidpunkt då föräldraskapet fastställts genom erkännande eller en lagakraftvunnen dom, kan denna förälder åläggas att betala underhållsbidrag från och med barnets födelse, om detta enligt de grunder som anges i 1–3 § prövas skäligt. Det kan dock inte förordnas att underhållsbidrag ska utgå för längre tid än för de fem år som närmast föregår anhängiggörandet av talan. (20.4.2018/256)

5 kap

Ändring och återbäring av underhållsbidrag

11 §

Fastställt underhållsbidrags belopp och sättet för dess betalning kan ändras genom avtal eller dom, om så väsentliga förändringar skett i de förhållanden som enligt 1–3 §§ skall beaktas när underhållsbidrag fastställs, att en ändring av underhållsbidraget kan anses skälig med beaktande av såväl barnets som den förälders förhållanden som betalar underhållsbidrag. Vid prövning av frågan om ändring av underhållsbidrag skall det fastställda underhållsbidraget beaktas till det belopp som följer av lagen om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna (660/66). (27.11.1981/793)

Vid prövning av frågan om ändring av fastställt underhållsbidrag kan, såvida särskild orsak härtill föreligger, hänsyn tagas även till förhållandena under det år som närmast föregått talans anhängiggörande.

Vad som i 1 mom är stadgat har motsvarande tillämpning, om avtal angående underhållsbidrag prövas vara oskäligt. (17.12.1982/964)

L om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna 660/1966 har upphävts genom L om vissa underhållsbidrags bindande vid levnadskostnaderna 583/2008. Jfr L om rättshandlingar på förmögenhetsrättens område 228/1929 36 §.

12 §

Domstol skall, när den förordnar att tidigare genom avtal eller dom fastställd skyldighet att betala underhållsbidrag skall upphöra eller att underhållsbidragets belopp skall sänkas, samtidigt pröva, huruvida underhållsbidrag som betalats efter talans anhängiggörande, eller någon del av dem, skall återbäras.

Då talan om upphävande av föräldraskap har godkänts genom en lagakraftvunnen dom, ett erkännande av föräldraskap har befunnits vara ogiltigt eller en lagakraftvunnen dom om fastställande av föräldraskap har återbrutits, kan domstolen ålägga barnets i 5 § 1 mom. avsedda företrädare att återbära betalda underhållsbidrag eller en del av dem, om barnets företrädare vid fastställandet eller mottagandet av underhållsbidrag har haft kännedom om att den som har betalat underhållsbidraget inte är barnets förälder, och om återbäring bör anses skälig med hänsyn till de förhållanden som gäller barnet, barnets företrädare och den som har betalat underhållsbidraget. (20.4.2018/256)

6 kap

Rättegångsförfarande och verkställighet (21.8.1998/673)

13 §

Rätt att på barnets vägnar föra talan om underhållsbidrag äger envar som enligt 5 § 1 mom. företräder barnet.

I samband med en talan om fastställande av föräldraskap har en i 35 § 1 och 2 mom. i föräldraskapslagen (775/2022) avsedd företrädare för barnet även rätt att yrka på fastställande av underhållsbidrag till barnet. (26.8.2022/778)

3 mom. har upphävts genom L 30.12.2014/1307. (30.12.2014/1307)

13 a § (30.12.2014/1307)

Om ett barn har blivit eller löper fara att bli utan underhåll och förälderns skyldighet att betala underhållsbidrag inte har fastställts, eller om det fastställda underhållsbidraget är otillräckligt för barnets underhåll, har välfärdsområdet rätt att föra barnets talan för att fastställa underhållsbidraget eller höja dess belopp. (8.7.2022/625)

Om underhållsstöd betalas till barnet, har organet rätt att föra talan för att fastställa underhållsbidraget eller höja dess belopp, även om barnet inte blivit eller löper fara att bli utan underhåll. Om underhållsstöd betalas till barnet, har organet även rätt att föra talan för att sänka underhållsbidraget.

Organet ska innan en åtgärd som avses i 1 och 2 mom. vidtas ge barnets vårdnadshavare och underhållsskyldige tillfälle att bli hörd.

14 § (8.2.2019/192)

Bestämmelser om behörig domstol i ärenden som gäller underhållsbidrag finns i 10 kap. i rättegångsbalken.

Om ett yrkande på underhållsbidrag framställs i samband med ett ärende som gäller vårdnad om barnet eller umgängesrätt eller fastställande av föräldraskap, kan yrkandet på underhållsbidrag även handläggas vid den domstol där det förstnämnda ärendet ska anhängiggöras.

14 a § (8.2.2019/192)

När ett ärende som gäller underhåll för barn är anhängigt vid domstol, kan domstolen ge ett interimistiskt förordnande om underhållsbidrag, om detta behövs för att trygga barnets underhåll.

Ändring får inte sökas i domstolens interimistiska förordnande.

Ett interimistiskt förordnande är i kraft tills domstolen fattar ett slutligt beslut i ärendet, om inte förordnandet återtas eller ändras före det.

15 § (20.4.2018/256)

I samband med talan om fastställande av föräldraskap kan, om talan förs mot flera än en person, inte frågan om underhållsbidrag till barnet avgöras förrän föräldraskapet har fastställts genom en lagakraftvunnen dom.

16 §

Dom, varigenom någon ålagts att betala underhållsbidrag eller underhållsbidrag höjts, kan, utan hinder av att ändring däri söks, genast verkställas som om den skulle ha vunnit laga kraft. Dom, varigenom det förordnats att en tidigare fastställd skyldighet att betala underhållsbidrag upphör eller att underhållsbidraget sänks, skall genast iakttas även om den inte har vunnit laga kraft, om inte domstolen bestämmer något annat. (21.8.1998/673)

Har en dom om fastställande av underhållsbidrag meddelats i en rättegång om fastställande av föräldraskap, kan domen inte verkställas förrän föräldraskapet har fastställts genom en lagakraftvunnen dom. (20.4.2018/256)

16 a § (21.8.1998/673)

Om underhållsbidrag för ett eller flera kalenderår som föregår det innevarande året har förfallit, skall det sammanlagda beloppet av de underhållsbidrag som förfallit under ett kalenderår behandlas som en rat när det bestäms vilken rat den underhållsskyldiges betalning skall anses hänföra sig till. Betalningar som den betalningsskyldige erlagt senare eller medel som genom utsökning drivits in hos den betalningsskyldige skall hänföras till underhållsbidragen för det första kalenderår som indrivningen kan gälla och till dröjsmålsräntan för dem. Samma förfarande tillämpas om det är oklart hur mottagaren av underhållsbidraget riktat tidigare influtna betalningar. Om underhållsbidrag som förfallit under tidigare kalenderår inklusive dröjsmålsränta har betalts i sin helhet skall de medel som inflyter anses utgöra betalning i tidsföljd för de obetalda rater som förfallit under det innevarande året och därefter för dröjsmålsräntan för det innevarande året.

I lagen om underhållsstöd (580/2008) bestäms om fördelningen av prestationer mellan den fordran som tillkommer ett barn som är berättigat till underhållsbidrag och Folkpensionsanstaltens regressfordran då förutom underhållsbidrag även underhållsstöd som erlagts till barn är föremål för indrivning. (29.8.2008/582)

16 b § (21.8.1998/673)

Dröjsmålsräntan på underhållsbidrag som betalas periodiskt beräknas per kalenderår på ett belopp som erhålls då beloppen av de underhållsbidrag som är obetalda den sista dagen i respektive månad räknas ihop och detta belopp delas med antalet sådana kalendermånader då underhållsbidrag varit obetalda på månadens sista dag. Dröjsmålsräntan räknas på basis av dessa kalendermånader. När dröjsmålsräntan beräknas ska endast fulla kalendermånader beaktas. Om ett underhållsbidrag betalas före utgången av den månad under vilken det har förfallit ska ingen dröjsmålsränta beräknas för denna månad. Om underhållsbidrag drivs in genom utsökning, räknas dröjsmålsräntan ut av Folkpensionsanstalten, till vilken rätten att driva in underhållsbidraget har övergått, och i annat fall av utmätningsmannen. En förutsättning för indrivning av dröjsmålsränta är att det i ärendet läggs fram en utredning med stöd av vilken dröjsmålsräntan kan beräknas. När dröjsmålsräntan räknas ut beaktas underhållsbidrag som inte betalats vid utgången av det senast preskriberade året, om en tillförlitlig utredning över beloppet kan föreläggas. I övrigt gäller i fråga om dröjsmålsränta på underhållsbidrag som ska betalas periodiskt, liksom i fråga om dröjsmålsränta på underhållsbidrag som utgår en gång för alla, vad som bestäms i räntelagen (633/1982). (29.8.2008/582)

Om den underhållsskyldige har underlåtit att betala både underhållsbidrag som förfallit och dröjsmålsränta på dessa skall de betalningar som den underhållsskyldige erlägger senare eller de medel som drivs in utsökningsvägen anses hänföra sig i första hand till underhållsbidraget.

Den dröjsmålsränta som avses i denna paragraf får drivas in genom utsökning om sökanden yrkar på det fastän ränta inte fastställts att betalas.

16 c § (21.8.1998/673)

Underhållsbidrag som skall betalas periodiskt och dröjsmålsräntan på detta skall drivas in hos den underhållsskyldige inom fem år från början av året som följer efter det år under vilket underhållsbidraget har förfallit. I annat fall går rätten att få betalning förlorad. Underhållsbidrag som utgår en gång för alla och dröjsmålsräntan på detta skall på motsvarande sätt drivas in inom fem år från att underhållsbidraget har förfallit och senast fem år efter att den som erhållit underhållsbidrag har blivit myndig.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. får obetalt underhållsbidrag och obetald dröjsmålsränta drivas in ur egendom som ställts som pant för dessa.

Om den underhållsskyldige har försatts i konkurs, utmätning har verkställts för indrivning av fordran eller om denna har bevakats vid offentlig stämning inom den tid som anges i 1 mom., utgör utgången av denna tid inte något hinder för erhållande av betalning ur de medel som utmätts eller den egendom som hör till konkursboet eller de medel ur vilka de fordringar som har uppgetts vid den offentliga stämningen skall betalas.

7 kap

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

17 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1976.

Närmare bestämmelser om vilka blanketter som ska användas vid avtal om och fastställande av underhållsbidrag utfärdas genom förordning av justitieministeriet. (13.1.2015/15)

Om i lag eller förordning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts av stadgande i denna lag, skall detta i stället tillämpas.

18 §

Stadgandena i denna lag skall äga tillämpning på barns rätt till underhåll av sina föräldrar även när barnet fötts före denna lags ikraftträdande.

Vad i denna lag är stadgat om föräldrar skall även äga tillämpning på man, som enligt Stadgandena i lagen om barn utom äktenskap (173/22) förbundit sig eller blivit ålagd att betala underhållsbidrag för barn utom äktenskap.

L om barn utom äktenskap 173/1922 har upphävts genom L 700/1975, se FöräldraskapsL 775/2022.

19 §

Stadgandena i denna lag befriar icke föräldrar från att till barnet erlägga underhållsbidrag, vilket före denna lags ikraftträdande har fastställts genom avtal eller laga kraft vunnen dom.

Underhållsbidrag, som före denna lags ikraftträdande har fastställts att utgå för minderårigt barns underhåll, skall efter det lagen trätt i kraft erläggas till barnet, som representeras av sin i 5 § 1 mom. avsedda företrädare.

Ikraftträdelsestadganden:

27.11.1981/793:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

Denna lag skall tillämpas även då underhållsbidrag har fastställts före denna lags ikraftträdande.

Stadgandena i denna lag skall tillämpas på sådant ärende angående ändring av fastställt underhållsbidrag som är anhängigt vid domstol när denna lag träder i kraft. Är ärende på grund av ändringssökande anhängigt vid högre domstol då denna lag träder i kraft, skall parterna beredas tillfälle att förete tilläggsutredning, om det prövas vara befogat.

Regeringens proposition 110/81, Lagutsk. bet. 7/81, Stora utsk. bet. 100/81

17.12.1982/964:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. Den tillämpas även på avtal som slutits före lagens ikraftträdande.

Regeringens proposition 247/81, Lagutsk. bet. 6/82, Stora utsk. bet. 136/82

8.4.1983/364:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Regeringens proposition 224/82, Lagutsk. bet. 11/82, Stora utsk. bet. 272/82

21.8.1998/673:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

På underhållsbidrag som har förfallit innan denna lag träder i kraft och på dröjsmålsräntan på denna tillämpas de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft. En sådan fordran preskriberas dock slutgiltigt vid utgången av 2004. Även en fordran som enligt de bestämmelser som gäller innan denna lag träder i kraft preskriberas före utgången av 2004 får drivas in före utgången av 2004. På en sådan fordran tillämpas även 16 c § 2 och 3 mom.

De medel som inflyter som betalning för underhållsbidrag efter att denna lag har trätt i kraft skall i första hand hänföras till en underhållsbidragsfordran som har förfallit innan lagen träder i kraft, tills den har betalts eller preskriberats. En prestation som har influtit med stöd av 4 § lagen om den ordning i vilken borgenärer skall få betalning (1578/1992) skall dock hänföras till sådant underhållsbidrag som åtnjuter förmånsrätt. När influtna prestationer hänförs till olika rater skall underhållsbidrag som har förfallit innan lagen träder i kraft behandlas som en helhet, så att prestationerna hänförs till det totala beloppet av dessa underhållsbidrag. I fråga om en fordran som har förfallit innan lagen träder i kraft skall man dock först betala en underhållsbidragsfordran på vilken dröjsmålsränta skall betalas samt dröjsmålsräntan på denna underhållsbidragsfordran för tiden före lagens ikraftträdande.

Justitieministeriet meddelar närmare anvisningar om tillämpningen av denna lag.

RP 128/1997, LaUB 4/1998, RSv 83/1998

1.4.1999/450:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1999.

RP 146/1998, LaUB 20/1998, RSv 234/1998

29.8.2008/582:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 49/2008, ShUB 10/2008, RSv 69/2008

13.3.2009/159:

Denna lag träder i kraft den 1 september 2009.

På ärenden som har inletts före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 70/2008, LaUB 16/2008, RSv 5/2009

10.12.2010/1079:

Denna lag träder i kraft den 18 juni 2011.

RP 144/2010, LaUB 17/2010, RSv 169/2010

30.12.2014/1307:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.

RP 164/2014, ShUB 27/2014, RSv 195/2014

13.1.2015/15:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 91/2014, LaUB 16/2014, RSv 235/2014

20.4.2018/256:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.

MI 3/2016, LaUB 1/2018, RSk 1/2018

8.2.2019/192:

Denna lag träder i kraft den 1 december 2019.

RP 88/2018, LaUB 12/2018, RSv 175/2018

8.7.2022/625:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 56/2021, RP 18/2022, ShUB 9/2022, RSv 66/2022

26.8.2022/778:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

RP 132/2021, LaUB 9/2022, RSv 85/2022

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.