Beaktats t.o.m. FörfS 373/2021.

13.7.1973/609

Lag om statsgarantier för miljövårds- och energiinvesteringar

Se anmärkningen för upphovsrätt i användningsvillkoren.

I enlighet med Riksdagens beslut stadgas:

1 § (25.3.2011/271)

Det bolag som avses i lagen om statens specialfinansieringsbolag (443/1998) (specialfinansieringsbolaget) kan i enlighet med denna lag bevilja statsgarantier som säkerhet för krediter eller annan finansiering som har beviljats företag som bedriver industriell eller därmed jämförlig produktionsverksamhet för investeringar i vattenvård, luftvård och återvinning av avfall (miljövårdsinvesteringar) och för finländska projekt för förnybar energi och projekt som avser att förbättra energieffektiviteten (energiinvesteringar). Statsgaranti kan även beviljas som säkerhet för krediter som tas för ändrings-, reparations- eller förbättringsarbeten.

Statsgarantier som avses i 1 mom. kan ges oberoende av företagets storlek. Då garanti beviljas ska det beaktas hur effektiva och lönsamma de åtgärder är som miljövårdsinvesteringen eller energiinvesteringen medför.

I denna lag avses med garantikredit en kredit eller någon annan finansiering som specialfinansieringsbolaget garanterar med stöd av denna lag.

1 a § (25.3.2011/271)

Specialfinansieringsbolaget kan i enlighet med denna lag bevilja statsgarantier för finansiering av sådana investeringar utomlands som i betydande grad förbättrar miljöns tillstånd i Finland (utländska miljövårdsinvesteringar).

2 §

Statsgaranti kan givas som säkerhet för garantikreditens kapital, ränta och andra betalningsprestationer enligt kreditvillkoren.

Statsgaranti ges som proprieborgen eller som någon annan ansvarsförbindelse. (25.3.2011/271)

Specialfinansieringsbolaget kan kräva att en säkerhet som bolaget har godkänt ska ställas för garantikrediten. (25.3.2011/271)

Statsgaranticentralen kan likväl kräva att för en garantikredit skall ställas en av centralen godkänd säkerhet. (29.6.1990/597)

3 § (25.3.2011/271)

Innan statsgaranti beviljas för miljövårdsinvesteringar eller energiinvesteringar ska specialfinansieringsbolaget inhämta en tillräcklig utredning om hur ändamålsenlig och effektiv investeringen är, i fråga om miljövårdsinvesteringar med tanke på miljövården och avfallsåtervinningen och i fråga om energiinvesteringar med tanke på målen för ökningen av den förnybara energin, minskningen av växthusgasutsläppen eller förbättringen av energieffektiviteten.

I fråga om utländska miljövårdsinvesteringar ska utöver den utredning som avses i 1 mom. ett utlåtande om hur ändamålsenlig investeringen är inhämtas hos utrikesministeriet.

4 § (25.3.2011/271)

För att trygga statens intressen kan skydd tas genom försäkringar, säkerheter, avtal om ansvarsbyte och andra arrangemang mot förlustrisk som kan uppstå vid garantiverksamhet enligt denna lag (skyddsarrangemang).

5 § (25.3.2011/271)

Beloppet av kapitalet av obetalda garantikrediter som beviljats med stöd av denna lag får samtidigt vara sammanlagt högst 1 000 miljoner euro. Garantiansvaret för de garantier som avses i 1 a § får dock uppgå till högst 100 miljoner euro. Vid beräkningen av det garantiansvar som avses ovan beaktas, i fråga om de krediter som täcks av garantier som trätt i kraft, det kapital som täcks av garanti och, i fråga om bindande garantianbud, hälften av det kreditkapital som ska täckas av garanti.

Beloppet av en kredit i en annan valuta än euro beräknas enligt den referenskurs som Europeiska centralbanken har offentliggjort och som gäller då garantin beviljas. Kursen för en valuta som saknas i Europeiska centralbankens kurslista beräknas enligt valutans gängse internationella kurs i någon valuta som noteras av Europeiska centralbanken vid den tidpunkt då garantin beviljas.

6 § (25.3.2011/271)

För beslut om garantier som avses i denna lag får en handläggningsavgift tas ut. Avgiften bestäms utgående från den arbetsmängd och de kostnader som handläggningen medför.

För garantier som avses i denna lag tas det ut en garantiavgift vars belopp bestäms utgående från riskperiodens längd, kreditvärdigheten hos föremålet för risken och andra omständigheter som inverkar på den risk som ska täckas.

6 a § (25.3.2011/271)

De garantier som avses i denna lag administreras av det specialfinansieringsbolag som avses i 1 §. Bolaget fastställer också de allmänna avtalsvillkor som ska tillämpas på garantier och ingår de avtal samt ger de övriga förbindelser som avses i 4 § och vidtar de skyddsarrangemang som avses i paragrafen.

6 b § (25.3.2011/271)

Specialfinansieringsbolaget ska vid handläggningen och administreringen av de garantier som avses i denna lag följa förvaltningslagen (434/2003) och språklagen (423/2003).

På bolagets anställda och på medlemmarna i dess organ tillämpas bestämmelserna om straffrättsligt tjänsteansvar när de handlägger ärenden som avses i denna lag.

Bestämmelser om skadeståndsansvar finns i skadeståndslagen (412/1974).

6 c § (25.3.2011/271)

Bestämmelser om handlingars offentlighet och begränsningar i rätten att få uppgifter samt om tystnadsplikt finns i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och i 5 § i lagen om statens specialfinansieringsbolag.

7 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag utfärdas vid behov genom förordning.

8 §

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1973.

Ikraftträdelsestadganden:

5.5.1978/330:

Denna lag träder i kraft den 15 maj 1978.

Stadgandena i denna lag tillämpas även på statsgarantier som redan har givits.

27.11.1981/812:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.

På statsgaranti som Statsgarantianstalten beslutat bevilja innan denna lag trätt i kraft tillämpas den tidigare gällande lagen.

Regeringens proposition 111/81, Statsutsk. bet. 50/81, Stora utsk. bet. 105/81

25.4.1984/319:

Denna lag träder i kraft den 1 juni 1984.

Regeringens proposition 13/84, Statsutsk. bet. 9/84, Stora utsk. bet. 14/84

29.6.1990/597:

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990.

Regeringens proposition 55/90, Statsutsk. bet. 19/90, Stora utsk. bet. 58/90

5.4.1991/636:

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1991.

Regeringens proposition 311/90, Statsutsk. bet. 101/90, Stora utsk. bet. 320/90

10.12.1993/1142:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

RP 261/93, EkUB 43/93

24.1.1995/77:

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1995.

RP 241/94, MiUB 14/94

18.6.1998/450:

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

De åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 35/1998, EkUB 12/1998, GrUU 11/1998, RSv 53/1998

22.12.2009/1573:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 161/2009, FvUB 18/2009, RSv 205/2009

25.3.2011/271:

Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.

RP 298/2010, EkUB 45/2010, RSv 317/2010

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.