Beaktats t.o.m. FörfS 372/2020.

29.12.1973/955

Lag om allmän dyrortsklassificering av kommunerna

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I et med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (22.7.1983/636)

På grundvalen av de skiljaktigheter i levnadskostnaderna som vid undersökningar befunnits råda mellan kommunerna i landet verkställs en allmän dyrortsklassificering av kommunerna på det sätt som stadgas i denna lag.

Den allmänna dyrortsklassificeringen av kommunerna kan, oberoende av de genom undersökning konstaterade skiljaktigheterna i levnadskostnaderna, av vägande skäl fastställas även så att för kommun tidigare fastställd dyrortsklass inte ändras och att en tillräcklig regional enhetlighet i dyrortsklassificeringen beaktas.

2 § (22.7.1983/636)

Kommunerna grupperas i två dyrortsklasser. Dyrortsklassificeringen fastställs av statsrådet på framställning av finansministeriet för fyra kalenderår. Av synnerligen vägande skäl kan dyrortsklassificeringen ändras under den fastställda perioden.

3 §

För dyrortsklassificeringen erforderliga uppgifter om levnadskostnaderna anskaffas och nödiga undersökningar och förberedande arbeten utföres av finansministeriet eller det forskningsinstitut eller det organ av annat sag som finansministeriet ombetror denna uppgift.

De kommunala myndigheterna är skyldiga att på begäran giva finansministeriet eller det organ, åt vilket införskaffandet av uppgifter har uppdragits, i 1 mom. avsedda uppgifter.

4 §

Då dyrortsklassificeringen fastställes, kan före denna lags ikraftträdande införskaffade uppgifter och utförda undersökningar beaktas.

5 §

Myndighet som med stöd av annan lag eller förordning givits rätt att indela kommunerna i dyrortsgrupper skall, om den ämnar avvika från den allmänna dyrortsklassificering som fastställts i denna lag, underställa statsrådet ärendet för att avgöras vid dess allmänna sammanträde.

6 § (22.12.2005/1125)

Denna lag gäller till utgången av 2007 och tillämpas på dyrortsklassificeringen för åren 2006 och 2007.

Ikraftträdelsestadganden:

22.7.1983/636:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtagas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 32/83, Lag- och ekonomiutsk. bet. 2/83, Stora utsk. bet. 30/83

27.11.1987/878:

Denna lag träder i kraft den 10 december 1987.

Regeringens proposition 41/87, Lag- och ekonomiutsk. bet. 6/87, Stora utsk. bet. 49/87

21.11.1991/1362:

Denna lag träder i kraft den 1 december 1991.

Regeringens proposition 138/91, Förvaltningsutsk. bet. 6/91

1.12.1995/1341:

Denna lag träder i kraft den 11 december 1995.

RP 164/95, FvUB 6/95, RSv 102/95

5.11.1999/999:

Denna lag träder i kraft den 15 november 1999.

RP 29/1999, FvUB 3/1999, RSv 36/1999

7.3.2003/192:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2003.

RP 267/2001, FvUB 22/2002, RSv 276/2002

22.12.2005/1125:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

RP 120/2005, FvUB 23/2005, RSv 188/2005

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.